Óvoda Központ

„Had fusson a gyermek álmok fuvallatán
Csapongva illanó arany lepkék után!
Legyen, mint a tavasz, vidám tekintetű,
Kis ajka zendüljön, mint égi csöngettyű!”

(Pósa Lajos)


Két csoportos óvodaként családias, szeretetteljes környezetben fogadjuk a hozzánk érkező gyerekeket. Csoportszobáink esztétikusak, tágasak, jól felszereltek. Udvarunkon sok játszóeszköz található, mely a gyermekek tartalmas és fejlesztő játékát segíti. A Duna part közelsége, a családi házas jelleg, a zöld övezet jó lehetőséget biztosít a környezeti sétákhoz, rövid kirándulásokhoz.

Környezettudatos és matematikai képességeket fejlesztő epochális programunk célja:

 • Mély természet szeretet kialakítása, az élő természet szépségeinek megláttatása.
 • Egyéni képességfejlesztés, mindig az adott gyermek aktuális fejlettségéből kiindulva, természetes környezetben, öntevékeny részvétellel szerzett tapasztalatokra építve.
 • Szeretetteljes, a gyerekek érdekeit, egyéni igényeit szem előtt tartó óvodai nevelés.
 • Sikerorientált, szívesen kommunikáló, a környezetben jól eligazodó, jó kapcsolatteremtő képességgel rendelkező gyerekek nevelése.

Epochális tanulási tevékenységünk kiemelt területei:

 • Környezettudatos nevelés
 • Matematikai nevelés
 • Munkára nevelés
 • Illemre nevelés

A külső világ tevékeny megismerése epochákhoz szorosan kapcsolódnak a:

 • Verselés, mesélés
 • Ének, zene, énekes játék, gyermektánc
 • Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka
 • Mozgás – nevelési területek.

Környezetvédelmi feladatok:

 • Védjék, ápolják a növényeket.
 • Ne tépjék le a virágokat, gyönyörködjenek bennük.
 • Óvják, védjék, figyeljék meg a bogarakat, állatokat.

Évszakhoz kapcsolódó munkák:

 • Virágmaggyűjtés, fűgondozás
 • Levélseprés, gyűjtés folyamatosan.
 • Játszóterület növényzetének gondozása, megóvása.

Illem:

 • Köszönés.
 • Bemutatkozás.
 • Az utcán halkan beszélgetünk.
 • A járda egyik szélén megyünk.
 • Ismerősöknek köszönünk.
 • Ha kapunk valamit megköszönjük.
 • Nem elvesszük, hanem elkérjük azt, amire szükségünk van.

Fontos számunkra:

 • az erkölcsi és közösségi nevelés
 • az anyanyelvi nevelés
 • az egészséges életmódra nevelés megvalósítása
 • a különleges bánásmódot igénylő gyermekek felzárkóztatása – ezen belül kiemelten a beszédfogyatékosok fejlesztése – Logopédiai Hídépítő Programmal segítjük a gyerekek beszédfejlesztését
 • a tehetséggondozás

Tudjuk, hogy a játék a kisgyermekkor legfontosabb tevékenysége, mely során fejlesztjük értelmi, motoros, kommunikációs képességét, érzelmi és akarati tulajdonságait, szociális magatartását, önállóságát. A játék során lehetősége van megvalósítani önmagát, vágyait, önkifejezésre van lehetősége, fejlettségének legjobb mutatója.

Épp ezért fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek fejlesztése a természetes környezetben és valóságos tárgyakon történt szemléltetés, bemutatás, irányított megfigyelés során, egyéni fejlettség szerinti szempontok alapján történjen.

A tanulási folyamatban a gyermekek öntevékenyen vesznek részt. Az egymásra épülő ismétlődő tapasztalatszerzés eredményeként lépésről lépésre fedezik fel az oksági viszonyokat, összefüggéseket. Képesek azonosságok, különbözőségek meglátására, általánosításra, konkretizálásra, szempontok szerinti osztályozásokra.

 • A tanulási tevékenységek mikrocsoportos formában, hat gyermek részvételével történnek.
 • A tanulást segítő játék, játékos feladatok vonzóvá teszik a tanulást a gyerekek számára. Önként, belső motiváció hatására vesznek részt benne.
 • Az óvodapedagógusaink minden gyermek tevékenységét külön-külön figyelemmel kísérik, segíteni tudnak a kellő pillanatban – ezzel ki tudják küszöbölni a sikertelenséget, a kudarcot.
 • Pozitív viszonyt tudnak kialakítani a tanuláshoz.
 • Feladatmegoldásra ösztönöznek, kitartásra buzdítanak, a gyerekek önbizalmát, biztonságérzetét erősítik.
 • Differenciált, egyéni fejlesztés során – a mindennapos foglalkozások keretében – lehetőséget biztosítanak a felzárkóztatásra.
 • Van idő és lehetőség mindenkinek a meghallgatására. A tanulási folyamatban a beszédhelyzetek száma megnő, fokozódik a beszédkedv. Ilyen légkörben a bátortalanok is megszólalnak.

Kedvelt a gyermekek körében a Madarászovi programunk, melynek keretében kirándulunk, túrázunk, és természetes élőhelyükön figyeljük meg az állatokat.

Népi kultúránk átörökítését, értékeinek továbbadását kötelességünknek érezzük. A feldolgozott népszokásokon keresztül megéreztetjük a gyerekekkel az összetartozás melegségét, a közös vidámság örömét. Megismertetjük a különböző életmódokat, megtanítjuk tisztelni az idősebbeket, gyakoroljuk a viselkedés és az illem különböző formáit, számba vesszük az év jeles napjait.

A személyiségfejlesztés egyik eszköze a munka és a munka jellegű játékos tevékenység. Végzése közben a gyermekek megfigyeléseket végeznek, tapasztalatokat, ismereteket szereznek természeti és társadalmi környezetükről.

Óvodánk is csatlakozott a Gondolkodj Egészségesen Programhoz. Heti munkanapunkon vitaminsalátát készítünk, ezzel is felhívva a figyelmet az egészséges táplálkozás fontosságára.


Óvodáskor végére elérendő követelményszint:

A gyermekek az óvodáskor végére érjék el az iskolai élet megkezdéséhez szükséges fejlettséget.

 • Mozgásuk legyen összerendezettebb, harmonikus, finom mozgásra legyenek képesek.
 • Jó teherbíró képességgel rendelkezzenek.
 • Képességeik tegyék őket alkalmassá az iskolai élet megkezdésére.
 • Legyenek képesek hosszabb ideig nyugodtan ülni, figyelni.
 • Tudják gondolataikat érthetően, egész mondatban megfogalmazni.
 • Legyenek képesek a kapcsolatteremtésre, együttműködésre társaikkal és a felnőttekkel.
 • Tartsák be a viselkedés elemi szabályait.
 • Feladattudatuk legyen kialakulóban / kitartás, munkatempó, önállóság, önfegyelem fejlettsége /
 • A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek önmagukhoz képest fejlődjenek, hátrányaik csökkenjenek.
 • Környezettudatos, illemtudó gyerekeket szeretnénk nevelni, akik örömmel segítenek egymásnak.

További információ az óvodáról »