Szentendre Építési Szabályzata és Szabályozási Terve (SZÉSZ) és SkÉSZ

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2023. (V. 3.) önkormányzati rendeletével 2023. május 10-től változtatási tilalmat rendelt el a SZÉSZ-ben kertes mezőgazdasági övezetekbe (Mk), általános mezőgazdasági övezetekbe (Má) és korlátozott mezőgazdasági övezetekbe (Mko) tartozó ingatlanokra. A változtatási tilalom addig tart, míg a 77/2023. (IV. 26.) Kt. sz. határozattal megindított, a mezőgazdasági területekre készülő SZÉSZ módosítás el nem készül, de legfeljebb 3 évig (azaz 2026. május 9-ig).
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 22.§ (1) alapján a változtatási tilalom alá eső területen telket alakítani, új építményt létesíteni, meglévő építményt átalakítani, bővíteni, továbbá elbontani, illetőleg más, építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött értéknövelő változtatást végrehajtani nem szabad. Az Étv. 20. § (7)  bekezdése alapján a tilalom nem terjed ki:
a) a tilalom hatálybalépésekor hatályos építésügyi hatósági engedéllyel megvalósuló építési javítási-karbantartási és a jogszabályokban megengedett más építési munkákra, valamint a 33/A. § szerinti egyszerű bejelentés alapján megkezdett építési tevékenységre,
b) a korábban gyakorolt használat folytatására,
c) az állékonyságot, életet és egészséget, köz- és vagyonbiztonságot veszélyeztető kármegelőzési, kárelhárítási tevékenységre, továbbá
d) az a) pont szerinti, hatósági engedélyhez kötött építési munkáknak a településrendezési követelményeket nem érintő módosítására irányuló építésügyi hatósági engedélyezési eljárásra, vagy az egyszerű bejelentéstől eltérő építési munkáknak a településrendezési követelményeket nem érintő kivitelezésére,
e) a honvédelmi és katonai célú területre,
f) összehangolt védelmi tevékenység, illetve tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet esetén a nemzetbiztonsági célú építmények elhelyezésére szolgáló területre.
A változtatási tilalom alóli mentesítés lehetőségéről, feltételeiről a Főépítészi Kabinet munkatársai tudnak tájékoztatást adni.

Szentendre területére az alábbi 2 különálló helyi építési szabályzat van hatályban:

1) Szentendre Építési Szabályzata (SZÉSZ)
2) Skanzen bővítési területtel összefüggő Építési Szabályzat (SkÉSZ)

Szentendre Építési Szabályzata és Szabályozási Terve és a SkÉSZ a TSZT-vel összhangban megállapítja az építés rendjét, bemutatja a táj, természeti környezet használatát és védelmét. Rendelkezik a telekalakításról, az épületek átalakításától a családi otthonok felépítésén át a gazdasági, ipari, sportlétesítmények megvalósításáig az építés komplex lehetőségeiről. A város területét eltérő övezetekbe sorolja, amely láttatja az építési paramétereket, esetleges védelmeket, korlátozásokat.


1) Szentendre Építési Szabályzata (SZÉSZ) és Szabályozási Terve (SZT) – hatályos

Elfogadva: a 26/2017. (VII.31.) önkormányzati rendelettel
Hatályos: 2017. szeptember 1-től

SZÉSZ módosítások:

Módosította: a 8/2018. (III.26.) önkormányzati rendelet; hatályos: 2018. március 27-től
Módosította: a 15/2018. (VII.23.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2018. július 24-től
Módosította: az 5/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2019. február 25-től
Módosította: a 6/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2019. február 26-tól
Módosította: a 24/2019. (VI.14.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2019. június 17-től
Módosította: a 14/2022. (V.2.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2022. május 3-tól
Módosította: a 24/2022. (VI.30.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2022. július 1-től
Módosította: a 22/2023. (VI. 12.) önkormányzati rendelet, hatályos: 2023. június 13-tól

 

SZÉSZ leírás teljes »

SZÉSZ rajzi mellékletek – Szabályozási Terv (SZT)

SZT 0 m7 jelmagyarázat »
SZT 1 m7 »
SZT 2 m7 »
SZT 3 m5 »
SZT 4 m6 »
SZT 5 m5 »
SZT 6 m5 »
SZT 7 m5 »
SZT 8 AB m5 »

Szabályozási Terv módosítások – Szabályozási fedvénytervek:

SZT/Bke jelű szabályozási fedvényterv >>
SZT/EV6 jelű szabályozási fedvényterv >>
SZT/WF jelű szabályozási fedvényterv >>
SZT/DK jelű szabályozási fedvényterv >>
SZT/O jelű szabályozási fedvényterv >>

 


2) Skanzen bővítési területtel összefüggő Építési Szabályzat (SkÉSZ) – hatályos

Szentendre Skanzen bővítési területtel összefüggő Építési Szabályzat módosítása – 2017.

Elfogadva: a 21/2017. (VI.20.) önkormányzati rendelettel
Hatályos: 2017. június 21-től

Szentendre Skanzen-bővítési területtel összefüggő Építési Szabályzata (SkÉSZ) és Szabályozási Terve (SZT)

SkÉSZ leírás teljes »
SZT Skanzen tervlap »

Korábbi Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) és Szabályozási Terv 2002.
Hatályban volt: 2017. augusztus 31-ig

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének többszőr módosított 21/2002. (VIII. 15.) Önk. sz. rendelete. Az övezetekre jellemző beépítési paraméterek a Helyi Építési Szabályzatban (HÉSZ egységes) találhatók.

Szabályozási terv

Átnézeti térkép és jelmagyarázat »
1. szelvény
2. szelvény
3. szelvény
4. szelvény
5. szelvény
6. szelvény
7. szelvény
8. szelvény
9. szelvény
A Szabályozási Terv kizárólag a fedvénytervekkel együtt érvényes!
Helyi Építési Szabályzat egységes szerkezetben