Hold utcai Tagóvoda

A Hold utcai óvoda nevelési programja a Tevékenységközpontú Óvodai Nevelési Program, azon belül is a környezeti nevelést tartjuk meghatározó feladatunknak. A tevékenységközpontú óvodai nevelés célja a teljes gyermeki személyiség fejlesztése, az életre való felkészítése a tevékenységek által, a tevékenységeken keresztül. A pedagógiai célok és feladatok centrumába tudatosan az együttműködési és érintkezési képességek fejlesztését állítjuk. A gyermek személyisége és tevékenysége kölcsönösen egymásra hatva fejlődik. A nevelés tartalma, a nevelési folyamat 4-es feladatrendszerén keresztül valósul meg. Ezek:

  • játék, tanulási tevékenység,
  • társas-közösségi tevékenység,
  • munkatevékenység,
  • szabadidős tevékenység.

Komplex módon, egymást kiegészítve jelennek meg, középpontba állítva a környezeti nevelést.


Sikereink:

1996-től Tevékenységközpontú nevelési program
1996-tól Madarász – ovi program (Ornitológus segítségével)
2000-től Madárbarát kert
2010-től Kompetencia alapú nevelési program
2011-től Logopédiai Hídépítő program
2011-től Zöld Óvoda
2012-től Előminősített Referencia Intézmény
2013-tól Madárbarát Tanösvény

A Hold utcai Tagóvoda „egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szervezeti innovációval rendelkező, és ezt szolgáltatásaiban publikálni, valamint átadni képes intézmény”.

A tagóvoda – az elnyert TÁMOP 3.1.7-11/1-2011-0068 azonosítószámú „Egy csepp a tengerben” Referencia óvoda kialakítása Szentendrén, a Hold utcai Tagóvodában – című pályázat alapján – 2012 áprilisától előminősített Referencia Intézményként működik, az eredményesen záródó minősítés után hivatalosan is Referencia Intézmény lehet.


Céljaink:

A sikeres közoktatás-fejlesztés érdekében kulcsszerep hárul a hálózati, horizontális tanulás mintaadó tartalmait biztosítani képes óvodákra, és mivel a Hold utcai Tagóvoda referencia értékű működési és pedagógiai gyakorlattal rendelkező közoktatási intézmény, így képesek vagyunk nevelési-oktatási gyakorlatunk továbbadására, elterjesztésére, megismertetésére, illetve más közoktatási intézmények értékelvű szakmai fejlesztő tevékenységének segítésére. Intézményünkben megfelelő számú referencia-intézményi mentor-pedagógus van. Biztosítjuk az intézménylátogatást, hospitálást, az adaptív tanulást, az önfejlesztő gyakorlat megerősítését. Elsődlegesen, rendszeresen, folyamatosan és differenciált kínálattal szolgáltatjuk ehhez a hálózati tanulási folyamathoz a mintákat. Részt veszünk az intézmények nagyobb közössége számára szervezett szakmai műhelyek tartalmi kínálatának biztosításában és megvalósításában. A referencia-intézmények pedagógiai kultúrája és eszközrendszere egészében példaszerű, koherenciával bír: tanulmányozható és komplex módon vagy elemeiben átvehető.

A konstrukció keretében felkészülünk a hálózati együttműködések és partnerkapcsolatok kialakítására és továbbfejlesztésére, PR-tevékenységekkel és a hatékony kommunikáció biztosítását szolgáló feladatokkal.

További információ az óvodáról »