2020. május 29., 10:20
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 4 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

Az Aquapalace Kft. (V-8 Uszoda és Szabadidőközpont) ajánlati felhívást tesz a V8 Uszoda és Szabadidőközpont utcafronti részén található üzlethelyiség(csoport) bérbeadás útján történő hasznosítása. Az ajánlat benyújtásának határideje: 2020. június 30. 16 óra.

 

FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE

versenyeztetési eljárásban

[Ptk. 6:74-76. §]

 

Az Aquapalace Kft. (székhelye: 2000 Szentendre, Kálvária  út 16/c.; cégjegyzékszáma: 13-09-108616; adószáma: 13753069-2-13; képviseli: Rozman Péter ügyvezető) mint felhívást tevő fél ajánlati felhívást tesz, és az alábbiak szerint kéri ajánlat (pályázat) benyújtását:

 

Az ajánlati felhívás tárgya: az ingatlan-nyilvántartásban Szentendre, belterület, 1245/47 helyrajzi számmal nyilvántartott – természetben a 2000 Szentendre, Kálvária út 16/c. címen található – kivett uszoda és szabadidő központ megnevezésű ingatlan (V8 Uszoda és Szabadidőközpont) utcafronti részén található 103,87+174,99 m2 alapterületű üzlethelyiség(csoport) bérbeadás útján történő hasznosítása.

A helyiség megtekinthető a munkanapokon 9 és 17 óra között hívható, +36 70 6846334 telefonszámon előre egyeztetett időpontban.

 

Az ajánlattevők köre: nyílt (a felhívás megjelenik a felhívást tevő fél honlapján, Szentendre Város Önkormányzatának hivatali hirdetőtábláján és hivatalos honlapján).

 

Ajánlattevő lehet:

 • az Európai Gazdasági Térség bármelyik tagállamának állampolgára,
 • az Európai Gazdasági Térség bármelyik tagállamában székhellyel rendelkező jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező, és legalább 2 éve eredményesen működő gazdasági társaság.

 

Az ajánlat benyújtásának módja: írásban személyesen a felhívást tevő székhelyén (Aquapalace Kft., 2000 Szentendre, Kálvária út 16/c), illetve postai úton a felhívást tevő nevére (Aquapalace Kft.) és címére (2000 Szentendre, Kálvária út 16/c) zárt borítékban, egyetlen példányban küldött levélben. A borítékra – a feladón és a címzésen kívül – rá kell írni, hogy „Üzlethelyiség pályázat” és „A boríték csak az ajánlat benyújtási határidejének lejártát követően bontható fel!

 

Az ajánlat minimális tartalma:

Az ajánlatnak tartalmaznia kell

 • az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeinek elfogadásáról,
 • a bérleményben végezni kívánt tevékenység részletes leírását,
 • az ajánlattevő személyét igazoló és a bérleményben végezni kívánt tevékenység folytatására jogosító okiratok másolatát (magánszemély esetén személyi igazolvány, vagy jogosítvány, vagy útlevél és lakcímkártya, vállalkozás esetén cégjegyzékszám, 30 napnál nem régebbi cégkivonat, és aláírási címpéldány vagy aláírásminta, valamint engedélyköteles tevékenység esetén az engedélyt igazoló okirat másolata),
 • ajánlattevő cégszerűen aláírt (büntetőjogi felelőssége tudatában kiállított) nyilatkozatát arról, hogy
  • nem áll végelszámolás alatt, vagy nincs ellene csődeljárás vagy felszámolási eljárás folyamatban;
  • tevékenységét nem függesztette fel, vagy tevékenységét nem függesztették fel;
  • nincs egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettsége, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;
  • gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban – öt évnél nem régebben meghozott – jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést nem követett el;
  • a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 11. §-a, vagy az Európai Közösséget létrehozó szerződés 81. cikke szerinti – öt évnél nem régebben meghozott – jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést nem követett el versenyeztetési eljárás során; illetőleg ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság – öt évnél nem régebben – jogerősen nem állapította meg, és bírságot nem szabott ki;
 • Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Adóirodájának és Közgazdasági Irodájának igazolása arról, hogy a pályázónak nem áll fenn tartozása, illetve köztartozása Szentendre Város Önkormányzatával szemben,
 • pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítése során hamis adatot nem szolgáltatott, illetőleg hamis nyilatkozatot nem tett,
 • a szerződéskötéshez szükséges adatokat (teljes név, lakóhely vagy székhely, adóazonosító jel, adószám, elektronikus levélcím),
 • az ajánlott bérleti díj összegét, amely nem lehet kevesebb, mint 600.000 Ft/hó + ÁFA (havonta hatszázezer forint plusz általános forgalmi adó),
 • az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy vállalja a felhívásban meghatározott, a bérlő által vállalandó kötelezettségeket,
 • az eljárási költség befizetését igazoló befizetési pénztárbizonylatot.

 

Az ajánlat benyújtásának határideje: 2020. június 30. napja azzal, hogy az ajánlatnak legkésőbb a határidő utolsó napján 16:00 óráig meg kell érkeznie a felhívást tevő félhez.

 

Az ajánlattevő, mint bérlő által vállalandó főbb kötelezettségek:

 • a bérlő köteles kötelezettséget vállalni a bérlemény üzemeltetésével kapcsolatos hatósági és üzemeltetési feltételek maradéktalan betartására,
 • a bérlő köteles a kereskedelmi és szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos törvényi előírások teljeskörű betartására,
 • a bérlő tudomásul veszi, hogy a fennálló szerződéses jogviszony teljes időtartama alatt a bérleményt, valamint a bérleményben található berendezési és felszerelési tárgyakat harmadik személy részére albérletbe nem adhatja, annak használatát másnak nem engedheti át, valamint a létrejött szerződésből eredő jogait másra nem ruházhatja át,
 • a bérlő vállalja, hogy a bérleményt a saját költségére és kockázatára ő rendezi be,
 • a bérleményben bármilyen átalakítás a bérbeadó előzetes írásbeli engedélyével végezhető, és ennek költsége kizárólag a bérlőt terheli, annak megtérítésére a bérbeadó nem köteles,
 • a bérleményt a bérlő csak és kizárólag a bérleti szerződésben meghatározott, kereskedelmi és/vagy szolgáltatási célra használhatja, a bérleményben a bérlet céljától eltérő tevékenységet nem végezhet,
 • a bérlő a saját költségén és kockázatára köteles gondoskodni a bérlemény karbantartásáról és tisztán tartásáról,
 • a bérlő köteles biztosítani a bérbeadó és tulajdonos részére a szerződésszerű használat ellenőrzését,
 • a bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a bérbeadó a bérleti jogviszony alatt a bérleti díjat jogosult évente egy alkalommal, egyoldalú nyilatkozattal emelni a Központi Statisztikai Hivatal által a tárgyévet megelőző naptári év vonatkozásában közzétett infláció (átlagos fogyasztói árindex) mértékének megfelelő mértékben azzal, hogy az első emelés 2021. január 1. napjával esedékes,
 • a bérleti díj mértékének alsó határa: 600.000,- Ft + ÁFA/hó (vagyis havonta hatszázezer forint plusz általános forgalmi adó), ami a közüzemi díjakat nem tartalmazza,
 • a bérlő vállalja, hogy a bérleményt legalább egy plusz négy (1+4) évig terjedő határozott időre bérli (vagyis ha a felek bármelyike az első év lejárata előtt írásban nem nyilatkozik másképpen, akkor a bérlet további négy évre meghosszabbodik),
 • a bérlő a következő biztosítékok együttes nyújtására köteles: legalább kéthavi bruttó bérleti díjnak megfelelő óvadék (kaució), szerződésszegési kötbér, a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (Vht.) 23/C. §-ának megfelelő, közjegyzői okiratba foglalt kiürítési nyilatkozat.

 

A versenyeztetési eljárás költsége: 20.000,- Ft + ÁFA (húszezer forint plusz általános forgalmi adó), amit készpénzben kell megfizetni az ajánlat benyújtási határidejének lejártáig a felhívást tevő házipénztárába.

A versenyeztetési eljárási költség semmilyen esetben nem kerül visszafizetésre.

 

Érvénytelen az ajánlat, ha

 • azt olyan ajánlattevő nyújtotta be, aki nem jogosult a pályázaton részt venni,
 • az ajánlat a kiírásban meghatározott benyújtási határidő lejárta után került benyújtásra,
 • az ajánlat nem felel meg a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek,
 • az ajánlati árat (bérleti díjat) a pályázó nem egyértelműen határozta meg.

 

Eredménytelen a versenyeztetési eljárás, ha

 • ajánlattételre nem került sor,
 • kizárólag érvénytelen ajánlatok tételére került sor,
 • valamely ajánlattevőnek a versenyeztetési eljárás tisztaságát vagy a többi ajánlattevő érdekeit súlyosan sértő cselekménye miatt a felhívást tevő fél az eljárás érvénytelenítéséről döntött,
 • a kiírásban szereplő bérleti díjat nem ajánlja meg egyik fél sem.

 

Az ajánlatok elbírálásának határideje: összhangban Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és az önkormányzati vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 9/2018. (III.26.) önkormányzati rendeletével, az ajánlattételi felhívásról Szentendre Város Önkormányzat Pénzügyi és Ellenőrző Bizottságának soron következő ülésén dönt.

 

Az ajánlatok elbírálásának szempontja az ajánlott bérleti díj azzal a megkötéssel, hogy Szentendre Város Önkormányzat Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsága fenntartja magának a jogot, hogy azon ajánlattevőket, akik a bérleményben olyan tevékenységet kívánnak folytatni, amely nem illeszkedik a V-8 Uszoda és Szabadidőközpont profiljába, kizárhatja.

 

Az ajánlatok elbírálásának menete:

 • Az ajánlatok felbontása: a benyújtott ajánlatok felbontása nyílt (az ajánlatok felbontására a felhívást tevő fél székhelyén kerül sor, a bontásnál bárki jelen lehet), a bontási eljárásról jegyzőkönyv készül. A pályázatok bontásának időpontja: 2020. júl. 1., 10:00.
 • Az ajánlatok megküldése az önkormányzati szakbizottság számára: Az érvényes ajánlattételeket a felhívást tévő fél megküldi Szentendre Város Önkormányzat Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsága számára.
 • Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsági ülés: összesen egy legmagasabb ajánlat esetén a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság dönt a pályázati felhívás eredményéről. Amennyiben több ajánlattevő is ugyanakkora, egymással megegyező legmagasabb ajánlati díjat határozott meg, licittárgyalásra kerül sor.
 • Licittárgyalás: Licittárgyalásra akkor kerül a sor, ha Szentendre Város Önkormányzat Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsága több, egymással azonos összegű legmagasabb ajánlattevőt érvényes ajánlatnak fogad el. A licittárgyalást a szakbizottság ülését követő 5 munkanapon belül a felhívást tevő fél bonyolítja le. A licittárgyalás nyilvános, és a legkedvezőbb ajánlat, vagyis a legmagasabb megajánlott összeg az induló licit ár. A licittárgyaláson a felhívást tevő felen kívül Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatala Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Irodájának egy munkatársa, valamint a Jegyzői Iroda egy munkatársa is részt vesz. A licittárgyalásról nyilvános jegyzőkönyv készül.
 • Licittárgyalást követő Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsági ülés: Amennyiben licittárgyalásra került sor, a felhívást tevő fél a licittárgyalás eredményét a jegyzőkönyvvel együtt megküldi Szentendre Város Önkormányzat Pénzügyi és Ellenőrző Bizottságának. A bizottság soron következő ülésén pedig a licittárgyalás eredményeképpen dönt a pályázati felhívás eredményéről.

 

Egyéb kikötések:

A felhívást tevő fél (Aquapalace Kft.)

 • a felhívásban megjelölt határidő lejártáig felhívását – kártérítési és egyéb kötelezettség nélkül – visszavonhatja;

Az ajánlatok elbírálást végző Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság

 • eredménytelenné nyilváníthatja a pályázatot mindenféle kártérítési és egyéb kötelezettség keletkeztetése nélkül,
 • kiköti magának azt a jogot, hogy a döntése értelmében nyertes ajánlattevő későbbi visszalépése esetén a soron következő, legkedvezőbb ajánlattevővel kössön szerződést a felhívást tevő fél.

Kelt Szentendrén, 2020. május 29. napján

Aquapalace Kft.
felhívást tevő fél