2022. június 30., 23:35
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 2 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

Június 29-én a felhalmozódott és halasztást nem tűrő feladatok miatt rendkívüli testületi ülést tartott a szentendrei képviselő-testület. Az ülés talán legfontosabb döntése volt, hogy a közbeszerzési eljárások elindításáról, köztük a város csatornahálózatának tehermentesítéséról szóló beruházáshoz kapcsolódó közbeszerzés elindításáról határozott a testület. Az is fontos döntés volt, amelyben a Budakalász fél elkerülő úttal kapcsolatos állami főépítészi javaslatoknak a helyi szabályzatokba való beépítéséről döntöttek a képviselők.

Az ülésen határozatott hoztak arról, hogy július elsejétől a Dunakanyar Sportegyesület számára ingyenesen biztosítja az önkormányzat a Kőzúzó utcai sporttelep használatát. A döntésre azért volt szükség, mert a sporttelep fejlesztésére elnyert TAO támogatási szerződés megkötéséhez 5 millió forintot meghaladó támogatás esetén 5 éves ingyenes használat biztosítása szükséges.

A testület a Településszerkezeti terv (TSZT) és a Szentendre Építési Szabályzatának (SZÉSZ) mellékletét képező Szabályozási terv (SZT) módosításáról is döntött. Erre azért volt szükség, mert 2005 óta zajlik a Budakalász elkerülő út (illetve mai megnevezése szerint Budakalász fél-elkerülő) tervezése és engedélyezése. A NIF Zrt. elkészíttette az engedélyezési terveket, amelyek véglegesítése után 2021 májusában megindították az útépítési engedélyezési eljárást. A tervek elkészültekor vált biztossá, hogy a beruházáshoz és a kisajátítási eljárás megindításához szükséges a TSZT és a SZÉSZ módosítása, mert az ez utóbbiban szereplő jelenlegi szabályozási vonal némileg eltér a végleges útépítési tervekben szereplő kisajátítási vonaltól.

A képviselő-testület tavaly júniusban változtatási tilalomról szóló rendeletet alkotott annak érdekében, hogy megakadályozza a város zsúfoltságának növekedését. Az akkor elrendelt tilalom a tervezett jövőbeni szabályozás céljával összhangban jellemzően azon ingatlanokra vonatkozott, amelyekre kettő vagy több lakás, illetve üdülő lenne építhető. A mostani ülésen megszavazott rendeletmódosítás értelmében azok a családok, amelyek a SZÉSZ-ben jelenleg megengedettnél kevesebb épületet kívánnak építeni, az önkormányzattal kötött megállapodás alapján mentesülhetnek a tilalom alól.

A Kucsera Ferenc és a Péter Pál utcákba tilos lesz behajtani

A következő napirendi pontban a történelmi óváros két utcájának, a Kucsera Ferenc és a Péter Pál utcáknak az átmenő gépkocsiforgalom elől való elzárásáról döntöttek a képviselők. Az azt megelőző vitában Laárné Szaniszló Éva képviselő hiányolta a témában március 11-én tartott lakossági fórum jegyzőkönyvét az előterjesztésből, ugyanakkor nehezményezte, hogy a fórumon nagyon kevesen vettek részt. Hozzátette, ezzel együtt hiányolja, hogy más módon nem kereste az önkormányzat sem a lakossággal, sem az érintett intézményet. Elmondta, ő maga is szívén viseli az óváros sorsát, de úgy véli, nem kellőképpen előkészített a határozati javaslat, nincs például elegendő hely arra, hogy a Dunakorzón érkező autók – látván a behajtási tilalmat – megforduljanak.

Fülöp Zsolt polgármester válaszában elmondta, közvetlenül egyetlen intézmény sem érintett a változtatásban, illetve hogy a római katolikus egyházzal is egyeztettek, amelynek nem volt kifogása a tervezett változtatással szemben. Kiemelte, az OTP elköltözését követően jelentősen csökkent ezen a területen a forgalom.

Pál Gábor képviselő arról beszélt, hogy több lakossági fórumot is rendeztek, ahol az érintettek határozottan kérték az átmenő forgalom kitiltását a két utcából. Hangsúlyozta, ezeken az utcákon százával mennek az óvodások és iskolások, ami alátámasztja a tervezett változtatást, illetve a járdák hiánya miatt veszélyes az úttestre kilépni.

Jámbor Ferenc, a Szentendrei Rendészeti Igazgatóság vezetője elmondta, a lakosság véleményének kikérése előtt és után is dolgoztak a megoldásan forgalomtechnikai szakemberek, az általuk az asztalra letett megoldás biztosítja az engedéllyel nem rendelkezők számára a biztonságos megfordulást, illetve az érintett terület biztonságos elhagyását.

Szűcs Katalin a pénzügyi ellenőrző bizottság elnökeként arról beszélt, úgy tudják elfogadni a javaslatot, ha az része lesz, a város parkolási rendszerének teljes átszervezésének. Szerencsésnek tartaná, ha hamarosan sor kerülne a teljes szabályozás elkészítésére. Ezért azt javasolják, a rendelet módosítása augusztus 31. után lépjen életbe, és addigra készüljön el a teljes szabályozás. Egyúttal javasolta, hogy időben helyezzék ki az alternatív útvonalakat és parkolóhelyeket mutató táblákat.

Boda Anikó az iránt érdeklődött, hogy miként lehet például a tempolmba igyekvőknek behatjási engedélyt kérni, illetve hogy ki, mikor és kivel egyeztetett a katolikus egyházzal. Jámbor Ferenc elmondta, a rendelet erről nem rendelkezik, a kihelyezendő táblák azonban tájékoztatást adnak arról, hogy a templomba igyekvők mentesülnek a behajtási tilalom alól. Pál Gábor képviselő pedig arról tájékoztatta a képviselőt, plébános úrral abban egyeztek meg, hogy a mozgásukban korlátozottak, illetve az esküvőre, keresztelőre, gyászszertartásra érkező hívek behajtási engedélyt kapnak majd. A képviselő arról is beszélt, hogy szerinte még a nyáron be kellene vezetni a tervezett változtatásokat, mert így szeptemberre hozzászoknak az emberek.

Zakar Ágnes képviselő javaslatot tett arra, hogy rögzítsék a rendeletbe, hogy az egyházi rendezvényekre érkezőkkel kapcsolatos teendők intézésével megbízzák a polgármestert.

Magyar Judit alpolgármester arról beszélt, hogy a tervezett átalakítás miatt több parkolóhely is megszűnik, ami éves szinten hozzávetőlegesen 15 millió bevételkiesést jelent az önkormányzati költségvetésnek. Egyúttal támogatta Szűcs Katalin javaslatát, mert a parkolási rendszer átalakításának vannak olyan elemei, amelyek plusz bevételt jelentenek a városnak, amelyre a jelenlegi, forráshiányos helyzetben feltétlenül szükség lenne.

Fülöp Zsolt polgármester mindkét módosítási javaslatot befogadta. A parkolási rendszer átalakításával kapcsolatosan elmondta, azzal hogy az állam elvonta a gépjárműadót az önkormányzatoktól, egyúttal az ezzel kapcsolatos nyilvántartások is elkerültek Szentendrétől, ezért az eddig a szentendreiek számára nyújtott parkolási kedvezmények elbírálása bizonytalanná vált, hiszen nem tudni ki adott el, ki vásárolt új autót. Ezért valóban a lehető leggyorsabban meg kell alkotni az új parkolási rendeletet. A polgármester kiemelte, feltétlenül szerepelni kell a rendeletben, hogy a türelmi idő leteltéig nem lesznek büntetések.

Továbbra is szükség lesz adóigazolásra a parkolási kedvezményhez

Az előző napirendi ponthoz kapcsolódva következő határozatukban arról is döntöttek a képviselők, hogy a fizetős parkolási rendből ki kell venni a a Kucsera Ferenc és a Péter Pál utcákat, hiszen azokba behajtani sem lehet majd. A szentendreiek számára járó ingyenes parkolási lehetőség megszerzéséhez eddig nullás adóigazolásra volt szükség. amelyet a jegyző állított ki. Az előterjesztés szerint a jövőben ezen igazolási kötelezettséget törölnék. Ennek kapcsán Fülöp Zsolt elmondta, miután nincs már a városnál a gépkocsiadóval kapcsolatos adatbázis, hatalmas adminisztrációs terhet jelentene, ha minden érintett szentendrei megjelenne az önkormányzatnál, kérve a nullás igazolást. Ezért azt javasolta, hogy az ingyenes parkolási jogosultság elbírálására a lehető leggyorsabban dolgozzanak ki valamilyen egyszerűbb módszert, addig pedig ne követeljék meg a nullás adóigazolást.

Ezzel Szűcs Katalin bizottsági elnök nem értett egyet, módosító javaslatot tett, amely szerint a nullás adóigazolási kötelezettség benne marad a rendeletben addig, amíg ennél egyszerűbb megoldást nem találnak.

Az adóiroda vezetője, Siklósi-Dutkay Csilla elmondta, eddig 500 kérelem érkezett ilyen ügyben hozzájuk, egyetlen alkalommal sem találtak olyat, akinek adótartozása lett volna. Ebből tehát bevétele nem volt az önkormányzatnak. Hozzátette, az adóigazolást kizárólag az érintettnek adhatja ki a vonatkozó jogszabályok értelmében. Felvetette, miután az önkormányzat rendszeresen közöl adatokat a NAV-val, az ingyenes parkolást kérelmező a NAV-.tól lekérheti saját adószámláját, ami igazolhatja, hogy nincs tartozása sem az állam, sem az önkormányzat felé.

A testület végül úgy határozott, hogy elfogadja pénzügyi ellenőrző bizottság javaslatát, azaz marad a nullás adóigazolás kötelezettség az ingyenes parkolási kérelmek elbírálásánál. Az előző határozattal érintett két utcát pedig kivették a parkolási rendből.

A következő határozatban arról döntött a testület, hogy három közbeszerzési eljárásban is átruházza az eljárást lezáró döntést a Pénzügyi Ellenőrzési Bizottságra. Ennek oka, hogy olyan időszakban kell határozatot hozni, amikor a képviselő-testület nem ülésezik, azonban a döntés meghozatalához kiemelt érdek fűződik. A meghozandó döntések az alábbi eljárásokat érintik:

A „Barackvirág utca csapadékvíz elvezetés, esőkert” című uniós nyílt eljárást megindította, az ajánlattételi határidő 2022. június 30. Figyelemmel az építőipari áremelkedésre, szükséges a szerződés mielőbbi megkötése.

A „Városi intézmények – HÉV kerékpáros összekötése I” építési tárgyú uniós nyílt feltételes közbeszerzést az Önkormányzat szintén megindította, az ajánlattételi határidő 2022. július 7. A várható többlet támogatási igény mielőbbi benyújtása érdekében javasolt az eljárás lezáró döntés meghozatalát átruházni.

A Szentendrei Rendészeti Igazgatóság „Parkoló automata bérlet, üzemeltetés” tárgyú, hirdetménnyel induló tárgyalásos közbeszerzési eljárása a végső ajánlattételi szakaszban van, az eljárást lezáró döntés meghozatalára várhatóan július első felében kerülhetne sor. A beszerzés mielőbbi lebonyolítása érdekében javasolt az eljárás lezáró döntés meghozatalát átruházni.

Felújítják a csatornahálózatot

Következő határozatában arról döntött a képviselő-testület, hogy megindítja a közbeszerzési eljárást a „Szentendre Város egyesített rendszerű csatornahálózatának tehermentesítése – csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése” beruházás ügyében. A Nemzeti Vízművek Zrt-vel és a DMRV-vel folytatott egyeztetés alapján a közbeszerzést az önkormányzatnak kell lefolytatni, tekintettel arra, hogy a csapadékvíz elvezetés nem állami közfeladat, hanem önkormányzati. Ezzel együtt a munkálatokat össze kell hangolni a területen található ivóvíz hálózat felújításával, amely állami feladat, és az említett két állami vállalat végzi. A beruházás jelentősen javítja majd a területen élők életminőségét. Miután az eljárást akkor kell indítani, amikor a képviselő-testület nem ülésezik, a képviselők arról is határoztak, hogy a döntési jogosítványt átruházzák az Önkormányzat Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottságára.

Következő határozatban arról is döntöttek a képviselők, hogy elindítják a Szentendrei Rendészeti Igazgatóság „Közterületi feladatokat támogató ügyviteli rendszer és kapcsolódó szolgáltatások biztosítása” tárgyú közbeszerzési eljárását. Olyan komplex, integrált rendszer beszerzéséről van szó, amely a parkolástól kezdve minden rendészeti igényt képes kiszolgálni. A beruházás fontossága és a beszerzés mielőbbi lebonyolításához érdekében az eljárás megindításáról szóló döntést szintén a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottságra ruházták át.

A következő döntés szintén egy beruházásról szólt. Az önkormányzat 2020-ban a Nemzeti Kulturális Alap Örökségvédelmi Kollégiuma által kiírt pályázaton a Bogdányi út 41. számú copf stílusú műemlék épület utcai épületrészének tetőrekonstrukciójára 5 millió forint támogatást nyert 5.884.255 Ft önrész vállalása mellett. A munkák elvégzésére beérkezett legkedvezőbb árajánlat 16.873.353 forint volt. Miután a beruházás meghiúsulása esetén elveszne a már átutalt ötmillió forintos támogatás, a testület úgy döntött, a fejlesztési céltartalékból megemeli az önrészre szánt összeget 11.873.353 forintra emeli.

A rendkívüli testületi ülés utolsó döntése szerint a képviselők elutasították a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt.bérleti díj mérséklése iránti kérését. A világhírű vállalkozás azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy adjon kedvezményt az általa használt épület bérleti díjából. Szűcs Katalin bizottsági elnök úgy vélte, az önkormányzat a turisztikai koncepció, a brand stratégia elkészítésével mindent megtesz a turizmusból élő vállalkozások támogatására, de úgy gondolja, a jelenlegi helyzetben az önkormányzat az utolsó szervezet, amelytől a vállalkozások egyéb támogatást is várhatnak. Hasonló véleményen volt Magyar Judit alpolgármester és Pál Gábor képviselő. Utóbbi arról beszélt, hogy luxuscégről van szó, amelyet nem az önkormányzatnak kell támogatni.