2022.

1/2022. Előterjesztés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
2/2022. Sürgősségi indítvány az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című pályázat, Pomázi út belterületi szakaszának felújítása tárgyában
3/2022. Sürgősségi indítvány a katolikus óvoda és közösségi tér létesítése érdekében az 11288 hrsz-ú (korábban: 0281/77 hrsz) és az 11289 hrsz-ú (korábban: 0281/79 hrsz) telkek vonatkozásában Szentendre Építési Szabályzata módosítása véleményezési anyagának záró szakmai véleményezésre bocsátásáról

melléklet

melléklet

4/2022. Előterjesztés a parkolási rendszer üzemeltetését szolgáló tárgyi eszközökről

melléklet

5/2022. Előterjesztés az önkormányzati adóhatóság 2022. évi ellenőrzési tervéről
6/2022. Előterjesztés Szentendre Város Vagyongazdálkodási Koncepciója elfogadásáról

(II. forduló)

melléklet

melléklet

7/2022. Előterjesztés Szentendre Város Vagyongazdálkodási Koncepciója elfogadásáról

(II. forduló)

8/2022. Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 4/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelethez érkezett törvényességi felhívásról
9/2022. Előterjesztés a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek közötti munkamegosztási megállapodásról

melléklet

melléklet

melléklet

melléklet

10/2022. Előterjesztés az Egészséges Budapest Program keretében beszerzett eszközök térítésmentes átadásáról
11/2022. Előterjesztés Szentendre Integrált Településfejlesztési Stratégiájának (ITS) felülvizsgálatáról
12/2022. Előterjesztés a testvérvárosi sportfesztivál megrendezéséről Szentendrén 2022. szeptember 22-25. között
13/2022. Előterjesztés Szentendre Város Sportkoncepciójáról I. forduló
14/2022. Előterjesztés a polgármester és az alpolgármesterek illetményéről
15/2022. Előterjesztés az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról
16/2022. Előterjesztés a Gondozási Központ Szentendre intézményvezetőjének megválasztásáról
17/2022. Interpelláció elfogadása

melléklet

18/2022. Interpelláció elfogadása

melléklet

19/2022. Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
20/2022. Beszámoló a Képviselő-testület mellett működő bizottságok, valamint a Családvédelmi munkacsoport 2021. évben végzett munkájáról

melléklet

melléklet

melléklet

melléklet

melléklet

21/2022. Beszámoló a Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás 2021. évi tevékenységéről
22/2022. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló …/2022. (…) önkormányzati rendeletének megalkotásáról
23/2022. Előterjesztés a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. közszolgáltatási tevékenységének 2021. év I-II. félévi beszámolójáról
24/2022. Előterjesztés a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. 2022. évi üzleti tervének elfogadásáról

melléklet

25/2022. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat és a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. között létrejött vagyonkezelési szerződések 2021. évi elszámolásáról

melléklet

melléklet

melléklet

melléklet

melléklet

26/2022. Előterjesztés a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. követeléseinek elidegenítéséről

melléklet

melléklet

27/2022. Sürgősségi indítvány a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. és a Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének közös földgáz beszerzéséről
28/2022. Előterjesztés a Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervének elfogadásáról

melléklet

29/2022. Előterjesztés az Aquapalace Kft. 2022. évi üzleti tervének elfogadásáról

melléklet

melléklet

30/2022. Előterjesztés a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervének elfogadásáról

melléklet

31/2022. Előterjesztés a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról

melléklet

32/2022. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok vezetőinek 2022. évi prémium feltételeinek meghatározásáról
33/2022. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok vezetőinek 2022. évi prémium feltételeinek meghatározásáról
34/2022. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok vezetőinek 2022. évi prémium feltételeinek meghatározásáról
35/2022. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok vezetőinek 2022. évi prémium feltételeinek meghatározásáról
36/2022. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok vezetőinek 2022. évi prémium feltételeinek meghatározásáról
37/2022. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a járművel történő várakozás rendjéről és a várakozási díjakról szóló 29/2018. (XII.17.) önkormányzati rendelete módosításáról és a parkolási rendszer üzemeltetésével kapcsolatos egyéb kérdésekről

melléklet

melléklet

melléklet

melléklet

melléklet

melléklet

melléklet

melléklet

38/2022. Előterjesztés a változtatási tilalom elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról

melléklet

39/2022. Előterjesztés Szentendre, Szarvashegy városrészben a 0305/69 hrsz-ú földrészlet belterületbe vonásáról
40/2022. Előterjesztés a 2022. éves összesített közbeszerzési tervről

melléklet

41/2022. Előterjesztés a 2022. éves összesített közbeszerzési tervről

melléklet

42/2022. Előterjesztés a 2022. éves összesített közbeszerzési tervről

melléklet

43/2022. Előterjesztés az 1+1 programról

melléklet

44/2022. Előterjesztés Szentendre Városi Óvodák intézményvezetői pályázat kiírásáról

melléklet

45/2022. Előterjesztés  Szentendre Város Polgármestere szabadságának jóváhagyásáról
46/2022. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló ingatlanrészek SZÉSZ szerinti értékesítésre való kijelöléséről, cseréjéről és értékesítéséről
47/2022. Sürgősségi indítvány az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című pályázat, Pomázi út belterületi szakaszának felújítása tárgyában hozott 2/2022. (I.26) Kt. határozat módosításáról
48/2022. Sürgősségi indítvány a 1888/1/G hrsz-ú ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról való rendelkezéséről
49/2022. Sürgősségi indítvány Szentendre, Bajcsy-Zsilinszky u. 3., 2427 hrsz-ú (Bodor udvar) ingatlan hasznosításáról
50/2022. Sürgősségi indítvány a választások során működő szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztásáról

1. sz. melléklet

2. sz. melléklet

51/2022. Előterjesztés az Izbégi csapadékvíz-elvezetés építés kivitelezés tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról

melléklet

melléklet

melléklet

melléklet

52/2022. Előterjesztés a Kőzúzó utcai sporttelep és az Izbégi sporttelep – Dunakanyar SE általi – fejlesztését célzó tulajdonosi hozzájárulásról jelzálogjogok bejegyzéséhez
53/2022. Előterjesztés a Gondozási Központ Szentendre alapító okiratának módosításáról

melléklet

melléklet

54/2022. Előterjesztés a Magyar Önkormányzatok Szövetsége önkormányzati programjának támogatása
55/2022. Előterjesztés a 1075/2/A és 1075/6/A hrsz-ú (Nagy parkolóban álló önálló épület), üzlet megnevezésű ingatlanok hasznosításáról
56/2022. Sürgősségi indítvány Szentendre Művészet Malom felújítás, rendezvényterem és múzeumpedagógiai tér kialakítás tárgyában
57/2022. Sürgősségi indítvány a forgalomszabályozási, közúti fejlesztési kérdésekre vonatkozó javaslatok tárgyában

melléklet

58/2022. Interpelláció elfogadása

melléklet

melléklet

59/2022. Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
60/2022. Sürgősségi indítvány a Barackvirág utca csapadékvíz elvezetés és esőkert létesítés tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról

melléklet

61/2022. Sürgősségi indítvány a Szentendréért Közalapítvány alapító okiratának módosításáról

melléklet

62/2022. Negyedéves beszámoló a távfűtési üzletág gazdálkodási helyzetéről 2021. IV. negyedév
63/2022. Sürgősségi indítvány a HÉV állomás környékén fekvő, önkormányzat tulajdonában álló ingatlanokra vonatkozó földhasználati és településrendezési szerződés megkötésére irányuló nyilvános pályázati kiírásról

melléklet

64/2022. Beszámoló a képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének ellenőrzéséről
65/2022. Beszámoló a Magyar Kajak-Kenu Szövetséggel kötött együttműködési megállapodás beszámolójáról
66/2022. Beszámoló a Külkapcsolati tanácsnok munkájáról 2021. december-2022. március hónapban

melléklet

67/2022. Előterjesztés a Mezőkövesd, belterület 6849/8 helyrajzi számú ingatlan értékesítésre való kijelöléséről
68/2022. Előterjesztés Dumtsa Iparművészeti Vásárról
69/2022. Előterjesztés a Váci Tankerületi Központ átszervezésének véleményezéséről
70/2022. Előterjesztés a Szentendrei Civil Ház használói körének kiterjesztéséről
71/2022. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat tartozásai rendezésére rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséről
72/2022. Előterjesztés a 898 hrsz-ú közterület elnevezéséről
73/2022. Előterjesztés csatlakozás központi biológiai szúnyogirtás módszerére történő átállásról szóló térségi szándéknyilatkozathoz
74/2022. Előterjesztés az UD Magyar-Német Sportegyesület új sportközpontjának a 039/24 és 039/112 hrsz-ú telkeken történő létesítése érdekében TSZT+SZÉSZ módosítása– telepítési tanulmányterv véleményezése

melléklet

75/2022. Előterjesztés a változtatási tilalom elrendeléséről szóló 25/2021. (VI. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

melléklet

melléklet

melléklet

76/2022. Előterjesztés a Szentendre Város Egészségügyi Intézményei alapító okiratának módosításáról

melléklet

melléklet

77/2022. Előterjesztés a Szentendre 2310 hrsz-ú Fő tér 11. szám alatti ingatlan átmeneti hasznosításáról
78/2022. Előterjesztés a Szentendre 2309 és 2310 hrsz-ú Fő tér 11., 2335 hrsz-ú Fő tér 16. és 2354 hrsz-ú Dumtsa Jenő utca 9. szám alatti ingatlanok hasznosítására vonatkozó Koncepció-pályázatok kiírásáról

melléklet

melléklet

melléklet

79/2022. Előterjesztés önkormányzati ingatlan értékesítésre való kijelöléséről
80/2022. Előterjesztés a Patak utcai 90/2 hrsz-ú ingatlan értékesítésre kijelöléséről
81/2022. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló, Tegez útnál lévő ingatlanrészek cseréje telek-kiegészítés címén, Szentendre Építési Szabályzata alapján
82/2022. Előterjesztés Szentendre Város Pedagógiai díj adományozásáról
83/2022. Interpelláció elfogadása

melléklet

84/2022. Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
85/2022. Beszámoló a belső ellenőrzés 2021. évi tapasztalatairól
86/2022. Előterjesztés önkormányzati ingatlan értékesítésre való kijelöléséről
87/2022. Sürgősségi indítvány a Szentendre és Térsége TDM NKft. közszolgáltatási tevékenységének 2021. évi beszámolójáról és 2021. évi egyszerűsített mérleg- és eredmény beszámolójáról

melléklet

88/2022. Előterjesztés a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. 2021. évre szóló számviteli törvény szerinti mérleg- és eredménybeszámolójáról
89/2022. Előterjesztés a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2021. évre szóló – számviteli törvény szerinti – egyszerűsített éves beszámolójának elfogadásáról
90/2022. Előterjesztés az Aquapalace Kft. 2021. évi számviteli törvény szerinti egyszerűsített éves beszámolójának elfogadásáról és saját tőke helyzetének rendezéséről
91/2022. Előterjesztés a Pirk János Múzeum Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2021. évre szóló számviteli törvény szerinti mérleg- és eredménybeszámolójáról

melléklet

melléklet

melléklet

92/2022. Előterjesztés a Szentendrei Kulturális Központ NKft. előadó-művészeti ügyvezetője prémiumának összegéről
93/2022. Előterjesztés a változtatási tilalom elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról

melléklet

94/2022. Előterjesztés horvát és bolgár utcanévtáblák kihelyezésének támogatásáról
95/2022. Előterjesztés horvát és bolgár utcanévtáblák kihelyezésének támogatásáról
96/2022. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzatok között kötendő közigazgatási szerződésről

melléklet

97/2022. Előterjesztés a 0560/6, 0563/9, 0563/10 helyrajzi számú ingatlanok helyi védetté nyilvánításáról
98/2022. Előterjesztés az Izbégi csapadékvíz-elvezetés építés kivitelezés tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásáról

melléklet

99/2022. Előterjesztés a TOP_PLUSZ 1.1.3-21 Helyi és térségi turizmusfejlesztés pályázat benyújtásához MűvészetMalom Látogatóközpont létrehozásáról „Turisztikai látogatóközpont kialakítása Szentendrén” címmel
100/2022. Előterjesztés a Városi intézményrendszer és a HÉV kerékpáros összekötése tárgyú feltételes közbeszerzési eljárás megindításáról
101/2022. Előterjesztés a 3427/2/A hrsz-ú ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról való rendelkezéséről
102/2022. Előterjesztés Szentendre, Bajcsy-Zsilinszky u. 3., 2427 hrsz-ú (Bodor udvar) ingatlanra vonatkozó ingyenes használati megállapodásról közfeladat ellátás céljára

melléklet

103/2022. Előterjesztés a Szentendre Város Sportkoncepciójának elfogadásáról

melléklet

104/2022. Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
105/2022. Előterjesztés a Szentendre Városi Óvodák intézményvezetői megbízásáról
106/2022. Sürgősségi indítvány a Mezőkövesd, belterület 6849/8 helyrajzi számú, természetben a Mezőkövesd, Kisfa utca 6. szám alatti ingatlan értékesítési pályázatról
107/2022. Sürgősségi indítvány a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. és a Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének közös földgáz beszerzéséről
108/2022. Előterjesztés a BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. és a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. közötti hulladékgazdálkodási közszolgáltatói alvállalkozói szerződések módosításáról

melléklet

melléklet

melléklet

109/2022. Előterjesztés a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. Alapszabályának módosításáról

melléklet

110/2022. Előterjesztés a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. közbeszerzési eljárásairól

melléklet

111/2022. Előterjesztés a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. által üzemeltetett P’ART Mozi új vetítőgépének beszerzéséről, annak finanszírozásáról
112/2022. Előterjesztés Deim Pál: Tájékozódási plasztika című köztéri szobortervének megvalósításáról
113/2022. Előterjesztés a Pomázi út és a Pipacs u. találkozásánál lévő önkormányzati tulajdonú 1245/45 hrsz-ú ingatlanon zöldterület közkert övezetbe sorolásáról
114/2022. Előterjesztés a változtatási tilalom elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról

melléklet

melléklet

melléklet

melléklet

115/2022. Előterjesztés Püspökmajor Lakótelepi Bölcsőde intézményvezetői pályázat kiírásáról

melléklet

116/2022. Előterjesztés a 2021/2022. tanév helytörténeti versenyén résztvevő általános iskolák díjazásáról
117/2022. Előterjesztés a Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról
118/2022. Előterjesztés a Szentendre Város Egészségügyi Intézményei alapító okiratának módosításáról

melléklet

melléklet

119/2022. Előterjesztés Szentendre Város Díszpolgára Cím és PRO URBE Emlékérem adományozásáról
120/2022. Előterjesztés Szentendre Város Semmelweis Díj adományozásáról
121/2022. Előterjesztés a Dunakanyar Sportegyesület bérleti szerződés módosításáról
122/2022. Előterjesztés a Budakalász fél-elkerülő út megvalósítása érdekében a TSZT és a SZÉSZ módosításáról

melléklet

melléklet

melléklet

melléklet

melléklet

melléklet

melléklet

123/2022. Előterjesztés a változtatási tilalom elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról

melléklet

melléklet

124/2022. Előterjesztés Szentendre védett és korlátozott forgalmú övezeteibe történő behajtás rendjéről szóló 2/2019. (I.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

melléklet

125/2022. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat és a Szentendrei Rendészeti Igazgatóság közbeszerzési eljárásairól
126/2022. Előterjesztés Szentendre Város egyesített rendszerű csatornahálózatának tehermentesítése – csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése – feltételes közbeszerzési eljárás megindításáról
127/2022. Előterjesztés a Szentendrei Rendészeti Igazgatóság „Közterületi feladatokat támogató ügyviteli rendszer és kapcsolódó szolgáltatások biztosítása” tárgyú közbeszerzési eljárásáról

melléklet

128/2022. Előterjesztés Bogdányi út 41. szám alatti copf stílusú műemlék épület utcai épületrészének tetőrekonstrukciója tárgyában

melléklet

129/2022. Előterjesztés a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. bérleti díjkedvezményéről
130/2022. Előterjesztés a változtatási tilalom elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról

melléklet

melléklet

131/2022. Előterjesztés Szentendre 2309 és 2310 hrsz-ú Fő tér 11. szám alatti ingatlan hasznosítására vonatkozó Koncepció-pályázat eredményéről
132/2022. Előterjesztés a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. „Hulladékszállítás” tárgyú közbeszerzési eljárásának lezárásáról
133/2022. Előterjesztés a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. „Hulladékszállítás” tárgyú közbeszerzési eljárásának lezárásáról

melléklet

134/2022. Előterjesztés az étkezési díjak nyersanyag költségének emeléséről

melléklet

melléklet

melléklet

melléklet

135/2022. Előterjesztés az AQUAPALACE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelő bizottsági tagjának megválasztásáról
136/2022. Előterjesztés HÉV állomás környékén fekvő, önkormányzat tulajdonában álló ingatlanokra vonatkozó földhasználati és településrendezési szerződés megkötésére irányuló új nyilvános pályázati kiírásról

melléklet

137/2022. Sürgősségi indítvány a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. „Faápolási feladatok ellátása Szentendrén” tárgyú közbeszerzési eljárásának lezárásáról

melléklet

138/2022. Sürgősségi indítvány a 1075/1 hrsz-ú Paprikabíró utca 20. szám alatti, lakóház, udvar megnevezésű ingatlan hasznosításáról
139/2022. Sürgősségi indítvány Szentendre földgáz beszerzés 2022 tárgyú közbeszerzési eljárásról

melléklet

melléklet

melléklet

melléklet

melléklet

140/2022. Sürgősségi indítvány Szentendre földgáz beszerzés 2022 tárgyú közbeszerzési eljárásról

melléklet

141/2022. Sürgősségi indítvány Szentendre földgáz beszerzés 2022 tárgyú közbeszerzési eljárásról
142/2022. Előterjesztés a Püspökmajor Lakótelepi Bölcsőde intézményvezetői kinevezéséről
143/2022. Előterjesztés a Szentendrei Építési Szabályzat (SZÉSZ) felülvizsgálatának tervezete – első olvasat
144/2022. Előterjesztés a településkép védelméről szóló 1/2018. (I.22.) önkormányzati rendelet módosításának előkészítéséről
145/2022. Előterjesztés a változtatási tilalom elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról

melléklet

melléklet

melléklet

melléklet

melléklet

melléklet

melléklet

146/2022. Előterjesztés Gondozási Központ Sztaravodai út 2. épület használatba adásáról, a 101/2021. (IV.14.) Kt. sz. határozat hatályon kívül helyezéséről
147/2022. Előterjesztés a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. közszolgáltatási tevékenységének 2022. év I. félévi beszámolójáról
148/2022. Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról és az önkormányzati vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 9/2018. (III. 26.) önkormányzati rendelete módosításáról
149/2022. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2016. (IX. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
150/2022. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2016. (IX. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
151/2022. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2016. (IX. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
152/2022. Előterjesztés a Szentendrei Civil Ház használói körének kiterjesztéséről
153/2022. Előterjesztés a BURSA HUNGARICA Ösztöndíjpályázat 2023. évi fordulójáról

melléklet

melléklet

154/2022. Előterjesztés a Barackvirág utca csapadékvíz elvezetése és esőkert létesítése építés kivitelezés tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásáról

melléklet

155/2022. Előterjesztés a 10203 hrsz-ú, természetben a Kaptató utcában található önkormányzati ingatlan értékesítésre való kijelöléséről
156/2022. Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
157/2022. Beszámoló a Külkapcsolati tanácsnok munkájáról 2022. április – 2022. augusztus hónapban

melléklet

158/2022. Előterjesztés a Szentendre 2335 hrsz-ú Fő tér 16. szám alatti ingatlan hasznosítására vonatkozó Koncepció-pályázat eredményéről
159/2022. Beszámoló a 14/2022. (I.26) Kt. számú önkormányzati határozat végrehajtásából keletkező megtakarításról
160/2022. Beszámoló a 14/2022. (I.26) Kt. számú önkormányzati határozat végrehajtásából keletkező megtakarításról
161/2022. Beszámoló a 14/2022. (I.26) Kt. számú önkormányzati határozat végrehajtásából keletkező megtakarításról
162/2022. Beszámoló a 14/2022. (I.26) Kt. számú önkormányzati határozat végrehajtásából keletkező megtakarításról
163/2022. Beszámoló a 14/2022. (I.26) Kt. számú önkormányzati határozat végrehajtásából keletkező megtakarításról
164/2022. Előterjesztés Városi Kitüntető díjak adományozásáról
165/2022. Előterjesztés a 1199 hrsz-ú ingatlan lakcím módosítás tárgyában benyújtott fellebbezésről
166/2022. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat és a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Beszerzési Szabályzatának módosításáról
167/2022. Előterjesztés az Izbégi csapadékvíz-elvezetés építés kivitelezés tárgyú közbeszerzési eljárás módosításáról
168/2022. Előterjesztés a Barackvirág utca csapadékvíz elvezetése és esőkert létesítése építés kivitelezés tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásáról

melléklet

169/2022. Előterjesztés az Aquapalace Kft. és a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. közötti energiaszolgáltatásról szóló szerződés módosítása

melléklet

170/2022. Előterjesztés a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. tulajdonában álló fűtőmű energiahatékonysági korszerűsítéséről
171/2022. Beszámoló a Rezsinövelés miatti Operatív Törzs (ROT) tevékenységéről a 2022. szeptember 1. és 26. közötti időszakban
172/2022. Beszámoló a Rezsinövelés miatti Operatív Törzs (ROT) tevékenységéről a 2022. szeptember 1. és 26. közötti időszakban
173/2022. Beszámoló a Rezsinövelés miatti Operatív Törzs (ROT) tevékenységéről a 2022. szeptember 1. és 26. közötti időszakban
174/2022. Beszámoló a Rezsinövelés miatti Operatív Törzs (ROT) tevékenységéről a 2022. szeptember 1. és 26. közötti időszakban
175/2022. Beszámoló a Rezsinövelés miatti Operatív Törzs (ROT) tevékenységéről a 2022. szeptember 1. és 26. közötti időszakban
176/2022. Beszámoló a Rezsinövelés miatti Operatív Törzs (ROT) tevékenységéről a 2022. szeptember 1. és 26. közötti időszakban
177/2022. Sürgősségi indítvány a Bogdányi út 41. szám alatti copf stílusú műemlék épület utcai épületrészének tartószerkezeti megerősítése tárgyában

melléklet

178/2022. Sürgősségi indítvány az izbégi csapadékvíz-elvezetés építés kivitelezés tárgyú közbeszerzési szerződés módosítás döntésének átruházása a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottságra
179/2022. Előterjesztés az általános iskolák felvételi körzethatárai kijelölésének véleményezéséről
180/2022. Előterjesztés a Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról
181/2022. Előterjesztés az European City Facility – „Városokkal a városokért” programra az Élhető Városokért Konzorcium keretében „Fenntartható energetikai beruházások ösztönzése Óbuda-Békásmegyer, Újpest és Szentendre területén” projekt keretében elkészült Beruházási Koncepció elfogadásáról

melléklet

melléklet

melléklet

melléklet

melléklet

melléklet

182/2022. Előterjesztés a Szentendre Szabadtéri Néprajzi Múzeum Közalapítvány felügyelő bizottsági tagjának megválasztásáról
183/2022. Beszámoló a képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének ellenőrzéséről
184/2022. Előterjesztés a Szentendrei Építési Szabályzat (SZÉSZ) felülvizsgálatának tervezete- második olvasat
185/2022. Előterjesztés a Szentendrei Építési Szabályzat (SZÉSZ) felülvizsgálatának tervezete- második olvasat
186/2022. Előterjesztés a Szentendrei Építési Szabályzat (SZÉSZ) felülvizsgálatának tervezete- második olvasat
187/2022. Előterjesztés a Szentendrei Építési Szabályzat (SZÉSZ) felülvizsgálatának tervezete- második olvasat
188/2022. Előterjesztés a Szentendrei Építési Szabályzat (SZÉSZ) felülvizsgálatának tervezete- második olvasat
189/2022. Előterjesztés a Szentendrei Építési Szabályzat (SZÉSZ) felülvizsgálatának tervezete- második olvasat
190/2022. Előterjesztés a Szentendrei Építési Szabályzat (SZÉSZ) felülvizsgálatának tervezete- második olvasat
191/2022. Előterjesztés a Szentendrei Építési Szabályzat (SZÉSZ) felülvizsgálatának tervezete- második olvasat
192/2022. Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
193/2022. Előterjesztés a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. „Síkosságmentesítési és hóeltakarítási munkálatok” tárgyú közbeszerzési eljárásának lezárásáról

melléklet

194/2022. Előterjesztés Pest Megyei Kitüntető díjak adományozásának javaslattételéről
195/2022. Előterjesztés közérdekű célból történő lakásbérleti pályázatokról döntés
196/2022. Előterjesztés közérdekű célból történő lakásbérleti pályázatokról döntés
197/2022. Előterjesztés közérdekű célból történő lakásbérleti pályázatokról döntés
198/2022. Sürgősségi indítvány az Aquapalace Kft. 2022 évi üzleti tervének módosításáról
199/2022. Előterjesztés Szentendre földgáz beszerzés 2022 tárgyú közbeszerzési eljárásról
200/2022. Előterjesztés a villamos energia beszerzésről
201/2022. Interpelláció elfogadása

melléklet

202/2022. Beszámoló a Rezsinövelés miatti Operatív Törzs (ROT) tevékenységéről a 2022. szeptember 27. és november 7. közötti időszakban
203/2022. Előterjesztés folyószámlahitel szerződés kötéséről
204/2022. Sürgősségi indítvány a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. és a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. közötti kapacitáslekötési megállapodásról

melléklet

205/2022. Előterjesztés a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. folyószámlahitel szerződéséről
206/2022. Előterjesztés a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. tagi kölcsönéről
207/2022. Előterjesztés Szentendrei Járási Egészségterv – 2022. elfogadásáról

melléklet

208/2022. Előterjesztés a Szentendrei Rendészeti Igazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

melléklet

209/2022. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat és a Magyar Természetvédők Szövetsége (MTVSZ) közötti együttműködésére a hazai energiaközösségek létrehozásában és fejlesztésében

melléklet

210/2022. Előterjesztés Szentendre Brand Stratégia – 2022 elfogadásáról
211/2022. Előterjesztés a településkép védelméről szóló 1/2018. (I.22.) önkormányzati rendelet módosítása véleményezési szakaszának megindítása
212/2022. Előterjesztés Szentendre 023/55 és 0306/6 hrsz-ú földrészletek belterületbe vonásáról
213/2022. Előterjesztés Szentendre 023/55 és 0306/6 hrsz-ú földrészletek belterületbe vonásáról
214/2022. Előterjesztés a változtatási tilalommal kapcsolatos lakossági kérelmekről, valamint

a változtatási tilalom elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról

215/2022. Előterjesztés a változtatási tilalommal kapcsolatos lakossági kérelmekről, valamint

a változtatási tilalom elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról

216/2022. Előterjesztés a változtatási tilalommal kapcsolatos lakossági kérelmekről, valamint

a változtatási tilalom elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról

217/2022. Előterjesztés a változtatási tilalommal kapcsolatos lakossági kérelmekről, valamint

a változtatási tilalom elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról

218/2022. Előterjesztés a változtatási tilalommal kapcsolatos lakossági kérelmekről, valamint

a változtatási tilalom elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról

melléklet

219/2022. Előterjesztés az OPUS TIGÁZ Gázhálózat Zrt.-vel idegen tulajdonú ingatlan igénybevételéről szóló és vezetékjog alapítására vonatkozó megállapodásról

melléklet

melléklet

220/2022. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok (Láncfű utca 17., 4885 hrsz. és a Vasvári Pál utca 56., 3298 hrsz) értékesítésre való kijelöléséről
221/2022. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok (Láncfű utca 17., 4885 hrsz. és a Vasvári Pál utca 56., 3298 hrsz) értékesítésre való kijelöléséről
222/2022. Előterjesztés a Szentendrei Árvácska Állatvédő Egyesülettel kötendő területbérleti szerződésről

melléklet

melléklet

223/2022. Előterjesztés a Dunakanyar SE bérleti szerződés módosításáról
224/2022. Előterjesztés a Ferenczy Múzeumi Centrum és a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár alapító okiratának módosításáról

melléklet

melléklet

225/2022. Előterjesztés a Ferenczy Múzeumi Centrum és a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár alapító okiratának módosításáról

melléklet

melléklet

226/2022. Előterjesztés a Szentendréért Közalapítvány alapító okiratának módosításáról
227/2022. Előterjesztés a Szentendrei Szerb Önkormányzat kezdeményezésének támogatásáról
228/2022. Előterjesztés a Szentendrei Szerb Önkormányzat kezdeményezésének támogatásáról
229/2022. Előterjesztés a Radnóti sétány forgalombiztonsági intézkedéséről
230/2022. Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
231/2022. Előterjesztés Szentendre Város Mecénása Díj adományozásáról
232/2022. Előterjesztés közérdekű célból történő lakásbérleti pályázatok eredményéről
233/2022. Előterjesztés közérdekű célból történő lakásbérleti pályázatok eredményéről
234/2022. Előterjesztés a földgáz energia beszerzésről

melléklet

235/2022. Előterjesztés a villamos energia beszerzésről

melléklet

236/2022. Interpelláció elfogadása

melléklet

237/2022. Előterjesztés a 2023. évi belső ellenőrzési tervről

melléklet

238/2022. Előterjesztés a térítésmentesen tulajdonba kapott ingatlanokkal kapcsolatos, az MNV Zrt-hez benyújtandó nyilatkozatról
239/2022. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat és a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. között az önkormányzat épületeinek karbantartására, üzemeltetésére vonatkozóan megkötött közszolgáltatási szerződés módosításáról

melléklet

melléklet

240/2022. Előterjesztés a Szentendre 2309 és 2310 hrsz-ú Fő tér 11., 2335 hrsz-ú Fő tér 16. és 2354 hrsz-ú Dumtsa Jenő utca 9. szám alatti ingatlanok hasznosítására vonatkozó Koncepció-pályázatok kiírásáról

melléklet

melléklet

melléklet

241/2022. Előterjesztés támogatás nyújtásáról a Péter-Pál Alapítvány részére
242/2022. Előterjesztés a változtatási tilalom elrendeléséről szóló 25/2021. (VI.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

melléklet

melléklet

melléklet

melléklet

243/2022. Beszámoló a helyi adóbevételek növelése érdekében tett intézkedésekről
244/2022. Előterjesztés a HÉV állomás környékén fekvő, önkormányzat tulajdonában álló ingatlanokra vonatkozó földhasználati és településrendezési szerződés megkötésére irányuló új nyilvános pályázati kiírás eredményéről
245/2022. Előterjesztés a KOPÉ SE, Aquapalace Kft. és Szentendre Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás elfogadásáról 
246/2022. Sürgősségi indítvány az Aquapalace Kft távhő alapdíjának módosításáról
247/2022. Sürgősségi indítvány az Aquapalace Kft. 2023. évi I. negyedéves V8 Uszoda üzemeltetésről
248/2022. Előterjesztés a közösségi buszközlekedés szerződéseinek módosításáról
249/2022. Előterjesztés a Képviselő-testület 2023. évi munkatervének elfogadásáról

melléklet

250/2022. Előterjesztés a 9810/4 hrsz-ú névtelen közút elnevezéséről
251/2022. Előterjesztés a 096/2 névtelen közút elnevezéséről
252/2022. Előterjesztés a 094/2 hrsz-ú névtelen közút elnevezéséről
253/2022. Előterjesztés a Ferenczy Múzeumi Centrum és a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár alapító okiratának módosításáról

melléklet

melléklet

254/2022. Előterjesztés a Ferenczy Múzeumi Centrum és a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár alapító okiratának módosításáról

melléklet

melléklet

255/2022. Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 4/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet és a MI. MI. Team Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosításáról

melléklet

256/2022. Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
257/2022. Beszámoló a Külkapcsolati tanácsnok munkájáról 2022. szeptember 1. – 2022. november 30. között

melléklet

258/2022. Beszámoló a Rezsinövelés miatti Operatív Törzs (ROT) tevékenységéről a 2022. november 8.  és december 1. közötti időszakban