2017. szeptember 17., 10:38
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 7 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

A szeptember 14-i testületi ülés fontosabb hírei

Hulladékgazdálkodás
A képviselők tájékoztatót kaptak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás helyzetéről. A 2017. év teljesítéséről a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordinációs és Vagyonkezelő Zrt. nem állapított meg szolgáltatási díjat, csupán 32 millió Ft + áfa részösszeget fizetett, miközben a közszolgáltatást végző Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.-nek 2017. július 31-ig nettó 301,2 millió Ft költséget jelentett a feladat ellátása. Az NHKV Zrt. munkatársai nem adtak tájékoztatást arról, hogy miért nem teljesítették a jogszabályban rögzített kötelezett-
ségüket.
A VSZN Zrt-nek 2017. november 30-ig áll fenn ellátási kötelezettsége, mivel a képviselő-testület a májusi ülésen úgy határozott, hogy közbeszerzési eljárást indít új hulladékgazdálkodási közszolgáltató kiválasztására.

Új elnevezések
Központi jogszabályi előírás alapján folyamatosan zajlik a szentendrei közterület elnevezések és házszámozások felülvizsgálata. A mostani ülésen az alábbi közterület, magánút és (köz)út elnevezéséről döntöttek: • a 2365/2 hrsz-ú közterület elnevezését Szabadság térről „Luther tér”-re módosították; • a 2955 hrsz-ú névtelen közterületet Hold utcának; • a 3825/4 hrsz-ú névtelen közterületet Zefír köznek; • a 3984/3 hrsz-ú névtelen közterületet Hárslevelű köznek; • a 4098/9 hrsz-ú névtelen magánutat Ribizke köznek; • a 42/1 hrsz-ú névtelen magánutat Horgász utcának; • a 0173/30 és a 0173/31 hrsz-ú névtelen utakat Zergevirág utcának; • a 0153/41, 0153/8, 0115/2 és a 9703 hrsz-ú névtelen közutakat Kőhegyi útnak nevezték el.

VSZ-beszámoló
A képviselők elfogadták a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. közszolgáltatási beszámolóját és kompenzációs elszámolását a 2017. év I. félévében elvégzett feladatokról. Az elszámolás szerint a társaság 83,7 millió Ft pótkompenzációt igényel, mely az elvégzett többletfeladatokból adódik.

Ferenczy Múzeumi Centrum
A muzeális intézményekről szóló törvény 2012. évi módosítása átalakította a hazai múzeumi szervezetrendszert, melynek értelmében a megyei hatókörű városi múzeumi feladatok ellátását 2013. január elsejétől Szentendre Város Önkormányzat kötelező feladatként biztosítja. Az önkormányzat 189,3 millió Ft központi támogatást kapott a Ferenczy Múzeumi Centrum fenntartásához 2016-ban, 2017-ben pedig 165,1 millió Ft-ot. Az állami támogatás nem fedezi a fenntartási kiadásokat, ennek következtében a 2016. januártól 72,3 millió Ft tartozás keletkezett. A képviselők most úgy döntöttek, hogy pályázatot nyújtanak be 72,3 millió Ft vissza nem térítendő rendkívüli önkormányzati támogatásra annak érdekében, hogy a Ferenczy Múzeumi Centrum megőrizze működőképességét.

Költségvetés-módosítás
Az elmúlt időszak változásai miatt módosítani kellett a 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet mellékleteit, mely a költségvetés főösszegének 36,59 millió Ft-os emelkedését eredményezte.

Beszámoló a 2017 I. féléves gazdálkodásáról
A képviselő-testület elfogadta az idei év I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót, mely szerint a pénzügyi teljesítés a bevételek tekintetében 45%, a kiadások esetében 35% volt.

SZMSZ-módosítás
A közútról szóló törvény értelmében a közút forgalmi rendjét a közút kezelője alakítja ki. A a forgalmi rend kialakítására vonatkozó hatáskörben eddig bizottság járt el. A tapasztalatok szerint viszont egyes forgalomszabályozási ügyekben indokolt a hatáskör megosztása a bizottság és polgármester között a hatékonyság érdekében, így egyes döntések a polgármester hatáskörébe kerültek.

Anyakönyvi szabályozás
A 2011-es önkormányzati rendelet felülvizsgálata következtében új rendeleti szabályozás készült az anyakönyvi eseményekről. A díjakat a Szentendréhez hasonló adottságú települések díjainak összehasonlításával állapították meg, illetve bevezették a hivatali munkaidőn túli anyakönyvi események többletszolgáltatási díját (20 000 Ft), melynek fizetése alól mentesülnek azok a párok, amelyeknél legalább az egyik fél Szentendrén állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik.

Adórendelet-módosítás
Az idén szeptemberben hatályba lépett új helyi építési szabályzata bevezette az „úsztatótelek” fogalmát, ami közterületként funkcionál: közlekedési, közösségi zöldfelületként és sport, szabadidős területként szolgálja a lakótelepet. Az ilyen telek az ingatlan-nyilvántartásban beépítetlen területként szerepel, így adóköteles lenne. A mostani döntés alapján az úsztatótelekként megjelölt földterületek mentesek a telekadó és a magánszemélyek kommunális adója alól.

Adókedvezmény
A TESZ (Társaság az Élhető Szentendréért) képviselői nyújtottak be előterjesztést annak érdekében, hogy azok, akik a város közigazgatási területén gáz-, út- vagy szennyvízcsatorna társulásban, illetve 1+1 pályázati konstrukcióban történő beruházást hajtanak végre, részesüljenek teljes építményadó, illetve magánszemélyek kommunális adója kedvezményben. A képviselők 4 igen, 10 nem szavazattal nem járultak hozzá, hogy a 2017. évi, 1+1 útberuházások során vállalt lakossági hozzájárulások a helyi adóból levonhatóak legyenek.

Közművelődési megállapodás
Módosították a Szentendre Város Önkormányzat és a Szentendrei Kulturális Központ NKft. közötti közművelődési megállapodást. Pontosították, illetve szakmai szempontok szerint aktualizálták a társaság tevékenységi körébe tartozó feladatokat – az utóbbit az indokolta, hogy a Kulturális Központ nem vált minősített művészeti szervezetté (és ez a közeljövőben sem várható).

SZÉSZ-módosítás
Az Országos Területrendezési Terv és a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervvel való összhang megteremtése érdekében, illetve a városi árvízi védekezési feladatokat is szem előtt tartva a képviselők hozzájárultak a Szentendre Építési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosításához, melynek hatályba lépéséig változtatási tilalmat rendeltek el a Duna menti hullámtéri érintettségű övezetekben lévő ingatlanokra.

Új nevet kap a könyvtár
A Pest Megyei Könyvtár elnevezése a testület döntése értelmében Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtárra (rövidítve: HBPMK) változik. Az átkeresztelés indoka, hogy idén ünnepeljük Hamvas Béla születésének 120. évfordulóját. A Kossuth-díjas író, esztéta, filozófus és könyvtáros hosszú ideig élt Szentendrén élt, sírja a köztemetőben található.

Izbégi Sporttelep fejlesztése
A Szentendre Városi Sportegyesület az Izbégi Sporttelep eszközeire, felújítására 16 millió Ft-ot nyert az MLSZ TAO-programjában. A fejlesztések megvalósításához 7 millió Ft önrész szükséges, melyet a képviselők megszavazták a sportegyesület részére.

Ösztöndíjpályázat
A képviselők döntése alapján az önkormányzat 2018. évre is kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatot, 400 ezer Ft-os kerettel. Az önkormányzat 2001-től kezdődően minden évben részt vett az ösztöndíjpályázatban. Jelenleg nyolc felsőoktatásban részt vevő hallgatót támogat, illetve két olyan tanulót, akik 2017 szeptemberétől kezdik meg felsőoktatási tanulmányaikat. Az ösztöndíjpályázaton a tanulók jelenleg havi 4000 Ft támogatást kapnak, amelyhez ugyanilyen összegű támogatást ad a pályázat kiírója is. Az ösztöndíjat az intézmények folyósítják, a jogosultakat az önkormányzat választja ki.

Közbeszerzések lezárása
• A képviselő-testület meghozta az önkormányzat kezelésében lévő közutak és járdák úthibáinak helyreállítása érdekében kiírt
közbeszerzési eljárást lezáró döntést. A bíráló bizottság szakvéleménye alapján a gazdaságilag legelőnyösebb érvényes ajánlatot tévő – 7.950 Ft/m2 + áfa – ÚTÉP-GÉP-TRANS Kft.-t bízzák meg az építési-kivitelezési munkálatokkal.
• Lezárták a „Szentendre Város Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének munkálatai című pályázatra kiírt közbeszerzési eljárást. A nyertes pályázók:
1. rész: Barackvirág utca – nyertes a B Build & Trade Építőipari és Szolgáltató Kft. nettó 42,4 millió Ft + áfa ajánlattal;
2. rész: Bimbó utca és Móricz Zsigmond utca – nyertes a B Build & Trade Építőipari és Szolgáltató Kft. nettó 55,8 millió Ft+áfa ajánlattal.
A közbeszerzés ellenszolgáltatására az eredetileg tervezett bruttó 116,4 millió Ft-hoz további bruttó 8,3 millió Ft-ot biztosítanak a város 2017. évi költségvetésének terhére.