2015. szeptember 9., 12:22

A DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság tájékoztatója a lakossági bekötések eljárásrendjéről. 

Dunakanyari Csatornázás

 

SZENTENDREI SZENNYVÍZ-AGGLOMERÁCIÓHOZ TARTOZÓ TELEPÜLÉSEK

CSATORNAHÁLÓZATÁNAK BŐVÍTÉSE – KEOP-1.2.0/B/10-2010-0061

 

 

A DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

tájékoztatója

 

TISZTELT ÜGYFELÜNK!

 

A közműves szennyvízelvezetés műszaki előírásait a 2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról valamint, a törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról rendelkező 58/2013.(II.27.) sz. Kormányrendelet szabályozza.

 

Lakossági szennyvízelvezetési szolgáltatás a háztartási szennyvíz elvezetését és kezelését foglalja magába. Csapadékvizet vagy talajvizet, illetve állattartásból eredő szennyvizet a szennyvízcsatorna közműbe bevezetni TILOS! (Kivéve egyesített rendszerű csatornahálózat esetén. Ekkor a csapadékvíz bevezethető.)

 

Szennyvízelvezetési szolgáltatás igénybevétele az alábbiak szerint valósulhat meg:

 

Információ a területileg illetékes műszaki csoportoktól kapható, illetve Társaságunk honlapján (www.dmrvzrt.hu) található.

 

 

 1. Közműcsatlakozás megrendelése

 

1.1.  Kiépített közműcsatorna mentén fekvő ingatlan esetében a szennyvízbekötést az ingatlan tulajdonosa vagy egyéb jogcímen használója az ingatlan tulajdonosának írásbeli hozzájárulásának birtokában kezdeményezheti, a Szennyvízcsatorna bekötés megrendelése (Ü72023) dokumentumon, amit területi műszaki csoportjainknál vehet át, illetőleg a honlapunkról is letölthető. A nyomtatványon az adatok kitöltése és az ingatlantulajdonos nyilatkozatának aláírása mellett, az 1.2. pontban meghatározott tartalmú bekötési terv szükséges.

A megrendeléshez szükséges az illetékes közútkezelő hozzájáruló nyilatkozata.

Ha a víziközmű-törzshálózat a szomszédos magántulajdonban álló ingatlan mentén fekszik, a bekötés a szomszédos ingatlan tulajdonosának hozzájárulásával – az ingatlantulajdonosok megállapodása (szerződéses szolgalom) alapján – a szomszédos ingatlan igénybevételével is elvégezhető. A szerződésnek tartalmaznia kell a víziközmű elhelyezésével, az ingatlan használatával kapcsolatos kölcsönös jogokat és kötelezettségeket. Ebben az esetben a szerződést az igénybejelentéshez kell csatolni.

A vezetékátvezetési szolgalommal kapcsolatos ügyintézés és a telekkönyvi bejegyeztetés, megrendelő-felhasználó feladata.

 

1.2. Szennyvíz-törzshálózatba való bekötés iránti hozzájáruláshoz szükséges terv tartalma

 

 1. Műszaki leírás, mely tartalmazza:

 

 1. a) A kérelmező (tulajdonos) nevét, postai címét.
 2. b) Az ingatlan 60 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolatát és földhivatali térképmásolatát (TAKARNET rendszerből származó másolat megfelel).
 3. c) Ha a víziközmű-törzshálózat a szomszédos magántulajdonban álló ingatlan mentén fekszik, a bekötés a szomszédos ingatlan tulajdonosának hozzájárulásával – az ingatlantulajdonosok megállapodása (szerződéses szolgalom) alapján – a szomszédos ingatlan igénybevételével is elvégezhető. A szerződésnek tartalmaznia kell a víziközmű elhelyezésével, az ingatlan használatával kapcsolatos kölcsönös jogokat és kötelezettségeket. A szerződést az igénybejelentéshez kell csatolni.
 4. d) Az elvezetendő szennyvíz napi átlagos és csúcsidei mennyiségét (m3/nap), minőségét.
 5. e) Nyomott rendszerű hálózat esetén a tervdokumentációt az ME72011 sz. műszaki előírásnak megfelelően kérjük elkészíteni.

 

 1. Helyszínrajzon (1:200, 1:500 léptékben) a gerincvezetéktől az ellátandó épület faláig (udvartéri vezetékek) kell a belső hálózatot ábrázolni, jelölve:

 

 1. a) Az érintett ingatlant és annak helyrajzi számát, illetve házszámát.
 2. b) A szennyvízhálózatok nyomvonalát, átmérőjét, anyagát, lejtését, jellemző pontjainak abszolút magassági adatait.
 3. c) A szennyvízhálózathoz tartozó berendezések (aknák, szennyvízátemelő, stb.) helyét.

 

 1. Új bekötővezeték létesítése esetén a közútkezelő és a közterület tulajdonosának hozzájárulását.

 

Amennyiben a bekötővezeték nem a gerinchálózattal együtt épült ki, úgy a bekötési terv társközművekkel való közműegyeztetése kötelező.

 

 

 1. Ügymenet

 

a.)    Megrendelés benyújtása az 1.2 pont szerint, amelynek tartalmaznia kell a jogosult szaktervező által kitöltött műszaki leírást és az általa készített bekötési tervet.

A benyújtásra kerülő dokumentációnak meg kell felelnie a szolgáltató által összeállított (ME72005, és ME72011) nyomtatványokban foglaltaknak az ingatlan védelme, a rendszer működőképessége és üzembiztonsága érdekében.

Fentieken túlmenően új bekötőcsatorna létesítésekor szükségesek a közműegyeztetések, illetőleg a közútkezelői hozzájárulás megszerzése is.

b.)    Az Ügyfélszolgálaton benyújtott megrendelés alapján a benyújtott tervdokumentáció megfelelőségéről a szolgáltató 15 napon belül nyilatkozik. (Elfogadja, vagy hiánypótlásra visszaküldi.)

c.)    Az elfogadott bekötési terv birtokában a bekötőcsatorna megépítését csak a szolgáltató, vagy a tevékenység végzésére jogosult kivitelező végezheti a megrendelő költségére. A kivitelezés csak a szolgáltató szakfelügyeletével történhet költségtérítés mellett.

d.)    Az elfogadott bekötési terv birtokában a telken belüli házi szennyvízhálózat az ingatlantulajdonos (megrendelő) és a tervező felelősségével megvalósítható. Az ingatlanon belül, a házi csatorna kialakításánál az ME72005 és az ME72011 műszaki előírásban foglaltak az ingatlan védelme, a rendszer működőképessége és üzembiztonsága érdekében betartandók! A belső szennyvízhálózat elkészültét megrendelő köteles a szolgáltatónak bejelenteni. Szolgáltató 8 napon belül helyszíni szemlét tart – a megrendelő költségén – nyilatkozik a szemle eredményességéről. A szemlén ellenőrizzük a meglévő zárt szennyvíztároló kiiktatását és a csapadék-bevezetés tilalmának betartását, saját vízellátó mű meglétét, valamint leolvasásra kerül az ingatlan vízmérője is.

Az ingatlan engedély szerint megépült szennyvíz-bekötővezetéke (a házi szennyvízhálózatot ide nem értve) a továbbiakban a közüzemi szennyvízelvezető rendszer részét képezi.

 

A szennyvízelvezetéssel kapcsolatos további kérdésével forduljon személyesen területi műszaki csoportjainkhoz.

 

 

Tervezés: az elkészítendő bekötési tervek formai és tartalmi követelményeit az általános tájékoztató tartalmazza. Mivel a Társulat részéről igényként felmerült, ezért ez úton szeretnénk segítséget nyújtani a terv elkészítéséhez szükséges szakági tervezőkről:

 • elsősorban szeretnénk leszögezni, hogy bármely arra jogosult tervező (érvényes kamarai tagság, tervezői névjegyzékben való szakterületre vonatkozó érvényes tagság) elkészítheti a bekötési terveket, az előírt műszaki tartalom betartása mellett
 • elsőként javasoljuk a rendszer kiviteli terveit készítő cégeket, hiszen célszerűen náluk található meg a tervek elkészítéséhez szükséges legtöbb információ. Ez Tahitótfalu és Leányfalu esetében az ARGON-GEO Mérnöki Iroda Kft. (felelős tervező Harangozó János +36 30 9297959), míg Szentendre esetében NÍVO-QUATTRO Kft. (06-1 431-0780, 06-30-9410-489).
 • fentieken túlmenően néhány tervezőt szeretnénk megadni, akikkel a közelmúltban társaságunk tervezési munkák kapcsán kapcsolatba került:
 • Szűr és Társa Szolgáltató Bt.  1022 Budapest, Fillér u. 46.  06-30/984-5163
 • Víz-Tükör Szaktanácsadó és Tervező Kft. 1143 Budapest, Ilka u. 49.  30/640-8440; 30/298-3355 víztükör@t-online.hu
 • AQUA-PILON Kft. 2600 Vác, Piarista u. 8. 30/9919-509
 • Schlick András schlick@t-online.hu  30/914-1741; 30/977-4211  1143 Bp., Thököly út 58-56.
 • Körkép Kft. körkep@alt.hu 30/274-5403  Tornyos Gábor 20/475-4660   2025 Visegrád, Nap u. 2.

 

Az elkészült bekötési terveket a területileg illetékes műszaki csoportunknál (Szentendre, Kalászi út 2.) kell beadni, majd a benyújtott tervdokumentáció megfelelőségéről a szolgáltató 15 napon belül nyilatkozik. (Elfogadja, vagy hiánypótlásra visszaküldi.)

 

Az elfogadott bekötési terv birtokában a telken belüli házi szennyvízhálózat az ingatlantulajdonos (megrendelő) és a tervező felelősségével megvalósítható. Az ingatlanon belül, a házi csatorna kialakításánál az ME72005 és az ME72011 műszaki előírásban foglaltak az ingatlan védelme, a rendszer működőképessége és üzembiztonsága érdekében betartandók! A belső szennyvízhálózat elkészültét Megrendelő köteles a szolgáltatónak bejelenteni. Szolgáltató 8 napon belül helyszíni szemlét tart – a megrendelő költségén – nyilatkozik a szemle eredményességéről. A szemlén ellenőrizzük a meglévő zárt szennyvíztároló kiiktatását és a csapadék-bevezetés tilalmának betartását, a saját vízkivételi mű (kút) meglétét, valamint leolvasásra kerül az ingatlan vízmérője is.

Tárgyi területen a házi bekötések üzembe helyezése csak a szentendrei szennyvíztisztító telep próbaüzemének megkezdésekor –előre láthatólag 2015.09.20.- lehetséges. Eddig az időpontig az érintett ingatlanokról szennyvízkibocsájtás nem történhet! Mivel ebben az időpontban Társaságunk még nem fog rendelkezni a létesítmények üzemeltetési engedélyével, ezért a szabálytalan csatornahasználatot szankcionálni nem tudja (ezt az önkormányzat vagy a társulat teheti meg).

Ha az ingatlantulajdonos a fent megjelölt határidő előtt kívánja megépíteni a belső szennyvízelvezető hálózatát, akkor a nyíltárkos szemlétől eltekintünk, a munkaárok a házi tisztítónyílásra történő rákötés kivételével visszatemethető. Ebben az esetben célszerűnek tartanánk fotódokumentáció elkészítését és a szemlén való átadását.

A helyszíni szemléket – a nagy darabszám miatt – célszerűnek tartjuk ütemezetten végrehajtani, mely ütemezést a beérkezett igények alapján társaságunk készítené el. Ebben az esetben utcánként (vagy egymás melletti utcákban) 10 db szennyvízbekötés átvételének megrendelése esetén kiszállással kapcsolatos díjat nem számítunk fel, csak az 1700 Ft+ÁFA szemledíjat. Ameddig ezek a „dekádok” működnek, nem kérünk kiszállási díjat. Ha tízből csak kilenc, vagy csak nyolc sikerül, akkor sem. Viszont tíz cím kell, hogy elinduljunk a szemlére. Amennyiben a tárgynapi átvehető bekötés száma 10-nél lényegesen kevesebb lesz, úgy a kiszállási díj (5660 Ft+ÁFA) kiszámlázásától eltekinteni nem tudunk. Az előzőekben ismertetett eljáráshoz célszerűnek tartanánk egy határnap kijelölését, ameddig az átvétel ilyen feltételek mellett működhet (célszerűen a próbaüzem vége+3hónap).

 

A házi átemelővel érintett ingatlanok esetében a beruházás során az átemelő berendezések elhelyezésre kerülnek a vállalkozó kivitelezésében a tulajdonossal egyeztetett helyen. A házi átemelő berendezések csatlakoztatása a belső gravitációs elvezető hálózatra, valamint az átemelő energia ellátásának biztosítása az ingatlan tulajdonos feladata. Utóbbi esetében felhívjuk a figyelmet, hogy csak azon átemelőket tudjuk üzemeltetésre átvenni, amelyeknél igazolható módon biztosított a berendezésre vonatkozó balesetvédelmi és munkavédelmi előírások megléte (érintésvédelmi jegyzőkönyv a már beépített és csatlakoztatott üzemkész átemelőre vonatkozóan)!

 

DMRV Zrt.

« 2022. augusztus » loading...
h K s c p s v
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
szo 13

P’Art Mozi – filmszínházi programok

2022. 01. 01. - 2029. 12. 16.
szo 13

Kovács Margit, a Duna királynője

2022. 01. 03. - 2029. 12. 31.
szo 13

Kmetty kiállítás – újragondolva

január 3.. 17:00 - november 13.. 18:00
szo 13
szo 13

Vas István emlékkiállítás

június 24. - szeptember 25.
szo 13
szo 13
szo 13

Barokk fesztivál Szentendre belvárosában

augusztus 11.. 08:00 - augusztus 14.. 17:00
szo 13

Római kori dunai őrhajó Szentendrén

augusztus 12. - augusztus 13.
szo 13

Galaxisok koncert a Barlangban

augusztus 13.. 20:00 - 22:00
vas 14
sze 17

Teátrum 2022 / A feleség negyvennél kezdődik

augusztus 17. - augusztus 18.
sze 17
pén 19

Szerb búcsú

augusztus 19.. 10:00 - 22:00
csü 25

Teátrum 2022 / Hárman a padon

augusztus 25. - augusztus 26.
pén 26