Ülnök választás 2019.

A Köztársasági Elnök 299/2019. (VII26.) KE határozatával a bírósági ülnökök soron kívüli megválasztását 2019. augusztus 1. és 2019. szeptember 30. napja közé eső időtartamra tűzte ki.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szentendrei Járásbíróságra választ ülnököket.

Ülnökké választható:

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (Bjt.) 212. § (1) és 220. § (1) d) pontjában rögzített általános feltétel szerint ülnöknek az a 30. évét betöltött, de 70. életévét el nem érő magyar állampolgár választható meg, aki nem áll a cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem.

A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (Be.) 680. § (5) bekezdésében rögzített különös feltétel szerint a fiatalkorú elleni büntetőeljárásban kizárólag

  1. pedagógus,
  2. pszichológus, vagy
  3. a család-, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatás, gyámügyi igazgatás keretében az ellátottak gyógyítását, ápolását, foglakoztatását, fejlesztését, ellátását, nevelését, gondozását vagy szociális segítését, a gyermek sorsának rendezését közvetlenül szolgáló, egyetemi vagy főiskolai végzettséghez kötött munkakörben dolgozó vagy korábban dolgozó személy vehet részt.

Jelölés:

– A Bjt. 213. § (2) bekezdés alapján a fiatalkorúak büntető ügyeiben eljáró bíróság pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei, nem pedagógus ülnökeit pedig az egyesületek, a foglalkozásuk szerinti érdek-képviseleti szervek, valamint az őket a Be. 680. § (5) c) pontja szerinti munkakörben foglalkoztató, vagy korábban foglalkoztató szervezetek jelölik.

A jelölés során benyújtandó iratok:

  • jelölő nyilatkozat
  • elfogadó nyilatkozat
  • 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, mely igazolja azt, hogy a jelölt büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt
  • a fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró nem pedagógus ülnökjelöltnek igazolnia kell a Be. 680. § (5) c) pontjában foglalt feltételek meglétét (bizonyítvány)

Az iratokat 2019. szeptember 10-ig kell a következő címre eljuttatni postán vagy személyesen: 2000 Szentendre, Városház tér 3.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. szeptember 12-i ülésén választja meg az ülnököket, akik megválasztásukról írásbeli értesítést kapnak.

Jelölés – fiatalkorúak büntető ügyében eljáró ülnök

Jelölést elfogadó nyilatkozat

Ülnökök jogai és kötelezettségei