2021. február 1., 17:24
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 3 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

Szigetmonostor pályázatot hirdet a Szigetmonostor Faluház igazgatói munkakörének betöltésére. A vezetői megbízás határozott időre, 2021. május 1-jétől 2024. április 30-ig szól. A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 5. péntek 12:00.

Szigetmonostor Község Önkormányzatának Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Szigetmonostor Község Önkormányzatának Polgármestere

pályázatot hirdet

a Szigetmonostor Faluház Igazgató (vezető állású munkavállaló) munkakör betöltésére.

A munkaviszony időtartama:

Határozott idejű munkaviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 3 évre, 2021. május 1-jétől 2024. április 30-ig szól

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2015 Szigetmonostor, Árpád utca 15.

A munkakörhöz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • Az önállóan működő intézmény vezetésével, irányításával kapcsolatos feladatok ellátása, munkáltatói jogkör gyakorlása. Tervezi, irányítja, ellenőrzi és értékeli az általa vezetett intézmény működését. Község rendezvények szervezése és lebonyolítása.
 • Községi könyvtár működtetése
 • Klímapark programok szervezése, lebonyolítása
 • Közreműködik az Önkormányzati lap gyártásában és terjesztésében

Javadalmazásra vonatkozó információk:

A munkabér és egyéb juttatások megállapítására a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • felsőfokú közművelődési szakképzettség: felsőfokú oktatási intézményben szerzett népművelő, közművelődési előadó, művelődésszervező, művelődési menedzser, művelődési (és felnőttképzési) menedzser, andragógus (művelődésszervező szakirány), kulturális mediátor, kulturális közösségszervező, ifjúsági közösségszervező, humánfejlesztő, közösségi művelődés tanár szakképzettség, továbbá ezzel egyenértékű, az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott, felsőfokú végzettségi szintre épülő közművelődési szakember, kulturális menedzser, közművelődési menedzser szakképesítés is
 • államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés elvégzése és okirattal történő igazolása, vagy a megbízást követő 2 éven belül történő elvégzésének vállalása,
 • végzettségének, szakképzettségének vagy szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben legalább öt éves szakmai gyakorlat,
 • kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység végzése,
 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet és nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 • cselekvőképesség,
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • 6 hónap próbaidő vállalása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • jó szervező, kommunikációs és kapcsolatteremtő-képesség
 • helyismeret, helyi lakos
 • közművelődési intézményben eltöltött minimum 5 éves vezetői gyakorlat
 • B kategóriás jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképpel ellátott részletes szakmai és személyes önéletrajz,
 • végzettséget, képzettséget, gyakorlatot igazoló okiratok másolata,
 • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai program,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó – a pályázati anyagában foglalt – személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 • nyilatkozat arról, hogy sikeres pályázat esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz,
 • nyilatkozat arról, hogy zárt vagy nyilvános ülésen kéri a pályázat elbírálását,
 • büntetlen előéletet igazoló 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • nyilatkozat arról, hogy nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 • nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,
 • nyilatkozat arról, hogy sikeres pályázat esetén vállalja az előírt államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó képzést.

A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban 2021. május 1. napjával tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 5. péntek 12:00

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Molnár Zsolt polgármester nyújt, a 06-70-456-9479, a 06-26-393-512 (108.mellék), valamint a 06-26-593-064 (108. mellék) telefonszámokon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton vagy személyesen, a megjelölt határidőre történő beérkezéssel, Szigetmonostor Község Önkormányzatának Polgármestere részére történő megküldésével (2015 Szigetmonostor, Fő u. 26.) kell benyújtani. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/171/2021., valamint a munkakör megnevezését: „Igazgató.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az érvényes pályázatot benyújtó pályázót a pályázati határidő lejártát követő harminc napon belül a munkáltatói jogkör gyakorlója által létrehozott – a kulturális intézmény alapfeladatait érintően szakértelemmel rendelkező tagokból álló – bizottság hallgatja meg és a pályázati határidő lejártát követő hatvan napon belül dönt. A kinevezésről Szigetmonostor Község Önkormányzatának Képviselő – testülete dönt. A pályázat érvénytelenné nyilvánításának jogát fenntartjuk.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. április 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • szigetmonostor.hu: 2021. január 29.
 • községi hirdetők: 2021. január 29.
 • Újságoló

 

Szigetmonostor, 2021. január 29.

 

 

Molnár Zsolt
polgármester

 

Pályázati kiírás