2015. július 3., 12:03
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 9 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

Szentendre Város Önkormányzata (2000 Szentendre, Városház tér 3.) nyilvános, nyílt pályázatot hirdet az alábbiakban meghatározott ingatlan értékesítésére:

 

Cím

(Szentendre)

Övezeti besorolás. Alapterület Bruttó Induló (licit) ár Pályázati biztosíték

Hrsz: 0403/52

(legelő)

Üh-3

(Üdülőterületek – Hétvégi házas területen)

4.922 m2 25.590.000 Ft 250.000 Ft

Ajánlattételre jogosult minden a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvényben (továbbiakban: Földforgalmi törvény) meghatározott természetes vagy jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, azzal a feltétellel, hogy a pályázónak az Önkormányzattal szemben az ajánlat benyújtásának időpontjáig semmilyen lejárt esedékességű tartozása nem állhat fenn.

Az ingatlan értékesítése a pályázat nyertese, azaz a nyilvános pályázat és licittárgyalás alapján a legmagasabb ajánlatot tevő pályázó részére történik, melyről a végső döntést a munkacsoport által készített összegzés alapján a 175/2015. (VI.15.) VB sz. döntés szerint a Polgármester hozza meg.

Pályázati ajánlat

A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:

 1. Pályázó nevét, címét, a megvásárolni kívánt ingatlan pontos meghatározását, a pályázó ajánlatát az ingatlan vételárára vonatkozóan, amely az induló licit árnál kevesebb nem lehet. (1. sz. melléklet)
 2. A pályázati biztosíték befizetésének banki igazolását.
 3. Nyilatkozatot a pályázati feltételek elfogadásáról és az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó kötelezettség vállalásáról. (2. sz. melléklet)
 4. Adóiroda nyilatkozata arról, hogy a pályázónak helyi adó tartozása nem áll fenn az Önkormányzattal szemben.
 5. Közgazdasági Iroda nyilatkozata arról, hogy a pályázónak semmilyen lejárt esedékességű tartozása nem áll fenn az Önkormányzattal szemben.

Pályázati biztosíték

A pályázat érvényességének feltétele pályázati biztosíték befizetése és a befizetés igazolásának becsatolása a pályázati ajánlat mellékleteként.

A pályázati biztosítékot Szentendre Város Önkormányzata OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11784009-15731292 számú bankszámlájára kell befizetni. A közlemény rovatba kérjük feltüntetni a „pályázati biztosíték” megnevezést ill. az ingatlan hrsz. számát. Az összeg eredményes pályázat esetén a vételárba is beszámításra kerülő foglalónak minősül. Nem nyertes pályázók részére az általuk befizetett pályázati biztosíték az eredményhirdetéstől számított 15 munkanapon belül, kamatmentesen visszajár. Szintén 15 munkanapon belül kamatmentesen visszafizeti a kiíró a pályázati biztosítékot a pályázóknak akkor, ha a pályázati felhívást visszavonja, vagy azt eredménytelennek nyilvánítja.

Pályázat beadásának határideje: 2015. július 28. 900

Helye:  Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Központi Iktató, 2000 Szentendre, Városház tér 3.

Módja: a pályázat benyújtható személyesen, vagy postai úton. Az ajánlatot zárt borítékban „0403/52 hrsz. megjelöléssel” jeligével, 2 példányban kell benyújtani, minden oldalát aláírva, 1 példányt „eredeti” és 1 példányt „másolat” megjelöléssel kell ellátni. Ha az ajánlattevő ezt elmulasztja, a Kiíró választ egyet a beérkezett példányok közül, ami a továbbiakban az eredeti példány funkcióját tölti be. Ha példányok között eltérés adódik, az eredeti megjelölt, vagy a kiíró által eredetinek választott pályázati példányban foglaltak az irányadók.

Pályázat bontásának időpontja:  2015. július 28. 900

Helye:   Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal I. em. tárgyaló,  2000 Szentendre, Városház tér 3.

A pályázat bontása – külön meghívó nélkül – a megjelent pályázók jelenlétében történik.

Licittárgyalás időpontja:   2015. július 28. 930

Helye:  Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal I. em. tárgyaló, 2000 Szentendre, Városház tér 3.

Pályázatok elbírálása:  a benyújtott pályázatokat a Jogi, Vagyonnyilatkozat-tételi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, a Városfejlesztési Bizottság elnöke vagy az elnök által kijelölt bármely bizottsági tag; a Vagyongazdálkodási Iroda munkatársa (továbbiakban: munkacsoport) megvizsgálja. Amennyiben Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testülete 34/2003 (VI.18.) Önk. sz. rendeletében foglalt feltételek teljesültek, abban az esetben a 175/2015. (VI.15.)  VB sz. döntés szerint a végső döntést a Polgármester hozza meg és szerződést köt a nyertes pályázóval. A pályázat nyertese a licittárgyalás lezárását követően a legmagasabb vételárat ajánló, és érvényes ajánlatot tevő pályázó.

Eredményhirdetés:  a pályázat eredményét a Munkacsoport által készített összegzés alapján az arra felhatalmazott döntéshozó szerv állapítja meg, indokolt esetben a döntést hozó szerv további 60 nappal a döntés határidejét meghosszabbíthatja. A bírálat eredményéről az ajánlattevőket az elbírálást követő 15 napon belül írásban értesíti.

Regisztráció

A pályázati regisztráció a bontás meghirdetett időpontjában történik.

A pályázó köteles a bontáson és a licittárgyaláson személyesen megjelenni, olyan időpontban, hogy regisztrálása a fentiek szerint megtörténhessen.

A Földforgalmi törvényben meghatározott tulajdonszerzési jogosultsággal kapcsolatos okiratokon kívül, gazdasági társaságok képviselői egy hónapnál nem régebbi cégkivonattal és aláírási címpéldánnyal, természetes személyek érvényes személyi igazolvány bemutatásával kötelesek magukat igazolni.

A pályázó legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással is képviseltetheti magát a pályázat bontásánál és a licittárgyaláson.

A bontás alkalmával a Munkacsoport megállapítja, hogy mely ajánlatok érvényesek, illetve hogy mely ajánlatok esetében szükséges hiánypótlás. A pályázati tárgyaláson, csak az az ajánlattevő vehet részt, akinek ajánlatát a Munkacsoport nem minősítette érvénytelennek.

Érvénytelen az ajánlat, ha

 • az ajánlatot a benyújtásra meghatározott határidő eltelte után nyújtották be,
 • olyan ajánlattevő nyújtotta be, aki nem jogosult részt venni a pályázaton,
 • a pályázati felhívásban megadott induló árnál alacsonyabb összegű ajánlati árat tartalmaz,
 • a hiánypótlás felhívásban foglaltaknak a meghatározott határidőn belül nem tesz eleget.

Hiánypótlás esetén a Munkacsoport megfelelő határidő kitűzésével hiánypótlásra szólítja fel az ajánlattevőt, ha

 • a pályázati biztosítékot az ajánlattevő nem a kiírásban foglaltaknak megfelelően bocsátotta a Kiíró rendelkezésére, vagy annak befizetését nem igazolta,
 • az ajánlat nem felel meg a pályázati kiírás tartalmi feltételeinek (kivéve, ha az ajánlatot érvénytelennek minősítették),
 • a pályázati felhívásban meghatározott mellékletek valamelyikét nem tartalmazza.

Licittárgyalás

A Kiíró tájékoztatja a pályázókat, hogy a pályázatok bontása után az érvénytelenné nem nyilvánított (érvényes és hiánypótlás alatt lévő) ajánlatok között licittárgyalásra kerül sor, ahol a legkedvezőbb ajánlat, vagyis a legmagasabb megajánlott összeg az induló licit ár. Ha a beérkezett vagy a licittárgyalás során megtett ajánlatok összege megegyezik, és új ajánlatot egyik ajánlatevő sem tesz, a tárgyalást vezető személy a nyertes ajánlattevőt sorsolással állapítja meg, mely a jegyzőkönyvben rögzítésre kerül.

Licit tárgya: az ingatlan eladási ára.

Az induló licit ár a benyújtott pályázatokban megajánlott legmagasabb bruttó vételár. A licit lebonyolítása során az ajánlatokat legalább a licitet levezető személy által meghatározott összeggel lehet emelni, de minimum 50.000 Ft-tal. A licit nyertese a legmagasabb vételárat ajánló pályázó. A licitvezető személy a tárgyalást lezárja, ezt követően a pályázó újabb ajánlatot érvényesen nem tehet. A licittárgyalás teljes folyamata jegyzőkönyvben rögzítésre kerül, melyet a jelenlevők kötelesek aláírni.

Az ajánlat hatálya megszűnik, ha más ajánlattevő kedvezőbb árat ajánl, vagy ha a versenyeztetési eljárás nyertes kihirdetése nélkül fejeződik be.

A legmagasabb vételárat ajánló pályázó az ajánlatához a nyertes kihirdetéséig kötve marad.

A Ptk. 6:76.§ (1) bekezdése alapján a szerződés a nyertes kihirdetésével az elért áron létrejön.

Az ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre alkalmas okiratot (adásvételi előszerződést) az ajánlattevő köteles a nyertes kihirdetéséről történő értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül megkötni.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2003. (VI.18.) Önk. sz. rendelet 10.§  (3) pontja alapján „Önkormányzati vagyontárgy értékesítése esetén az adásvételi szerződést ellenjegyző ügyvéd, valamint az ingatlanforgalmi értékbecslő kiválasztása az önkormányzat joga.”A befizetett pályázati biztosíték a megkötött adásvételi szerződésben foglalónak minősül, és a vételárba beszámításra kerül. Amennyiben a pályázat nyertese valamely okból visszavonja vételi szándékát az ajánlati kötöttség ideje alatt, vagy nem köti meg az adásvételi szerződést a fenti határidőn belül, a pályázati biztosítékot elveszti.

Amennyiben a pályázat nyertese nem köti meg az adásvételi szerződést a fenti határidőn belül, Szentendre Város Önkormányzata jogosult a pályázat nyerteséhez címzett egyoldalú írásbeli nyilatkozatával a szerződéstől elállni, és a kiíró döntése szerint az önkormányzat a második legmagasabb vételárat ajánló ajánlattevővel kísérli meg a szerződés megkötését az ajánlattevő által ajánlott vételáron.

Vételár megfizetése

 A vevő a vételárat a szerződéskötéstől számított 30 napon belül köteles kifizetni.

Az önkormányzat a vételár teljes kiegyenlítéséig kiköti a tulajdonjog fenntartását és a teljes vételár meghatározott időre történő meg nem fizetése esetére a foglaló megtartása mellett az elállási jogot, melyet az önkormányzat, mint eladó a vevőhöz címzett egyoldalú írásbeli nyilatkozatával gyakorolhat.

A tulajdonjog változás ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetésének költségei a Vevőt terhelik. (Pl. ügyvédi díj, illeték)

Egyéb tájékoztatás:

Jelen pályázati kiírás elválaszthatatlan részét képezik a felhívás mellékleteit képező adatlapok.

A kiíró javasolja, hogy az ajánlattevő az ajánlattételi felhíváson felül saját felelősségére és költségére szerezzen be minden olyan kiegészítő információt  az ingatlanról, amely megalapozott ajánlatához szükséges lehet. A licit tárgyának művelési ág szerinti besorolása miatt külön felhívja a figyelmet a Földforgalmi törvény vonatkozó részeinek megismerésére.

A pályázattal kapcsolatosan érdeklődni, a részletes pályázati kiírást beszerezni Szentendrei Közös Önkormányzat Hivatal Ügyfélszolgálatán (2000 Szentendre Városház tér 3.) lehet. További információt előre egyeztetett időpontban a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Vagyongazdálkodási Irodájánál kaphat. Időpont-egyeztetés:

Telefonszám: 26/785088

E-mail: kovacsics.roberta@pmh.szentendre.hu

A pályázati ajánlatot benyújtani Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Iktatójába kell, vagy postai úton a 2000 Szentendre Pf. 54.-es címre.

A pályázati hirdetmény teljes szövege a www.pmh.szentendre.hu/ingatlanportal internetes oldalon, az önkormányzat hivatalos honlapján is megtekinthető.

Szentendre Város Önkormányzata fenntartja a jogot, hogy a pályázatot bármikor indoklás nélkül, valamint bármilyen költség, kiadás megtérítése nélkül visszavonhatja, illetve eredménytelennek nyilváníthatja.