2021. május 20., 15:19

Szentendre Város Önkormányzata pályázatot hirdet a Ferenczy Múzeumi Centrum gazdasági vezetői munkakörének betöltésére. A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 20.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Szentendre Város Önkormányzata a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 94. § (3) bekezdése alapján pályázatot hirdet a Ferenczy Múzeumi Centrum gazdasági vezetői munkakörének betöltésére

A költségvetési szerv fenntartója Szentendre Város Önkormányzat.

A munkaviszony időtartama:

Határozatlan idejű munkaviszony         

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, a kinevezéstől kezdődően 5 évig szól.

A munkavégzés helye:

2000 Szentendre, Duna korzó 25.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A gazdasági szervezet irányítása, a gazdasági osztály vezetése; az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) rögzített feladatok; különös tekintettel a gazdaság vezetői feladatok ellátása a Ferenczy Múzeumi Centrum Szervezeti és Működési Szabályzata III.1.1. pontja alapján.

Különösen: a költségvetési szerv előirányzatai tekintetében a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátása, – az intézmény működésével összefüggő gazdálkodási és pénzügyi feladatok felelős irányítása, – az intézmény működtetésével, üzemeltetésével, a beruházásokkal, vállalkozási tevékenységgel, a vagyon használatával kapcsolatos feladatok ellátása, – az intézmény éves költségvetésének és az előírt féléves és év végi beszámolóinak, pénzforgalmi jelentéseinek elkészítése, a költségvetés és beszámolók adatai valódiságának biztosítása, készpénzkezeléssel, könyvvezetéssel és beszámolási kötelezettséggel, adatszolgáltatással kapcsolatos összefoglaló és a saját szervezetére kiterjedő feladatok jogszabályoknak megfelelő ellátása, a bizonylati fegyelem, a leltározás, eszközgazdálkodás, a selejtezés, a tulajdon védelmére vonatkozó előírások irányítása és érvényesítése. A gazdasági vezető feladatait a múzeumigazgató közvetlen irányítása és ellenőrzése mellett látja el.

A Ferenczy Múzeumi Centrum és a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár közötti – a gazdálkodási feladatok ellátását szabályozó – Munkamegosztási Megállapodás alapján a Múzeum gazdasági vezetője a Könyvtár gazdasági vezetője is, aki közvetlenül vezeti és ellenőrzi a gazdasági szervezetet; a költségvetési szerv más szervezeti egységéhez beosztott, továbbá az önálló intézmény által foglalkoztatott pénzügyi-gazdasági feladatok ellátásáért felelős alkalmazottaknak iránymutatást ad, ellenőrzi azok betartását, továbbá gazdasági intézkedéseket hoz. Ellenjegyzési jogot gyakorol a Könyvtár előirányzatai felett.

A gazdasági vezetői munkakör betöltésének feltételei:

 • a pályázat elbírálásának időpontjában a pályázónak meg kell felelnie az alábbi feltételeknek:
 • magyar állampolgárság;
 • büntetlen előélet;
 • cselekvőképesség;
 • az az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban Ávr.) 12. § (1) bekezdése alapján: felsőoktatásban szerzett végzettség, emellett

– okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés vagy az engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékű szakképesítés, vagy

– a gazdasági vezetői, belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői – 2012. január 1. előtt az Áht. szerinti ellenjegyzői -, vagy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szám. tv.) 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában költségvetési szervnél szerzett legalább öt éves igazolt szakmai gyakorlat, valamint mérlegképes könyvelői szakképesítés vagy a felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettség;

 • a Szám. tv. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban történő szereplés igazolása és a tevékenység ellátására jogosító engedély csatolása, ennek hiányában ez alóli mentesítés iránti kérelem az Ávr. 12. § (2) bekezdésében foglaltakra történő hivatkozással;
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy vállalja a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzésről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 12. §-a, és a 22/2019. (XII.23.) PM rendelet 16. §-a szerinti képzés elvégzését a kinevezését követő évben;
 • az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek teljesítéséről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesítésének vállalása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • ASP gazdálkodási szakrendszer ismerete,
 • közgyűjteményt kezelő intézményben pénzügyi területen szerzett gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai, fényképes önéletrajz
 • motivációs levél
 • iskolai végzettségek és egyéb szakképesítések bizonyítványának másolata
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, illetve nyilatkozat arról, hogy a bizonyítvány kinevezése esetén benyújtásra kerül
 • nyilatkozatot, hogy a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényben szereplő összeférhetetlenség fennáll-e, megjelölve az összeférhetetlenség jellegét, formáját (összeférhetetlenség fennállása esetén a mentesítésről és annak feltételeiről a Munkáltató dönt),
 • hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a teljes pályázati anyagát az eljárásban résztvevők teljeskörűen megismerhetik
 • nyilatkozat arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatok kezeléséhez
 • nyilatkozat a jogszabály által előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról,

Munkabér és juttatások:

A munkabér a felek közötti megállapodás, illetve a Munka Törvénykönyvének vezető állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezései alapján kerül meghatározásra.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2021. augusztus 1.

A munkába lépés napja: 2021. augusztus 1.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 20.

A pályázatok benyújtásának módja:

a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal 2000 Szentendre, Városház tér 3. I. emelet Központi Iktatójában munkanapokon hivatali munkaidőben személyesen vagy postai úton (a postára adás időpontja legkésőbb a benyújtási határidő utolsó napja lehet). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: Ferenczy Múzeumi Centrum – gazdasági vezető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. július 15.

A pályázat elbírálásának rendje: a pályázókat a Képviselő-testület bizottsága hallgatja meg, és a múzeumigazgató javaslatát figyelembe véve Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt a munkakör betöltéséről a következő ülésen.

A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.szentendre.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkaviszony határozatlan időre szól, 3 hónapos próbaidő kikötésével, 5 éves vezetői megbízással.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Prosek Zoltán múzeumigazgató, valamint dr. Lauter Éva igazgatóhelyettes a +3620 251 8168-as telefonszámon nyújt.

A Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

« 2023. december » loading...
h K s c p s v
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
hét 11

P’Art Mozi – filmszínházi programok

2022. 01. 01. - 2029. 12. 16.
hét 11

A GYŰJTEMÉNY (1900-2022)

2023. 03. 25. - 2028. 03. 26.