2021. december 16., 23:09

A képviselő-testület támogatta a Megyei Jogú Városok Szövetségének közös nyilatkozatát az önkormányzatok kompenzációjáról, és csatlakozott a Víz Koalíció petíciójához a biztonságos víziközmű szolgáltatás érdekében. A 11-es főút rekonstrukciójával kapcsolatos egyeztetésekről részletes tájékoztatást kapott a testület. 2022. május 31-ig meghosszabbították a jelenleg fennálló parkolási jogosultságokat – egyebek mellett ezekről tárgyaltak a képviselők az év utolsó ülésén.

Több sürgősségi indítvány napirendre vételéről egyhangúlag döntöttek, majd a testületi ülés napirendjének elfogadása után Laárné Szaniszló Éva képviselő asszony felolvasta Fülöp Zsolt polgármesterhez és Pilis Dániel alpolgármesternek benyújtott  interpellációját és az arra adott  válaszokat. A képviselő asszony a válaszokat nem fogadta el, a képviselő-testület viszont igen. Zakar Ágnes képviselő asszony írásban benyújtott – a MűvészetMalom grafikai műhelyével kapcsolatos – kérdéseire tértek át, a válaszokkal  kapcsolatban további kérdés, észrevétel nem hangzott el.

A két képviselő-testületi ülés között eltelt időszak eseményeivel kapcsolatban két találkozóval kapcsolatban kért részletesebb felvilágosítást Laárné Szaniszló Éva. Az egyik egy közterületi hirdetések kihelyezésével foglalkozó médiavállalattal folytatott tárgyalást firtatta. A céggel még az előző városvezetés kötött szerződést, jelenleg is két buszmegálló felületeit használják – tájékoztatott a polgármester. A másik kérdés a SPAR és a bérlők találkozójára vonatkozott. Fülöp Zsolt elmondta, hogy sikerült sok mindent megbeszélni, a fő kérdés a biztosítás ügye volt. Az új tulajdonos, a SPAR hajlott arra a javaslatra, hogy amíg nem rendeződik az ügy, addig fizetési kedvezményt adjon a bérlőknek. Felülvizsgálják a bérleti szerződéseket is.

SÜRGŐSSÉGI INDÍTVÁNYOK

Az ipari övezetben lévő, Kőzúzó utca 6. számú ingatlan értékesítésének második pályázatán tízmillió forinttal megemelték a vételárat. A második kiírásra is csak egy pályázat érkezett, a nyertes a Lesid Ház Kft. a 81 milliós vételi ajánlattal. Az adás-vételt a testület jóváhagyta.

A Katolikus óvoda létesítése érdekében, a településrendezési szerződésben foglaltak szerint módosítani kell Szentendre Építési Szabályzatát és annak mellékletét képező Szabályozási tervet (SZT). A partnerségi egyeztetés megindításáról és annak formájáról döntött a testület. Az ügy előzménye, hogy Esztergom–Budapest Főegyházmegye tavaly novemberben azzal a kérelemmel fordult az önkormányzathoz, hogy Izbég-Csicserkó városrészen, a Vasvári Pál út és a Fürj utca találkozásánál lévő két külterületi ingatlan (0281/77 és 0281/79 hrsz) esetében, az intézményi vegyes területen az önkormányzat módosítsa a településrendezési eszközöket, annak érdekében, hogy megépülhessen a 4-6 csoportos egyházi óvoda.
Hosszas egyeztetések során megszületett megállapodás alapján a képviselő-testület a júniusi döntésével az érintett telkeket kiemelt fejlesztési területté nyilvánította, és felhatalmazta a polgármestert településrendezési szerződés aláírására, ami júliusban meg is történt. Ebben az önkormányzat vállalta a SZÉSZ és az SZT módosítását, amelyhez le kell folytatni a partnerségi egyeztetést. Az építésügyi jogszabályok veszélyhelyzettel összefüggő módosításai lehetővé teszik, hogy a véleménynyilvánítás elektronikus úton történjen, ami azt jelenti, hogy a város honlapján megjelenített tájékoztatóhoz és véleményezési anyaghoz tizenöt napon belül írásban küldhetnek véleményt a lakosok. Szücs Katalin módosító indítvánnyal élt, javaslata szerint tizenöt helyett harminc napot biztosítsanak a véleményezésre. A testület elfogadta a határozati javaslatot.

2005 óta zajlik a Budakalász elkerülő út (illetve mai megnevezése szerint Budakalász fél-elkerülő) tervezése és engedélyezése. A NIF Zrt. elkészíttette az engedélyezési terveket, ezek elkészültekor vált biztossá, hogy a beruházáshoz és a kisajátítási eljárás megindításához Szentendre Településszerkezeti tervet (TSZT) és Szentendre Építési Szabályzatának (SZÉSZ) mellékletét képező Szabályozási tervet (SZT) módosítani kell, mert ez utóbbiban szereplő jelenlegi szabályozási vonal némileg eltér a végleges útépítési tervekben szereplő kisajátítási vonaltól.
A NIF Zrt. telepítési tanulmányterv elfogadásáról és a szerződés megkötéséről októberben döntött a képviselő-testület. Ennek alapján lefolytatott beszerzési eljáráson a PRO-TERRA Kft.-ét választották ki. A Kft. megküldte a véleményezési dokumentációt.
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a TSZT, a SZÉSZ és az SZT módosításának tervezetét, amelynek alapján megindulhat a partnerségi egyeztetés elektronikus úton. A szoros határidő miatt a város honlapjára feltöltött tájékoztatással és véleményezési anyaggal kapcsolatban tizenöt napon belül írásban küldhetnek véleményt a lakosok.

Szentendre is csatlakozik a Víz Koalíció petíciójához. A kormánynak, az országgyűlésnek benyújtandó petíció a biztonságos víziközmű szolgáltatás érdekében született. A dokumentumot a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége is támogatja – mondta a polgármester a napirend tárgyalásának bevezetőjeként. – Ahogy a petíció is említi, a víziközmű-szolgáltatókat olyan terhek sújtják, amik a folyamatos fejlesztést lehetetlenné teszik. A Duna Menti Regionális Vízmű – ami állami cég – a hálózata után közműadót fizet, ez tavaly több mint hétszáz millió forintot, idén 570 millió forintot jelent. Itt Szentendrén több százas nagyságrendű évente az ivóvíz-, ill. a csatornahálózat meghibásodása – emelte ki Fülöp Zsolt.
A petíció a helyzet leírása kapcsán idézi a Századvég 2018-as tanulmányának megállapítását, mely szerint a hazai ivóvízellátó-rendszer nagyon rossz állapotban van: a vezetékek közel 56%-a túlnyomóan kockázatos, illetve 30%-a kockázatos minősítésű. A rezsicsökkentés következtében a korszerűsítések elmaradtak, 2012 és 2018 között megduplázódtak a csőtörések, a szolgáltatók bevételei a 2009-es szintre estek vissza. A petícióban több konkrét javaslatot is megfogalmaztak a helyzet javítása érdekében, így például a szolgáltatók közműadójának megszüntetését, illetve az ivóvíz áfa-tartalmának csökkentését.  (A petíció ITT olvasható.) A testület kilenc igen, négy tartózkodás mellett elfogadta a Víz Koalíció petíciójához való csatlakozást.

968 M Ft bevételt jelentene a városnak, ha a kormány elfogadná a Megyei Jogú Városok Szövetségének, az önkormányzatok kompenzációjára vonatkozó javaslatát. A megyei jogú városok vezetői pártállástól függetlenül közös javaslatot fogalmaztak meg a kormány számára.  „Az önkormányzatok 2022. évi költségvetésének összeállítása során jelentkező, a gazdálkodást ellehetetlenítő intézkedések, negatív folyamatok megoldása érdekében a következő működési kompenzációs igények fogalmazódtak meg …”– kezdődik a Megyei Jogú Városok Szövetségének (MJVSZ) nyilatkozata, amit a kormánypárti városvezetők is aláírtak.
Ha a kormányzat elfogadná a közös nyilatkozatban megfogalmazott kompenzációs igényeket, akkor Szentendrét – a helyi iparűzési adó miatt mintegy 360 MFt, a gazdasági visszaesés miatt mintegy 265 MFt, az energiaárak emelkedése miatt nettó 56 MFt, a minimálbér, illetőleg a garantált bérminimum okozta kiadásnövekedés miatt nagyságrendileg 282 MFt, a gyermekétkeztetésben az alapanyagárak emelkedése miatt mintegy 5 MFt – kompenzáció illetné meg. Ez mintegy 968 millió Ft bevételt jelentene Szentendrének, ami nélkülözhetetlen a közfeladatok hosszú távú biztonságos ellátásához.
A nyilatkozat támogatását kilenc igen és négy tartózkodás mellett szavazta meg a testület.
A Megyei Jogú Városok Vezetőinek közös javaslata  >>>

MŰVÉSZETMALOM – FELÚJÍTÁS, RENDEZVÉNYTEREM ÉS MÚZEUMPEDAGÓGIAI TÉR

A Ferenczy Múzeumi Centrum közel 224 millió forint támogatást kap az Emberi Erőforrások Minisztériumától a MűvészetMalom felújításához, rendezvényterem és múzeumpedagógiai tér kialakításához. A támogatás keretében elszámolható a tervezés, projektvezetés, közbeszerzési szakértő, műszaki szakértő, műszaki ellenőrök tevékenyégének díjai, valamint maga a kivitelezés költsége. A projekt megvalósításához 36 millió Ft önerőre van szükség.
A képviselő-testület a határozati javaslat elfogadásával tulajdonosi hozzájárulását adta a beruházáshoz, felkérte az FMC igazgatóját a közbeszerzési eljárás lefolytatására, illetve a testület a 2022. évi költségvetés terhére vállalta a mintegy 36 millió forint önrészt.

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ A 11-ES FŐÚT REKONSTRUKCIÓJÁT ELŐKÉSZÍTŐ EGYEZTETÉSEKRŐL

Pilis Dániel alpolgármester részletes tájékoztatót készített a testület számára a 11-es út rekonstrukciójával kapcsolatos egyeztetésekről, a tervezés fontosabb állomásairól.
A tájékoztató a 2020 szeptemberében indult Számolj velünk – 11-es! projekttől, és a tanulmánytervnek a Magyar Közút által a 11-es felújításába történő beépítésével kezdődik. Majd az ezt követő történéseket veszi sorra napjainkig a tájékoztató. Kitér Vitályos Eszter, a Fidesz választókerületi elnökének és Hadházy Sándor, a térség fideszes országgyűlési képviselőjének bejelentésére is. E szerint a közúti felújításokra vonatkozó kormányhatározat értelmében 4,5 milliárd forintos felújítás indul a 11-es számú főút Budapest-Esztergom-Tát szakaszán, ami a 11-es szentendrei szakaszát is érinti. A bejelentéskor, 2020 novemberében egyéves tervezést és négy hónapos kivitelezést ígértek.
A tervezési szakasz nagyjából lezárult, ennek során kiderült, hogy a kivitelezés várhatóan tizenöt hónapot vesz majd igénybe. Még hátra van a forgalomkorlátozásra, -terelésre vonatkozó tervek véglegesítése, amire a Magyar Közút tájékoztatása szerint várhatóan 2022 januárjában kerül sor.
Az alpolgármester kérdésre válaszolva hangsúlyozta, hogy önkormányzat hozzájárul a közútkezelői kérelmekhez, a kiadott hozzájárulást feltételekhez kötötték, ezek teljesítését a Magyar Közút elfogadta. Laárné Szaniszló Éva szükségesnek tartotta, hogy kitérjen arra a levélre, amelynek alapján Vitályos Eszter azzal vádolta meg az önkormányzatot, hogy miatta fog csúszni a beruházás. Az alpolgármester válaszában visszakérdezett: hogy került a Magyar Közútnak küldött levél a Fidesz helyi szervezetéhez? A képviselő asszony elmondta, hogy Vitályos Eszter részt vett egy egyeztetésen – feltehetően választókerületi elnöki minőségében –, és ott jött szóba ez a levél, amiről a helyi Fidesz tájékoztatást kért.
Fülöp Zsolt hozzászólásában kiemelte, hogy az önkormányzat és a Magyar Közút közötti hatékony együttműködést jól bizonyítja a tájékoztató: a kivitelezésben továbbra is erre van szükség, hogy a fejlesztés során keletkező súlyos közlekedési problémák kezelhetők legyenek.
Tájékoztató a 11-es főút rekonstrukcióval kapcsolatban folytatott egyeztetésekről >>>

MÓDOSÍTOTTÁK AZ ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁT

A városi infokommunikációs rendszer és a parkolási rendszer üzemeltetésében bekövetkező változások átvezetése miatt vált szükségessé az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának  (SZMSZ) módosítása. Ennek kapcsán Zakar Ágnes három módosító indítványt nyújtott be, ami az ülésrend módosítására, az egyebek napirendben a felszólalás időkorlátjának eltörlésére és az állandó külsős szakértői bizottságra vonatkozott. A polgármester válaszában egyebek mellett elmondta, hogy nem lenne szerencsés, ha a testület mini parlamentet játszana, és pártállástól függően tagolódna a testület. A külsős szakértők bevonására – a feladattól függően – most is lehetőség van. A képviselőknek lehetőségük van, kérdést, interpellációt benyújtani, a napirendeknél kérdezni, álláspontot kifejteni, ezért nem indokolt az egyebek időkorlátját megszüntetni. A képviselő-testület a módosító indítványokat elvetette, az eredeti módosítási javaslatot elfogadták.

2022. MÁJUS 31-IG MEGHOSSZABBÍTOTTÁK A JELENLEG FENNÁLLÓ PARKOLÁSI JOGOSULTSÁGOKAT

Mivel 2021. január 1. napjától a Nemzeti Adó- és Vámhivatal látja el a gépjárműadóval kapcsolatos adóztatási feladatokat, így az önkormányzat már nem rendelkezik ezzel az adatbázissal, ami korábban a várakozási jogosultság alapját képezte. A hosszú távú cél egy saját, lakossági regisztráción alapuló adatbázis felépítése. Tekintettel arra, hogy az ehhez szükséges fejlesztések, részletszabályok kidolgozása hosszabb időt vesz igénybe, ezért a fennálló jogosultságok elfogadására a határidőt 2022. május 31-ig meghosszabbították. A rendeletmódosítást egyhangúlag megszavazták, ahogy a védett és korlátozott forgalmú övezetekbe történő behajtási rendelet pontosításra vonatkozó módosítását is. Ez utóbbiban annyi változott, hogy korábbi rendeletben szereplő „járműszerelvényekre” szövegrész helyébe a „járműszerelvényre, valamint személygépjárműre és motorkerékpárra” szöveg lép.

FELTÉTELES KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁST ÍRNAK KI A HBPMK REKONSTRUKCIÓJÁNAK TERVEZÉSÉRE

Régi terv az 1974-ben megépült Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár rekonstrukciója. Az épület felújítása nem csak üzemeltetési és karbantartási szempontból, hanem a könyvtári szolgáltatások iránti mai igények miatt is indokolt. A jövőbeni pályázati lehetőségek kihasználása érdekében célszerű a tervezőt feltételes közbeszerzési eljárás útján kiválasztani. A három határozati javaslatból az önkormányzat számára a legkevésbé költséges javaslatot hagyták jóvá a képviselők kilenc igen, négy tartózkodással, amit a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság is ajánlott. E szerint feltételes közbeszerzési eljárás útján választják ki a tervezőt, erre az önkormányzat a 2022. évi költségvetés terhére 6,5 millió forintot biztosít.

A SZENTENDREIEK BEVONÁSÁVAL ELINDUL A VÁROS BRAND STRATÉGIÁJÁNAK MEGALKOTÁSA

Az előterjesztés javaslata szerint szakértők segítségével el kell készíteni a város Brand Stratégiáját. Ennek megalkotása során törekedni kell a polgárok, civil szervezetek, egyházi szereplők, nemzetiségek, a kultúra és turizmus területén dolgozók, vállalkozók stb. bevonására. A stratégia meghatározása többek között alapot teremt a megfelelő városmarketing megteremtésére, a Turisztikai és Vagyongazdálkodási Koncepció megvalósítására, de segíti a város működésének összes területét, így az Integrált Településfejlesztési Stratégiában és az Integrált Városfejlesztési Stratégiában leírtak megvalósulását is.
A képviselő testület elfogadta a határozati javaslatot, ennek megfelelően az önkormányzat elindítja a Szentendre Brand Stratégiájának megalkotására irányuló eljárást, és a Brand Stratégia elkészítéséhez az önkormányzat 2022. évi költségvetésében 2,5 millió forint keretösszeget biztosít.

ISMÉTELTEN KIÍRJÁK PÁLYÁZATOT AZ IZBÉGI SPORTTELEP EGY RÉSZÉNEK HASZNOSÍTÁSÁRÓL

A korábban kiírt pályázat nyertese a Szentendrei Kosárlabda SE lett, e szerződéskötésre azonban nem került sor, mert a Kosárlabda SE kénytelen volt visszalépni a szerződéstől, mivel a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének álláspontja szerint az elkövetkezendő 3-5 szezonban semmiféle beruházásra vonatkozó TAO pályázat beadására nem lesz lehetőség. A határozati javaslat szerint ismételten pályázat útján kívánják hasznosítani az Izbégi Sporttelep egy részét.
Zakar Ágnes által benyújtott módosító indítványban azt javasolta, hogy a város pályázati kiírás nélkül a Dunakanyar SE-vel kössön szerződést.  Pilis Dániel alpolgármester hozzászólásában egyebek mellett elmondta, hogy a város szempontjából fontos a fedett sportolási lehetőségek bővítése, ezért indokolt a pályázat kiírásába mint preferált szempontot betenni. A módosító indítványt a testület nem fogadta el, így ismételten kiírják a pályázatot.

IGAZGATÁSI SZÜNET, MUNKASZÜNETI NAPOK 2022-BEN

Megalkották a 2022. évi igazgatási szünet elrendeléséről, a munkaszüneti napok körüli ügyfélfogadási rendről és a Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá nyilvánításáról szóló önkormányzati rendeletet.
E szerint a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatalban a 2022. évi igazgatási szünet a nyári időszakban: 2022. augusztus 8-tól 2022. augusztus 19-ig, a téli időszakban: 2022. december 19-től 2022. december 30-ig tart. Az igazgatási szünet időtartama alatt a Hivatal ügyeletet tart, de az ügyfélfogadás szünetel.
A 2022. évi munkaszüneti napok körüli munkarend átcsoportosítás miatt az ügyfélfogadás a Hivatalban az alábbiak szerint alakul: 2022. március 26. (szombat) ügyfélfogadás nincs, a Hivatal és a Városi Ügyfélszolgálat zárva tart, 2022. október 15. (szombat) ügyfélfogadás nincs, a Hivatal és a Városi Ügyfélszolgálat zárva tart.

A testület megtárgyalta és elfogadta a jövő évi munkatervét is.

HATÁLYON KÍVÜL HELYEZTÉK A HÍD ÜGYÉT LEZÁRÓ HATÁROZAT 5. PONTJÁT

A napirend tárgyalása előtt Fülöp Zsolt elmondta, hogy a korábban letölthető javaslattal ellentétben a hatályon kívül helyezés csak a határozat 5. pontjára vonatkozik, vagyis csak akkor legyen köteles a polgármester írásbeli beszámolót készíteni a testületnek, amikor a híd ügyében valamilyen egyeztetés, előrelépés történik. Az 5. pont hatályon kívül helyezését a testület elfogadta.

Az egyebek napirendben Laárné Szaniszló Éva képviselő asszony felolvasta a december 15-én délelőtt tartott BKK sajtótájékoztatójának összefoglalóját, amiről a város honlapján is hírt adott. Helyes Imre képviselő meghívta a képviselőket a Városrészi költségvetés keretében elkészült, a 11-es főút és a patakpart találkozásánál található zöld terület átadójára. Magyar Judit felhívta a figyelmet, hogy december 18-án, szombaton 14.00 és 15.30 óra között még várnak adományokat a hajléktalanszálló számára a Móricz Zsigmond, a Patak és a Stromfeld Aurél utcák kereszteződésében lévő parkos részen.

A polgármester zárszavában hangsúlyozta, bízik abban, hogy a szentendrei képviselők a városért együttműködve át tudják lépni azokat a korlátokat, amelyek ma elválasztják, megosztják Magyarország polgárait.