2015. szeptember 16., 13:44

2015. szeptember 10-én délután, egy hónapos nyári szünet után a szokásos lendületes tempóban, mintegy 2,5 óra alatt tárgyalták meg a képviselők a 42 napirendi pontot. Az ülés az elmúlt időszak eseményeiről és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolóval kezdődött, illetve a képviselők meghallgatták a nagyprojektekről – Concerto, a regionális hulladékátrakó és -udvar, a kistérségi csatornázás – szóló beszámolókat.

SzeVi

A testület még júniusban felkérte a Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy tegyen javaslatot a havonta kétszer megjelenő Szentendre és Vidéke lap költséghatékonyabb, takarékosabb kiadására. A tájékoztató szerint az lenne az ideális megoldás, ha a jelenlegi példányszám és terjesztés mellett a város plusz forrásokat biztosítana az online változat fejlesztésére, így az olvasók egy része (főként a 40 év alatti korosztály) le tudna mondani a papíralapú újságról.

A TESZ (Társaság az Élhető Szentendréért) képviselői is ezt az ún. hibrid megoldást szorgalmazták, és további kimutatást kértek arról, hogy alacsonyabb példányszám esetén mennyit lehet megtakarítani a nyomdaköltségen és a terjesztésen, amit szerintük az online fejlesztésre kellene fordítani.

 

Református Óvoda

A képviselők egyhangúlag elfogadták a Szentendrei Református Egyházközség könyvvizsgálói nyilatkozattal ellátott beszámolóját, mely az óvodai beruházások, illetve az értékcsökkenések eredményeképpen adódó értékváltozást mutatja be, és azt, hogy a ráfordítás az alapvető óvodai nevelést szolgálja.

 

Módosított költségvetés

Elfogadta a testület a tavaly januárban hatályba lépett kormányrendelet előírásainak megfelelően átdolgozott 2015. évi költségvetést. Az átdolgozás a költségvetés főösszegének mintegy 300 millió Ft-os növekedését eredményezte.

A képviselők elolvashatták az önkormányzat 2015. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatást. A testület a 2015. évi költségvetését 6,85 milliárd Ft bevételi és kiadási előirányzattal fogadta el. Az évközi változások eredményeként módosított előirányzat 9,25 milliárd Ft. A pénzügyi teljesítés az I. féléves beszámolók alapján a bevételek esetében 41%, a kiadások esetében 38%.

 

Integrált Településfejlesztési Stratégia

A város az év elején kötött együttműködési megállapodást a Belügyminisztériummal, amelynek szakmai iránymutatásai alapján elkészült Szentendre új Integrált Településfejlesztési Stratégiája, mely célul tűzi ki a városi térségeket érintő gazdasági, környezeti, éghajlattal összefüggő és társadalmi problémák együttes kezelését. A folyamatos egyeztetés mellett, a különböző szakértői csoportok bevonásával, partnerségi fórumok megtartásával elkészült végleges anyagot a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta.

 

Hivatali átszervezés

Az önkormányzat idén januárban a CMS Vezetési Tanácsadó Kft.-t bízta meg a Hivatal működési mechanizmusának, kötelezettségvállalásai jogszerűségének és a gazdaságossággal kapcsolatos ellenőrzés lefolytatására. A jelentés két területen fogalmazta meg javaslatait: a jogi környezet szintjén – pl. a lakásrendelet felülvizsgálata, vagyonrendelet korszerűsítése, a munkacsoportok tevékenységének felülvizsgálata stb. –, illetve a hivatal működési szintjén: új SZMSZ megalkotása, irattárazás problémájának megoldása, munkaköri leírások pontosítása, a városüzemeltetési feladatok ellátási színvonalának javítása, nagyobb pénzügyi kontroll gyakorlása a társaságok felett, uszodai tehervállalás megoldása, belső informatikai rendszer kiépítése, a dolgozók ösztönzési módszerének kidolgozása, ügyfélbarát jelleg erősítése, hiányzó vezetők kinevezése, átcsoportosítások elvégzése stb. A javaslatok egy része már megvalósításra került, a többi megvalósítása folyamatban van.

 

Kitüntető díjak

Több szentendrei lakó és a Nagycsaládosok Szentendrei Egyesülete kezdeményezte egy új városi kitüntető díj, a Szentendrei Családokért Díj alapítását. A képviselők úgy döntöttek, hogy nem alapítanak új díjat, mert a jelenleg hatályos rendelet széles körben biztosít lehetőséget a kiemelkedő tevékenységet folytatók elismerésére.

A városvezetés javasolta az előző képviselő-testület által alapított, és eddig még ki nem osztott „Szentendre Művészetéért” kitüntető díj visszavonását. Fekete János képviselő (TESZ) nem értett egyet a díj megszüntetésével, szerinte ugyanis ki lehet választani a díjra érdemes, méltó művészeket. Zakar Ágnes képviselő (Fidesz) elmondta, hogy ez egy évvel ezelőtt az ő előterjesztése volt, de szerinte is meghaladta már az idő, és egyetértett a visszavonással. Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester hozzátette, hogy több művészt is felterjesztettek már más kitüntető díjakra, és lobbiznak az érdekükben. Végül 12 igen szavazattal visszavonták a díjat.

 

Eszközbeszerzés a rendelőintézetben

A SZEI igazgatója szerint a szakorvosi ellátás színvonalának javítása érdekében újabb fejlesztésekre van szükség az intézményben, melyhez a térség településeinek lakosságarányos támogatását kérte. A fejlesztés során szükség lenne egy ún. totem oszlopra, melynek érintőképernyős felületén az időponttal rendelkező betegek automatikusan regisztrálhatják magukat, elkerülve a recepciónál való sorban állást, illetve egy ún. shaver készülékre, melyet a térdízületben végzett műtéti beavatkozásoknál használhatnák. Mindezek költsége mintegy 5,3 millió Ft. Az intézményvezető által igényelt támogatást valamennyi település képviselő-testülete megszavazta, Pomáz még nem tárgyalta, de várhatóan ők is megszavazzák a hozzájárulást. Szentendre esetében a lakosságszám alapján a támogatás mértéke 1,77 millió Ft, amely már az intézmény számláján rendelkezésre áll.

 

Közszolgáltatási szerződés módosítása

Az önkormányzati fenntartásban álló közutak, közterületek, hidak, pincék fenntartása, üzemeltetése a közszolgáltatási keretszerződés alapján a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. feladata. Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatták, hogy célszerűbb lenne az igazgatási jellegű feladatokat az önkormányzat hatáskörébe vonni. Ennek érdekében a hivatalban egy építéshatósági ügyintéző munkakört útügyi mérnök munkakörré alakítottak át, és felvettek egy mélyépítési szakképesítéssel rendelkező munkatársat.

 

Kulturális központ

A képviselők meghosszabbították a Szentendrei Kulturális Központ nKft. fenntartói megállapodását három évre, tehát 2020. december 31-ig.

A következő napirendi pontként tárgyalták, hogy az ügyvezető idén júliusban megszüntette a Kulturális nKft. tagságát a Magyar Teátrumi Társaság Közhasznú Egyesületben. A városvezetés – mint tulajdonos – javasolta a tagság helyreállítását, mivel az egyesület feladatának tekinti a tagok szakmai érdekeinek védelmét, és az aktív részvételt az országgyűlési, kormányzati és önkormányzati döntések szakmai előkészítésében.

Az ülésen Csató Kata ügyvezető nem vett részt, de eljuttatott egy levelet minden képviselőnek az ezzel kapcsolatos véleményéről. Holló István képviselő (Jobbik) elmondta, hogy ő azzal a kitétellel szavazta meg Csató Kata kinevezését, hogy mindig elérhető legyen, de úgy tapasztalja, hogy elfoglaltságai miatt sokat van távol, ezért megingott benne a bizalma. Kubatovics Áron képviselő (TESZ) szerint a tagságnak nincs sem előnye, sem hátránya, és az ügyvezető a távollétében is mindig elérhető a munkatársai számára, a Teátrum pedig idén nagyon sikeres volt, ami részben már neki köszönhető. Szerinte nem kellene az önkormányzati cégek ügyvezetőit apró-cseprő ügyekben számon kérni, hanem nagyobb függetlenséget kellene számukra biztosítani. Gyürk Dorottya alpolgármester elmondta, hogy ez volt az első szezon, hogy a város az előző évekhez hasonlóan nem kapott állami támogatást az előadások megrendezésére, és a teátrumi tagság lényege a lobbizás, és a mostani helyzet olyan, mintha a városnak nem lenne szabadtéri színháza. Ráadásul a pályázati lehetőségek csökkennek, és ma már nem elég jól összeállítani a programot, lobbizni is kell, és ez az ügyvezető dolga. Szerinte a szakmai programba nem szólt bele senki, a művészeti függetlenség megvalósult, és szakmailag ő is nagyra értékeli az ügyvezető munkáját. Végül a képviselők úgy döntöttek, hogy felkérik a Kulturális nKft. vezetőjét, hogy szeptember 15-ig újból lépjen be a Magyar Teátrumi Társaság Közhasznú Egyesületbe.

 

Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat

Szentendre 2001-től minden évben részt vesz a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj-pályázatban. Jelenleg 16 felsőoktatásban részt vevő, hátrányos helyzetű hallgató kap havi 2500 Ft támogatást, melyhez ugyanilyen összeggel járul hozzá a pályázat kiírója is. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma kiírta a 2016. évi pályázati fordulóját. A testület úgy döntött, hogy a 2016. évi költségvetésében is biztosítja az ideivel megegyező összegű előirányzatot, tehát 400 000 Ft-ot a diákok támogatására.

 

Szerb Örökség Hete

Máté György ny. könyvtáros, helytörténész kezdeményezésére „Szerb Örökség Hete – Dumtsa Jenő halálának 100 éves évfordulója alkalmából” ünnepségsorozatot szerveznek 2017-ben. Szentendre első polgármestere halálának 100. évfordulója kiváló lehetőség egy országos jelentőségű fesztivál megrendezésére, amelynek fő irányvonala a szerb nemzetiség szentendrei, valamint határon belüli és kívüli örökségének bemutatása. A program előkészítésére a képviselők megszavazták a „Dumtsa Emlékbizottság” felállítását, melynek tagjai: elnöke Gyürk Dorottya kulturális alpolgármester, titkára Móricz János történész (PMK), tagok Máté György, Vukovits Koszta, a Szerb Egyházi Múzeum igazgatója, a Szentendrei Szerb Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Lásztity Péró, a Szerb Intézet igazgatója, Török Katalin művelődéstörténész, Pethőné Németh Erika ny. könyvtáros.

 

Testvérvárosi kapcsolat Gubbioval

Szentendre több évtizede aktív tagja egy öt városból álló testvérvárosi hálózatnak. Wertheim, Salon de Provence, Godmanchester, Huntingdon és Gubbio egymással és Szentendrével is kötöttek már testvérvárosi szerződést, egyedül Szentendre és Gubbio között nem jött még létre ilyen megállapodás. Gubbio minden szempontból megfelel a testvérvárosi kapcsolat létesítéséről szóló szempontrendszernek. Az öt város évről évre szervez kulturális, illetve sportfesztivált a fiatalok részére, melyeken Szentendre is rendszeresen részt vett. Gubbio ősi olasz kisváros Umbria megyében, Assisi közvetlen közelében. Középkori palotáiról, templomairól híres, kb. 30 000 lakosa van. Ez a város Assisi Szent Ferenc és a gubbiói farkas híres történetének helyszíne, ami különös jelentőséggel bír a Szentendrei Ferences Gimnázium vonatkozásában. A képviselők kérésére Kóbor Edit protokollfőnök tájékoztatást készít a város jelenlegi kapcsolatairól és eddigi testvérvárosi tevékenységéről.

 

HÉSZ-módosítás

A Szentendrei Református Gimnázium ingatlanán elhelyezett Magyar Telekom bázisállomásának bérleti szerződés már lejárt, és az Egyházközség nem kívánta meghosszabbítani. Mivel a bázisállomás a város egészét érintő kormányzati készenléti/védelmi szervek digitális rádió-kommunikációs rendszere, kiemelten fontos kérdés a működésének kérdése. A Helyi Építési Szabályzat módosításának célja, hogy az igénybe vehető építmények, területek körét általánosabban megfogalmazva, több lehetséges helyszín váljon alkalmassá az állomás(ok) fogadására, ami lehetőséget biztosít a szolgáltató számára az alternatívák megtalálásában.

 

Nappali melegedő

Szentendre 2011-ben kötött ellátási szerződést a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetével a hajléktalanok elhelyezését nyújtó éjjeli menedékhely működtetésére. Ebben a Magyar Vöröskereszt kötelezettséget vállalt arra, hogy a szolgáltatóhelyen a nappali melegedő kialakítását a lehető legrövidebb időn belül megvalósítja, illetve hogy valamennyi költséget a Vöröskereszt viseli. Vezetőváltás, illetve az ÁNTSZ állásfoglalása miatt a nappali melegedő kialakítására nem került sor, a kialakítás kérdése idén merült fel ismét. Az egyeztetések alapján az a megoldás a legegyszerűbben kivitelezhető, ha az épülethez illesztett konténeres helyiségekben alakítják ki a 20 fő részére alkalmas nappali melegedőt.

A képviselők egyhangúlag támogatták az előterjesztést, egyrészt mivel a nappali melegedő működtetése kötelező önkormányzati feladat, másrészt a létrehozása enyhíti a HÉV-állomás területén fennálló problémákat. Képviselői kérdésre Verseghi-Nagy Miklós polgármester elmondta, hogy Budakalászon két személy érintett, ezért szóba került, hogy a két város ellátási szerződést köt.

 

Helyi buszközlekedés

A városvezetés több ízben egyeztetett a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Volánbusz Zrt. képviselőivel arról, hogy a szentendrei helyi buszközlekedés integrálható legyen a helyközi (regionális és elővárosi) személyszállítási közlekedési hálózatba, úgy, hogy a szolgáltatási kínálatban ne legyen csökkenés. Az új konstrukció szerint a helyi bérletek megszűnnek, és bevezetik a Szentendre Közlekedési Kártyát, mely kedvezményt biztosít a város lakosainak az egyes járatokon.

 

HÉV-aluljáró felújítása

Az ellenzéki képviselők hiányolták, hogy az előterjesztésben nem kapták meg az aluljáró felújításának műszaki tartalmát. Dr. Török Balázs alpolgármester szerint nem a testület dolga a műszaki tartalom tételes végignézése, erre ott van a hivatal szakapparátusa, az ő feladatuk, hogy elkészítsék a lehető legjobb beszerzési programot, arra pedig minden képviselőnek lehetősége van, hogy betekintsen a vaskos dokumentumokba. Magyar Judit szerint nem a teljes anyagra kíváncsiak, csak egy részletesebb kivonatra, mint amit az előterjesztés tartalmaz. Kubatovics Áron szerint a képviselőké a felelősség, hiszen ők lettek megválasztva, Holló István (Jobbik) szerint viszont a technológia, a műszaki tartalom terén a statikusnak, a tervezőnek, a műszaki vezetőnek van felelősségük. A képviselők végül megszavazták az aluljáró átalakítására a 35 millió Ft-ot, és újra meghirdetik a kivitelezői pályázatot.

 

Vagyonkezelő jog helyett tulajdonjog

A 2015. július 1-jén hatályba lépett törvény értelmében a 2013. január 1-jén állami tulajdonba és önkormányzati fenntartásba került megyei könyvtárak és megyei hatókörű városi múzeumok által használt ingatlanok a fenntartó önkormányzatok tulajdonába kerülnek. A törvény melléklete azonban nem tartalmazta sem a PMK, sem a Ferenczy Múzeum által használt 29 ingatlant, mivel az előző városvezetés – tekintettel az épületek rossz állapotára – nem élt a tulajdonjog megszerzésének lehetőségével. A testület most kezdeményezte az összes ingatlan térítésmentes önkormányzati tulajdonba kerülését, mivel a kötelezően elvégzendő vagyonkezelési tevékenység során az önkormányzatnak lényegében ugyanazokat a terheket és kötelezettségeket kell felvállalnia, mint tulajdonjog esetében. A törvény értelmében az ingatlanok tulajdonjogát az önkormányzat a terhekkel együtt szerzi meg, csak a kötelező közfeladat ellátására használhatja, és az ingatlanokon 15 évig elidegenítési tilalom áll fenn. Az ingatlanok tulajdonba vételével az önkormányzat vagyona az ingatlanok átvételkori értékével növekszik.

 

Bővülhet a DMH

A képviselők megszavazták, hogy a Szentendrei Kulturális Központ székhelye, a Dunaparti Művelődési Ház szomszédságában lévő leromlott állapotú, üresen álló 50 nm-es lakást a cég birtokba vegye. Az önkormányzat három lépésben kívánja az épületkomplexum felújítását végrehajtani. Az első ütem célja – melyhez a testület 9 millió Ft-ot biztosított a 2015. évi költségvetés terhére – az új szárny hozzácsatolása a jelenlegi épületegyütteshez. Mivel a lakás műemléképületben található, így az átalakítások a főépítésszel és az örökségvédelmi hatóság jóváhagyásával végezhetők.

 

« 2023. december » loading...
h K s c p s v
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
szo 09

P’Art Mozi – filmszínházi programok

2022. 01. 01. - 2029. 12. 16.
szo 09

A GYŰJTEMÉNY (1900-2022)

2023. 03. 25. - 2028. 03. 26.