2017. augusztus 4., 09:12

 

Szentendre Város Egészségügyi Intézményei (2000 Szentendre, Kanonok utca 1.)

„masszőr stúdió” céljára szolgáló,10 m2 helyiségének

bérbe-vételére

 1. A pályázat célja és feltételei:

 

 1. Szentendre Város Egészségügyi Intézményei (SZEI) képviseletében az intézményvezető Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és az önkormányzati vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról című, 34/2003. (VI.18.) önkormányzati rendelete alapján nyilvános pályázati felhívást tesz közzé a fentiekben meghatározott helyiség határozatlan idejű bérbevételére.

 

 1. A pályázat az ingatlan helyiségének bérbevételére vonatkozik, mely Szentendre Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában van. A bérbevételre kerülő ingatlan környezete közművesített (villany, víz, csatorna, gáz, fűtés/hűtés). A helyiség adatait, az induló ajánlati árat és az értékelés súlypontjait az számú melléklet tartalmazza.

 

 1. A masszőr stúdió rendeltetésszerű működéséhez szükséges berendezés biztosítása a bérlő feladata.

 

 1. A helyiségeket megtekintett állapotában, jelenlegi közműellátottságával adja bérbe a kiíró legkorábban 2017. szeptember 1-től.

 

 1. Az ajánlathoz mellékelni a Társaság esetén hatályos adatokat tartalmazó cégkivonatot (lehet internetről lehívott is), valamint eredetivel mindenben megegyező aláírási címpéldány másolatot.

 

 1. A pályázati kiírás és dokumentumai letölthetők a SZEI honlapjáról, illetve papír alapon átvehetők munkanapokon 8-15 óra között a SZEI Titkárságán (2000 Szentendre, Kanonok utca 1.)

 

 1. A pályázatokat a számú melléklet (Pályázati adatlap) kitöltésével és a mellékletként felsorolt dokumentumokkal, a megjelölt helyre, 1 db zárt, cégjelzés nélküli borítékban, 2 példányban (1 db eredeti – „EREDETI PÉLDÁNY”- megjelöléssel, 1 db másolat), magyar nyelven kell benyújtani. A borítékon fel kell tüntetni az alábbi szöveget:

 

„Helyiség bérbevételi ajánlat – Szentendre Város Egészségügyi Intézményei”

 

 1. A pályázó köteles az eredeti példányt megjelölni, „EREDETI PÉLDÁNY” felírással ellátni. Ennek elmulasztása esetén az ajánlatkérő választ a beérkezett példányok közül és a továbbiakban azt tekintendő eredeti példánynak.

 

 

 1. A pályázat benyújtásának határideje és helye:

2017 augusztus. 16. 9.00 óra

Szentendre Város Egészségügyi Intézményei Titkársága

2000 Szentendre, Kanonok utca 1.

 

 1. Részvétel alapfeltételei:

 

 1. A pályázaton minden természetes, vagy jogi személy, gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, – vagy ezek konzorciuma – részt vehet.

 

 1. Kizárólag az vehet részt a pályázaton, aki a pályázatát a jelen kiírás szerint nyújtotta be.

 

 1. A bérlemény előzetes megtekintésére lehetőség van 2017. augusztus 13-ig, melyről emailon és/vagy telefonon előzetesen egyeztetni szükséges:

Email: szei@szeirendelo.hu

telefon: (26) 501 – 440

 

 • Érvényességi követelmények:

 

 1. Érvénytelen az ajánlat, ha:
 • az ajánlatot a benyújtásra meghatározott határidő eltelte után nyújtották be,
 • olyan ajánlattevő nyújtotta be, aki nem jogosult részt venni a pályázaton,
 • amely nem felel meg a kiírásban szereplő követelményeknek.

 

Hiánypótlás esetén az ajánlatkérő megfelelő határidő kitűzésével hiánypótlásra szólítja fel az ajánlattevőt, ha az ajánlat nem felel meg a pályázati kiírás tartalmi feltételeinek (kivéve, ha az ajánlatot érvénytelennek minősítették).

 

 1. A pályázat akkor tekinthető benyújtottnak, ha a megjelölt időre, helyre, formában és tartalommal a pályázat beérkezett.

 

 1. Ajánlatok felbontása, kézhezvétele és értékelése, eredményhirdetés:

 

 1. A pályázatok felbontása nyilvános.

 

Ideje: 2016. augusztus 18. 09:00 óra

Helye: Szentendre Város Egészségügyi Intézményei Titkársága

2000 Szentendre, Kanonok utca 1.

 

 1. Ajánlatkérő az ajánlatok felbontásának körülményeiről jegyzőkönyvet készít, valamint a pályázatok formai érvényességét (vagy érvénytelenségét) megállapítja.

 

 1. A pályázatok elbírálásának és eredményhirdetésének részletei:

 

 1. Pályázatok elbírálása: a benyújtott pályázatokat az ajánlatkérő megvizsgálja, a nyertes pályázó, aki érvényes ajánlatot tett, bírálati szempont alapján a legmagasabb bérleti díjat ajánlotta.
 2. Eredményhirdetés:

 

Az pályázat elbírálásának lefolytatása után 5 munkanapon belül.

 

 

 1. Szerződéskötésre vonatkozó kötelezettségek, jogok és egyebek:

 

 1. A nyertes ajánlattevő az eredményhirdetéstől számított 30 napon belül köteles bérleti szerződést kötni a kiíróval.

 

 1. Amennyiben a nyertes pályázó a fenti időtartam alatt nem köti meg a szerződést, úgy a kiíró a szerződéskötéstől elállhat, és a szerződést a következő legkedvezőbb ajánlattevővel kötheti meg, illetőleg megfelelő ajánlat hiányában újabb pályázat kiírása mellett dönthet.

 

 1. A pályázati felhívás a kiíró számára szerződéskötési kötelezettséget nem jelent. A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot bármikor indoklás és bármilyen költség, kiadás megtérítése nélkül visszavonhatja, illetve eredménytelennek nyilváníthatja.

 

 1. Az ajánlattétellel kapcsolatos minden költség – annak sikerétől függetlenül – az ajánlattevőt terheli.

 

 1. A szerződés kötelező részei az alábbiak:
 • A helyiséget határozatlan időtartamra, 3 havi rendes felmondással adja bérbe a Bérbeadó,
 • A bérlő három havi bérleti díjat előre, egy összegben, óvadékként köteles megfizetni a szerződés aláírásával egyidejűleg.
 • A bérleti díj tartalmazza a közös használatú helyiségek (WC-k, előterek, folyosók) takarításának díját, de nem tartalmazza a bérelt helyiségek belső takarításának díját, a bérleti díj évente a Központi Statisztikai Hivatal által kiadott az előző évre vonatkozó átlagos inflációs ráta (fogyasztói árindex) mértékével emelkedik. Az első emelés a szerződéskötést követő 1 év múlva történik.
 • A bérleti díjon felüli költségtérítés számítása az elektromos áram, a víz és csatornadíj, a hűtés-fűtés költsége és a vagyonbiztosítás esetében a szolgáltatók által számlázott bruttó ár figyelembevételével történik, a 10 m2 bérelt területnek a SZEI hasznos, 2006,85 m2 területéhez viszonyított arányában (napi arányosítást is figyelembe véve). Bérlő köteles a közüzemi díjakat a Szolgáltatók felé rendszeresen fizetni, amely a bérleti díjjal együtt kerül számlázásra.
 • a bérlő a bérelt helyiséget albérletbe nem adhatja.

 

 • Egyéb tájékoztatás:

 

A pályázattal kapcsolatosan érdeklődni, a részletes pályázati kiírás letölthető a Szentendre Város Egészségügyi Intézményei honlapjáról vagy személyesen is papír alapon is át lehet venni az Intézmény Titkárságán (Telefon: 26/ 501-440).

 

 

Szentendre, 2017. augusztus 3.

 

 

 

 

Pázmány Annamária

intézményvezető


 1. számú melléklet

 

SZENTENDRE VÁROS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEI

(Szentendre, Kanonok utca 1.)

bérbe-vételre kínált helyiség adatai

 

 

 

Megnevezés

m²

(felszámított terület)

Pályázati kiírás szerinti

bérleti díj (rezsi nélkül)

 

„Masszőr stúdió” 10

bruttó 36.000 Ft/hó

(heti 3 nap – a kedd, szerda, csütörtök – rendelési időben:

7-19 óra között)

 

Az értékelés szempontrendszere:

A pályázat nyertese a legmagasabb bruttó bérleti díjat ajánló pályázó.

 

 1. sz. melléklet

PÁLYÁZATI ADATLAP

 

Szentendre Város Egészségügyi Intézményei

helyiség bérbevételére

 

 1. A pályázó adatai:

 

 1. A társaság /természetes személy/ neve:

 

……………………………………………………………………………………………………………………………

 

 1. Székhelye/lakcíme: ……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Telefon, telefax szám, e-mail cím ……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………


 1. A társaság vezetőjének neve: ……………………………………………………………………………………………………………………………

 

 1. A társaság cégjegyzékszáma (lajstromszáma): ……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

 

 1. A pályázó társaság/ természetes személy bankszámlaszáma és a számlavezető pénzintézet megnevezése: ……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

 1. A meghirdetett helyiségre vonatkozó bérbevételi árajánlat:

 

Bérbevételi ajánlatom(tunk) a Szentendre Város Egészségügyi Intézményei 10 m2 masszőr stúdió helyiségére vonatkozik, határozatlan időtartamra, heti 3 napra (kedd, szerda, csütörtök)

 

………………………………. Ft,

azaz …………………………………………………………………………… forint havi bérleti díjért.

 

III. NYILATKOZAT:

 • Ajánlati kötöttséget vállalok a pályázat bontását követő 30 (harminc) napig.
 • Az ajánlattevő nem áll végelszámolás alatt, vagy nincs ellene csődeljárás vagy felszámolási eljárás folyamatban,
 • Az ajánlattevő tevékenységét nem függesztette fel, vagy tevékenységét nem függesztették fel,
 • Az ajánlattevőnek nincs egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési, vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettsége, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott,
 • Az ajánlattevő gazdasági, illetőleg szakmai tevékenységével kapcsolatban – öt évnél nem régebben meghozott – jogerős bírósági ítéletben megállapított jogszabálysértést nem követett el,
 • Az ajánlattevő a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 11. §-a, vagy az Európai Közösséget létrehozó szerződés 81. cikke szerinti – öt évnél nem régebben meghozott – jogerős és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést nem követett el versenyeztetési eljárás során; illetőleg ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság vagy bíróság – öt évnél nem régebben – jogerősen nem állapította meg, és bírságot szabott ki,
 • Az ajánlattevő a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában bejegyzett,
 • Az ajánlattevő a szolgáltatás nyújtásához a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal rendelkezik,
 • Az ajánlattevő a pályázati eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítése során hamis adatot nem szolgáltatott, illetőleg hamis nyilatkozatot nem tett.
 • Az ajánlattevő a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. szerint átlátható szervezetnek minősül.

 

 

Kelt: 2017. ___________________________

 

 

 

 

 

 

aláírás (cégszerű)

« 2023. december » loading...
h K s c p s v
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
hét 11

P’Art Mozi – filmszínházi programok

2022. 01. 01. - 2029. 12. 16.
hét 11

A GYŰJTEMÉNY (1900-2022)

2023. 03. 25. - 2028. 03. 26.