2024. február 23., 08:57

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, Oktatási és Civil Bizottsága kijelölte a 2024/2025. nevelési évre az óvodai beiratkozás idejét és az óvodai felvételt megelőző nyílt napokat Szentendre Városi Óvodákban. 

Óvodai beiratkozás: 2024. április 22-25-ig, 8-12 óra között az Óvoda Központban; Szentendre, Pannónia utca 5., az alábbi beosztás szerint:

  • 2024. április 22.: Vasvári Pál úti Tagóvoda és Bimbó utcai Tagóvoda
  • 2024. április 23.: Püspökmajor ltp-i Tagóvoda és Egres úti Tagóvoda
  • 2024. április 24.: Szivárvány Tagóvoda és Óvoda Központ
  • 2024. április 25.: Hold utcai Tagóvoda és Izbégi Tagóvoda

Az óvodai felvételt megelőző nyílt napokon mind a nyolc tagintézményben 2024. március 25-27. napokon 9.00-11.30 óra között várják az érdeklődőket.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, iratok:

  • a jelentkezési lapot,
  • gyermek és a szülők nevére kiállított személyi azonosítót,
  • gyermek és a szülők nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolványt,
  • a gyermek TAJ kártyáját.

Amennyiben rendelkeznek szakértői véleménnyel, illetve a gyermek fejlettségi állapotáról szóló dokumentummal, kérnénk ezeket is bemutatni.

A jelentkezési lap letölthető az óvoda honlapjáról: www.szentendreiovodak.hu weboldalról, ezen honlapon egyben az aktuális információkról is tájékozódhatnak!

A jelentkezési lap közvetlenül INNEN is letölthető.

Az óvodák felvételi körzete Szentendre Város közigazgatási területe.
Az intézmények a szentendrei óvodai felvételi kérelmek maradéktalan teljesítése esetén a még fennmaradó szabad férőhelyekre felvehet olyan gyermeket is, aki életvitelszerűen az óvodák felvételi körzetén kívül él.
Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvételére az óvodák mindegyike alkalmas, melyek az alábbi címen érhetők el:

Bimbó úti Tagóvoda: 2000 Szentendre, Bimbó út 2-4.
Egres úti Tagóvoda: 2000 Szentendre, Egres út 66.
Hold utcai Tagóvoda: 2000 Szentendre, Hold u. 10.
Izbégi Tagóvoda: 2000 Szentendre, Szentlászló u. 92.
Óvoda Központ: 2000 Szentendre, Pannónia u. 5.
Püspökmajori Tagóvoda: 2000 Szentendre, Hamvas Béla u. 1.
Szivárvány Tagóvoda: 2000 Szentendre, Kálvária út 22.
Vasvári Pál úti Tagóvoda: 2000 Szentendre, Vasvári Pál út 39.

Felhívjuk a 2021. szeptember 1. napja előtt született gyermekek szüleinek figyelmét, hogy a 2011.évi CXC. törvény 8.§ (2) bekezdése szerint gyermekük számára az óvodába járás napi 4 órában kötelező!

Amennyiben a szülő úgy dönt, hogy az idén óvodaköteles gyermekét nem kívánja óvodába beíratni, akkor 2024. április 15. napjáig benyújtott kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a felmentést engedélyező szerv, azaz a Szentendrei Járási Hivatal felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete ezt indokolja.

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja: 2024. május 24.

A felvételi kérelem elutasítás esetén hozott határozat ellen a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül a szülő a jegyzőnek címzett, de az óvoda vezetőjének átadott jogorvoslati kérelmet nyújthat be. Az óvodavezető döntése tekintetében a 2011. évi CXC. törvény 37. § (1)-(3) bekezdései, valamint 38.§-a alapján a fenntartó (jegyző) jár el és hoz másodfokú döntést. Az eljárás illetékmentes, a jegyző a döntés jogszerűségét vizsgálja.

Felhívjuk a Tisztelt Szülők figyelmét, hogy a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény értelmében, az a szülő, vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete, vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.