2019. december 31., 16:48
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 4 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

Szentendre Város Önkormányzat ajánlattételi felhívást tesz közzé Facebook online közvetítés szolgáltatás megrendelésére. Ajánlattételi határidő: 2020. január 13. napja 10:00 óra.

AJÁNLATI FELHÍVÁS

Tárgy: Szentendre Város Önkormányzat részére facebook online közvetítés szolgáltatás megrendelése

 

Tisztelt Ajánlattevő!

Szentendre Város Önkormányzat ezúton kér ajánlatot a jelen ajánlattételi felhívásban rögzített feltételekkel! A beszerzés becsült értéke alapján nem éri el a nettó 15 MFt-os közbeszerzési értékhatárt, ezért a jelen beszerzés nem közbeszerzés.

Ajánlatkérő: Szentendre Város Önkormányzat (2000 Szentendre, Városház tér 3.)

Cél: Szentendre Önkormányzat részére facebook online közvetítés szolgáltatás nyújtása megbízási szerződés alapján

Ajánlati felhívás jellege: Nyilvános

A beszerzés tárgya és mennyisége:

Az Önkormányzat képviselő-testületi üléseinek, lakossági fórumainak, közmeghallgatásainak élő facebook online közvetítése, a megrendelő által megjelölt időpontokban és helyszínen.

Az online közvetítés „Szentendre Hivatalos Oldala” page-en keresztül, minimum 720p minőségben, minimum 30 perc és maximum 6 óra időtartamban történik.

Amennyiben a helyszín a Városháza, akkor a hangot a megrendelő biztosítja
Az Internet-hozzáférést a megrendelő biztosítja, ha a stream-elés a Városházán történik.

A megbízás határozott időre, 1 évre szól.

Szolgáltatás mennyisége előzetes becslés szerint évi 40 alkalom.

Megrendelő egy ajánlattevőt választ ki, és vele köt szerződést. Megrendelő az élő közvetítéshez „tartalomszerkesztői” hozzáférést biztosít a megjelölt Facebook oldalhoz a szerződés megkötését követően a nyertes ajánlattevő számára.

Ajánlattevők köre: Megrendelő facebook online közvetítési tapasztalattal, referenciával rendelkező ajánlattevők jelentkezését várja.

Teljesítési határidő: Folyamatos.

Főbb szerződéses feltételek: határozott idejű szerződés; teljesítési határidő azonnali, a megrendelés szerint megadott időpontban, az esemény időtartama alatt folyamatosan; határozott idejű megbízásra vonatkozó szabályok szerint felmondás írásban; szerzői és felhasználói jogokra vonatkozóan a facebook online közvetítésre vonatkozó szabályai irányadóak; hibás teljesítés vagy teljesítés hiánya esetén megbízott köteles megrendelő kárát megtéríteni.

Fizetési feltételek: A megrendelő által igazolt teljesítést követően kiállított számla alapján utólag átutalással történik az ellenszolgáltatás megfizetése.

Egyéb feltételek:

Az ajánlat érvénytelen, ha ajánlattevő csőd-, felszámolási-, vagy végelszámolási eljárás alatt áll, vagy nem rendelkezik érvényes adószámmal, továbbá, ha Szentendre Város Önkormányzatával szemben lejárt esedékességű tartozása áll fenn, kivéve, ha a megfizetésre halasztást kapott.

Kérjük, csatolják az ajánlathoz:

  • az ajánlattevő alábbi adatait: név, cím, adószám, képviselő neve, telefon, e-mail elérhetőségei,
  • ajánlattevő bemutatkozó anyaga (portfólió), eddigi munkáinak részletes bemutatása referenciákkal,
  • az ajánlati árat nettó Ft + ÁFA/alkalom,
    kérjük, háromféle árat adjanak: 0-2 óra, 2-4 órás és 4-6 órás közvetítésre,
  • az ajánlattevő képviselőjének, vagy képviselőinek aláírási címpéldányát, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját másolatban,
  • ajánlattevő nyilatkozatát, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdése 1. pontja alapján átlátható szervezetnek minősül,
  • folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmét és az annak érkezéséről, a cégbíróság által megküldött igazolást egyszerű másolatban; nemleges tartalmú változás bejegyzési nyilatkozatot is kell csatolni,
  • nyilatkozatát, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro- kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e,
  • annak megjelölését, hogy a beszerzés mely részére vesz igénybe alvállalkozót és nevezze meg – név, cím, adószám megadásával – a már ismert alvállalkozókat.

Ajánlattevők esetleges kérdéseiket az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb három munkanappal küldhetik meg az alábbi e-mail címre: palyazat@ph.szentendre.hu ajánlatkérő a választ az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb két munkanappal adja meg.

 

Ajánlattételi határidő: 2020. január 13. napja 10:00 óra.

Az ajánlat benyújtásának címe: 2000 Szentendre, Városház tér 3.

Az ajánlat benyújtandó: Ajánlat benyújtható írásban, zártan, 1 pld-ban papír alapon csatolva hozzá adathordozón (pendrive, memóriakártya) a bemutatkozó anyag, vagy e-mailen a palyazat@ph.szentendre.hu e-mail címre. Amennyiben az elektronikusan benyújtandó anyag nagyobb, mint 30 MB, akkor egy tömörített állományba, összecsomagolva fájlküldő segítségével kérjük megküldeni.

A benyújtott ajánlatra kérjük ráírni: „Facebook közvetítés: pályázó neve”

Ajánlatok elbírálása: Ajánlatkérő fenntartja a jogot az ajánlattevőkkel az esetleges tárgyalásra, vagy annak mellőzésére.

Ajánlatkérő az ajánlatokat az ajánlati ár és a benyújtott referenciák alapján megrendelő által megállapított alkalmasság alapján értékeli.

Az ajánlattétel költségei a versenyeztetés eredményétől függetlenül az ajánlattevőt terhelik.

Az eljárás további eseményeiről írásban kapnak tájékoztatást az ajánlattevők.

Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a jelen felhívással indult versenyeztetést, annak bármely szakaszában indokolás nélkül eredménytelenné nyilvánítsa.

Tisztelettel:

Fülöp Zsolt
polgármester