2021. február 22., 11:46
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 3 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

Óvodai nyílt napok lesznek 2021. március 29-31-ig, naponta 8 és 11 óra között. Az óvodai beiratkozás időpontja 2021. április 20-23., 8:00-12:00 óráig. Amennyiben a fenti időpontokban a veszélyhelyzet továbbra is fennáll, úgy az óvodai nyílt napok elmaradnak, továbbá a személyes beiratkozás helyett elektronikus és telefonos beiratkozásra lesz csak lehetőség.

 

Tisztelt Szülők!

A Szentendre Városi Óvodák és Tagóvodái

várja azon szülők jelentkezését, akik a 2021/2022. nevelési évtől gyermekük óvodai elhelyezését kérik.

Óvodai nyílt napok:                 2021. március 29-31., 800-1100 óráig

Az óvodai beiratkozás időpontja:   2021. április 20-23., 800-1200 óráig,

a következő beosztás szerint:

 • április 20. (kedd): Vasvári Pál úti Tagóvoda és Bimbó utcai Tagóvoda
 • április 21. (szerda): Püspökmajor ltp-i Tagóvoda és Egres úti Tagóvoda
 • április 22. (csütörtök): Szivárvány Tagóvoda és Óvoda Központ
 • április 23. (péntek): Hold utcai Tagóvoda és Izbégi Tagóvoda

Az óvodai beiratkozás helyszíne:        2000 Szentendre, Pannónia u. 5.

Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy amennyiben a fenti időpontokban a veszélyhelyzet továbbra is fennáll, úgy az óvodai nyílt napok elmaradnak, továbbá a személyes beiratkozás helyett elektronikus és telefonos beiratkozásra lesz csak lehetőség az alábbi elérhetőségeken és a következő módon:

 

A jelentkezési lap letölthető az óvoda honlapjáról: www.szentendreiovodak.hu  weboldalról, melyet

 • kérjük, szíveskedjenek kitöltve magukkal vinni az óvodai beiratkozáskor, avagy
 • a veszélyhelyzet fennállása esetén a jelentkezési lapot aláírva és szkennelve vagy fényképként elektronikusan megküldeni szíveskedjenek a fenti e-mail címre.

 

A jelentkezéshez szíveskedjenek magukkal hozni a gyermek és a szülők nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, valamint a gyermek TAJ kártyáját. Továbbá – amennyiben rendelkeznek vele – szakértői bizottság által készített, illetve a gyermek fejlettségi állapotáról szóló összes dokumentumot kérjük bemutatni, avagy a veszélyhelyzet fennállása esetén azokat e-mailben a jelentkezési laphoz mellékelni szíveskedjenek.

Telefonon történő beiratkozás esetén a következő adatok megadása szükséges:

 • gyermek neve,
 • gyermek születési helye és dátuma,
 • gyermek TAJ száma,
 • gyermek állandó lakcíme, tartózkodási helye,
 • gyermek anyjának neve, lakcíme, tartózkodási helye,
 • gyermek apjának(gondviselő) neve,
 • amennyiben sajátos nevelési igényű a gyermek, úgy azt közölni szükséges,
 • telefonáló szülő neve,
 • szülők telefonszáma és – amennyiben van – e-mail címe,
 • kiválasztott óvoda neve, és ha
  • a kiválasztott óvodába jár már testvérgyermek, akkor nevének megadása szükséges
 • alternatívaként megnevezhet a szülő még két másik óvodát (amennyiben az 1. helyen megjelölt óvodába nem sikerülne felvenni a gyermeket, lehetőség van még 2 másik preferált óvodát megadni),
 • kötelező felvételt biztosító óvoda megnevezése, amennyiben a gyermek és édesanyja állandó/tartózkodási címe nem Szentendrén található.

Az óvodák felvételi körzete Szentendre Város közigazgatási területe. Az intézmények a szentendrei óvodai felvételi kérelmek maradéktalan teljesítése esetén a még fennmaradó szabad férőhelyekre felvehet olyan gyermeket is, aki életvitelszerűen az óvodák felvételi körzetén kívül él.

Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvételére az óvodák mindegyike alkalmas, melyek az alábbi címeken érhetők el:

 • Bimbó úti Tagóvoda: 2000 Szentendre, Bimbó u. 2-4.
 • Egres úti Tagóvoda: 2000 Szentendre, Egres út 66.
 • Hold utcai Tagóvoda: 2000 Szentendre, Hold u. 10.
 • Izbégi Tagóvoda: 2000 Szentendre, Szentlászlói u. 92.
 • Óvoda Központ: 2000 Szentendre, Pannónia u. 5.
 • Püspökmajori Tagóvoda: 2000 Szentendre, Hamvas Béla u. 1.
 • Szivárvány Tagóvoda: 2000 Szentendre, Kálvária út 22.
 • Vasvári Pál úti Tagóvoda: 2000 Szentendre, Vasvári Pál út 39.

Felhívjuk a 2018. szeptember 1. napja előtt született gyermekek szüleinek figyelmét, hogy a 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdése szerint gyermekük számára az óvodába járás napi 4 órában kötelező.

Amennyiben a szülő úgy dönt, hogy az idén óvodaköteles gyermekét nem kívánja óvodába beíratni, akkor 2021. május 25. napjáig benyújtott kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a felmentést engedélyező szerv, vagyis a Szentendrei Járási Hivatal felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja: 2021. május 25.

A felvételi kérelem elutasítása esetén hozott határozat ellen a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül a szülő a jegyzőnek címzett, de az óvoda vezetőjének átadott jogorvoslati kérelmet nyújthat be. Az óvodavezető döntése tekintetében a 2011. évi CXC. törvény 37.§ (1)-(3) bekezdései, valamint 38. §-a alapján a fenntartó (jegyző) jár el és hoz másodfokú döntést.

Az eljárás illetékmentes, a jegyző a döntés jogszerűségét vizsgálja.

Felhívjuk a Tisztelt Szülők figyelmét, hogy a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény értelmében, az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.

Szentendre, 2021. február 18.

 

Fülöp Zsolt
Polgármester

 

Jelentkezési lap