2023. március 21., 16:53

Április 20-án és 21-én lehet beiratkozni az általános iskolákba a 2023/24-es tanévre – derül ki a Váci Tankerületi Központ hirdetményéből. A beiratkozáson a személyes megjelenés kötelező, az előzetes online regisztráció azonban jelentősen meggyorsíthatja a folyamatot.

 

H I R D E T M É N Y

 

A 2023/2024. tanévre történő általános iskolai beiratkozásról a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 50. §. (7), illetve a 2022/2023. tanév rendjéről szóló 22/2022. (VII. 29.) BM rendelet 8. §-nak megfelelően a 2023/2024-es tanévre szóló általános iskolai beiratkozásra az alábbi időpontokban kerül sor:

2023. április 20. (csütörtök) 8 és 18 óra között
2023. április 21. (péntek) 8 és 17 óra között

A személyes megjelenés a beiratkozás során kötelező, azonban az előzetes online jelentkezés jelentősen meggyorsítja az ügyintézés folyamatát.

Az elektronikus beiratkozás szülői felülete 2023. április 5-től válik elérhetővé.

Az Nkt. 45. § (2) szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik.

A beiratkozáshoz kapcsolódóan az alábbi dokumentumokra van szükség:

  • a gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány,
  • a gyermek nevére kiállított TAJ kártya,
  • a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
  • nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról, (20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (7-8) szabályozza az életvitelszerű ottlakás fogalmát!)
  • nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan.

A szülő/törvényes képviselő csak egy általános iskolába nyújthatja be gyermeke jelentkezését.

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (2) alapján az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő (…) köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára. Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés véglegessé válását követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

Körzethatárok megtekinthetők: https://kir2korzet3h.kir.hu/Pub/index

A szülő az Nkt. 37.§ (2-3) bekezdése értelmében az iskola elutasító döntése ellen – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül – eljárást indíthat, kérelmet nyújthat be a fenntartóhoz.

Amennyiben a tanköteles korú tanuló külföldön teljesíti tankötelezettségét – a köznevelési intézmény értesítése mellett – be kell jelenteni az Oktatási Hivatal számára.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § (1) bekezdése értelmében az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az iskolába nem íratja be, aki nem biztosítja, hogy súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeke a fejlődését biztosító nevelésben, nevelés-oktatásban vegyen részt (…) szabálysértést követ el.

 

Vác, 2023. március 20.

Verebélyi Gábor Ákos
tankerületi igazgató

Hirdetmény a 2023/2024-es tanévre szóló általános iskolai beiratkozás időpontjáról »»»
A Váci Tankerületi Központ honlapja »»»
Általános iskolai felvételi körzethatárok – 2023/2024-es tanév »»»