2023. június 23., 09:50

A nyári szünet előtti utolsó testületi ülésen a képviselők két éves lakossági egyeztetés és alapos szakértői  előkészítés után határoztak a Vasúti villasor forgalmi rendjének átszervezéséről. Akárcsak tavaly, idén is magasak a földgázárak, sok a bizonytalanság, ezért az a döntés született, hogy Szentendre a központi, változó árú beszerzési rendszerhez csatlakozik. A képviselők a számos szolgáltatást nyújtó Szentendre Mobilapplikációról tájékoztatást hallgattak meg, és az is kiderült, hogy akár október elején el is indulhat a szolgáltatás.

A testület sürgősségi indítványokkal kezdte munkáját. Elsőként arról határozott, hogy engedélyezi a Kaptató úton értékesített ingatlanok esetében a részletfizetést. A második döntéssel értékesítésre jelölt ki két, a Bogdányi és a Dunakorzó úton található ingatlant. A településképi rendelet módosításáról is döntöttek a képviselők. Ugyancsak sürgősségi előterjesztésként határoztak arról, hogy a védőnői szolgálathoz tartozó vagyonelemeket az önkormányzat ingyenesen átadja az államnak.

Pályázatot ír ki az önkormányzat a TDM vezetésére

A képviselők zárt ülésen a Szentendre és Térsége TDM NKft. (TDM) likviditási és pénzügyi helyzetét áttekintve úgy döntöttek, hogy a városi cég gazdasági és pénzügyi stabilizálása és fejlesztése érdekében a TDM vezetését meg kell erősíteni. Az indoklás szerint a TDM sokrétű tevékenysége, és az azzal járó szervezői feladatok eredményes ellátásához változásra van szükség, ennek érdekében pályázatot írnak ki. A tervek szerint szeptemberben munkába álló új ügyvezető kiemelt feladata lesz a TDM portfóliójának gazdasági-pénzügyi szempontból is magas színvonalú működtetése. A TDM eddigi irányítója, Lőrincz Ágnes a nyár végéig látja el ügyvezetői teendőit. A piac vezetőjeként végzett munkáját a városvezetés elismeri: erre, valamint egyéb turisztikai területen végzett szakmai munkájára a jövőben is számítanak.

A testület arról is döntött, hogy az Aquapalace Kft. távhődíjának alapdíját változatlanul hagyja, a távhődíjat viszont megemelte. A következő napirendi pontban a testület arról döntött, hogy a Városi Szolgáltató Zrt. június 30-án lejáró közszolgáltatói szerződéseit változatlan tartalommal újraköti. Ugyancsak a VSZ Zrt.-t érinti a következő két határozat. Az egyik szerint a VSZ Zrt. a 360 napnál régebbi követeléseit átadja egy követeléskezelő vállalkozásnak, amely megpróbálja azokat behajtani, a másik szerint pedig a „Közutak és földutak úthibáinak javítása” tárgyú közbeszerzési eljárásában a közbeszerzési eljárás lezárásáról szóló döntést a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottságra ruházza át.

Közös megegyezés eredményeként született meg a Vasúti villasor új forgalmi rendje

A Vasúti villasor környékének forgalomtechnikai átszervezéséről is döntöttek a képviselők. (Ennek a napirendi pontnak a tárgyalása az ülésről készült felvételen 1:41:30-nál kezdődik – a szerk.) A magukat tómellékieknek nevezett csoport szószólója, Kun Csaba is szót kapott a napirendi pont tárgyalásakor, aki a városrészi költségvetés során felvetődött ötletről szólva azt állította, hogy a helyben lakók azért nem vettek részt nagy számban a meghirdetett lakossági fórumokon, mert nem számítottak arra, hogy jelentős változások következnek be a terület közlekedésében. Annak megismerését követően viszont több csoport is tiltakozott, majd összefogva alakították ki, és nyújtották be a tervezőnek saját elképzeléseiket, mert szerintük a tervek jelentősen megváltoztatták volna a forgalmi rendet, viszont nem csökkentették volna az átmenő forgalmat, ami az eredeti cél volt. Kiemelte, hogy végül elfogadták módosítási javaslataikat: egyrészt, hogy a Vasúti villasor ne legyen alárendelve a Kőzúzó utcának, másrészt hogy a Szatmári utca végére tervezett zebrát ne alakítsák ki, viszont alakítsanak ki gyalogátkelőhelyet a Római sánc utcára.

Fülöp Zsolt polgármester köszönetet mondott Kun Csabának, aki szerinte mondandójával megdicsérte az Ábrányi Emil Programot, hiszen annak lényege, hogy nem vezet be az önkormányzat olyan változást, amelyet nem beszélt meg a lakossággal. Emlékeztetett, hogy az előző önkormányzati vezetés idején egy Eper utcai lakos reggel még szabályosan munkába tudott indulni, délután hazatérve viszont csodálkozva tapasztalta, hogy szabályosan már nem tud hazajutni. Ennek oka az volt, hogy az akkori önkormányzat az előzetes tervek alapján, amelyről nem egyeztetett a lakossággal, megváltoztatta a forgalmi rendet. Kiemelte, hogy a jelenlegi változtatást nem az önkormányzat szerette volna, hanem a városrészi költségvetésben a lakosság jelezte, szeretné csökkenteni az átmenő forgalmat. A polgármester hangsúlyozta, az ilyen fajsúlyú ügyekben el kell jönni a lakossági fórumokra, mert ott lehet informálódni és egyben véleményt nyilvánítani. Örömét fejezte ki, hogy ez az ügy megmutatta, ha lassan is, de el lehet jutni olyan megoldásig, amely a többség kívánságának megfelel.

Fülöp Zsolt hozzátette: 2024-ben az önkormányzat az egész városra vonatkozó forgalomtechnikai vizsgálatot tervez, amelynek célja az átmenő forgalom csökkentése olyan módon, hogy az egyes városrészek is megtalálják számításukat, ne szenvedjenek hátrányt. Ezzel kapcsolatosan már eddig is sok kérés érkezett az önkormányzathoz, és minden bizonnyal a jövőben is így lesz.

11 lakossági fórum, többszöri szórólapozás

Drávucz Zsolt, a villasori választókerület képviselője arról beszélt, hogy a testület elé került elképzelés kompromisszumos terv, amelyhez kellett két év, 11 lakossági fórum, köztük 3 helyszíni bejárással összekötött utcafórum. A problémák felvetőivel is többször bejárták az érintett területeket. Több hullámban szórólapoztak a területen, volt hogy a szórólap hátoldalán szerepelt a változtatási terv. (A koncepcióról és a döntéshez vezető útról szóló írásunk ITT olvasható – a szerk.)

Pilis Dániel alpolgármester hangsúlyozta, a forgalomtechnikai problémák mindig nagyon ellentétes véleményeket hoznak a felszínre. Az eredeti kérés az volt, hogy miután a 30 kilométer/óra szerinti zónának nem felel meg a terület táblázása, ezt az anomáliát meg kell szüntetni. Amikor az önkormányzat érzékelte, hogy milyen ellentétek feszülnek, akkor arra törekedett, hogy ne csupán a konkrét elképzeléseket ismerje meg, hanem általában azt, milyen félelmeik vannak az itt lakóknak a forgalmi rend változásával kapcsolatosan. Ezek alapján készültek a tervek. Kiemelte, hogy a mostani városvezetés az első, amely a közvetlen párbeszédet kezdeményezett a lakossággal, még arra is lehetőséget adva, hogy testületi ülésen fejthessék ki álláspontjukat. Az alpolgármester szerint Kun Csabának, mint korábbi képviselőnek és alpolgármesternek tisztában kell lenni a deziformációk jelentőségével. Példaként említette, hogy a kormányhivatal a tiltakozók részéről érkezett megkeresésre lépett a törvényben megfogalmazott hatáskörében, és kérdezett rá a forgalomtechnikai változtatás okozta esetleges balesetveszélyre. A tervező a kormányhivatalnak küldött válaszában pedig igazolta, hogy a tervezett változtatások nem okoznak semmiféle balesetveszélyt, a javaslatuk nem szakmaiatlan. Ennek kapcsán politikai indíttatást vélt látni, vagyis hogy bizonyos emberek dezinformációkkal igyekeznek megakadályozni az elindult egyeztetési folyamatot. Elmondta, nem lehet az egyeztetési folyamat legitimitását megkérdőjelezni, hiszen számos alkalommal nyilváníthattak véleményt a területen lakók, és végül sikerült olyan kompromisszumra jutni, amely a többség véleményét tükrözi. Végül a Tómelléken lakók által írt levélből idézett egy gondolatot, amely szerint az ott élők úgy érzik, sikerült megfelelő kapcsolatot kialakítani az önkormányzattal, illetve a tervezővel, és így a többség véleményét tükröző megoldás születhetett.

A testület 11 igen szavazattal egy tartózkodás mellett elfogadta az előterjesztést.

Idén is bizonytalan a földgázbeszerzés, magasak az árak

Ezt követően a testület a város tulajdonában lévő gazdasági vállalkozások vezetőinek prémiumfeladatait fogadta el, illetve a a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal és a Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézmény között kötendő munkamegosztási megállapodást hagyta jóvá.

A következő napirendi pontban a földgázbeszerzési közbeszerzési eljárás elindításáról döntöttek a képviselők. Fülöp Zsolt polgármester bevezetőjében a kiemelte, a rezsicsökkentésből kiesett önkormányzatoknak idén is gondot jelent földgáz beszerzése, mert kiugróan magasak a beszerzési árak. Arra is rámutatott, hogy a jövőbe kell látni a képviselőknek, hogy vajon melyik beszerzési forrásból, melyik formában szerződjön, milyen lesz a világpiaci ár, illetve jhogy a kormány miként szabályozza a piacot. Javaslata szerint a kormány által ajánlott, változó árú beszerzést kellene választani a testületnek. Annak ellenére javasolja ezt, hogy a kormány által ajánlott ár ugyan mindig magasabb, mint a világpiaci ár, a kockázatokat viszont ez esetben sokkal kisebb. Drávucz Zsolt képviselő kérdésére válaszolva a polgármester elmondta, ha közvetlenül szerződne az önkormányzat egy gázszolgáltatóval, akkor – a bizonytalan piaci viszonyok miatt nem teljesen elképzelhetetlen – esetleges kötbér akár jelentős veszteséget is jelenthetne az önkormányzat számára.

Ezt követően a testület úgy döntött, hogy a Gondozási Központ szervezésében a hajléktalanok nappali és éjjeli ellátására 20, a téli időszakban további 6 férőhelyet biztosít a Szabadkai utca 11. szám alatti ingatlanban.

A következő napirendi pontokban több önkormányzati ingatlan értékesítéséről is döntöttek a képviselők, majd a Barakcvirág utcai eskőkert, illetve a Kálvária úti fejlesztés ügyében a közbeszerzési eljárásról lezárásáról szóló döntést ruházta át a testület a pénzügyi bizottságra.

A testület a Vissza a Vadonba Gyermekfejlesztő és Szülősegítő Sportegyesülettel kötendő közfeladat ellátásra vonatkozó szerződést is jóváhagyta azzal, hogy akkor lép életbe a szerződés, ha az egyesület fennálló tartozását a szerződéskötéstől számított hatvan napon belül megfizeti. Ezt követően helytörténeti vetélkedők díjazásáról döntöttek a képviselők, összesen félmillió forint értékben. A Móricz Zsigmond Gimnáziumért Alapítvány részére 200.000 forint, a Jó Reménység Alapítvány Szentendre részére 150.000 forint, az Alapítvány a Szentendrei Református Gimnáziumért részére 100.000 forint, a Rákóczi Alapítvány részére pedig 50.000 forint díjat állapítottak meg.

A Tervtanács dönt a Szent András iskola napelemeiről

Az előző testületi ülésen már napirendre került a Szent András Katolikus Általános Iskola és Óvoda napelemeinek telepítésével kapcsolatos kérdés. A beruházást akadályozza, hogy a helyi szabályozás ezen a területen nem engedi a napelemek telepítését. A tervtanács több megoldási javaslatot is megvizsgált, és javaslata szerint a módosított tervek szerint érintett épületszárny átkerülne a Bükkös patak melletti, helyi védettséget élvező területbe, ahol egyedi vizsgálat alapján dönthet a tervtanács a napelemek elhelyezésének engedélyezéséről, vagy annak elutasításáról. A képviselők az előterjesztést elfogadták.

A képviselő-testület következő döntésével jóváhagyta a Dunakanyari Rendészeti Társulás társulási megállapodását Pilisszentlászlóval, Leányfaluval, Dunabogdánnyal és Visegráddal. A SZERI alapító okiratában a társulással kapcsolatos változások átvezetéséről is szól a határozat.

Ha megjön a turisztikai támogatás, a kereskedőház és Templomdomb lesz a fókuszban

A két ülés között történtekről szóló beszámolót tudomásul vették a képviselők. Kérdésre válaszolva a polgármester elmondta, a Magyar Turisztikai Ügynökség új vezetésével folytatott tárgyalásokon kiderült, az MTÜ jelenlegi vezetése nincs tisztában azzal, hogy a 8,2 milliárd forintos turisztikai támogatás feltételéül szabott turisztikai koncepció már megszületett. A megbeszélésen az is kiderült, hogy a támogató határozat ugyan nincs visszavonva, de biztosnak tűnik, hogy az összes fejlesztésre egyelőre nem kerülhet sor. Abban maradtak az ügynökség vezetőivel, hogy két beruházást kiemelnek, és azok megvalósíthatóságát közösen megvizsgálják. Fülöp Zsolt szerint az egyik a fő téri kereskedőház, a másik pedig a Templomdomb lehet.

A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló előterjesztést szintén elfogadták a képviselők, csak úgy mint a külkapcsolatokért felelős tanácsnok beszámolóját.

A polgármester beszámolt a SPAR projekt előrehaladásáról. Elmondta, a régészeti ásatások során avar kori sírokat találtak. (A testületi ülés napján betemették az árkot a régészek, másnap pedig ismét birtokba vehették a szentendreiek a murvás parkolót – a szerk.) Most már csak a plázabizottság engedélyére vár a beruházó, amely július 9-ig várható. Szabados András képviselő kérdésre Fülöp Zsolt elmondta, egyelőre nem tudni, a régészeti ásatás kitolja-e, és ha igen, mennyivel a beruházást. A képviselő által említett szolgalmi joggal rendelkezik a Spar, illetve hogy minden szükséges engedélykérelmet már beadott, jelenleg a plázabizottság engedélyére vár a beruházó.

A Rezsinövelés miatti Operatív Törzs beszámolóját is elfogadták a képviselők, majd az utolsó napirendi pontként tájékoztatót hallgattak meg, a Szentendre Mobilapplikációról. Eszerint az országos okos város pilotprojekthez szeretett volna csatlakozni Szentendre. Miután a csatlakozási lehetőség mai napig nem nyílt meg, ezért döntött úgy az önkormányzat, hofy elindítja a Szentendre Mobilapplikáció fejlesztését. Hat projektet megvizsgálva pályázatot írt ki az önkormányzat, amelyre három ajánlat érkezett. A tervek szerint szeptember végén, október elején indulhat el a szolgáltatás. Az elképzelések szerint része lesz a szolgáltatásnak a városi hírek modul, a virtuális városkártya, fizikai kártya opcióval. Az elfogadóhelyek saját jelszavas felületen töltik fel tartalmaikat, akcióikat, heti menüt, fotókat, illetve saját mobil eszközön olvassák le a város kártyát. De része lesz a szolgáltatásnak a probléma bejelentő modul (kátyú, vadkár, stb), illetve akár online jegyvásárlásra is lehetőség nyílik a helyi eseményekre.

Fülöp Zsolt polgármester összefoglalója a képviselő-testületi ülés legfontosabb döntéseiről: