2022. március 3., 13:38
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 2 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.
Szentendre városi fenntartású óvodáiban a 2022/2023. nevelési évre a beiratkozás 2022. április 25. és 28. között lesz az Óvoda Központban, délelőtt 8-12 óráig, tagóvodánként más-más napokon. A veszélyhelyzetre való tekintettel lehetőség van elektronikusan, vagy telefonon történő beíratásra is, de az óvodavezetés kéri, hogy lehetőleg személyesen keressék fel a szülők az Óvoda Központot.

Kedves Szülők!

A Szentendre Városi Óvodák és Tagóvodái várja azon szülők jelentkezését, akik a 2022/2023. nevelési évtől gyermekük óvodai elhelyezését kérik.
Óvodai nyílt napok: 2022. március 28-30. között, 8-11 óráig
Az óvodavezetés kéri, hogy az óvodai nyílt napokon csak egy szülő vegyen részt.
Az óvodai beiratkozás időpontja: 2022. április 25-28. között, 8-12 óráig
Az óvodai beiratkozás helyszíne: 2000 Szentendre, Pannónia u. 5.
A következő beosztás szerint:

 • április 25. (hétfő): Vasvári Pál úti Tagóvoda és Bimbó utcai Tagóvoda
 • április 26. (kedd): Püspökmajor ltp-i Tagóvoda és Egres úti Tagóvoda
 • április 27. (szerda): Szivárvány Tagóvoda és Óvoda Központ
  2022. április 28. (csütörtök) Hold utcai Tagóvoda és Izbégi Tagóvoda

A veszélyhelyzetre való tekintettel lehetőség van elektronikusan, vagy telefonon történő beíratásra is
e-mail: ovodajelentkezes@gmail.com, tel: 26/816-637 vagy 26/785-149

 • A jelentkezési lapot aláírva és szkennelve, vagy fényképként elektronikusan szíveskedjenek a fenti e-mail címre megküldeni.

Személyes beiratkozás esetén szíveskedjenek magukkal hozni:

 • A jelentkezési lapot, gyermek és a szülők nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, valamint a gyermek TAJ kártyáját.
 • Amennyiben rendelkeznek szakértői véleménnyel, illetve a gyermek fejlettségi állapotáról szóló dokumentummal, kérnénk ezeket is bemutatni. Veszélyhelyzet fennállása esetén mindezeket e-mailben a jelentkezési laphoz mellékelni szíveskedjenek csatolni.
 • A jelentkezési lap letölthető az óvoda honlapjáról: szentendreiovodak.hu weboldalról, ezen honlapon az aktuális információkról is tájékozódhatnak!

Telefonon történő beiratkozás esetén a következő adatok megadására lesz szükség:

 • gyermek neve,
 • gyermek születési helye és dátuma,
 • gyermek TAJ száma,
 • gyermek állandó lakcíme, tartózkodási helye,
 • gyermek anyjának neve, lakcíme, tartózkodási helye,
 • gyermek apjának (gondviselő) neve,
 • amennyiben sajátos nevelési igényű a gyermek, kérjük, azt közöljék,
 • a telefonáló szülő neve, szülők telefonszáma és – amennyiben van – e-mail címe és a kiválasztott óvoda neve.
 • amennyiben a kiválasztott óvodába jár már testvér, akkor nevének megadása is szükséges
 • alternatívaként a szülő megnevezhet még két másik óvodát (amennyiben az első helyen megjelölt óvodába nem sikerülne felvenni a gyermeket, lehetőség van még két másik óvodát megnevezni)
 • kötelező a felvételt biztosító óvoda megnevezése, amennyiben a gyermek és édesanyja állandó/tartózkodási címe nem Szentendrén található.

Az óvodák felvételi körzete Szentendre Város közigazgatási területe.
Az intézmények a szentendrei óvodai felvételi kérelmek maradéktalan teljesítése esetén a még fennmaradó szabad férőhelyekre felvehet olyan gyermeket is, aki életvitelszerűen az óvodák felvételi körzetén kívül él.

Az integráltan nevelhető, sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvételére az óvodák mindegyike alkalmas, melyek az alábbi címen érhetők el:

 • Bimbó úti Tagóvoda: 2000 Szentendre, Bimbó út 2-4.
 • Egres úti Tagóvoda: 2000 Szentendre, Egres út 66.
 • Hold utcai Tagóvoda: 2000 Szentendre, Hold u. 10.
 • Izbégi Tagóvoda: 2000 Szentendre, Szentlászló u. 92.
 • Óvoda Központ: 2000 Szentendre, Pannónia u. 5.
 • Püspökmajori Tagóvoda: 2000 Szentendre, Hamvas Béla u. 1.
 • Szivárvány Tagóvoda: 2000 Szentendre, Kálvária út 22.
 • Vasvári Pál úti Tagóvoda: 2000 Szentendre, Vasvári Pál út 39.

Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy a 2019. szeptember 1. előtt született gyermekek számára – a 2011.évi CXC. törvény 8.§ (2) bekezdése szerint – az óvodába járás napi 4 órában kötelező. 

Amennyiben a szülő úgy dönt, hogy az idén óvodaköteles gyermekét nem kívánja óvodába beíratni, akkor

 • április 15. napjáig benyújtott kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva,
 • annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti,
 • a felmentést engedélyező szerv, a Szentendrei Járási Hivatal felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete ezt indokolja.

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja:
2022. május 25
.

A felvételi kérelem elutasítás esetén hozott határozat ellen a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül a szülő a jegyzőnek címzett, de az óvoda vezetőjének átadott jogorvoslati kérelmet nyújthat be. Az óvodavezető döntése tekintetében a 2011. évi CXC. törvény 37. § (1)-(3) bekezdései, valamint 38.§-a alapján a fenntartó (jegyző) jár el és hoz másodfokú döntést. Az eljárás illetékmentes, a jegyző a döntés jogszerűségét vizsgálja.

Felhívjuk a Tisztelt Szülők figyelmét, hogy a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény értelmében, az az szülő, vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete, vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.

Szentendre, 2022. február 23.

Fülöp Zsolt
polgármester