Szivárvány Tagóvoda

Óvodánk 1981- ben épült Szentendrén, lakótelep panelházai és családi házas övezetében. Szép nagy parkosított udvarral rendelkezik. Csoportszobáink barátságosak, esztétikusak, tükrözik szellemi hitvallásunkat, a hagyomány éltetést és a környezet védelmét, szeretetét. A város tagóvodái közül az egyik legnagyobb befogadó képességű, hat csoportos óvodai intézmény a miénk.

Intézményünk nevelési programja hangsúlyozza, a gyermekközpontú, szeretetteljes, családias óvodai légkört, amelyben a gyermekeket egyéni képességeik szerint neveljük, fejlesztjük. Programunk a gyermekek alapvető tevékenységére, a játékra, mozgásra, a környezet tevékeny megismerésére, a környezet megóvására, környezettudatos gondolkodásmód kialakítására, a népi kultúra átadására, ápolására épül. Törekszünk arra, hogy elérhető közelségbe vigyük a gyermekeket körülvevő természeti és társadalmi környezetet. Alkotó, családias légkörben segítsük önkibontakozásukat úgy, hogy minden gyermek lehetőségeihez viszonyítva fejlődjön.

„A szivárvány színei, a békességet, a vidámságot, a harmóniát juttatják eszünkbe, s úgy érezzük ilyen „híd” köti össze a családot az óvodánkkal. Ezt a sokszínűséget szeretnénk megvalósítani pedagógiánkban, szimbolizálva munkánkba vetett hitünket is.” 


Az óvoda pedagógiai programjának két fő feladata a környezeti nevelés és a néphagyomány éltetése, és pedagógiai innovációként a kompetencia alapú nevelési programcsomag kapcsolódott hozzá. (2010 -2015-ig)

A környezeti nevelés és a hagyomány éltetés teljes harmóniában működik együtt  intézményünkben, úgy ahogyan az ember a természet és a hagyomány is szoros egységet alkotva jelenik meg  az életünkben ami sajátos szemléletmódot és azonosulást kíván a pedagógustól. Tudjuk azt, hogy a nevelésben helye van az elődeink szellemi tárgyi kultúrájának és a gyermeknek joga van ahhoz, hogy a nemzetét éltető hagyományokat megismerje és megszeresse. A programunkba a népi kultúra azon elemeit építjük be amelyek igazodnak a gyermekek életkori sajátosságaihoz és mindennapi életüket gazdagítják. A gyermekkorban szerzett ilyen irányú tapasztalatok mély nyomot hagynak a gyermekben. Személyiségének gyökerei ebbe a talajba kapaszkodva segíti őt sikeres, környezetét, nemzetét szerető emberré válni.

„A legtöbb, amit gyermekeinknek adhatunk: a gyökerek és szárnyak” – Goethe

A városban működő két nagy munkaközösség (Szentendrei Óvodák Néphagyomány Éltető Közössége, és a Szentendrei Óvónők Környezeti Munkaközössége) tagjai vagyunk és igyekszünk az ott szerzett ismereteket, játékötleteket beépíteni a mindennapjaink nevelő munkájába.


Célunk:

 • A környezeti nevelés és a hagyományőrzés teljes harmóniában működjön intézményünkben, úgy ahogyan az ember a természet és a hagyomány is szoros egységet alkotva jelenjen meg az életünkben.
 • A környezet megismeréséhez, viselkedéskultúra megalapozásához szükséges jártasságok, készségek kialakítása.
 • A környezettel való harmonikus viselkedés megalapozása.
 • A természethez fűződő pozitív viszony kialakítása, elmélyítése, növények, állatok óvására, szeretetére nevelés és a környezettudatos magatartás formálása.
 • A szűkebb és tágabb környezet megismerése kapcsán környezettudatos magatartás és gondolkodásmód kialakítása.
 • A gyermekek a játéktevékenységükbe ágyazva ismerhessék meg a népünk kultúráját, váljanak fogékonnyá annak befogadására. Hagyományaink értékeinek folyamatos megélése a mindennapok tevékenységeiben és a jeles napok szokásrendszerében törtéjen.
 • A mindennapok népszokásőrző tevékenységeiben a földhöz, a természethez, a természetes anyagokhoz való kötődést erősítjük.

Amire büszkék vagyunk:

 • 1996–tól a Madarász Ovi Program aktív résztvevői vagyunk.
 • Óvodánk kétszer is elnyerte a Zöld Óvoda címet (2008 és 2011).
 •  Néphagyományt Éltető Közösség Miniszteri kitüntetést kapott 2011-ben.

Zöld ovi program

Mi teszi egyénivé a helyi nevelési programot? Hogy megjelenik az a környezet, amiben élünk, azok az adottságok melyek csak nálunk, a mi környezetünkben érvényesek és számunkra, nekünk fontosak, értékesek. Pedagógiai programunk kiemelt feladata a környezeti nevelés és a néphagyományok ápolása, ugyanis meggyőződésünk, hogy a gyermekkorban szerzett ilyen irányú tapasztalatok mély nyomot hagynak a gyermekben, személyiségének gyökerei ebbe a talajba kapaszkodva segíti őt sikeres, környezetét, nemzetét szerető emberré válni.

Az óvoda dolgozóinak szemlélete tükröződik, amikor több csoportszobában lehetőség nyílik a kisállattartásra, halak, teknősök gondozására. Szakkönyvállományunkat, gyermekkönyvtárunkat folyamatosan gyarapítjuk a programunk szellemiségének megfelelően hangkazettákkal, videokazettákkal, diaképekkel.

Az óvoda szépen kialakított udvarának, tavacskájának, gyógynövényes kertjének ápolása, gondozása kiemelt feladatunk, melyből a gyermekek is koruknak, fejlettségüknek megfelelően kiveszik részüket.

Tervezésünk egyedisége, hogy a környező világ megismerése és a néphagyomány adja tanulási folyamat gerincét, melyet heti terv alapján valósítunk meg. Tehát az összes óvodai tevékenység alapját a természet körforgása, változásai, a hozzá kapcsolódó jeles napok, népszokások adják, egyre magasabb szintű tapasztalatszerzéssel. Évek óta törekvésünk, hogy a hagyományos játékszerek mellett helyet kapjanak a természetes anyagból készültek, és a természetben megtalálható elérhető anyagok / csuhé, csutka, kagyló, kavics…/. A gyermekek mozgásigényének kielégítésére az udvar számtalan lehetőséget biztosít. A testnevelés foglalkozások közül az egyik kötött, a másik valamilyen sporttevékenység, de lehet hosszabb gyalogtúra is. Előtérben vannak a népi mozgásos játékok, eszközt igénylő mozgásos játékok, ugróiskola, ugrókötelezés, kakasviadal, labdajátékok. Télen jól kihasználhatjuk a szánkózó dombot is. Az összegyűjtött természeti kincsekből alkotás közben rengeteg új ismeretet kapnak. / szövés, fonás, agyagozás, gyertyamártás, nemezelés. /A mindennapi élettel kapcsolatos munka során rendszeresen készítünk gyümölcssalátát, gyümölcslevet, gondozzuk az állatokat, papírt gyűjtünk és készítünk.


Óvodapedagógusi feladatok:

 • Az óvodapedagógus a fenntartható fejlődés érdekében, tegye hangsúlyosabbá a környezettudatos magatartás formálását, alapozását alakítását.
 • Segíti a gyermeket abban, hogy megismerje, megtapasztalja szűkebb és tágabb környezetét, és felhívja a figyelmet annak értékeire, szépségeire, a séták kirándulások alkalmával.
 • A szülőföld az itt élő emberek, a hazai táj, a népi kultúra, népszokások, megismertetése, átadása.
 • Szentendre város építészeti történeti, természeti jellemzőinek, értékeinek megszerettetése.
 • Nyitott szemléletű tervezéssel válogatás a gazdag lehetőségekből, néphagyományokból, ügyelve a komplexitásra, a nevelési területek kapcsolódására.
 • A gyermekek népi kismesterségekkel való megismertetése a természetes anyagok, az eszközök biztosítása (textil, gyapjú, agyag, fa) és az alkotás segítése.
 • Lehetőséget teremteni arra, hogy a gyermekek a tapasztalatokra épülő ismereteiket gyakorolhassák szabad játéktevékenységekben, aktív közreműködéssel a környezet-átalakításban.
 • Olyan példát adni, amellyel védjék, óvják az élő környezetet, gondoskodjanak az életfeltételek biztosításáról (pl: téli madáretetés,élősarok kialakítása,az udvar és a kiskertek gondozása)
 • Állandó szakmai megújulás, a pedagógiai munkát segítő szakirodalom folyamatos tanulmányozása, alkalmazása a mindennapokban.

Az óvódáskor végére várható fejlettségi szint:

 • A környezeti nevelés és a néphagyomány éltetés szoros összhangban jelenik meg az óvoda mindennapi életében.
 • A gyermekek rendelkeznek természeti és társadalmi környezetükről megfelelő ismeretekkel.
 • Megismerik a helyi hagyományokat, a családi és tárgyi kultúra értékeit, tisztelik, szeretik és védik ezeket az értékeket.
 • Ismerik Szentendre építészeti történeti, természeti, értékeit. (pl: Bükkös patak, Duna part, Óváros, Skanzen, és a különböző művelődési intézmények.)
 • Belső igényükké válik a természetben, emberi környezetben a jóra, szépre való igény és külső kontrolok nélkül is helyesen cselekednek. (kertészkedés, növények gondozása, szelektív hulladék gyűjtés)
 • Szívesen kirándulnak (családokkal közösen is,) elsajátítják a helyes viselkedést, és örömmel felidézik a természetről szóló verseket, dalokat.
 • Örömmel vesznek részt a Madarász ovi programon.
 • A népi játékok játszása során visszatérnek a népi mondókák, rigmusok énekes játékok. Megismerik és játszák a fiús és lányos játékokat, mellette a felnőttek népi szokásairól ismereteket szereznek.
 • A csoportszobai élősarok, és az udvar gondozásában segítenek.
 • A népi kismesterségek anyagait, eszközeit rendeltetésszerűen használják (rogy, rongybaba, fonal-szövés, fazekasság,) és remek alkotásokat hoznak létre.
 • A néptánc alapvető elemeit megtanulják, a hozzájuk kapcsolódó viselkedési normákat betartják, a népdalokat szívesen éneklik, a népmeséket örömest hallgatják.

További információk az óvodáról itt »