2021. november 19., 17:55

Szentendre Város Önkormányzat pályázatot hirdet Gondozási Központ Szentendre intézményvezetői munkakörének betöltésére. A pályázat benyújtásának határideje: a pályázati kiírás Szentendre Város honlapján (www.szentendre.hu) való megjelenését követő 30. nap. (megjelenés: 2021. 11. 19.)

PÁLYÁZATI KIÍRÁS 
Szentendre Város Önkormányzat pályázatot hirdet a
Gondozási Központ Szentendre intézményvezetői
munkakörének betöltésére

Az intézményvezetői feladatok ellátásával történő megbízás az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvényben (továbbiakban: Eszjtv.) foglaltak, illetve az ennek végrehajtásáról szóló 528/2020. (IX. 28.) Kormányrendeletben (továbbiakban: Korm. rend.), valamint a Gondozási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak alapján történik.
A munkakör legkorábban 2022. március 01. napjától tölthető be, egészségügyi szolgálati munkaszerződés alapján.
A magasabb vezetői megbízás határozatlan időre szól, a foglalkoztatás teljes munkaidőben történik.
A munkavégzés helye: Gondozási Központ Szentendre, 2000 Szentendre, Sztaravodai út 2.
Próbaidő: az Eszjtv. 3. § (4)-(5) bekezdésében foglaltak kivételével 3 hónap.

Intézmény telephelyei:
Székhely: 2000 Szentendre, Sztaravodai út 2.
Védőnői Szolgálat: 2000 Szentendre, Dunakorzó 25. fsz.
Hajléktalanok éjjeli Menedékhelye és Hajléktalanok nappali melegedője: 2000 Szentendre, Szabadkai utca 11.
Iskola-egészségügyi Szolgálat telephelyei:
Szentendrei II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium
Ferences Gimnázium
Szentendrei Móricz Zsigmond Gimnázium
Váci Szakképzési Centrum Petzelt József Gimnáziuma és Szakközépiskolája
Református Általános Iskola és Gimnázium
Szentendrei Barcsay Jenő Általános Iskola
Templomdombi Általános Iskola
AGY „Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű” Általános Iskola
Szent András Katolikus Általános Iskola és Óvoda
Cházár András EGYMI Bárczi Gusztáv Tagintézménye
Izbégi Általános Iskola

1. A munkakörhöz tartozó lényeges feladatok
Felelős az intézményhez tartozó szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása, valamint demens betegek nappali ellátása során a szakmai vezetésért, a Védőnői és Iskolaegészségügyi Szolgálat működtetéséért. Szorosan együttműködik a Szentendrei Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály szakembereivel.
Felel a Szakmai Program megvalósulásáért, az intézmény zavartalan működéséért. Ellenőrzi a szociális ellátások napi jelentését. Gondoskodik a személyi térítési díjak beszedéséről. A Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Irodájával együttműködve elkészíti az intézmény éves költségvetését, javaslatot tesz a térítési díjak meghatározására, valamint önköltségszámítást végez. Hajléktalanok éjjeli menedékhelye ellátás keretében a városban élő hajléktalan és egyéb szociálisan rászorulók számára átmeneti időszakra elhelyezést nyújt. Hajléktalanok nappali melegedője ellátás működtetése.

2. Az intézményvezetői munkakör betöltésének feltételei
A pályázat elbírálásának időpontjában a pályázónak meg kell felelnie az alábbi feltételeknek:

 • büntetlen előélet
 • cselekvőképesség
 • megfelel az egészségügyi szolgálati munkaszerződés szerinti egészségügyi tevékenység végzésére jogszabályban előírt feltételeknek,
 • egyetemi vagy főiskolai végzettség,
 • a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 3. számú melléklete szerinti felsőfokú szakképesítéssel rendelkezik,
 • az Eszjtv. 4. §-ában megjelölt összeférhetetlenségi ok nem áll vele szemben fenn,

3. A pályázók rangsorolásánál előnyt jelent:

 • Szociális intézményben szerzett intézményvezetői tapasztalat
 • szociális munkás, igazgatásszervező, védőnői végzettség
 • szociális szakvizsga
 • mester vezetőképzés megléte
 • szentendrei helyismeret

4. A pályázathoz csatolni kell:

 • részletes szakmai önéletrajzot,
 • a pályázó személyes motivációját tartalmazó, saját kézzel írt, legfeljebb 2 oldalas levelet;
 • a végzettséget, szakmai gyakorlatot hitelt érdemlően igazoló okiratok másolatát teljeskörűen,
 • az Eszjtv.-ben előírt 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
 • intézmény vezetésére vonatkozó átfogó szakmai programot
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy vállalja a költségvetési szervnél és köztulajdonban álló gazdasági társaságnál belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú kötelező továbbképzéséről, valamint a társasági szerződésben foglalt tevékenységi körökhöz kapcsolódó feladatok ellátásáról szóló 22/2019. PM rendelet alapján a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére előírt kötelező továbbképzésen történő részvételt,
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy vállalja a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet 2. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a vezetőképzésen történő részvételt,
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek teljesítéséről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesítését vállalja,
 • nyilatkozatot, hogy az Eszjtv.-ben szereplő összeférhetetlenségi ok vele szemben nem áll fenn,
 • hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázat teljes anyagát az elbírálásban részt vevők megismerhetik, illetőleg kizárólag a bírálat érdekében és az ahhoz szükséges mértékben többszörözhetik.

5. Az intézményvezetői munkakör betöltésére legkorábban 2022. március 1. napjától határozatlan idejű egészségügyi szolgálati jogviszony keretében kerül sor azzal, hogy a magasabb vezetői megbízásra irányuló egészségügyi szolgálati munkaszerződésnek tartalmaznia kell, hogy a magasabb vezetői megbízás a munkáltató részéről egyoldalúan visszavonható.
A magasabb vezetői megbízás visszavonását követően az érintettet a magasabb vezetői megbízás előtti munkakörben kell tovább foglalkoztatni.
A munkába lépés legkorábbi napja: 2022. március 1.
Az illetmény az Eszjtv.-ben, illetve a Korm. rend.-ben foglaltak alapján kerül meghatározásra.

6. A pályázók a pályázatok elkészítéséhez pályázati dokumentációt kapnak, mely tartalmazza az intézmény:
– Alapító okiratát
– Szentendre Város Önkormányzat 2021. évi költségvetését

7. A pályázati dokumentáció kizárólag írásban, a szili.monika@szentendre.hu e-mail címen kérhető, melyen kérjük megjelölni, hogy „Gondozási Központ Szentendre intézményvezetői pályázat”, továbbá a pályázó nevét, telefonszámát és e-mail címét. Az e-mailen történő kapcsolattartás a pályázat során hivatalosnak minősül. A pályázó köteles biztosítani a megadott elérhetőségein a hibamentes és folyamatos kapcsolattartást.

8. A pályázat benyújtásával kapcsolatos kérdésben Szili Mónika humánpolitikai referenshez fordulhatnak, a 26/785-066-os telefonszámon vagy szili.monika@szentendre.hu e-mail címen.
9. Benyújtási határidő: a pályázati kiírás Szentendre Város honlapján (www.szentendre.hu) való megjelenését követő 30. nap.
A benyújtás helye, módja: a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal 2000 Szentendre, Városház tér 3. I. emelet Központi Iktatójában munkanapokon hivatali munkaidőben, személyesen vagy postai úton (a postára adás időpontja legkésőbb a benyújtási határidő utolsó napja lehet); írásban, zártan, egy eredeti példányban, A/4 méretű lapokon. A pályázatot tartalmazó zárt borítékra kérjük ráírni: „Gondozási Központ Szentendre intézményvezetői pályázat”.
Hiánypótlás benyújtásának a benyújtási határidő leteltét követően helye nincs, kivéve a pályázati határidőn belül igazolt módon megigényelt erkölcsi bizonyítvány hivatalos iratként való csatolását.

10. A pályázat elbírálásának rendje: a munkakörre érvényesen pályázókat Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Jóléti Bizottsága – kiegészítve az intézményben működő Közalkalmazotti Tanács által delegált taggal – hallgatja meg. A bizottság véleményére figyelemmel Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt a munkakör betöltéséről a pályázat lejártát követő ülésén.
11. Eredményhirdetés: a döntésről a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal írásban értesíti a pályázókat. A nem nyertes pályázatokat a döntést követően a pályázóknak visszajuttatjuk.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

Szentendre Város Önkormányzat képviseletében:

Fülöp Zsolt
polgármester

« 2022. október » loading...
h K s c p s v
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
pén 07

P’Art Mozi – filmszínházi programok

2022. 01. 01. - 2029. 12. 16.
pén 07

Kovács Margit, a Duna királynője

2022. 01. 03. - 2029. 12. 31.
pén 07

Kmetty kiállítás – újragondolva

január 3.. 17:00 - november 13.. 18:00
pén 07
pén 07

A mi Petőfink – kiállítás

szeptember 21. - október 21.
pén 07
pén 07

Országos Könyvtári Napok

október 3. - október 8.
pén 07

Lakossági fórumok Pannóniatelepen

október 7.. 17:00 - október 8.. 15:00
pén 07

Lakossági fórum Izbégen és Alsó-Pismányban

október 7.. 17:00 - október 8.. 15:00
szo 08

Csontó Lajos: Egybeesés – kiállítás

október 8. - október 30.
szo 08

Gyalogbusz – tájékoztató és műhely

október 8.. 10:00 - 12:00
szo 08
sze 12
csü 13

Fúziós Jazzklub a Barlangban

október 13.. 20:00
pén 14

Roots of Rajasthan koncert

október 14.. 20:00
szo 15

Görög táncház

október 15.. 18:00
vas 16

Deim Pál: Csendek – kiállítás

október 16. - december 18.
hét 17