2016. november 23., 16:12
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 8 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

A képviselő-testület 2016. november 17-i ülésének hírei.

Nem adják át a Mecénás-díjat
A képviselő-testület a városi kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló rendeletében szabályozta a városi kitüntető díjak odaítélésének módját, melynek keretében lehetőség nyílik Szentendre Város Mecénása Díj adományozására. A díj odaítélésére a megjelölt határidőig nem érkezett javaslattétel, ezért idén nem döntenek a díj odaítéléséről.

Rendeletmódosítások
• Költségvetés
Az államháztartás számviteléről szóló kormányrendeletnek megfelelően az elmúlt időszak változásai miatt átdolgozták a város 2016. évi költségvetéséről szóló rendeletet, melynek következtében az összes bevételt és kiadást 6,8 milliárd Ft-ban állapították meg.
• Parkolási rend
A parkoló matricákról a digitális ellenőrzésre való áttérést követően számos lakossági észrevétel érkezett, hogy a jelenlegi szabályozás nem teszi lehetővé a gépjármű-tulajdonosoknak, hogy az egyenlegértesítő kézhezvételekor az adóhátralékuk rendezését követően jogosulttá váljanak a matrica nélküli ingyenes parkolásra. Annak érdekében, hogy ezt a lehetőséget megteremtsék, az április 1. és szeptember 30, illetve az október 1. és március 31. közötti elszámolási időszakokat az alábbi időpontra módosították: április 15. – október 14., illetve október 15. – április 14., így lehetőség nyílik arra, hogy az adózók az adóhátralékokat az egyenlegértesítő kézhezvételét követően rendezni tudják.
• Szigorúbb büntetés
A város úthálózatának minőségének megóvása érdekében a súlykorlátozásokat engedély nélkül megszegőkkel szemben magasabb pótdíjösszeget állapítottak meg.
• Köztisztasági feladatok
A Városi Szolgáltató az elhagyott vagy ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett háztartási vagy ahhoz hasonló hulladék elszál-
lítását eddig külön megállapodás alapján végezte, mert az ingatlanhasználók által fizetett díj nem fedezte ezeknek a költségét. A képviselők döntése értelmében ezentúl ez a közszolgáltatás a város fenntartásában álló közutak, közterületek és hidak kapcsán felmerülő köztisztasági feladatok ellátására kötött közszolgáltatási szerződésbe kerül.
Átalakulhat a Városi Szolgáltató
A képviselők szerint indokolt a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.-ből három külön gazdasági társaságba szervezni a hulladékgazdálkodási-, a fűtőmű-, valamint a közétkeztetési divíziókat, mivel ezeken a területeken számítani lehet az állami és önkormányzati hatáskörök átrendeződésére. A távfűtés és a közétkeztetés területén a változások még csak terv szinten jelentek meg, a hulladékgazdálkodásban viszont már sor került az állami beavatkozásra. A három divízió kiválása, és önálló nonprofit korlátolt felelősségű társaságként való működésük tisztább struktúrát eredményezne, mely növelné a rugalmasságot, az önkormányzat mozgásterét. A testület által elfogadott határozat egyelőre még csak elvi döntés, a következő, decemberi ülésen dönthetnek a szétválás módjáról, időpontjáról, valamint az ügyvédi iroda, gazdasági szakértő és független könyvvizsgáló kiválasztásáról.

Pontosították a vállalkozásfejlesztési programot
A Miniszterelnökség Támogatásokat Vizsgáló Irodája a Vállalkozásfejlesztési Program pontosítására kérte fel az önkormányzatot, melyek a program két részét érintették. Egyrészt az induló és betelepülő vállalkozások támogatása esetén szükséges a jogosultak körének pontosabb meghatározása, másrészt a keretszerződés helyett a támogatási szerződést évente, a konkrét támogatási összeg ismeretében kell megkötni a pályázó vállalkozásokkal.

Közösségi buszközlekedés
A térségünket érintő regionális és helyközi személyszállítási közlekedéssel összefüggő szerződések 2016. december 31. napjáig
hatályosak. A testület úgy döntött, hogy a szerződést változatlan formában meghosszabbítja 2019. december 31. napjáig. A lakosok éltek a Szentendre Kártya adta lehetőséggel is, panasz a rendszerrel kapcsolatosan szinte nem érkezett.

Public Art pályázat
A testület döntött a Ferenczy Múzeumi Centrum 2017. évi Public Art projektjének támogatásáról. 2016-ban a képviselők 3,5 millió Ft támogatást biztosítottak a megvalósítására, a támogatás mértékén nem változtattak.
Az önkormányzat és a Ferenczy Múzeumi Centrum közös programja 2016-ban valósult meg először. A felhívásra 28 pályamű érkezett, melyekből a kuratórium – Bukta Imre, efZámbó István, Gulyás Gábor, Szabó Noémi, Wehner Tibor – értékelése szerint a két nyertes kapott lehetőséget alkotásának felállítására a Posta előtti téren.

Felvételi körzethatárok
A csobánkai általános iskolát 2016-ban bezárták, az ott tanuló diákokat a KLIK a szentendrei iskolákban helyezte el, a Kormányhivatal pedig 2016. augusztus 31-i határozatával a szentendrei általános iskolák között osztotta fel Csobánka teljes területét. A képviselő-testület most állásfoglalást fogadott el, melyben ellenzi Csobánka közigazgatási területének szentendrei iskolákhoz való sorolását. Indokok: a szentendrei iskolák túlzsúfoltak; ésszerűtlen, hogy a csobánkai gyermekeknek Szentendrére kell utazniuk, mikor vannak közelebb fekvő települések is; félő, hogy felborul a hátrányos helyzetű tanulók aránya az egyes osztályokban, ami veszélyeztetné az oktatás színvonalát. A képviselő-testület szerint a legcélszerűbb az lenne, ha a csobánkai gyermekek ellátása továbbra is Csobánkán történne meg, ezért javasolták, hogy a KLIK gondoskodjon a helyben történő oktatásról.

Vöröskereszt szakmai beszámoló
A Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete 2011. óta a fenntartója a Szabadkai utcai Hajléktalanszállónak. Az intézményben az engedélyezett férőhelyszám 16 fő, a krízis időszakban – november 1-től április 30-ig – további tíz fő elhelyezésére lehetséges. Az intézmény az élelmiszerbankkal kötött szerződés alapján ellátottjainak élelmiszert is osztott. illetve ruhaosztást tartott. A szállót a Vasárnapi Merőkanál Szervezete péksüteménnyel látja el mindennap, emellett az Alpha Keresztény Közösség is folyamatosan támogatja. A fentiek alapján elmondható, hogy a negyedév mind a gondozás, mind a segélyezés szempontjából eredményesnek tekinthető.

Régi-új intézményvezető
Újból bizalmat kapott a Gondozási Központ jelenlegi vezetője, Kecskésné Sipos Andrea, akit a képviselő-testület egyhangúlag újraválasztott.

 

Forgalomszabályozási változások
Több forgalomtechnikai szabályozásról döntött a Városfejlesztési Bizottság, melyek közül a legfontosabbak:
• A Dunakorzó és a 11-es főút mindkét végére, valamint a 11-es főút Római sánc köz, Bükköspart, Fulco deák utca csatlakozásaihoz kihelyeznek 7,5 tonna / 10,5 tonna súlykorlátozó övezetet jelző és azt feloldó táblát.
• A Kovács László utca elején a Megállni tilos 20 méteren táblát átcserélik Várakozni tilos 20 méteren táblára.
• A Nap és a Szélkerék utca, valamint a Nap és a Pacsirta utca kereszteződésében a forgalom elsőbbségét úgy szabályozzák, hogy a Nap utca forgalma élvezzen elsőbbséget.
• 5,5 tonna súlykorlátozást vezettek be a Szélkerék utca Nap utca és Sztaravodai út közötti szakaszára.
• A Füzespark terület lakó-pihenő övezetbe sorolták, és az ehhez szükséges táblákat kihelyezik.
A forgalmi változtatások bevezetésének összege közel 700 ezer Ft-ba kerül.