2022. február 28., 19:15

Szentendre Város Önkormányzat
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. § alapján
pályázatot hirdet

Szentendre Városi Óvodák intézményvezető (magasabb vezető)
munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre (5 évre), 2022. augusztus 16. – 2027. augusztus 15-ig szól.

A munkavégzés helye:
2000 Szentendre, Pannónia utca 5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény telephelyei:

Székhely
Szentendre, Pannónia u.5.
Tagóvodák:
Bimbó úti tagóvoda
2000 Szentendre, Bimbó u. 2-4.
Hold utcai tagóvoda
2000 Szentendre, Hold u. 10.
Izbégi tagóvoda
2000 Szentendre, Szentlászlói u. 92.
Püspökmajori tagóvoda
2000 Szentendre, Hamvas Béla u. 1.
Szivárvány tagóvoda
2000 Szentendre, Kálvária út 22.
Vasvári Pál úti tagóvoda
2000 Szentendre, Vasvári Pál út 39.
Egres úti tagóvoda
2000 Szentendre, Egres út 66.

Az intézmény Alapító Okiratában, Pedagógiai Programjában, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatában (továbbiakban: SZMSZ) foglalt tevékenységi körbe tartozó feladatok vezetői ellátása, irányítása, ellenőrzése, az intézmény szakszerű, törvényes, költséghatékony működtetése. Feladata az intézmény zavartalan működésének, színvonalas szakmai munkájának szervezése, valamint munkáltatói jogkört gyakorol az intézmény foglalkoztatottjai felett.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, illetve a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók.

 Pályázati feltételek:

 •         főiskola, óvodapedagógusi végzettség,
 •         magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik, illetve bevándorolt vagy letelepedett,
 •         cselekvőképesség,
 •         büntetlen előélet,
 •         főiskolai, óvodapedagógusi végzettség,
 •         a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás,
 •         pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettséggel rendelkezik, vagy nyilatkozat arról, hogy vállalja ennek 2 éven belüli megszerzését (ebben az esetben a vezetői megbízás határozott időre, 2 évre szól),
 •         legalább 4 év pedagógus-munkakörben, vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
 •         a Kjt. 41. (1)-(2) bekezdése szerinti összeférhetetlenségi ok nem áll fenn vele szemben.

 A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

 •         fényképpel ellátott szakmai önéletrajz,
 •         közalkalmazotti jogviszony létesítéséhez 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 •         iskolai végzettségeket és egyéb szakképesítéseket igazoló okiratok másolata, a személyes meghallgatások során az eredeti okiratok bemutatása mellett,
 •         az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó átfogó vezetési program,
 •         nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt,
 •         nyilatkozat arról, hogy a Kjt. 20. § (2c) bekezdésében foglaltaknak megfelel,
 •         nyilatkozat arról, hogy nem áll fenn vele szemben a Kjt. 41. § (1)-(2) bekezdése szerinti összeférhetetlenség,
 •         a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatait a pályázati eljárással kapcsolatban kezelhetik, a benyújtott pályázatot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik, illetőleg kizárólag a bírálat érdekében és az ahhoz szükséges mértékben többszörözhetik,
 •         nyilatkozat arról, hogy a pályázat nyilvános vagy zárt bizottsági és képviselő-testületi ülésen történő tárgyalásához járul hozzá,
 •         nyilatkozat arról, hogy vezetői megbízása esetén az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek teljesítéséről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesítését vállalja.

 A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •         intézményvezetői tapasztalat
 •         szentendrei helyismeret

 A munkakör betölthetőségének időpontja:
augusztus 16.

A pályázat benyújtásának határideje:
2022. április 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szili Mónika humánpolitikai referens nyújt, a (06 26) 785 066-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
A pályázatot  postai úton a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal 2000 Szentendre, Városház tér 3. címre kell feladni. A zárt borítékra kérjük ráírni: „3/2022. intézményvezetői pályázat”.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
Hiánypótlás benyújtásának a benyújtási határidő leteltét követően helye nincs, kivéve a pályázati határidőn belül igazolt módon megigényelt erkölcsi bizonyítvány hivatalos iratként való csatolását.

 A pályázatokat a Kjt.-ben foglaltak alapján összehívott bizottság véleményezi. A pályázatokról Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt a 2022. júniusi képviselő-testületi ülésen.

 A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

 A pályázat elbírálásának határideje:
2022. június 30.

 A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
szentendre.hu – 2022. február 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Próbaidő: a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 29. § (2) bekezdésében foglaltak kivételével 3 hónap.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény – 67. § (8) bekezdése értelmében az intézményvezetői megbízásra benyújtott pályázat részét képező vezetési program közérdekből nyilvános adat, amelyet a köznevelési intézmény honlapján nyilvánosságra kell hozni.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://szentendreiovodak.hu/ honlapon szerezhet.

 

« 2023. december » loading...
h K s c p s v
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ked 05

P’Art Mozi – filmszínházi programok

2022. 01. 01. - 2029. 12. 16.
ked 05

A GYŰJTEMÉNY (1900-2022)

2023. 03. 25. - 2028. 03. 26.