Személyi térítési díj átvállalása

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendő térítési díjhoz nyújtott helyi támogatás.

Fajtái
a) Gondozási díj rész vagy teljes átvállalása
b) Térítési díj rész vagy teljes átvállalása

Jogosultsági feltételek:
A Polgármester méltányossági hatáskörében eljárva, ha a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló mindenkori helyi rendeletben meghatározott Rendkívüli települési támogatásra (rendszeres) vonatkozó jogosultsági feltételek fennállnak, a fizetendő személyi térítési díj összegét csökkentheti, vagy elengedheti.

A támogatásra jogosult az, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át ( 37.050 Ft), egyedül élő esetében 150%-át (42.750 Ft).
Az ellátás megállapítása iránti kérelmet a Gondozási központ is benyújthatja, ebben az esetben azonban köteles gondoskodni a kérelemmel együtt benyújtandó okiratok begyűjtéséről és csatolásáról.

Az ellátást egy évre, kell megállapítani.

A kérelemhez az alábbi dokumentumokat kell mellékelni:
– aláírt kérelem nyomtatvány
– a kérelmező és családjának jövedelemigazolása és vagyonnyilatkozata

Nyomtatvány:
– kérelem: Térítési díj mérséklése, elengedése
– a családban együtt élők jövedelemnyilatkozata és vagyonnyilatkozata
munkáltatói igazolás
nyilatkozat