2020. június 30., 16:51

Szentendre Város Önkormányzata ismételten pályázatot hirdetett a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár igazgatói beosztásra. A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 31.

Szentendre Város Önkormányzat a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdeta Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár  igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására.

Jelen pályázati felhívás a kiírás napján hatályos, vonatkozó jogszabályi előírások szerint kerül kiírásra. 2020. november 1-jétől a kulturális intézményekben foglalkoztatottak jogviszonyára a 2020. évi XXXII. törvény rendelkezései lesznek alkalmazandók.
A jogviszony időtartama: határozatlan idejű
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás 5 éves határozott időre, 2020. november 1-től 2025. október 31-ig szól.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2000 Szentendre, Pátriárka utca 7.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Feladata a tagintézmény szakszerű és törvényes működtetése, a felelős gazdálkodás, az intézmény közép- és hosszú távú fejlesztési céljainak, stratégiájának kidolgozása, döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Felelős az intézmény jog- és szakszerű működtetéséért, a jogszabályokban meghatározottak szerinti pénzügyi, számviteli és gazdasági feladatok ellátásáért.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 3. számú mellékletének rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • büntetlen előélet
 • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, ill. bevándorolt vagy letelepedett személy,
 • rendelkezik szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, vagy nem szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel és az Országos Képzési Jegyzék (a továbbiakban: OKJ) szerinti segédkönyvtáros szakképesítéssel, és
 • rendelkezik tárgyalásszintű idegennyelv-ismerettel, amelynek igazolása történhet különösen államilag elismert komplex típusú középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat, a szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás bemutatásával,
 • végzettségének, szakképzettségének és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett, és
 • végzettségének és szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenységet végez, amelynek igazolása történhet kutatási, publikációs vagy oktatási munkák bemutatásával, valamint projektben való részvétel igazolásával.
 • vezetői gyakorlat
 • A Kjt.20/B. § (2) bekezdés alapján a magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető (150/1992.(XI.20.) Korm. rendelet szerint),
 • a kultúráért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló rendelet szerint akkreditált, államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyamot kell elvégeznie a megbízást követő két éven belül,
 • kinevezése esetén vagyonnyilatkozat-tétel

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A pályázó részletes, fényképes szakmai önéletrajza,
 • szakirányú egyetemi végzettség és szakképzettség, egyéb iskolai végzettségek másolata,
 • az intézmény vezetésére, fejlesztésére, tevékenységének társadalmi elismertetésére vonatkozó program,
 • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy megkérésének igazolása,
 • nyilatkozat, hogy nem áll a pályázó közügyektől eltiltás hatálya alatt, valamint a foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt (az erkölcsi bizonyítvány megérkezéséig az igénylést igazoló okirat másolata);
 • vezetői gyakorlat igazolása,
 • a végzettségnek és szakképzettségnek és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban szerzett legalább öt éves szakmai gyakorlat igazolása,
 • kiemelkedő szakirányú tudományos tevékenység igazolása, tudományos- szakmai publikációs jegyzéke,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 • pályázó nyilatkozata, melyben hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati anyagát a pályázati eljárásban résztvevők megismerhessék, és abba betekintsenek,
 • a pályázó nyilatkozata az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény rendelkezéseinek megfelelően határidőben történő vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalására vonatkozóan

A beosztás betölthetőségének időpontja: 2020. november 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt a köznevelési és közművelődési referens nyújt, a 06-26-785-034-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, vagy személyesen: Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Központi Iktató, 2000 Szentendre, Városház tér 3. címre történő megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: …/2020., valamint a munkakör megnevezését: Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár igazgató.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázót a pályázati határidő lejártát követő 21 napon belül a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdésében meghatározott összetételű bizottság hallgatja meg. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvény 68. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a vezetői kinevezéshez a kultúráért felelős miniszter előzetes egyetértése szükséges.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. szeptemberi Képviselő-testületi ülés
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.szentendre.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A kinevezés és a felmentés jogát Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete, az egyéb munkáltatói jogokat Szentendre Város Polgármestere gyakorolja. A megbízási jogkör gyakorlója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívásban feltüntetett valamennyi formai és tartalmi feltételnek megfelel, határidőben benyújtják.

 A kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításról szóló 2020. évi XXXII. törvény értelmében eredményes pályázat esetén az igazgató munkaviszony keretében kerül foglalkoztatásra 3 hónap próbaidő kikötésével.

 Sikertelen pályázat esetén a pályázó részére a pályázati anyagot visszajuttatjuk. Amennyiben a pályázó az általa benyújtott, személyes adatokat tartalmazó adathordozót a pályázat elbírálási határidejétől számított kilencven napon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre, a személyes adatai pedig törlésre kerülnek.

A pályázati kiírás letölthető pdf >>

 

« 2022. augusztus » loading...
h K s c p s v
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
pén 12

P’Art Mozi – filmszínházi programok

2022. 01. 01. - 2029. 12. 16.
pén 12

Kovács Margit, a Duna királynője

2022. 01. 03. - 2029. 12. 31.
pén 12

Kmetty kiállítás – újragondolva

január 3.. 17:00 - november 13.. 18:00
pén 12
pén 12

Vas István emlékkiállítás

június 24. - szeptember 25.
pén 12
pén 12
pén 12

Barokk fesztivál Szentendre belvárosában

augusztus 11.. 08:00 - augusztus 14.. 17:00
pén 12

Római kori dunai őrhajó Szentendrén

augusztus 12. - augusztus 13.
pén 12
szo 13

Galaxisok koncert a Barlangban

augusztus 13.. 20:00 - 22:00
sze 17

Teátrum 2022 / A feleség negyvennél kezdődik

augusztus 17. - augusztus 18.
sze 17
csü 25

Teátrum 2022 / Hárman a padon

augusztus 25. - augusztus 26.
pén 26
vas 28