2022. július 6., 17:29
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 2 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

Az ügy tárgya: H5 HÉV vonal Aquincum elágazás – Szentendre közötti szakaszának korszerűsítésére vonatkozó környezeti hatásvizsgálati eljárása a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2. § (5) bekezdése alapján.

Közlemény környezetvédelmi hatósági eljárás megindításáról és közmeghallgatásról

Az ügy iktató száma: PE-06/KTF/25744/2022.

Az eljárás megindításának napja: 2022. június 21.

Az ügyintézési határidő: 60 nap

Az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánította a tárgyi környezetvédelmi hatósági engedélyezési eljárást.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 50. § (5) bekezdésében foglaltak az ügyintézési határidőbe nem számítanak be.

A közmeghallgatás helye: Óbudai Társaskör (1036 Budapest, Kiskorona utca 7.)

A közmeghallgatás időpontja: 2022. augusztus 9. (kedd) 10.00 óra

Az ügyintéző neve és elérhetősége: Petruska Fanni; Tel.: (06-1) 478-4400

Az ügy tárgyának rövid ismertetése:
A NKK Nemzeti Közlekedési Központ Nonprofit Zrt. (1027 Budapest, Horvát u. 14-26.) meghatalmazása alapján az UTIBER Közúti Beruházó Kft. (1115 Budapest, Csóka u. 7-13.) és az INFRAPLAN Vasút- és Úttervező Zrt. (1134 Budapest, Kassák Lajos u. 59.) által alkotott konzorcium (továbbiakban együttesen: Meghatalmazott) benyújtotta a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) részére a H5 HÉV vonal Aquincum elágazás – Szentendre közötti szakaszának korszerűsítésére vonatkozó környezeti hatástanulmányt (a továbbiakban: Dokumentáció).

Vasúti pálya vízszintes és magassági vonalvezetése
E3 szakasz:
Ezen a szakaszon valósul meg a 2-es sz. vasútvonal becsatlakozása a HÉV pályába, illetve a meglévő Aquincum megállóhely átépítése történik. A tervezett állapotban Aquincum elágazás vágánykapcsolatai átalakításra kerültek. Az elágazásban a kitérőkapcsolatok átrendezésén túl pálya átépítésére nem kerül sor. A megmaradó vágányok szabályozását tervezik a tervezési határok között.
A vasúti pálya érintett szakasza örökségvédelmi területen van, ennek megfelelően a pálya kialakításán nem lehet változtatni. A pálya süllyesztése nem lehetséges még ott sem, ahol ez szükséges lenne, pl. esztergomi vasútvonal hídja környezetében.
A tervezett állapotban süllyesztést sehol nem terveznek, a magassági korrekciók vágányszabályozás jellegűek, ez alól kivétel a Zsófia utcai átjáró, ahol a vágányok jelentősebben meg vannak süllyedve, ez jól látszik a külső útátjáróelemeken, ezért az átjáróban és környezetében 10-15 cm-es emelést terveznek, ami a vágánysüllyedés miatt rövid szakaszon kifuttatható.

E4 szakasz:
Az E4 szakaszon a vágánygeometrián változtatni nem kell, vágányszabályozást kell tervezni. A peronokat 120 m hosszú új vonatok fogadására alkalmas hosszúságúra kell átépíteni sk+55 cm magas peronszintre, akadálymentes kapcsolatot biztosítva a környező közterületekkel.

E5 szakasz:
Ezen a szakaszon a vágányszabályozás és a megállóhelyek komplex átépítése mellett több helyen kisebb mértékű ívkorrekció is történik.
Békásmegyer állomáson a fordítóvágányok és vágánykapcsolati rendszerük átalakításra kerül. Budakalász állomás megszűnik, így itt mh. lesz. Budakalász Lenfonó után a 141-142 szelvények között Lenfonó forgalmi kitérő néven új vágánykapcsolat került tervezésre. A V = 80-100 km/h fejlesztési sebesség követelményeinek megfelelően a szakaszon jelentős mértékű pályakorrekciók váltak szükségessé. A pályakorrekció következménye a Pft. telep megszűnése, mivel a nagysugarú ív miatt az épületeket bontani kell. Budakalász Lenfonó mh. a szintbeni átjáró kezdőponti oldalán kerül kialakításra. A vágánygeometria úgy került kialakításra, hogy távlatban lehetséges lesz az ún. Északi Városkapu mh. megépítése a vágánygeometria változtatása nélkül. Az állomás területén nagyvasúti kitérők kerültek tervezésre. A pálya magassági vonalvezetése közel a jelenlegi szinten maradt és az árvízkaput megtartották.
Budakalász területén levő mélyen fekvő szakaszon figyelembe kellett venni, hogy a vasút baloldalán párhuzamos van egy városi csapadékvíz levezető árok. Ez az árok jelenleg is problémás, mert a Barát patak felé történő kivezetése magasabban van, mint az árok vasúttal párhuzamos szintje, ezért az árokban az év jelentős részében pangó víz van, mely áztatja a vasúti töltést. Az árok kivezetése Barát patak felé egy zsilipműtárgyon keresztül történik, amit a Duna vízszintjének emelkedésekor lezárnak, így az árok vizét csak szivattyúzással lehet a patakba átemelni. Az árok hossz-szelvényének rendezése szükségessé tette a pályaszint emelését, így a 120-125 szelvények között mintegy 40-60 cm-rel emelik a pályaszintet.

E6 szakasz:
Ezen a szakaszon a vágányszabályozás és a megállóhelyek komplex átépítése mellett a 172 hm szelvény környezetében ívkorrekció történik.
A vasúti pálya 2017. és 2018. évben a jelenlegi szelvényezés szerinti 144+00 és 158+00 (bal vágány); 157+10 (jobb vágány) között átépült. Ezek a vágányszakaszok nem épülnek újra át, csak vágányszabályozást kapnak. A 144+00 hm szelvényben a jobb vágány a jelenlegi helyén marad, a megelőző 5-ös tervezési szakaszon 4,20 m vágánytengely-távolságot terveztek, ezért a bal vágány jobbra mozdul. Szentistvántelep mh. megmarad két oldalperonos megállóhely, a peronok azonban magasításra, hosszabbításra kerülnek. Pomáz állomáson nagyobb átalakítás tervezett: az I. vágány átmenővágánnyá válik, a peronok szélessége, és ezzel a vágánytengely-távolságok is növekednek. A gyalogátjáró utáni, 162+40 hm szelvényben található épületet el kell bontani. Az 1. vágány ~3 méterrel balra tolódik, azonban a projekt keretében a teljes állomási előtér, a magasépítményekkel együtt átépítésre kerül, így a felvételi épületet is elbontják. A 2. vágány a két szélső átmenővágány között épül meg.
A 157+90.75 szelvénybe új gyalogos-kerékpáros átjáró tervezett.

E7 szakasz:
A vízszintes geometria kialakításánál figyelembe kellett venni azt az igényt, hogy a járműtelep és az átmenő fővágányok között az átjárhatóság mindkét irányból biztosítva legyen. Ezért Pannóniatelep mh. helyén háromvágányos állomás került kialakításra, melynek harmadik vágányáról kezdőpont felől is megközelíthető válik Szentendre járműtelep. A tervezett járműtelepi vágányhálózat teljesen átépül új 54. r. hézag nélküli felépítménnyel.
Pannóniatelep kezdőponti oldalán két egyszerű vágánykapcsolat kerül kialakításra, ezáltal az új Pannóniatelep megálló a végpont felé tolódik kb. 200 métert és megépül egy harmadik vágány. Ez egy csonkavágány, ami a járműtelep teherforgalmi mozgásait könnyíti meg a forgalmi vágányok zavarása nélkül. A megállóhelyet követően a Rózsa utcát így már három vágány keresztezi ezért vágányok délkeleti irányba kissé elhúzásra kerültek.
A tervezési sebesség a szakaszon 80 km/h.
Mivel mindkét átmenő fővágány – csakúgy, mint a járműtelepi vágányok – elbontásra kerülnek, új vágányok épülnek.

E8 szakasz:
A tervezett járműtelepi vágányhálózat a korábbi jellegét ugyan megtartva, de teljesen átépül új 54. r. hézag nélküli felépítménnyel. A kialakítása során az volt a cél, hogy minél több jármű tárolására képes legyen a telephely, mivel párhuzamosan történne a régi járművek üzemeltetése, javítása és az új járművek érkezése, ami többletkapacitást igényel.
Az új Pannóniatelep megálló környezetében kezdődő új harmadik vágány miatt a Rózsa utcát már három vágány keresztezi, ezért a pálya keleti irányban elhúzásra kerül. A 3. vágányból a keresztezés után a 201. sz. kitérőtől indul a járműtelep a 199+39.84 szelvénytől. Hasonlóan a korábbi vágányképhez belső és nyugati tároló vágánycsoportok kerülnek kialakításra, de már a korszerűbb 120 m hosszú járművekhez igazítva a méretüket. Tíz vágányt (T8.-T17.) alakítottak ki. Ezekkel párhuzamosan a telep belseje felé új csarnokban a T6 mosó és T7 esztergavágány építése szükséges. A meglévő-megmaradó karbantartócsarnok vágányai elbontásra kerülnek, az új karbantartási technológiához illeszkedő vágányok kerülnek kialakításra. A karbantartó csarnok homlokfalai átépülnek. A járműtelepen belül kialakításra kerül még egy forgóváz javító és forgóváz mosó vágány is. A Belső tároló nyugati oldalán a kihúzó- kegyeleti mosó multifunkciós vágányként került megtervezésre.
A Bogáncsos-líra vágányhálózata műemlék jellegű védelem alatt áll, tároló funkcióját a MÁV-HÉV megtartaná. A Bogáncsos-líra vágányhálózatát MÁV-HÉV saját beruházáson belül bontott anyagból fogja felújítani, jelen H5 projekt keretében a vágányhálózat változtatása nem tervezett, azonban a HÉV áramnem váltása miatt a Bogáncsos-líra területén új áramátalakító épül (Bogáncsos áramátalakító), a felsővezeték teljes egészében áttervezésre kerül, valamint a szükséges vontatási földkábelek és kábelalépítményi hálózat kiépül.

A tervezett tevékenység közvetlen hatásterületének vélelmezett határai:
Budapest Főváros III. kerület, valamint Budakalász, Pomáz és Szentendre közigazgatási területén, a Dokumentációban körülhatárolt hatásterületen belül.

Meghatalmazott által benyújtott Dokumentáció elérésével kapcsolatban a Környezetvédelmi Hatóságnál, valamint Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatnál, Budakalász Város Önkormányzatánál, Pomáz Város Önkormányzatánál és Szentendre Város Önkormányzatánál lehet érdeklődni.

A környezeti hatástanulmány közzétételének és a betekintési lehetőség biztosításának időtartama legalább harminc nap.

A Környezetvédelmi Hatóság felhívja az ügyben érintettek figyelmét, hogy a közzétételt követően 30 napig az önkormányzat jegyzőjénél vagy a Környezetvédelmi Hatósághoz a kérelem tartalmára vonatkozóan írásbeli észrevételt lehet tenni.

Tájékoztatásul közlöm, hogy a Környezetvédelmi Hatóságnak az eljárást lezáró határozatában az alábbi döntései lehetnek:
– kiadja a tevékenység gyakorlásához szükséges környezetvédelmi engedélyt,
– ha a környezeti hatásvizsgálat során a tevékenység környezetvédelmi engedélyezését kizáró ok merül fel, határozatában e tény rögzítése mellett megállapítja, hogy az adott tevékenység kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható, ezért a kérelmet elutasítja.

A Környezetvédelmi Hatóság a közleményt hivatalában, valamint honlapján (http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/hirdetmenyek) közzéteszi.

Az elektronikus úton közzétett kérelem és mellékleteinek elérési helye:

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/hirdetmenyek/pest-megyei-kormanyhivatal-kornyezetvedelmi-termeszetvedelmi-es-hulladekgazdalkodasi-foosztaly-pe-ktf-25744-1-2022

Az érintettek a dokumentációba, illetve az ügy egyéb irataiba a Környezetvédelmi Hatóság Zöld Pont Irodájában (1072 Budapest, Nagy Diófa utca 10-12.) előre egyeztetett időpontban és ügyfélfogadási időben betekinthetnek.

Budapest, 2022. június 30.

dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott
nevében és megbízásából:

dr. Orosziné dr. Polner Kinga