Téli útüzemeltetési szabályzat

SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÉLI ÚTÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA

I. BEVEZETÉS

Az útüzemeltetési és forgalombiztosítási feladatok ellátását a helyi utak tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988 évi I. törvény alapján Szentendre Város Önkormányzata – a továbbiakban: Önkormányzat – végzi, mint a közút kezelője. A közutak fenntartását – eltekintve a közútfenntartással összefüggő hatósági feladatoktól – továbbá a téli útüzemeltetési feladatokat a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. – a továbbiakban: Szolgáltató – végzi, az Önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés alapján.

A VSZN Zrt. által kidolgozott és a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Városfejlesztési Irodájával egyeztetett

TÉLI ÚTÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT

(a továbbiakban: Szabályzat) ezen dokumentumok figyelembevételével készült. A részletek kidolgozásánál figyelembe vettük a sokéves gyakorlati tapasztalatainkat, valamint a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Üzemeltetési Tervében foglaltakat.

A téli időjárásra való felkészülés Szentendre valamennyi polgárának feladata.

Az ingatlantulajdonosokra, lakosokra vonatkozó téli útüzemeltetéssel kapcsolatos rendelkezéseket Szentendre Város Önkormányzatának köztisztaságról szóló önkormányzati rendelete tartalmazza.

Jelen Szabályzat részletesen meghatározza a városi úthálózat téli üzemeltetésének előkészítési feladatait, végrehajtásának rendjét és az alkalmazott technológiákat. Tartalmazza továbbá a

 • a szolgáltatási szinteknek megfelelő útosztályokat,
 • a téli útüzemeltetésre rendelkezésre álló gépek kimutatását,
 • a készenléti és ügyeleti szolgálatok felállításának és működésének rendjét,
 • egyéb kapcsolódó adatokat.

A Szabályzat célja alapvetően az önkormányzati közút hálózat gépi hóeltakarításának és síkosság-mentesítésének (téli útüzemeltetésének) szabályozása. Emellett tartalmazza a járdák és buszvárók téli üzemeltetésének szabályait is, függetlenül attól, hogy gépi, vagy kézi módszerrel kerül sor a hóeltakarításra és síkosságmentesítésre.

Jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekre a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I. 28.) GKM rendeletben (a továbbiakban: R.) foglaltakat kell alkalmazni.

 

II. TÉLI ÚTÜZEMELTETÉSI ÉS FORGALOMBIZTOSÍTÁSI FELADATOK ELLÁTÁSÁNAK RÉSZLETES SZABÁLYOZÁSA

1. A téli útüzemeltetés és forgalombiztosítás előkészítő munkái

Közúthálózat előkészítése a téli időszakra

1.1. A tervezett építési és állagmegóvást biztosító fenntartási munkák, a lokális pályaszerkezeti hibák (kátyúk) kijavítása során figyelemmel kell lenni a téli útüzemeltetés szempontjaira is.

1.2. Az árok és padkarendezési munkák, átereszekkel és víznyelőkkel kapcsolatos tervezett feladatokat – az időjárás függvényében – lehetőség szerint tárgyév november 15-ig javasolt befejezni.

1.3. Szentendre Város Önkormányzat tárgyév november 15-ig gondoskodik az önkormányzati utak nem közlekedési célú igénybevételének megszüntetéséről, és szüneteltetéséről, továbbá ezen időpontig ellenőrzi és intézkedik az ekézést és szórást akadályozó szabálytalan útcsatlakozások megszüntetéséről a I. II. és III. szolgáltatási osztályba sorolt utakon.

1.4. Az 1.1. és 1.2. pontban rögzített feladatok elvégzése során a Szolgáltató téli útüzemeltetési feladatokat ellátó szervezeti egysége és a Szolgáltató útfenntartási feladatokkal megbízott szervezeti egységével szorosan együttműködik. A Szolgáltató az 1.3. pontban rögzített feladatokhoz segítséget nyújt Szentendre Város Önkormányzatnak, mint közútkezelőnek.

2. A téli útüzemeltetés előkészítő munkái a Szolgáltató részéről

Személyi és tárgyi feltételek biztosítása a téli útüzemeltetési időszakra

2.1. A téli útüzemeltetési feladatok végrehajtásában résztvevő személyzet kijelölését, oktatását tárgyév október 31-ig kell végrehajtani.

2.2. A Szolgáltató november 15-ig kijelöli azon munkavállalókat, akik a téli üzemeltetés biztosításában részt vesznek, továbbá végrehajtja a kijelölt munkavállalók felkészítését. A felkészítés keretében az alábbi feladatok hajtandóak végre:

 1. Téli üzemeltetési tervben foglaltak oktatása
 2. Technológiák ismertetése
 3. Munkavédelmi oktatás
 4. Írásos menetvonal-tervek és térképmellékletek egyeztetése és annak kiadása a készenléti szolgálatba beosztottaknak.
 5. Az ipari só beszerzése és deponálása. A keverékhez szükséges zúzalék és homok beszerzése és deponálása. Részleges bekeverés elvégzése.
 6. A téli üzemeltetésre beállítandó gépi eszközök előkészítése, adapterek felszerelése, üzemanyag biztosítása, ellenőrző gépszemle megtartása.
 7. A folyamatos üzemeltetés érdekében javítóműhelyi feltételek biztosítása az üzemzavarok minimalizálása céljából
 8. Műhelyi dolgozók készenléti szolgálatának megszervezése
 9. Javításhoz szükséges alkatrészek beszerzése, raktározása (tapasztalatok alapján)

2.3. Alvállalkozó igénybevétele esetén a felkészítési feladatok tekintetében az alvállalkozó és a Szolgáltató egyeztet, a vállalkozási szerződésben rögzített feladatoknak megfelelően. A vállalkozási szerződésben rögzítettek szerint az alvállalkozó gondoskodik a 2.2. e) pontjában rögzített síkosságmentesítő és érdesítő anyagok beszerzéséről.

2.4. A 2.2. pontban rögzített feladatokat az alvállalkozó a saját munkavállalók és a gépi úttisztítás tekintetében, a Szolgáltató pedig saját munkavállalói és a kézi úttisztítás illetve a téli üzemeltetésbe bevont saját gépjárművek eszközök tekintetében végzi el.

2.5. Amennyiben a Szolgáltató előreláthatóan más szervezeti egysége kapacitását is igénybe venni tervezi, úgy a szervezeti egységek közötti egyeztetéseket is el kell végezni a felkészítés keretében.

2.6. A Szolgáltató november 15-ig megszervezi a téli üzemeltetésben részt vevő saját munkavállalók szociális ellátását (munkaruha, védőruha, védőital stb.).

2.7. Szentendre Város Önkormányzat biztosítja a Szolgáltató és a téli útüzemeltetést végző alvállalkozó gépjárműveinek térítésmentes behajtását a védett és/vagy korlátozott övezetekbe. A téli útüzemeltetésbe bevont gépjárművek adatait a Szolgáltató tárgyév november 15-ig küldi meg a Hivatalnak.

A Szolgáltató készenléti szolgálata

2.8. A téli készenléti szolgálatot november 15-től március 15-ig terjedő időszakra kell megszervezni.

2.9. A téli készenléti szolgálat eleme a hódiszpécseri szolgálat, melyet – közúti téli útüzemeltetés tekintetében – alvállalkozó lát el. A hódiszpécseri szolgálattal a Szolgáltató téli útüzemeltetésért felelős divízióvezetője (a továbbiakban: Divízióvezető) tartja a kapcsolatot.

2.10. A Szolgáltatóval szerződést kötött alvállalkozó a készenlétét a téli útüzemeltetésről szóló szerződés szerint látja el. Ennek megfelelően az üzemképes sószóró adapterrel és az üzemképes hóeke adapterrel felszerelt, üzemképes, tele töltött üzemanyag tartállyal ellátott gépjármű(vek)nek, a szerződéses időszakban, azaz november 15-én 08:00 órától március 15-én 08:00 óráig a Szolgáltató telephelyén kell tartózkodniuk. A gépjárművek vezetésre és munkavégzésre alkalmas gépjárművezetője köteles folyamatosan rendelkezésre állni a szolgálat időtartama alatt, vagy a vállalkozó által megadott telephelyen tartózkodva, vagy a lehívástól számított 0.5 órán belül munkaképes állapotban megjelenni.

2.11. A hódiszpécser szolgálat általános feladata:

 • figyelemmel kíséri a Meteorológiai Intézet előrejelzéseit.
 • vezeti a téli készenléti naplót, melyben rögzíti:
 • az időjárásra vonatkozó adatokat
 • a látási viszonyokat
 • út és forgalmi viszonyokat
 • előrejelzés adatait és 6.00 és 14.00 időpontokban

2.12. Amennyiben a hódiszpécseri szolgálat jelentése alapján az időjárási viszonyok indokolják, úgy tényleges készenlét rendelhető el. A tényleges készenlét elrendelésére a Divízióvezető javaslata alapján a Szolgáltató munkavállalói vonatkozásában a vezérigazgató jogosult. A készenléti szolgálat munkaidőn kívüli időszakban, lakáson töltött készenlétet jelent.

Ügyeleti szolgálat felállítása

2.13. Amennyiben az időjárási viszonyok indokolják, illetve az utak állapota szükségessé teszi, ügyeleti szolgálat elrendelésére kerül sor. Az ügyeleti szolgálat eseményeiről ügyeleti naplót kell vezetni. Az ügyeleti naplót a hódiszpécser szolgálat vezeti.

2.14. Az ügyeleti szolgálatot Szolgáltató munkavállalói tekintetében a vezérigazgató rendelheti el. A saját munkavállalók tekintetében a Szolgáltató külön ügyeleti naplót rendszeresít, melyet a téli útüzemeltetéssel megbízott divízióvezető vezet.

2.15. Ügyeleti szolgálat elrendelésekor teendő intézkedések:

 • Készenlétbe beosztott munkavállalók berendelése
 • Feladatok ismertetése és az elhárítás beindítása

2.16. Elhárítási munkavégzés esetén a hódiszpécser által vezetett ügyeleti naplóban rögzíteni kell:

 • A jellemző időjárási helyzetet szükség szerinti (hőmérséklet, csapadék, szél, stb.) gyakorisággal.
 • A dolgozó gépek számát rendszámmal, a végzett elhárítási munka típusát, időpontokkal.
 • A javításra kerülő gépeket (hiba feltüntetésével), a tett intézkedéseket
 • A felhasznált szóróanyag adatait (típus, mennyiség),
 • A téli üzemeltetéssel kapcsolatos eseményeket, bejelentéseket óra – perc feltüntetéssel
 • Ügyelet elrendelésének és megszüntetésének időpontját.

2.17. A Szolgáltató által a 2.14. pontban vezetett ügyeleti naplóban különösen az alábbiakat kell rögzíteni:

 • A saját munkavállalók tekintetében elrendelt ügyeleti szolgálat elrendelésének és befejezésének időpontját,
 • A téli üzemeltetéssel kapcsolatos eseményeket, bejelentéseket óra – perc feltüntetéssel,
 • A jellemző időjárási helyzetet szükség szerinti (hőmérséklet, csapadék, szél, stb.) gyakorisággal.
 • A Szolgáltató által bevont gépek számát rendszámmal, a javításra kerülő gépeket (hiba feltüntetésével), a tett intézkedéseket
 • A végzett elhárítási munka típusát, időpontokkal.

2.18. A Szolgáltató ügyeleti szolgálatban lévő munkavállalói váltására a Szolgáltató szabályzata alapján kerül sor, melynek során megtörténik a szükséges információk átadása.

2.19. A Szolgáltató alvállalkozója 8 óráig elektronikus úton információt szolgáltat az elvégzett feladatokról a téli útüzemeltetésért felelős divízióvezetőnek. A téli útüzemeltetésért felelős divízióvezető 9 óráig tájékoztatja a vezérigazgatót a napi eseményekről. A vezérigazgató vagy megbízásából a téli útüzemeltetésért felelős divízióvezető a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal felé is tájékoztatást ad.

Kiemelt szolgálat bevezetése rendkívüli időjárási viszonyok között

2.20. Kiemelt ügyeleti szolgálat bevezetésére a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatallal egyeztetve, szélsőséges időjárási viszonyok, illetve rendkívüli útviszonyok kialakulása esetén kerülhet sor.

2.21. Kiemelt ügyeleti szolgálat elrendelése különösen indokolt intenzív havazás esetén, ha a hőmérséklet tartósan- 8 Cº alatt van, és a szél sebessége nagyobb, mint 30 km/óra, továbbá ónos eső esetén.

2.22. Kiemelt ügyeleti szolgálat elrendelése esetén teendő intézkedések:

 • Vezető szintű ügyelet bevezetése a Szolgáltatónál
 • Ügyeleti szolgálat bevezetése a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatalban együttműködés és információ csere megszervezésével.
 • Útügyeleti szolgálat bevezetése
 • Fizikai állomány létszámának megerősítése
 • Technikai eszközök további beállítása (esetlegesen bérelt eszközökkel)
 • Ügyeleti napló részletes vezetésének elrendelése.

Útellenőrző szolgálat téli útüzemeltetés esetén

2.23. A téli útüzemeltetés során a szolgáltatási osztályba sorolt közutakon a gépi téli útüzemeltetést végző alvállalkozó (illetve tényleges síkosságmentesítés esetén a szóró-gépek vezetője) végzi az útellenőrzést. Az útellenőrzés magában foglalja a járdák és buszállomások ellenőrzését is.

2.24. Az útellenőrzés gyakorisága I. szolgáltatási osztályban naponta, a II. szolgáltatási osztályban kétnaponta, tömegközlekedési útvonalakon hetente kétszer, III-V. szolgáltatási osztályba sorolt közutakon hetente történik.

2.25. A teli útüzemeltetés 2.22. pont szerinti útellenőrző szolgálata kizárólag a téli útüzemeltetéssel kapcsolatos útellenőrzési feladatokat látja el.

3. Téli üzemeltetés szolgáltatási szintjei

A szolgáltatási szintek kialakításának alapelvei

3.1. A téli időjárásnak a – forgalombiztonságot veszélyeztető – hatásait mérsékelni kell.

3.2. A téli időjárásra való felkészülés, a téli üzemeltetésben való részvétel Szentendre valamennyi polgárának feladata.

3.3. A lakosok, ingatlantulajdonosok, bérlők téli üzemeltetéssel – síkosság-mentesítéssel, hóeltakarítással – összefüggő kötelezettségeit Szentendre Város Önkormányzatának köztisztaságról szóló önkormányzati rendelete tartalmazza.

3.4. A közútról a hó eltakarítása és az út síkossága elleni védekezés a helyi közutakon, továbbá az ingatlanhoz nem csatlakozó burkolt járdán – amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik – a települési önkormányzat feladata, jelen szabályzatban foglaltak szerint.

3.5. A síkosságmentesítés és hóeltakarítás szempontjából történő osztályba sorolás során figyelembe kell venni:

 • az adott közút településszerkezetben kialakult szerepét
 • főút vagy gyűjtőút funkcióját,
 • az adott közút szerepét a tömegközlekedésben,
 • az adott közút állandó vagy időszakos forgalmát,
 • a közintézményeket (oktatási-nevelési intézmény, tűzoltóság, egészségügyi intézmény, stb.), lakossági ellátást biztosító intézményeket (élelmiszer-ellátó központok, üzletek) ipari, kereskedelmi és más gazdasági létesítményeket kiszolgáló állandó szerepet,
 • belterületi és külterületi funkciót,
 • a topográfiai (domborzati: sík-, domb- vagy hegyvidék) viszonyokat (különös tekintettel a rendszeres nehézgépkocsi forgalomra),
 • az útpálya kiépítettségét (burkolt út, földút).

3.6. Kiemelt figyelmet kell fordítani a síkosságmentesítési munkák során az utak, járdák és a várakozóhelyek mentén lévő növényzet (fasorok, cserjék) védelmére. A kloridhatást minimálisra kell csökkenteni: törekedni kell, hogy az egyszeri klorid kijuttatás a 20 g/m2-t ne haladja meg.

3.7. Földutak esetében a síkosságmentesítés és a hóeltakarítás csak abban az esetben történik, ha az az I-III. szolgáltatási osztályba kerül besorolásra.

A helyi utak az egyes szolgáltatási osztályba történő sorolása

3.8. Az állami tulajdonú utak – a 11-es út (16 861 km szelvénytől a 23 754 km szelvényig), a Szentlászlói út (1+376 km szelvénytől a 19+797 km szelvényig), valamint a Sztaravodai út (0 km szelvénytől a 4 653 km szelvényig) – síkosságmentesítéséről és hóeltakarításáról a Magyar Közút Zrt. gondoskodik.

3.9. A helyi utak besorolása – figyelembe véve a gépi úttisztítás technikai megvalósíthatóságát is – az alábbiak szerint történik:

I. Szolgáltatási osztály: belterületi kiépített I. rendű főutak, melyek jelentős forgalmat bonyolítanak, valamint a tömegközlekedési útvonalak.

II. Szolgáltatási osztály: Belterületi kiépített II. rendű főutak, melyek közepes forgalmat bonyolítanak le.

III. Szolgáltatási osztály: Bel-, és külterületi kiépített mellékutak, melyek kis forgalmat bonyolítanak le.

IV. Szolgáltatási osztály: Kiépített és nem kiépített utak, melyek vonalvezetése és keresztszelvényének kialakítása miatt jelentős korlátozó kötöttségeket jelent az üzemeltetés biztosításában, de járhatóságának biztosítása, hálózati szerepe miatt fontos.

A helyi utak védekezési rendszerbe történő beosztása átlagos téli időjárás esetén

3.10. A helyi utak védekezési rendszerbe sorolása az alábbiak szerint történik

Folyamatos és teljes védekezés útvonala:

A síkosság elleni védekezés, a teljes úton azonnal – érdesítő anyaggal, egyéb technológiával – megtörténik. A hó-eltakarításnál prioritást élvez. Ide tartoznak az I. és II. és III. szolgáltatási osztályba sorolt utak.

Részleges védekezés útvonala:

A síkosság elleni védekezés nem rendszeres és nem terjed ki a teljes úthosszra, csak az ívekre, az emelkedőkre és egyéb veszélyes szakaszokra. Hó-eltakarításra csak a kiemelt utak levédése után kerül sor.

Eseti védekezés útvonala:

Olyan utak, ahol síkosság elleni védekezés nincs, a hó-eltakarítás csak a „teljes” és a „részleges” védekezési útvonalak hó-eltakarítása után ütemezhető olyan mértékig, hogy az út téli felszereltségű gépjárművel járható legyen („fehér út”).

3.11. A IV. osztályba sorolt utakra a R. „fehér útra” vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal, hogy azok hómentesítése az I-III. szolgáltatási osztályba tartozó utak hóeltakarítása utánra ütemezhető úgy, hogy biztosítsa az út téli felszereltségű járművel való járhatóságát.

3.12. A Szolgáltató téli útüzemeltetése során alapvetően folyamatos és teljes védekezést végez. Az eseti védekezésen túl részleges védekezés történhet a IV. osztályba sorolt utak esetén amennyiben szakmailag, balesetvédelmileg indokolt.

3.13. Az I-IV. osztályba nem sorolt utak esetén a gépi úttisztítással történő védekezés – az út méretei, szélessége, földrajzi elhelyezkedése miatt – technikai okokból nem megoldható vagy szakmailag nem indokolt, Ezekben az esetekben a védekezés módjáról az Önkormányzat köztisztasági rendelete rendelkezik.

3.14. A fenti besorolástól kizárólag szakmai indokok alapján lehet eltérni!

Síkosság elleni védekezés szolgáltatási szintjei (átlagos téli időjárási viszonyok esetén)

 

Közútkezelési szolgáltatási osztály Havazás észlelésétől számítva a szórási munka megkezdésének időpontja Havazás befejezését követően a szórási munka befejezésének határideje
I. 0,5 -1,0 óra 4,0 óra
II. 1,5 – 2,0 óra 6,0 óra
III. 2,0 – 3,0 óra 8,0 óra
IV. 4,0 – 5,0 óra 24,0 óra

 

3.15. Átlagos téli időjárásnak tekinthető, ha a hőmérséklet – 8 C, vagy annál magasabb és a szél sebessége kisebb, mint 30 km/ óra.

3.16. Alacsonyabb hőmérséklet vagy nagyobb szélsebesség, továbbá ónos eső esetén a szórási munka észleléstől számított megkezdése eltolódhat, és elvégzésének időtartama meghosszabbodhat.

Hóeltakarítás szolgáltatási szintjei

3.17. A lehullott hóréteget a burkolatról hóekézéssel kell eltávolítani.

Az I. közútkezelési szolgáltatási osztályba sorolt utaknál, ha a hóréteg laza vastagsága eléri a 3 – 5 cm-t, a hóekézést indokolt megkezdeni. A hóesés megszűnése után 15-20 cm leesett hó mennyiség esetén a hó letakarítását 6 órán belül indokolt elvégezni.

A II. közútkezelési szolgáltatási osztályba sorolt utaknál, ha a hóréteg laza vastagsága eléri az 5 – 10 cm-t, a hóekézést indokolt megkezdeni. A hóesés megszűnése után 15 – 20 cm leesett hó mennyiség esetén a hó letakarítását 6 órán belül indokolt elvégezni.

A III. közútkezelési szolgáltatási osztályba sorolt utaknál, ha a hóréteg laza vastagsága eléri a 15 – 20 cm-t, a hóekézést indokolt megkezdeni. A hóesés megszűnése után a hó eltakarítását 24 órán belül indokolt elvégezni.

A IV. közútkezelési szolgáltatási osztályba sorolt utaknál az I-II-III szolgáltatási osztályra előírt feladatok elvégzését követően kell a téli felszereltségű gépjárművekkel történő járhatóságot biztosítani.

3.18. A hóeltakarítást a fő- és a tömegközlekedési útvonalakon kell kezdeni. A munkakezdés célszerű fontossági sorrendje: az autóbuszjáratok vonalszakaszai, a helyi közúti tömegközlekedés egyéb útvonalai, az országos autóbusz-közlekedés útvonalai, továbbá a települések területén a lakossági ellátást biztosító főbb intézményekhez (élelmiszer-ellátó központok, vásárcsarnokok), valamint az egészségügyi és a közintézményekhez vezető útvonalak.

3.19. Rendkívüli időjárás esetén, ha az elhárítási munkák hatástalannak bizonyulnak, az elhárítási és útvonal-biztosítási munkákat csak különleges esetekre (élet és vagyonvédelem, közellátás biztosítása) kell korlátozni.

4. Technológiai kérdések

Téli útüzemeltetés fokozatai átlagos téli időjárás esetén

4.1. Az időjárás függvényében két elhárítási fokozatot különböztetünk meg:

 • Síkosság elleni beavatkozás
 • Hómentesítés érdekében történő beavatkozás

4.2. Síkosság elleni beavatkozás sózással, vagy kevert szóróanyag kijuttatásával történik azokon a kiépített utakon, ahol a burkolat tiszta (fekete). A IV. szolgáltatási osztályba sorolt utak esetén, a letaposott és eljegesedett járófelületet tiszta zúzalék kiszórásával kell síkosság mentesíteni.

4.3. Hómentesítés érdekében a havazás megkezdését követő első időszakban kevert szóróanyagot kell kijuttatni a letapadás megelőzése érdekében. Ezt követően kerülhet sor a hó, latyak eltávolítására.

5. Rendkívüli időjárásra vonatkozó előírások

5.1. A rendkívüli időjárásra vonatkozó előírások alkalmazására (kiemelt időszak) szélsőséges időjárási viszonyok, illetve rendkívüli útviszonyok kialakulása esetén kerülhet sor. Ezen előírások alkalmazandóak különösen tartós, intenzív havazás esetén, ha a hőmérséklet tartósan – 8 Cº alatt van, és a szél sebessége nagyobb, mint 30 km/ óra, továbbá ónos eső esetén.

5.2. A kiemelt időszak bevezetését a Szolgáltató kezdeményezi, és a Polgármester hagyja jóvá, egyúttal koordinációs bizottságot hív össze.

5.3. A koordinációs bizottság vezetője a Polgármester, vagy az általa kijelölt személy, tagjai különösen a városi főmérnök, a szolgáltatási koordinátor, a kommunikációs központ vezetője, az ügyfélszolgálat vezetője, a Szolgáltató vezetője, a Szolgáltató téli útüzemeltetésért felelős szervezeti egységének vezetője, a gépi útüzemeltetést végző alvállalkozó képviselője. A Polgármester további személyeket is kijelölhet a bizottságban való részvételre.

5.4. A koordinációs bizottság egyeztetési, koordinációs és tájékoztatási feladatokat lát el, szükség szerint, de legalább kétnaponta ülésezik.

5.5. A kiemelt időszakban a Szolgáltatónál kiemelt ügyeleti rendszer kerül bevezetésre.

5.6. A kiemelt időszakban a védekezés a tömegközlekedési útvonalakra (I. szolgáltatási osztály) továbbá a lakossági ellátást biztosító főbb intézményekhez (élelmiszer-ellátó központok, vásárcsarnokok), valamint az egészségügyi és a közintézményekhez vezető útvonalakra, az élet- és vagyonvédelemre korlátozódik.

5.7. A kiemelt időszak megszüntetéséről – a koordinációs bizottság véleményének bekérése után – a Polgármester dönt.

 

III. KÖZÚTNAK NEM MINŐSÜLŐ TERÜLETEK SÍKOSSÁGMENTESÍTÉSE ILLETVE HÓELTAKARÍTÁSA

1. Alapelvek

1.1. A város belterületén található, közútnak nem minősülő közterületek egy részének síkosság-mentesítése és hó eltakarítása a balesetek megelőzése, illetve egyéb szempontok miatt az Önkormányzat feladata.

1.2. A téli útüzemeltetésbe bevont területeket a Szabályzat 1-6 sz. mellékletei tartalmazzák. A téli útüzemeltetésbe be nem volt területek síkosságmentesítéséről és hóeltakarításáról az Önkormányzat köztisztasági rendelete rendelkezik.

2. Belterületi buszmegállók síkosság mentesítése és hóeltakarítása

Belterületi buszmegállók szolgáltatási osztályba sorolása:

2.1. A buszmegállók szolgáltatási osztályba sorolása kiépítettségük és forgalmuk alapján történik.

Kiépített az a buszmegálló, mely kiemelt szegéllyel rendelkezik és felülete szilárd burkolatú.

Nem kiépített az a buszmegálló, amely nem tartozik a kiépítettek közé.

Nagy forgalmú: Mind az alkalmankénti utaslétszám, mind a naponta megálló járatok száma nagy.

Kisforgalmú: Az előző kategóriába nem tartozó buszmegállók.

Szolgáltatási osztályok és védekezési rendszerek

2.3. I. Szolgáltatási osztályba tartoznak a nagy forgalmú, kiépített buszmegállók. Védekezési rendszer: Folyamatos és teljes.

2.4. II. Szolgáltatási osztályba tartoznak a kisforgalmú, kiépített buszmegállók. Védekezési rendszer: Folyamatos és teljes.

3. Kijelölt járdaszakaszok és közterületek síkosságmentesítése és hóeltakarítása

3.1. A feladat ellátása történhet speciális (kisméretű) célgépekkel, illetve kézi munkavégzéssel. A síkosságmentesítés teljes szélességben, míg a hó eltakarítás 1,5 m szélességben történik, a hó mennyiség a járda közút felőli oldalára kerül deponálásra.

Gépi síkosságmentesítés és hóeltakarítás

3.2. A Főtér síkosság mentesítése célgéppel 3 közlekedési sávban történik, a 3 fő közlekedési útiránynak megfelelően.

3.3. Az alábbi szakaszokon a síkosságmentesítés teljes szélességben, a hóeltakarítás 1,5 m szélességben kisgéppel történik (a hómennyiség a járda közút felőli oldalára kerül deponálásra.)

 • A 11-es főút mindkét oldalának közterületi járdaszakaszai,
 • A Kálvária útnak a Barcsay Iskolától (az Iskola parkolóját beleértve) a Móricz Zsigmond Gimnáziumig tartó járdaszakasza,
 • A Kossuth Lajos utcának a Posta és a Hév aluljáró közti járdaszakasza.

3.4. A Duna vonala mentén haladó kerékpárúton esetileg, a R. „fehér útra” vonatkozó szabályai szerint kerülhet sor a hómentesítésre.

Kézi síkosságmentesítés és hóeltakarítás

3.5. A kézi síkosságmentesítésbe és hóeltakarításba bevont területeket a 2. sz. melléklet tartalmazza

3.6. A 2. sz. mellékletben szereplő lépcsők síkosságmentesítése teljes szélességben történik. Hó eltakarítás 1,5 m szélességben történik, a hó mennyiség két oldalra történő kupacolásával.

3.7. A HÉV aluljáró lépcsőinek hó eltakarítása 2 x 1,5 m szélességben történik. A két közlekedési sáv a lépcső két oldalán kerül kialakításra, a hó mennyiség középre történő deponálásával. Az elkülönített rámpás lejáró teljes szélességben kerül hómentesítésre.

4. Egyéb síkosságmentesítési és hóeltakarítási feladatok

4.1. A védekezésbe bevont hidak a 4. sz. mellékletben találhatóak.

4.2. A fizető parkolóhelyek síkosságmentesítéséről és hóeltakarításáról a Szolgáltató a parkolási szolgáltatási szerződés rendelkezései szerint, az ott megjelölt szervezeti egységével gondoskodik.

5. Közterületek hómentesítése a hó elszállításával

5.1. Ha a leesett hó mennyisége miatt szükségessé válik a deponált hó elszállítása, azt a kijelölt lerakó helyre szállítja a Szolgáltató. E feladat elvégzésének legkorábbi időpontja a IV. szolgáltatási osztályba sorolt utak hómentesítési időszaka.

 

IV. A TÉLI ÚTÜZEMELTETÉS UTÁNI FELADATOK

1.1. A téli útüzemeltetést követően

– kárfelmérést kell végezni és meg kell kezdeni a helyreállítást,

– az eszközöket a nyári feladatokra át kell állítani, korrózióvédelmüket el kell látni;

– az elmúlt téli időszak műszaki-gazdasági elemzését és értékelését el kell végezni május 31-ig

– amennyiben az indokolt, május 31-ig el kell végezni jelen szabályzat felülvizsgálatát.

V. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Jelen szabályzat Szentendre Város Képviselő-testületének elfogadásával lép hatályba.

 

MELLÉKLETEK

1. Önkormányzati utak szolgáltatási osztályba sorolása

2. Téli útüzemeltetésbe bevont közterületi járdaszakaszok szolgáltatási osztályba sorolása

3. Buszvárók szolgáltatási osztályba sorolása

4. Üzemeltetésbe bevont hidak

5. Kiemelt időszakban a védekezésbe bevont területek

6. Kézi szóróanyag kihelyezésének helyszínei