2017. március 29., 08:02
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 7 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

A 2017/2018 tanévre történő iskolai beiratkozásra az alábbi időpontokban kerül sor:
április 20. csütörtök 8.00–19.00 és április 21. péntek 8.00–18.00

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő tanévben iskolakötelessé válik. A szülő köteles a tanköteles korba lépő (2011. augusztus 31-ig született) gyermekét a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye szerint illetékes, kötelező felvételt biztosító vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

A szülő az első évfolyamra történő beiratkozáskor köteles bemutatni:

• a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (a gyermek lakcímkártyáját)
• az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást.

Amennyiben a választott iskola a gyermek felvételével kapcsolatban elutasító döntést hoz, a szülő a döntés ellen jogorvoslattal élhet. A szülő a Nkt. 37.§ (2) – (3) bekezdései alapján jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással nyújthat be jogorvoslati kérelmet a döntés kézhez vételétől számított 15 napon belül. Az eljárást megindító kérelmet a fenntartóhoz kell benyújtani. Amennyiben a szülő a választott iskola elutasított döntése ellen nem kíván jogorvoslattal élni, a döntés jogerőre emelkedését követő 5 napon belül köteles gyermekét beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára. A kötelező felvételt biztosító általános iskola köteles felvenni, átvenni azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen az általános iskola körzetében lakik.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az iskolába nem íratja be, továbbá az a szülő, aki nem biztosítja, hogy súlyos és határozottan
fogyatékos gyermeke a fejlődését biztosító nevelésben, nevelés-oktatásban vegyen részt, szabálysértést követ el.

Dr. Varga László
járási hivatalvezető