2017. június 21., 12:11
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 7 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

A képviselő-testület 2017. június 15-én tartotta soron következő ülését.

Bölcsődevezető

A Püspökmajori Bölcsőde jelenlegi intézményvezetője, Diószegi Istvánné ötéves megbízatása idén októberben lejár. A képviselő-testület az intézmény vezetésére pályázatot írt ki, amelyre egyedül a jelenlegi vezető adta be a pályázatát. Diószegi Istvánné az elmúlt években intézményvezetőként bizonyította szakmai felkészültségét, rátermettségét, ezért a testület 2022. október 31. napjáig megbízta az intézmény vezetésével.

 

Új iskolafogász

Dr. Péntek Hajnalka, aki 2012. óta látta el a Szentendrén és Pilisszentlászlón működő iskola-fogorvosi szolgálatot, jelezte, hogy el kívánja adni praxisjogát dr. Alexa Ildikó Izabellának. A doktornő megfelel a fogorvosi szakma gyakorlásához szükséges, jogszabályokban előírt feltételeknek, ezért a képviselő-testület a praxisengedélye megszerzése után szerződést köt vele az iskola-fogorvosi feladatok ellátására.

 

Alapszabály-módosítás

Módosították a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. alapszabályát, jelenleg ugyanis az abban rögzített főtevékenység és a cégnyilvántartásban rögzített főtevékenység egymástól eltér, illetve az új könyvvizsgáló kiválasztása és egyéb adatok megváltozása is igényelte a módosítást.

 

Lezárult a véleményezési időszak

Szentendre új településrendezési eszközeinek – Településszerkezeti Tervének (TSZT), Szentendre Építési Szabályzatának (SZÉSZ) és Szabályozási Tervének (SZT) – tervezete egyeztetési folyamatát lezárta a testület.

A tervezés az előzetes tájékoztatási szakasszal indult 2015. év végén, ebben az időszakban 22 lakossági vélemény érkezett. Ezek figyelembevételével 2016 júliusára elkészült a TSZT véleményezési anyaga, melyet tervezetét partnerségi egyeztetésre bocsátották 2016. júliusban–augusztusban. Ez idő alatt 16 lakossági vélemény érkezett, illetve a tájékoztatók közzététele előtt és a partnerségi időszakot követően is több lakossági kérelem, észrevétel, javaslat érkezett a Főépítészi Kabinethez, a jelenlegi nyilvántartás szerint 131 db.

A beérkező javaslatok, valamint a városfejlesztési elvek és jogszabályi előírások figyelembe vétele mellett készült el a TSZT és SZÉSZ véleményezésre bocsátandó egyeztetési anyaga, melyet a 2017. február 13. – március 31. közötti időszakra bocsátottak államigazgatási és partnerségi véleményezésre. A véleményezési szakaszban február 28-án lakossági fórumot, március 14-én nyílt napot tartottak. A terveket a honlapon kívül nyomtatott formában is közzétették a Városháza portáján és az Ügyfélszolgálaton, továbbá tájékoztató kiadvány is készült 10 000 példányban. A véleményezési szakasz alatt 90 partneri vélemény érkezett. Március 30-án szakmai egyeztető fórumot tartottak a Szentendrei Építész Egylet szervezésével. Az államigazgatási szervekkel az eltérő vélemények tisztázása a május 8-i egyeztető tárgyaláson megtörtént. A véleményezési szakasz lezárása után a TSZT, SZÉSZ és SZT jóváhagyott tervezetét szakmai véleményezésre megküldték az állami főépítész hatáskörében eljáró Pest Megyei Kormányhivatalnak.

A véleményezési szakaszt lezáró dokumentumokat, valamint a tervezési folyamat során beérkezett partneri véleményekre adott szakmai válaszokat, melyeket a Képviselő-testület elfogadott, Szentendre város honlapján a Városfejlesztés/Főépítészi Kabinet/Partnerségi egyeztetések cím alatt tesszük közzé.

 

Skanzen-bővítés

A kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Erdély tájegységének létrehozását. A fejlesztés érdekében szükséges volt egy előrehozott, tárgyalásos eljárás keretében szabályozni az érintett területeket. A Településszerkezeti Terv módosítása és a Skanzen bővítés Építési Szabályzata tervezetének partnerségi és államigazgatási véleményezése megtörtént, a végső szakmai véleményezési eljárása lezajlott. Az állami főépítész záró szakmai véleménye alapján a terveket elfogadta a testület.

 

Rendeletmódosítások

  • Költségvetési rendelet

Az elmúlt időszak változásai miatt módosították a 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet mellékleteit, mely a költségvetés főösszegének 601,8 millió Ft-os emelkedését eredményezte. Az átdolgozás során előirányzatosításra kerültek a 2016. évi állami támogatások, a 2017. 01. és 05. hónap során a testület és a bizottságok által hozott határozatok költségvetést érintő hatásai, valamint az intézmények által kért módosítások.

  • Lakásrendelet

A rendeletmódosítást az indokolta, hogy a nemrégiben bevezetett szociális pályázati rendszer tapasztalatai alapján finomításokra volt szükség, illetve az eddigi szociális és költségelvű helyett a bevételhez jobban igazodó rendszert dolgoztak ki. A rendelet főbb módosításai: • a szociális helyzet alapján történő bérbeadásnál a jövedelememelkedéssel egyenes arányban emelték a bérleti díjat • olyanok is jelentkezhetnek szociális pályázatra, akik jelenleg ugyan nem szentendrei lakosok, de legalább öt éve itt dolgoznak • a piaci lakásoknál a bérleti időtartamot 10+5 év határozott időre emelték fel • növelték a lelépési díj mértékét a lakásbérlet megszüntetése esetén.

  • Parkolási rendelet

A módosítás értelmében a Fő téri áruszállítási behajtási engedélyek ezentúl csak délelőtt 11 óráig jogosítanak a behajtásra, illetve a többszörös szabályszegőknek magasabb pótdíjat kell befizetniük, mint azoknak, akik csupán egy alkalommal sértik meg a rendeletet.

  • Közművelődésről szóló rendelet

A Szentendrei Kulturális Központ NKft. feladatellátásának felülvizsgálata eredményeként a módosítás pontosította a Kft. által kizárólagos jelleggel vállalt közfeladatokat. A módosítással összhangban a fenntartói közművelődési megállapodásban is rögzítették a Kulturális Kft. alaptevékenységén túl az önkormányzattól átvállalt, kizárólagos jelleggel végzendő feladatokat.

 

Új rendelet

A vízgazdálkodásról szóló törvény előírja, hogy az önkormányzat köteles gondoskodni a településen található szennyvízbekötés nélküli ingatlanok esetében a szennyvíz begyűjtésének szervezéséről és ellenőrzéséről, és ennek szabályait rendeletben kell megállapítania. A rendelet megalkotásának első lépcsője egy, a közszolgáltató kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatása, majd a nyertes közszolgáltató ajánlata alapján a rendelet szövegének véglegesítése és elfogadása, végül a közszolgáltatás megindítása. A folyamat eredménye, hogy Szentendrén kizárólag a képviselő-testület által kiválasztott közszolgáltató végezheti a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását és kezelését.

 

Vízrendezési tanulmány/koncepcióterv bemutatása

Az önkormányzat tavaly júniusban bízta meg a KÉSZ Tervező Kft.-t a felszíni vízrendezési és csapadékvíz-elvezetési tanulmányterv elkészítésével, mely két részből áll: I. ütem: a vízelvezetési rendszer kialakításának fejlesztési koncepciója; II. ütem: tervjavaslat. Az önkormányzat és a VSZ NZrt. szakemberei a tervezővel közös egyeztetést tartottak a tervezetről, illetve felkérték külsős szakértőnek Dukay Igort.

A testület elfogadta az elkészült koncepciótervet, és a végső terv kidolgozásakor kérte, hogy a tervezők vegyék figyelembe az egyeztetés során jegyzőkönyvben leírtakat, illetve a felkért szakértő véleményét.

 

Régi-új galéria

A Péter-Pál Galériának helyet adó ingatlan bérleti szerződését a Péter-Pál Egyesület felmondta az egyesület megszűnése miatt. A helyiséget a továbbiakban a Szentendre És Térsége TDM Nonprofit Kft. fogja működteti kiállítások lebonyolítása, helyi turisztikai marketingtevékenység, városi imázsépítés céljára.

 

Új közterület-elnevezések

Központi jogszabályi előírás alapján folyamatosan zajlik a szentendrei közterület elnevezések és házszámozások felülvizsgálata. Ezúttal a képviselők négy közterület és egy közforgalom számára megnyitott magánút elnevezéséről döntöttek. Két utca a Fenyő utca, illetve Barackos út elnevezést kapta, mivel ezekkel van közterületi kapcsolata, a másik kettő pedig a Bükkös-patak köz és Patakpart utca elnevezést kapta. Az ötödik közterületet, amely két ingatlant érint, a nemrégiben elhunyt képzőművészről Deim Pál térnek nevezték el.

 

Zeneiskola

A Vujicsics Tihamér Alapfokú Művészeti Iskolában két igazgatóhelyettesi megbízás járt le, melyekre pályázatot írt ki a fenntartó. A beérkezett pályázatok véleményezésére a fenntartó felkérte a képviselő-testületet. A képviselők támogatták Kovács Zsuzsanna és Richter Annamária korábbi helyettesek újbóli kinevezését.

 

Változások a Duna-Vértes Társulásnál

A képviselő-testület hozzájárult ahhoz, hogy Kisoroszi tagként csatlakozzon a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társuláshoz, illetve ahhoz, hogy Szigetszentmiklós, Szigethalom és Halásztelek – a hulladékgazdálkodási rendszerük átalakítása miatt – kilépjenek a társulásból. A Társulás előzetesen már elfogadta a csatlakozási- és kilépési szándékokat, de ezeket minden tagönkormányzatnak jóvá kell hagynia.

 

Kerékpárút

Tavaly májusban nyújtott be pályázatot az önkormányzat városi kerékpárút hálózat bővítésére, melyre idén 244,89 millió Ft támogatást nyert. A szerződéskötéséhez, előlegigényléshez szükséges volt a korábbi, szűkebb tartalmú határozat kiegészítésére. A pályázat megvalósításához a Város 2017-2018. évi költségvetésében 30 millió Ft összeg önerőt biztosít.

 

Egészségügy

A testület támogatta Szentendre Város Egészségügyi Intézményeinek a népegészségügy helyi kapacitásának fejlesztése érdekében kiírt pályázaton való indulását. A felhívás célja, hogy javuljon a lakosság egészségi állapota, növekedjen a születéskor várható élettartam és az egészségben eltöltött életévek száma, javuljon az egészségkultúra. Egyúttal vállalta, hogy az ennek érdekében létrejövő Egészségfejlesztési Irodával együttműködik a projekt időtartama és a fenntartási időszak alatt, illetve vállalta a fenntartási időszakában felmerülő költségeket három éven keresztül, évi hétmillió Ft összeg erejéig.

A képviselők arról is határoztak, hogy támogatja a szentendrei, praxissal rendelkező háziorvosok szándékát, hogy a hasonló témában kiírt pályázaton való indulás érdekében praxisközösséget hozzanak létre, és az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatásokat tartsanak fenn. A létrehozandó praxisközösség tagjai Szentendre városból: Szente Szilvia, Bartha Zsolt, Gombás Katalin, Hasitz Ágnes.

 

Elszállítják a szemétkupacot

A képviselők megszavazták, hogy a város határán lévő, Holló István egyéni vállalkozó kizárólagos tulajdonát képező ingatlanon az engedély nélkül végzett tevékenység során felhalmozott hulladékot az önkormányzat költségén elszállítsák. A 28 millió Ft költségelőleget a Pest Megyei Kormányhivatal a végrehajtás során befolyt összegből az önkormányzat számára visszafizeti.