2015. július 24., 09:04
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 9 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

Tisztelt Szülők!

Közös szabályok az óvodákban és bölcsődékben:

2015. szeptember 1-én lép hatályba a 2015. évi LXIII. törvény a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében történő módosítása, amely az alábbi rendelkezéseket tartalmazza.

A gyermekétkeztetés során ingyenes étkezést kell biztosítani az óvodai nevelésben részesülő gyermek után, amennyiben

  1. rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
  2. tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
  3. olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,
  4. olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át [2015. évben a 89 408 Ft-ot], vagy
  5. nevelésbe vették.

A kedvezmény igénybevételéhez – a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 6. melléklete szerinti, jelen tájékoztatónkhoz is csatolt NYILATKOZATot kell az intézmény vezetőjéhez benyújtani a bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek után.

A 100%-os normatív kedvezmény (ingyenes étkezés) csak egy jogcímen vehető igénybe. A jövedelemről történő nyilatkozat csak az egyéb okból étkezésre nem jogosult családokat (azaz a háromnál kevesebb gyermeket nevelő, továbbá a tartósan beteg, fogyatékos gyermeket nem nevelő, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre nem jogosult családokat) érinti.

A gyermekétkeztetés esetében a kedvezmény megállapításához a Nyilatkozat mellé az alábbi igazolások csatolása szükséges:

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek esetén:

  • a rendszeres gyermekvédelemi kedvezmény megállapításáról szóló önkormányzati határozat másolata.

Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, vagy egészséges gyermek esetében, ha olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek:

  • magasabb összegű családi pótlékról szóló határozat (a családi pótlék igazolható számlakivonattal, vagy postai igazoló szelvénnyel),
  • tartós betegséget igazoló szakorvosi igazolás,
  • fogyatékosság esetén a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye.

Három vagy több gyermeket nevelők esetében:

  • magasabb összegű családi pótlékról szóló határozat (a családi pótlék igazolható számlakivonattal, vagy postai igazoló szelvénnyel)

Bölcsődei szabályok:

Tekintettel arra, hogy a Gyermekvédelmi törvény alapján bölcsődei gondozás esetében az intézményvezetőnek a fizetendő gondozási díjat és az étkeztetés díját külön-külön kell megállapítania, felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy a bölcsődében csak az étkezés lehet ingyenes a NYILATKOZAT alapján.

A jelenleg érvényben lévő gondozási díjat a szülőknek a továbbiakban is fizetniük kell, kivéve a nagycsaládosokat, a bölcsődébe járó tartós beteg gyermeket nevelőket, és a rendszeres gyermeknevelési kedvezményben részesülőket.

A Nyilatkozat letöltehető a következő linken: NYILATKOZAT