Telekadó

Ügyintéző:

Ökrösi Erika
Telefon: +36-26-300-407
E-mail: ugyfelszolgalat@szentendre.hu 

Az E-önkormányzat portál az önkormányzati ASP-rendszerben az elektronikus önkormányzati ügyintézés helyszíne >>

Ügyleírás:

Adóköteles a Szentendre város közigazgatási területén fekvő telek.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv) szerint telek az épülettel, épületrésszel be nem épített földterület, ide nem értve

 1. a) a belterületen fekvő termőföldet, feltéve, ha az tényleges mezőgazdasági művelés alatt áll,
 2. b) a külterületen fekvő termőföldet,
 3. c) a tanyát,
 4. d) a közút területét,
 5. e) a vasúti pályát, a vasúti pálya tartozékai által lefedett földterületet,
 6. f) a temetőkről és a temetkezésről szóló törvény temető fogalma alá tartozó földterületet,
 7. g) a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló törvény szerinti víztározó, bányató területét,
 8. h) az erdőt,
 9. i) az ingatlan-nyilvántartásban mocsárként nyilvántartott földterületet.

 

A telekadó alanya az, aki az év első napján a telek tulajdonosa. Amennyiben az ingatlant az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya (együtt: tulajdonosok).

Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok.

Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak.

Megállapodás hiányában a tulajdonosok tulajdoni hányaduk arányában adóalanyok.

A telekadó alapja a telek, vagy telekrész m2-ben számított területe.

A telekadó mértéke a telek vagy telekrész m2-ben számított területe után 200 Ft/m2.

A telekadót két egyenlő részletben, az adóév március 15-éig, illetve szeptember 15-éig kell megfizetni.

Adatbejelentés benyújtása

Az adatbejelentést az adókötelezettség keletkezését (változását) követő 15 napon belül kell tenni. (Ingatlan tulajdonba/haszonélvezetbe kerülés esetén az adatbejelentés benyújtásának határideje a tulajdonba/haszonélvezetbe kerülést követő év január 15. napja.)

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy önmagában az ingatlan-nyilvántartásban történő változás átvezetése, adás-vételi szerződés, tájékoztatás önkormányzati adóhatóság részére történő megküldése stb. nem elegendő és nem helyettesíti az önkormányzati adóhatóság felé szükséges adatbejelentést! Nem kell újabb adatbejelentést benyújtani mindaddig, ameddig az adóalany körülményeiben, az adó tárgyában nem következik be adókötelezettséget érintő változás.

Az adatbejelentés benyújtható az adóhatóság által rendszeresített űrlapon, elektronikus formában (https://ohp-20.asp.lgov.hu/).

Felhívjuk figyelmét, hogy az adóhatóság elektronikus úton tart kapcsolatot azzal az adózóval, aki/amely az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény alapján elektronikus ügyintézésre kötelezett. A gazdálkodó szervezetek (ideértve az egyéni vállalkozókat is) kötelesek adóügyeiket elektronikusan intézni (további információk: https://szentendre.hu/varoshaza/polgarmesteri-hivatal/hivatali_ugyek/helyi-adok/altalanos-tajekoztato/tajekoztatas-az-elektronikus-ugyintezesrol/ >>.

Benyújtó személye: Az adózó törvényes képviselője vagy meghatalmazottja (meghatalmazás szükséges).

Mentességek, kedvezmények:

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról és az adózás rendjéről szóló 39/2009. (XI. 18.) Önk. sz. rendelete alapján mentes a telekadó alól

 • a magánszemély tulajdonában álló telek, továbbá az a telek, melyen építményadó-köteles építmény található,
 • a hatályos helyi építési szabályzatban kötelező szabályozási elemmel – szabályozási vonallal – érintett közlekedési terület létrehozása érdekében telekalakítással kialakított, a közforgalom számára megnyitott, továbbá a közforgalom elől elzárt magánút,
 • a hatályos helyi építési szabályzat szerint úsztatóteleknek minősülő földterület.

 

Fentiek alapján a telekadó csak a telek „nem magánszemély” tulajdonosát terheli és csak akkor, ha az adott telken nincsen olyan építmény, mely után az adott szervezet építményadót fizet.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) alapján mentes az adó alól

 • az épület, épületrész hasznos alapterületével egyező nagyságú telekrész,
 • a mezőgazdasági művelés alatt álló belterületi telek,
 • az építési tilalom alatt álló telek adóköteles területének 50%-a,
 • az adóalany termék-előállító üzeméhez tartozó, jogszabályban vagy hatósági előírásban megállapított védő-biztonsági terület (övezet), feltéve, ha az adóalany adóévet megelőző adóévi, évesített nettó árbevétele legalább 50%-ban saját előállítású termék értékesítéséből származik.

 

Az adókötelezettség keletkezése:

Az adókötelezettség

 1. a) a belterületen fekvő, termőföldnek minősülő telek esetében a földterületnek az ingatlan-nyilvántartásban művelés alól kivett területre történő átvezetését vagy tényleges mezőgazdasági művelésének a megszüntetését követő év első napján,
 2. b) a külterületen fekvő, termőföldnek minősülő telek esetében a földterületnek az ingatlan-nyilvántartásban művelés alól kivett területre történő átvezetését követő év első napján,
 3. c) erdőnek minősülő telek esetében
 4. ca) a földterületnek az ingatlan-nyilvántartásban művelés alól kivett területre történő átvezetését követő év első napján, feltéve, ha az Országos Erdőállomány Adattárban erdőként nem tartják nyilván vagy
 5. cb) az ingatlan-nyilvántartásban művelés alól kivett területként nyilvántartott földterületnek az Országos Erdőállomány Adattárból történő törlését

követő év első napján

 1. d) a tanyaként nyilvántartott földterület esetében a tanyaként történő ingatlan-nyilvántartási bejegyzés törlését követő év első napján,
 2. e) az építmény megsemmisülése, lebontása esetén a megsemmisülést, lebontást követő félév első napján keletkezik.

 

Az adókötelezettség megszűnése:

Az adókötelezettség:

 1. a) az ingatlan-nyilvántartásban művelés alól kivett területként nyilvántartott belterületi telek esetében a telek művelési ágának ingatlan-nyilvántartási átvezetése és tényleges mezőgazdasági művelése megkezdése évének utolsó napján,
 2. b) az a) pontban foglaltaktól eltérően a
 3. ba) tényleges mezőgazdasági művelés alatt álló belterületi telek esetében a telek művelési ágának ingatlan-nyilvántartási átvezetése évének,
 4. bb) belterületen fekvő termőföld esetében annak tényleges mezőgazdasági művelése megkezdése évének

utolsó napján,

 1. c) külterületi telek esetében annak termőföldként vagy tanyaként történő ingatlan-nyilvántartási feljegyzése évének utolsó napján,
 2. d) az a)-c) pontban foglaltaktól eltérően teleknek minősülő földterület esetében a földterületnek az ingatlan-nyilvántartásban erdő művelési ágra történő átvezetése vagy az Országos Erdőállomány Adattárba történő bejegyzése évének utolsó napján,
 3. e) a telek építménnyel való beépítése* félévének utolsó napján szűnik meg.

 

(*a telek teljes területének beépítése)

Az eljárás díja: Telekadó adatbejelentő benyújtása díj-és illetékmentes.

Ügyintézési határidő: Az általános ügyintézési határidő 30 nap.

Az adatbejelentéssel kapcsolatos határozat kézbesítése: Az adóhatóság az adót az adózó adatbejelentése alapján kivetés útján határozatban állapítja meg. Az adóhatóság a határozatot az Eüsztv.-ben meghatározott elektronikus úton kézbesíti. A telekadó határozat a meghatalmazott képviselővel eljáró adózó esetében a képviselőnek kerül kézbesítésre hivatalos iratként vagy az Eüsztv.-ben meghatározott elektronikus úton.

Illetékességi terület: Szentendre

Jogorvoslat típusa, benyújtási határideje, illetéke:

A fellebbezésre jogosult a határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatalhoz címzett, de az első fokú adóhatóságnál benyújtott fellebbezéssel élhet.

Az első fokú határozat elleni fellebbezés illetéke, ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben megállapítható, a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 forint, de legalább 5000 forint, legfeljebb 500 000 forint. Ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 5000 forint.

A fellebbezési illetéket a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg a Szentendrei Önkormányzat 11784009-15731292-03470000 sz. Önkormányzati hatósági eljárási illeték beszedési számla javára kell megfizetni.

Az eljárás során alkalmazott jogszabályok:

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról és az adózás rendjéről szóló 39/2009. (XI. 18.) Önk. sz. rendelete
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.)
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.)
Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (Air.)
Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (Eüsztv.)
Az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet