2023. február 24., 10:41
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 1 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

A Szentendre Városi Óvodák és tagóvodái várja azon szülők jelentkezését, akik a 2023/2024-es nevelési évtől kérik gyermekük óvodai elhelyezését.

A szülők a beiratkozás előtt nyílt napokon nyerhetnek betekintést az óvodák életébe. Az intézmények 2023. március 27. és 29. között 8:00-11:00 óráig várják az érdeklődőket.

Az óvodai beiratkozás időpontja: 2023. április 24. és 27. között 8:00-12:00 óráig.

  • 2023. április 24. (hétfő): Vasvári Pál úti Tagóvoda és Bimbó utcai Tagóvoda
  • 2023. április 25. (kedd): Püspökmajor ltp-i Tagóvoda és Egres úti Tagóvoda
  • 2023. április 26. (szerda): Szivárvány Tagóvoda és Óvoda Központ
  • 2023. április 27. (csütörtök): Hold utcai Tagóvoda és Izbégi Tagóvoda

Az óvodai beiratkozás helyszíne: 2000 Szentendre, Pannónia u. 5.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

  • kitöltött jelentkezési lap (a jelentkezési lap letölthető innen, vagy az óvoda honlapjáról: www.szentendreiovodak.hu)
  • ­a gyermek és a szülők nevére kiállított személyazonosító igazolvány
  • a gyermek és a szülők nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
  • a gyermek TAJ kártyája
  • Amennyiben rendelkeznek szakértői véleménnyel, illetve a gyermek fejlettségi állapotáról szóló dokumentummal, kérik ezeket is bemutatni

Az óvodák felvételi körzete Szentendre Város közigazgatási területe.

Az intézmények a szentendrei óvodai felvételi kérelmek maradéktalan teljesítése esetén a még fennmaradó szabad férőhelyekre felvehetnek olyan gyermeket is, aki életvitelszerűen az óvodák felvételi körzetén kívül él.

Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvételére az óvodák mindegyike alkalmas, amelyek az alábbi címen érhetők el:

Bimbó úti Tagóvoda: 2000 Szentendre, Bimbó út 2-4.

Egres úti Tagóvoda: 2000 Szentendre, Egres út 66.

Hold utcai Tagóvoda: 2000 Szentendre, Hold u. 10.

Izbégi Tagóvoda: 2000 Szentendre, Szentlászló u. 92.

Óvoda Központ: 2000 Szentendre, Pannónia u. 5.

Püspökmajori Tagóvoda: 2000 Szentendre, Hamvas Béla u. 1.

Szivárvány Tagóvoda: 2000 Szentendre, Kálvária út 22.

Vasvári Pál úti Tagóvoda: 2000 Szentendre, Vasvári Pál út 39.

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határideje:
2023. május 24.

Felhívjuk a 2020. szeptember 1. napja előtt született gyermekek szüleinek figyelmét, hogy a 2011.évi CXC. törvény 8.§ (2) bekezdése szerint gyermekük számára az óvodába járás napi 4 órában kötelező!

Amennyiben a szülő úgy dönt, hogy az idén óvodaköteles gyermekét nem kívánja óvodába beíratni, akkor 2023. április 15. napjáig benyújtott kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a felmentést engedélyező szerv, azaz a Szentendrei Járási Hivatal felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete ezt indokolja.

A felvételi kérelem elutasítás esetén hozott határozat ellen a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül a szülő a jegyzőnek címzett, de az óvoda vezetőjének átadott jogorvoslati kérelmet nyújthat be. Az óvodavezető döntése tekintetében a 2011. évi CXC. törvény 37. § (1)-(3) bekezdései, valamint 38.§-a alapján a fenntartó (jegyző) jár el és hoz másodfokú döntést. Az eljárás illetékmentes, a jegyző a döntés jogszerűségét vizsgálja.

Felhívjuk a tisztelt szülők figyelmét, hogy a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény értelmében, az a szülő, vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete, vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.

 

Borítókép forrása: Pixabay