2019.

1/2019. Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
2/2019. Sürgősségi indítvány az általános iskolák felvételi körzethatárai kijelölésének véleményezéséről

melléklet

3/2019. Előterjesztés egyes önkormányzati rendeletek módosításáról
4/2019. Előterjesztés településképi és településrendezési eszközök korrekciós eljárásainak megindításáról
5/2019. Előterjesztés településképi és településrendezési eszközök korrekciós eljárásainak megindításáról
6/2019. Előterjesztés a Szentendre, Izbég-Csicserkó városrészben lévő 0188/73 és 0188/30 hrsz-ú ingatlanok belterületi besorolásához szükséges feltételek meghatározásáról

melléklet

7/2019. Előterjesztés a „Települések felszíni csapadékvíz-elvezető létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén (PM_CSAPVIZGAZD_2018)” című pályázat tárgyában
8/2019. Előterjesztés a 2018-ban megindított közbeszerzési eljárások eredményeképpen megkötendő szerződésekről
9/2019. Előterjesztés a közérdekű célból kiírt lakásbérleti pályázatok eredményéről
10/2019. Előterjesztés a közérdekű célból kiírt lakásbérleti pályázatok eredményéről
11/2019. Előterjesztés a közérdekű célból kiírt lakásbérleti pályázatok eredményéről
12/2019. Előterjesztés a közérdekű célból kiírt lakásbérleti pályázatok eredményéről
13/2019. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról Wi-Fi hálózat kialakítása érdekében (Templomdombi Általános Iskola, Szentendrei II. Rákóczi F. Általános Iskola és Gimnázium)

melléklet

14/2019. Előterjesztés Szentendre Város Vízkorlátozási Intézkedési Tervének jóváhagyásáról

melléklet

15/2019. Előterjesztés a Nemzetiségi Önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatáról
16/2019. Előterjesztés az önkormányzati adóhatóság 2019. évi ellenőrzési tervéről

melléklet

17/2019. Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
18/2019. Beszámoló a Képviselő-testület mellett működő bizottságok, munkacsoportok

2018. évben végzett munkájáról

melléklet

melléklet

melléklet

19/2019. Beszámoló az adóbevételek és adóhátralékok 2018. évi alakulásáról

melléklet

melléklet

melléklet

20/2019. Előterjesztés a gazdasági társaságok 2019. évi üzleti tervének elfogadásáról

melléklet

21/2019. Előterjesztés a gazdasági társaságok 2019. évi üzleti tervének elfogadásáról

melléklet

22/2019. Előterjesztés a gazdasági társaságok 2019. évi üzleti tervének elfogadásáról

melléklet

23/2019. Előterjesztés a gazdasági társaságok 2019. évi üzleti tervének elfogadásáról

melléklet

24/2019. Előterjesztés TSZT és SZÉSZ módosítás elfogadása a hullámtéri településközponti vegyes besorolású Duna korzó (Dózsa György út) 25/2 hrsz-ú ingatlan és környezetének fejlesztése kapcsán

melléklet

25/2019. Előterjesztés a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. közszolgáltatási tevékenységének 2018. év I-II. félévi beszámolójáról
26/2019. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat és a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. között létrejött vagyonkezelési szerződések 2018. évi elszámolásáról

melléklet

melléklet

melléklet

melléklet

melléklet

27/2019. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlanok telek-kiegészítésként történő értékesítéséről
28/2019. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlanok telek-kiegészítésként történő értékesítéséről

melléklet

29/2019. Előterjesztés a Görög utca 6. szám alatt lévő emeleti helyiség hasznosítása, kulturális céllal történő pályáztatása
30/2019. Előterjesztés a 10/6 hrsz-ú ingatlan esetében az EuroVelo 6 Budapest-Szentendre közötti kerékpárút megvalósításához szükséges rálépési engedély megadásáról

melléklet

31/2019. Előterjesztés a Kerékpárutak létesítésének, felújításának, korszerűsítésének támogatása Pest megye területén PM_KEREKPARUT_2018 kódú pályázati felhívásról
32/2019. Előterjesztés az 1+1 programról

melléklet

melléket

melléklet

33/2019. Előterjesztés a 2019. éves összesített Közbeszerzési Terv elfogadásáról

melléklet

34/2019. Előterjesztés a Gondozási Központ Szentendre intézményvezetője illetményének emeléséről
35/2019. Előterjesztés Szentendre Város Polgármestere szabadságának jóváhagyásáról
36/2019. Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
37/2019. Beszámoló a képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének ellenőrzéséről
38/2019. Előterjesztés a szentendrei 2413 hrsz-ú, kivett lakóház és udvar megjelölésű, természetben a Bajcsy-Zsilinszky utca 6. szám alatt fekvő, osztatlan közös tulajdon 14/200 hányadára vonatkozó elővásárlási joggal történő rendelkezésről
39/2019. Előterjesztés a 6757/1 hrsz-ú ingatlan értékesítésére kiírt pályázat eredményének kihirdetéséről
40/2019. Előterjesztés a 2019. éves összesített Közbeszerzési Tervekről
41/2019. Előterjesztés a 2019. éves összesített Közbeszerzési Tervekről
42/2019. Előterjesztés a 2019. éves összesített Közbeszerzési Tervekről

melléklet

43/2019. Előterjesztés a Szentendrei Rendészeti Igazgatóság elhelyezéséről, valamint az Alapító Okiratának módosításáról
44/2019. Előterjesztés a Szentendrei Rendészeti Igazgatóság elhelyezéséről, valamint az Alapító Okiratának módosításáról

melléklet

melléklet

45/2019. Előterjesztés Szentendre Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának lezárásáról
46/2019. Előterjesztés a Szentendrei II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium és a Vujicsics Tihamér Alapfokú Művészeti Iskola intézményi átszervezésének véleményezéséről
47/2019. Előterjesztés a Szentendrei II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium és a Vujicsics Tihamér Alapfokú Művészeti Iskola intézményi átszervezésének véleményezéséről
48/2019. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a háziorvosi körzetek meghatározásáról szóló 18/2002. (VI. 30.) Önk. sz. rendelet 2. sz. melléklete szerinti I. körzet gyermek háziorvosi feladat-ellátás változtatásáról
49/2019. Előterjesztés a környezettudatos és takarékos lakossági hulladékgyűjtés ösztönzéséről
50/2019. Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
51/2019. Előterjesztés a Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft. közszolgáltatási tevékenységének 2018. évi elszámolásáról

melléklet

52/2019. Előterjesztés a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. és a Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének közös földgáz beszerzéséről
53/2019. Előterjesztés a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. üzemanyag beszerzéséről
54/2019. Előterjesztés a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft-vel kötött közművelődési megállapodás módosításáról
55/2019. Előterjesztés a szentendrei 4819 hrsz-ú és 4820 hrsz-ú természetben az Ady Endre úton és a Tulipán utcában található szomszédos ingatlanok elővásárlási joggal történő rendelkezésről
56/2019. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlanrész értékesítéséről
57/2019. Előterjesztés a szentendrei 87 hrsz-ú ingatlan egy részének telek-kiegészítésként történő értékesítéséről
58/2019. Előterjesztés használatra alkalmatlan bérlakások lakásállományból történő kivonásáról
59/2019. Előterjesztés használatra alkalmatlan bérlakások lakásállományból történő kivonásáról
60/2019. Előterjesztés használatra alkalmatlan bérlakások lakásállományból történő kivonásáról
61/2019. Előterjesztés használatra alkalmatlan bérlakások lakásállományból történő kivonásáról
62/2019. Előterjesztés a Szentendre, Kőzúzó utcai  Sporttelep fejlesztései tárgyában
63/2019. Előterjesztés FMC részére tulajdonosi hozzájárulás az Ámos Imre – Anna Margit Múzeum homlokzati felújításához, NKA pályázathoz tárgyában
64/2019. Előterjesztés a szentendrei Postás szabadstrand-fejlesztés tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntés átruházásáról
65/2019. Előterjesztés a Duna korzó, Templomdomb tervezés tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntés átruházásáról
66/2019. Előterjesztés Országos Görpark Programon történő indulásról
67/2019. Előterjesztés a Szentendrei Járásbíróságra bírósági ülnökök megválasztásáról
68/2019. Előterjesztés Szentendre Város Pedagógiai díj adományozásáról
69/2019. Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
70/2019. Beszámoló a belső ellenőrzés 2018. évi tapasztalatairól

melléklet

melléklet

melléklet

melléklet

melléklet

melléklet

71/2019. Előterjesztés a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 10/2018. (IV.23.) önkormányzati rendeletben foglalt térítési díjak felülvizsgálatáról
72/2019. Előterjesztés a gazdasági társaságok 2018. évre szóló számviteli törvény szerinti mérleg- és eredménybeszámolójáról

Kult. Kft. beszámoló 2018

73/2019. Előterjesztés a gazdasági társaságok 2018. évre szóló számviteli törvény szerinti mérleg- és eredménybeszámolójáról

TDM beszámoló 2018

74/2019. Előterjesztés a gazdasági társaságok 2018. évre szóló számviteli törvény szerinti mérleg- és eredménybeszámolójáról

VSZ NZRT beszámoló 2018

75/2019. Előterjesztés a gazdasági társaságok 2018. évre szóló számviteli törvény szerinti mérleg- és eredménybeszámolójáról

Aquapalace Kft. beszámoló 2018.

76/2019. Előterjesztés a gazdasági társaságok 2018. évre szóló számviteli törvény szerinti mérleg- és eredménybeszámolójáról

Pirk Kft. beszámoló 2018.

77/2019.  

Előterjesztés a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt., az AQUAPALACE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. és a Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának megválasztásáról

melléklet

78/2019. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat és a Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft. között létrejött közszolgáltatási szerződés módosításáról
79/2019. Előterjesztés a V8 wellness részleg és galériakonzol felújítás tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásáról
80/2019. Előterjesztés a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. közbeszerzéseiben döntés átruházásáról
81/2019. Előterjesztés az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című pályázat tárgyában
82/2019. Előterjesztés az „Ovi-sport Program” című pályázat tárgyában
83/2019. Előterjesztés a stratégiai zajtérképpel kapcsolatos intézkedési terv jóváhagyásáról

melléklet

84/2019. Előterjesztés az Önkormányzatot megillető elővásárlási joggal történő rendelkezésről a Szentendre, Duna korzó 9. sz. alatti ingatlanok vonatkozásában
85/2019. Előterjesztés az alábbi ingatlanok értékesítésre történő kijelöléséről:

  1. Déli városkapunál kialakuló 2/7 hrsz.-ú ingatlan
  2. Paprikabíró utca 18. sz. alatti 1075/1 hrsz.-ú régészeti lelőhelyen álló ingatlan

melléklet

86/2019. Előterjesztés az alábbi ingatlanok értékesítésre történő kijelöléséről:

  1. Déli városkapunál kialakuló 2/7 hrsz.-ú ingatlan
  2. Paprikabíró utca 18. sz. alatti 1075/1 hrsz.-ú régészeti lelőhelyen álló ingatlan
87/2019. Előterjesztés az alábbi ingatlanok értékesítésre történő kijelöléséről:

  1. Déli városkapunál kialakuló 2/7 hrsz.-ú ingatlan
  2.  Paprikabíró utca 18. sz. alatti 1075/1 hrsz.-ú régészeti lelőhelyen álló ingatlan
88/2019. Előterjesztés a Szentendre, Izbégi Sporttelep fejlesztése tárgyában 
89/2019. Előterjesztés a Szentendre 1866 és 1867 hrsz.-ú (Bercsényi utcai) ingatlanok egyben történő értékesítésére kiírt pályázat eredményének kihirdetéséről
90/2019. Előterjesztés a Szentendréért Közalapítvány alapító okiratának módosításáról

melléklet

91/2019. Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
92/2019. Előterjesztés Szentendre Város Semmelweis díj adományozásáról
93/2019. Előterjesztés Szentendre Város Díszpolgára Cím és PRO URBE Emlékérem adományozásáról
94/2019. Sürgősségi indítvány a központi háziorvosi ügyeleti szolgálat díjazásáról
95/2019. Előterjesztés a Szentendre, kialakuló 0272/35 hrsz.-ú ingatlan értékesítésre történő kijelöléséről

melléklet

96/2019. Előterjesztés a HÉV állomásnál lévő parkoló terület céljára történő kisajátításról
97/2019. Előterjesztés a Szentendre 25/4 és 25/5 hrsz-ú ingatlanok törzsvagyonba vonásáról

melléklet

98/2019. Előterjesztés Szentendrei Kosárlabda Sport Egyesülettel kötendő közfeladat-ellátási megállapodásról

melléklet

99/2019. Előterjesztés Szentendre Város Egészségügyi Intézményei intézményvezetői pályázat kiírásáról

melléklet

100/2019. Előterjesztés településképi és településrendezési eszközök korrekciós eljárásaival összefüggésben a Településképi arculati kézikönyv és Településképi önkormányzati rendelet módosításának elfogadásáról

melléklet

101/2019. Előterjesztés településképi és településrendezési eszközök korrekciós eljárásaival összefüggésben a SZÉSZ korrekciós módosításának elfogadásáról

melléklet

102/2019. Előterjesztés az Aquapalace Kft. saját tőke helyzetének rendezéséről
103/2019. Előterjesztés a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt-vel kötött parkolási üzemeltetési szerződés módosításáról 

melléklet

104/2019. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat és a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. közötti közétkeztetési szolgáltatási szerződés továbbá gondnoksági közszolgáltatási szerződés módosításáról

melléklet

melléklet

105/2019. Előterjesztés a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. élelmezési nyersanyagellátásáról
106/2019. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú ingatlanrész telekkiegészítésként történő értékesítéséről
107/2019. Előterjesztés a Szentendre 7305 hrsz-ú ingatlan telekhatár rendezéséről
108/2019. Előterjesztés Szentendre Város Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadásáról

melléklet

109/2019. Előterjesztés a 1794/4, a 11230 hrsz-ú közterületek valamint a 0187 hrsz-ú közút elnevezéséről
110/2019. Előterjesztés a 1794/4, a 11230 hrsz-ú közterületek valamint a 0187 hrsz-ú közút elnevezéséről
111/2019. Előterjesztés a 1794/4, a 11230 hrsz-ú közterületek valamint a 0187 hrsz-ú közút elnevezéséről
112/2019. Előterjesztés a Szentendrei Rendészeti Igazgatóság által használandó két darab gépjármű beszerzésről
113/2019. Előterjesztés Szentlászlói út – Mária utca fejlesztés közbeszerzési döntés átruházásáról
114/2019. Előterjesztés egészségügyi szolgáltatók és személyes közreműködésben kötelezettek személyében történt változás miatt szerződésekről

melléklet

melléklet

115/2019. Előterjesztés egészségügyi szolgáltatók és személyes közreműködésben kötelezettek személyében történt változás miatt szerződésekről

melléklet

melléklet

116/2019. Előterjesztés az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása”című pályázat tárgyában
117/2019. Előterjesztés a Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról
118/2019.  Előterjesztés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
119/2019. Sürgősségi indítvány Szentendre Város Önkormányzat és a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. közötti közétkeztetési szolgáltatási szerződés módosításáról

melléklet

120/2019. Sürgősségi indítvány a Szentendrei Járásbíróságra bírósági ülnökök soron kívüli megválasztásáról
121/2019.  Előterjesztés a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. közszolgáltatási tevékenységének 2019. év I. félévi beszámolójáról
122/2019. Előterjesztés a téli útüzemeltetésről

melléklet

123/2019. Előterjesztés a téli útüzemeltetésről
124/2019. Előterjesztés a Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulással kötött vagyonkezelési szerződés módosításáról

melléklet

125/2019. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat és a Váci Tankerületi Központ vagyonkezelési szerződésének módosításáról

melléklet

melléklet

melléklet

126/2019.  Előterjesztés a Szentendrei Barcsay Jenő Általános Iskola tornatermének felújításáról

melléklet

melléklet

127/2019.  Előterjesztés közérdekű célból történő lakásbérleti pályázat eredményéről
128/2019.  Előterjesztés a szentendrei Pálma köz és Panoráma utca telekalakításáról
129/2019. Előterjesztés a Rózsa utcai Településrendezési szerződés módosításáról
130/2019. Előterjesztés a 6756/1 hrsz-ú ingatlan értékesítésére kiírt pályázat eredményének kihirdetéséről
131/2019. Előterjesztés a magántulajdonban lévő szentendrei Egres utca 3701 hrsz-ú és az önkormányzati tulajdonú 9167 hrsz-ú (Cseresznyés út 185.) ingatlanok cseréjéről
132/2019. Előterjesztés a Szentendre belterület 12/11 és 12/12 helyrajzi számú ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba vételéről
133/2019. Előterjesztés a BURSA HUNGARICA Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójáról

melléklet

melléklet

134/2019.  Előterjesztés a „Szentendre városi csónakház felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás tárgyában
135/2019. Előterjesztés a „Szentendre városi csónakház felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás tárgyában
136/2019. Előterjesztés a 7967 hrsz-ú névtelen közterület elnevezéséről
137/2019. Előterjesztés a Paprikabíró Kft tulajdonában álló ingatlan árveréséről
138/2019. Előterjesztés a városi kitüntető díjak adományozásáról
139/2019. Előterjesztés Pest Megyei Kitüntető Díjak adományozásának javaslattételéről
140/2019. Előterjesztés a polgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról
141/2019. Előterjesztés az alpolgármester megválasztásáról, illetményének és költségtérítésének megállapításáról
142/2019. Előterjesztés az alpolgármester megválasztásáról, illetményének és költségtérítésének megállapításáról
143/2019. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2017. (IX.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról
144/2019. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2017. (IX.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról
145/2019. Előterjesztés Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. általános ügyvezetői megbízás megszüntetéséről és új általános ügyvezető megbízásáról
146/2019. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2016. (IX.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
147/2019. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2016. (IX.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
148/2019. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2016. (IX.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
149/2019. Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
150/2019. Előterjesztés az építményadó adónemben befolyt bevételek tervezhető részletezéséről a városrészi költségvetési tervezési modell megalapozása céljából
151/2019. Előterjesztés a „közösségi tervezés” módszerének általános szentendrei bevezetéséről
152/2019. Előterjesztés Szentendrén átvezető 11. sz. főút átvezetési szakasza és környezetének, valamint a város belterületi úthálózatának informatikai eszközökkel történő modellezése tárgyában
153/2019. Előterjesztés Szentendrét és környékét együttesen érintő közlekedési és egyéb problémák megoldásának elősegítése érdekében tehető együttes erőfeszítésekről
154/2019. Előterjesztés Szentendre településrendezési eszközeinek, benne a Szentendrei Építési Szabályzatnak (SZÉSZ) átfogó felülvizsgálatát célzó előkészítő folyamat elindításáról
155/2019. Előterjesztés Szentendre Város Egészségügyi Intézményei intézményvezetői kinevezésről
156/2019. Előterjesztés a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. folyószámlahitel szerződésének módosításáról
157/2019. Előterjesztés a környezettudatos és takarékos lakossági hulladékgyűjtés ösztönzéséről szóló 49/2019 (III. 28.) Kt. sz. határozat módosításáról
158/2019. Előterjesztés Szentendre Szabadtéri Néprajzi Múzeum Közalapítvány alapító okiratának módosításáról

melléklet

159/2019. Előterjesztés a Szentendréért Közalapítvány alapító okiratának módosításáról

melléklet

160/2019. Előterjesztés a Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának módosításáról

melléklet

161/2019. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzata és a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal közbeszerzési és beszerzési szabályzatáról

melléklet

162/2019. Előterjesztés „Villamos energia 2020-ra Szentendre” tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntés átruházásáról
163/2019. Előterjesztés az Izbégi Általános Iskolában megvalósítandó tanteremfejlesztésről

melléklet

164/2019. Előterjesztés Szentendre 6368/9 hrsz-ú ingatlan telekhatár-rendezéséről
165/2019. Előterjesztés a Szentendre 7459/3 hrsz-ú, a 7458 hrsz-ú és a 5492/1 hrsz-ú ingatlanok telekhatár-rendezéséről
166/2019. Előterjesztés a Szentendre, 402/31 hrsz.-ú kivett útmegjelölésű ingatlanra vonatkozó elővásárlási joggal történő rendelkezésről
167/2019. Előterjesztés a Szentendre, 7558 hrsz-ú kivett üdülőépület, udvar és a Szentendre, 7227/1 hrsz.-ú kivett beépítetlen területmegjelölésű ingatlanokra vonatkozó elővásárlási joggal történő rendelkezésről
168/2019. Előterjesztés a Szentendre, 7558 hrsz-ú kivett üdülőépület, udvar és a Szentendre, 7227/1 hrsz.-ú kivett beépítetlen területmegjelölésű ingatlanokra vonatkozó elővásárlási joggal történő rendelkezésről
169/2019. Előterjesztés Szentendre, Bajcsy-Zsilinszky u. 3., 2427 hrsz-ú (Bodor udvar) ingatlan ingyenes használatba vételéről közfeladat ellátás céljára 
170/2019. Előterjesztés Szentendre Péter Pál u. 6/b., 1838 hrsz ingatlan térítésmentes tulajdonba vételi kérelme közfeladat ellátás céljára 
171/2019. Előterjesztés az 1+1 programról
172/2019. Előterjesztés a „Szentendre helyi piacának turisztikai szemléletű átalakítása és felújítása” egyedi kérelemről
173/2019. Előterjesztés az általános iskolák felvételi körzethatárai kijelölésének véleményezéséről
174/2019. Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
175/2019. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2016. (IX.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
176/2019. Előterjesztés a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. tulajdonában álló fűtőmű energiahatékonysági korszerűsítéséről
177/2019. Előterjesztés a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. folyószámlahitel szerződéséről

melléklet

melléklet

178/2019. Előterjesztés Önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok gazdasági tevékenységéről

melléklet

melléklet

melléklet

melléklet

179/2019. Előterjesztés a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt, a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft, az AQUAPALACE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, valamint a Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft., új felügyelő bizottsági tagjainak megválasztásáról és a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. alapszabályának további módosításáról
180/2019. Előterjesztés a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt, a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft, az AQUAPALACE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, valamint a Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft., új felügyelő bizottsági tagjainak megválasztásáról és a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. alapszabályának további módosításáról
181/2019. Előterjesztés Szentendre És Térsége TDM Nonprofit Kft. tagi kölcsön szerződésének módosításáról

melléklet

182/2019. Előterjesztés a Ferenczy Múzeumi Centrum 500.000 Ft egyedi értéket meghaladó behajthatatlan követeléseinek az intézmény nyilvántartásaiból való kivezetéséhez történő hozzájárulásról
183/2019. Előterjesztés Szentendre Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságok ügyvezetésének szóló, a rendkívüli munkaidő elrendelésével kapcsolatos utasításról
184/2019. Előterjesztés bankszámla szerződés és bankszámla hitel szerződés kötéséről
185/2019. Előterjesztés bankszámla szerződés és bankszámla hitel szerződés kötéséről
186/2019. Előterjesztés a térítésmentesen tulajdonba kapott ingatlanokkal kapcsolatos, az MNV Zrt.-hez benyújtandó nyilatkozatról
187/2019. Előterjesztés Szentendre Város vállalkozásfejlesztési programjáról

melléklet

188/2019. Előterjesztés a közösségi buszközlekedés szerződéseinek módosításáról

melléklet

melléklet

melléklet

189/2019. Előterjesztés Szentendre Város Egészségügyi Intézményei Mentálhigiénés Központja működéséhez a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt-vel megkötött bérleti szerződés meghosszabbításáról
190/2019. Előterjesztés Szentendre, Déli városkapu városrészben külterületi ingatlanok besorolásának Szentendre Építési Szabályzatának megfelelő rendezéséről, belterületbe vonásáról

melléklet

191/2019. Előterjesztés Szentendre, Déli városkapu városrészben külterületi ingatlanok besorolásának Szentendre Építési Szabályzatának megfelelő rendezéséről, belterületbe vonásáról

melléklet

192/2019. Előterjesztés Szentendre, Déli városkapu városrészben külterületi ingatlanok besorolásának Szentendre Építési Szabályzatának megfelelő rendezéséről, belterületbe vonásáról

melléklet

193/2019. Előterjesztés Szentendre, Déli városkapu városrészben külterületi ingatlanok besorolásának Szentendre Építési Szabályzatának megfelelő rendezéséről, belterületbe vonásáról

melléklet

194/2019. Előterjesztés Szentendre, Déli városkapu városrészben külterületi ingatlanok besorolásának Szentendre Építési Szabályzatának megfelelő rendezéséről, belterületbe vonásáról

melléklet

195/2019. Előterjesztés a Szentendrei Rendészeti Igazgatóság Alapító Okiratának módosításáról

melléklet

melléklet

196/2019. Előterjesztés Perjéssy Barnabás az Önkormányzat saját halottjává nyilvánításáról
197/2019. Előterjesztés a Nemzetiségi Önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodásokról

melléklet

198/2019. Előterjesztés a Képviselő-testület 2020. évi munkatervének elfogadásáról
199/2019. Előterjesztés Egészségügyi szolgáltató és személyes közreműködésben kötelezett személyében történt változás miatti szerződésről
200/2019. Sürgősségi indítvány a Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság új ügyvezetőjének megválasztásáról

melléklet

201/2019. Előterjesztés a „Belvárosi csapadékvíz elvezetés kivitelezése” tárgyú közbeszerzési eljárás tárgyában
202/2019. Előterjesztés Szentendre, Paprikabíró u. 16. szám alatti, 1073 hrsz-ú kivett irodaház megjelölésű ingatlanra vonatkozó elővásárlási joggal történő rendelkezésről
203/2019. Előterjesztés a belső ellenőrzési feladatok ellátásáról szóló megbízási szerződésről
204/2019. Előterjesztés az EuroVelo 6 kerékpáros útvonal fejlesztéséről, a kerékpáros híd kérdéséről