Végrehajtási eljárás

Ügyintéző: Póti Szabolcsné

Tel.: +36 26/300-407


Ügyleírás:

Az adót a törvényekben meghatározott esedékességekor az köteles megfizetni, akit arra jogszabály kötelez. Az esedékesség időpontjáig meg nem fizetett adót, az adók módjára behajtandó köztartozást, valamint a jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatást (tartozás) az önkormányzati adóhatóság az adózó adófolyószámláján tartja nyilván. Tartozás fennállása esetében az önkormányzati adóhatóság a hátralék behajtására megindítja a végrehajtási eljárást.

Végrehajtási eljárás megindításának akkor van helye, ha az adós a jogerős végrehajtható okiraton alapuló tartozását esedékességkor nem fizette meg, és nem állnak fenn az eljárás megindítását akadályozó tényezők.

Az adóhatóságnak az adótartozás behajtására vonatkozó jogosultsága, és egyben kötelezettsége az Avt. 1. § bekezdésében foglalt rendelkezésen alapul.

Az adóhatóság a tartozás megfizetésére az adóst felhívhatja, eredménytelen felhívás esetén, továbbá ha a felhívás alkalmazása a körülmények alapján célszerűtlen, a végrehajtást megindítja.

A felhívás megelőzi a végrehajtást, e lehetőséggel azonban az adóhatóság nem köteles élni, a végrehajtási eljárás előzetes felhívás nélküli is megindítható. A végrehajtási eljárás az első végrehajtási cselekmény foganatosításával indul.

A végrehajtási cselekmények sorrendjét, időpontját az adóhatóság a törvény keretei között maga határozza meg, bármely végrehajtási cselekmény külön határozat vagy végzés kiadmányozása nélkül foganatosítható. A végrehajtási cselekmények közül azokat kell foganatosítani, amelyekkel a leghatékonyabban érhető el a végrehajtás célja, ugyanakkor az adósra nézve – az arányosság elvének figyelembevételével – a legkisebb mértékű korlátozással jár.

Benyújtó személye: A végrehajtási eljárások – az adók módjára behajtandó köztartozás kivételével – hivatalból indulnak.

Végrehajtható okiratok

– a fizetési kötelezettséget megállapító, véglegessé/ jogerőssé vált hatósági döntés,

– az önadózás esetén a fizetendő adót, adóelőleget, adóelőleg kiegészítést tartalmazó bevallás,

– az adózóval közölt adóhatósági adómegállapítás,

– az adóhatóság javára fizetési kötelezettséget megállapító jogerős bírósági határozat, bíróság által jogerősen jóváhagyott egyezség, továbbá a bírósági eljárási illetéket megállapító bírósági határozat, valamint a bírósági eljárási illeték tárgyában küldött bírósági megkeresés és értesítés,

– büntetőeljárás során hozott határozat, amely jogerősen adóbevétel-csökkenést, vagyoni hátrányt, vagy jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatást állapít meg, kizárólag az adóbevétel-csökkenés, a vagyoni hátrány vagy a jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás tekintetében,

– az adók módjára behajtandó köztartozás esetén a behajtást kérő megkeresése.

Az okirat végrehajthatóságához külön intézkedésre nincs szükség. A tartozás után felszámított pótlék, kamat, a végrehajtási költségátalány és költségminimum az adótartozásra vonatkozó végrehajtható okirat alapján hajtható végre.

Végrehajtási eljárás költsége:

Az adós – jogszabályban meghatározottak szerint – köteles a végrehajtással kapcsolatban felmerült valamennyi költség, így a készkiadás, a költségminimum és jogszabályban meghatározottak szerint a végrehajtási költségátalány megfizetésére. Az adóhatóság által foganatosított végrehajtási eljárás során felmerült a végrehajtással kapcsolatos készkiadások és költségátalány a köztartozás fizetésre kötelezettjét – az adózót – terhelik.

Készkiadás: ide tartozik minden olyan, számlával igazolt, illetve a rá vonatkozó jogszabályok által előírható költség, amely a végrehajtás foganatosításával kapcsolatban ténylegesen és számszerűsíthető módon felmerült.

Költségminimum: az az összeg, amelyet ingó- és ingatlan-végrehajtás foganatosításakor meg kell fizetni, függetlenül a felmerült költség tényleges összegétől, Költségminimumként ingó- és ingatlanfoglalás esetén 5.000 forint fizetendő.

Költségátalány: Az adóhatóságot a pénzkövetelés végrehajtásának foganatosításáért 5.000 forint költségátalány illeti meg, minden más felszámítható költségtől és költségátalánytól függetlenül.

Az adóhatóság a költségekről – a végrehajtási költségátalány, illetve költségminimum kivételével – végzést hoz. Az adóhatóság a költségátalány, illetve költségminimum felszámításától számított 8 napon belül az adóst értesíti. A költségátalány, illetve költségminimum felszámítását az adós az azok alapjául szolgáló végrehajtási cselekménnyel szemben benyújtható végrehajtási kifogásban sérelmezheti.

A végrehajtási eljárás során keletkező iratok kézbesítése: Az adóhatóság az iratokat írásbeli kapcsolattartás esetén hivatalos iratként postai úton vagy az Eüsztv.-ben meghatározott elektronikus úton kézbesíti. Elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezett adózó részére, az adózó vagy képviselője adóhatósághoz bejelentett címére, valamint Magyarországon lakóhellyel nem rendelkező külföldi személy magyarországi kézbesítési meghatalmazottja címére kerül feladásra.

Jogorvoslat típusa, benyújtási határideje, illetéke:

A költségátalány, illetve költségminimum felszámítását az adós az azok alapjául szolgáló végrehajtási cselekménnyel szemben benyújtható végrehajtási kifogásban sérelmezheti.

A végrehajtási eljárás során az adóhatóság, illetve az önálló bírósági végrehajtó az Avt. 36. § alapján foganatosított törvénysértő intézkedése vagy intézkedésének elmulasztása ellen az adós, a behajtást kérő, a behajtást kérő hatóság, illetve az, akinek a végrehajtás jogát vagy jogos érdekét sérti – a sérelmezett intézkedés vagy annak elmaradásának tudomására jutásától számított 15 napon belül – a végrehajtást foganatosító elsőfokú adóhatóságnál végrehajtási kifogást terjeszthet elő. Ha az önálló bírósági végrehajtó törvénysértő intézkedése vagy intézkedésének elmulasztása ellen az elsőfokú adóhatóságnál terjesztenek elő végrehajtási kifogást, erről az adóhatóság soron kívül értesíti az önálló bírósági végrehajtót.

A végrehajtási kifogás illetéke 5000 forint.

A végrehajtási eljárás során hozott határozatokkal szemben a törvény önálló fellebbezési lehetőséget biztosít. A határozattal szembeni fellebbezés előterjesztésének határideje főszabály szerint 15 nap, míg a fellebbezés elbírálására nyitva álló határidő 30 nap.

Önálló fellebbezésnek van helye

a) az adóhatóság végrehajtási eljárása során az Avt. törvény vagy a Vht. alapján hozott,

b) a végrehajtási kifogás előterjesztési határidejének elmulasztása miatt benyújtott igazolási kérelmet elutasító,

c) a végrehajtási kifogást visszautasító és

d) a végrehajtási kifogást elbíráló végzés ellen.

Illetékességi terület: Szentendre

Az eljárás során alkalmazott jogszabályok:

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.)

Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (Air.)

Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény (Avt.)

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (Eüsztv.)

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

A végrehajtási eljárás során felmerült végrehajtási költségek és végrehajtási költségátalány megállapításának és megfizetésének részletes szabályairól szóló 8/2018. (III.18.) NGM rendelet