2015. március 7., 14:32

Elkészültek és a képviselőknek postázták is már a márciusi 12-i képviselő-testületi előterjesztéseket.

Fontosabb témák a következőek:

Településfejlesztési Koncepció

Döntést kell hoznia a képviselő-testületnek az elkészült a Településfejlesztési Koncepció(továbbiakban TFK) tervéről, hogy a kidolgozott tervezet államigazgatási és partnerségi egyeztetésre bocsátható-e. Az új dokumentum felváltani kívánja a 2001-ben megfogalmazott fejlesztési koncepciót és alapot kíván adni a TFK véleményezési időszakában már megindult új Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) készítéséhez. A TFK és az ITS együtt fogja képezni Szentendre legfontosabb fejlesztési dokumentumait, melyek alapját képezik a város közép- és hosszú távú fejlődését befolyásoló döntéseknek. Az elfogadott TFK alapján dolgozható ki Szentendre Településszerkezeti Terve, mely területi szinten mutatja be a város fejlesztési/ fejlődési irányait.

Közterület-használatról szóló rendelet

A Szentendrei Ipartestület (továbbiakban IPOSZ) elnöke és alelnöke megkeresésükben a közterület-használat rendjének szabályozásáról szóló 13/2005. (IV.15.) Önk. sz. rendelet több pontjának módosítását, illetve hatályon kívül helyezését kérték.

A közterület-használatról szóló rendelet tervezett módosítását követő egyik legfontosabb változás, hogy a vendéglátó teraszok és kerthelyiségek esetében erre irányuló kérelem esetén a közterület-használati díj havi részletekben is befizethető lenne.

Továbbá a korábban Művészeti Tanácsként működő testület megszüntetésre kerülne, és helyette a Kulturális Alpolgármester javaslata alapján Szentendrei Lokálpatrióták Tanácsaként kerülne megbízásra 5 fő ismert helyi művész, akik munkánkat és a Főépítész tevékenységét segítenék, szakmai ajánlásokat tennének a Várost érintő szakmai ügyekben.

Köztisztasági rendelet

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a város köztisztaságáról szóló önkormányzati rendelete meghatározza, hogy az ingatlantulajdonosoknak, valamint az önkormányzatnak a köztisztaság biztosítása érdekében milyen feladatokat kell ellátniuk. A gyakorlati tapasztalatok alapján a rendelet területi lehatárolásai nem voltak kellően egyértelműek, így sok esetben problémát jelentett a lakosok körében, valamint az önkormányzati feladatok ellátásánál is, így világossá tették a határokat a két felelősségi kör között.

SZMSZ módosítás

Szentendre Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításának előterjesztését az alábbiakban felsoroltak miatt vált indokká:

  • sport tanácsnok választás, feladatkörének meghatározása,
  • az informatikai feladatok Hivatal keretei között történő ellátása (Informatikai Iroda feltüntetése a szervezeti ábrában),
  • jegyző és aljegyző közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek meghatározása,
  • Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CXXXIV. törvény előírásának a rendeletben történő rögzítése, illetve technikai pontosítások,
  • A Társaság az Élhető Szentendréért Közhasznú Egyesület képviselőinek a kezdeményezésére javasolt a VSZ NZrt. által kizárólagos joggal végzett tevékenységek kiegészítése a közművekkel kapcsolatos hibaelhárítások utáni munkagödör helyreállítási munkálatainak elvégzésével,
  • Szentendre Város Önkormányzat kormányzati funkciórendjének rögzítése.

Iskolák üzemeltetésének átadása

A Köznevelési törvény szerint a települési önkormányzat a helyi önkormányzati képviselők választását követő év március 31. napjáig nyújthat be kérelmet, ha a következő tanévtől a működtetést az államtól képes átvállalni vagy a működtetést nem képes vállalni.

Az érintett intézmények: Templomdombi Általános Iskola; Barcsay Jenő Általános Iskola; Izbégi Általános Iskola; II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium; Vujicsics Tihamér Alapfokú Művészeti Iskola; Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szentendrei Tagintézménye (Nevelési Tanácsadó)

Pest Megyei Könyvtár

A Pest Megyei Könyvtár igazgatója, Nincsevics Klára nyugdíjazása miatt 2015. augusztus 1. napjával kérte a közalkalmazotti jogviszonyának felmentéssel történő megszüntetését. A Képviselő-testületnek a Kjt. 20/B. § (1) bekezdése alapján pályázatot kell kiírnia a könyvtárigazgatói álláshely betöltésére.

Díszpolgároknak nyújtott kedvezmények

A Társaság az Élhető Szentendréért Közhasznú Egyesület képviselőinek a kezdeményezésére javasolt előterjesztés szerint Szentendre város díszpolgárai elévülhetetlen érdemeket szereztek városunk életében. Díszpolgáraink megbecsülése közügy, az irányukba mutató figyelem kötelesség. A városért végzett munkájuk, életútjuk elismeréseként szükségesnek tartjuk, hogy munkásságuk bemutatásra kerüljön a város honlapján, illetve az önkormányzat fenntartásában lévő intézményeket (Ferenczy Múzeum, V8 Uszoda, Pest Megyei Könyvtár stb.) térítésmentesen látogathassák, továbbá a város területén ingyenes parkolást biztosítsuk a számukra.

A testületi anyagok elérhetőek a városi honlapon itt.

« 2023. október » loading...
h K s c p s v
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
vas 01

P’Art Mozi – filmszínházi programok

2022. 01. 01. - 2029. 12. 16.
vas 01

A GYŰJTEMÉNY (1900-2022)

2023. 03. 25. - 2028. 03. 26.