2020. január 23., 16:18
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 4 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

Szentendre Város Önkormányzat pályázatot hirdet a Ferenczy Múzeumi Centrum múzeumigazgatói tisztségének ellátására. A vezetői megbízás 5 éves határozott időre, 2020. június 1-től 2025. május 31-ig szól. A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 02.

Szentendre Város Önkormányzat a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Ferenczy Múzeumi Centrum  múzeumigazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás 5 éves határozott időre, 2020. június 1-től 2025. május 31-ig szól.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2000 Szentendre, Kossuth Lajos utca 5.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Feladata a tagintézmények szakszerű és törvényes működtetése, a felelős gazdálkodás, az intézmény közép- és hosszú távú fejlesztési céljainak, stratégiájának kidolgozása, döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 3. számú mellékletének rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• büntetlen előélet
• magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, ill. bevándorolt vagy letelepedett személy,
• mesterfokozatú végzettség és szakirányú szakképzettség vagy jogász vagy közgazdász szakképzettség,
• a végzettségének és szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlat,
• kiemelkedő szakirányú tudományos vagy szakmai tevékenységet végez.
• vezetői gyakorlat,
• tárgyalásszintű idegennyelv-ismeret, amelynek igazolása történhet különösen államilag elismert komplex típusú középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat, a szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás bemutatásával,
• a Kjt.20/B. § (2) bekezdés alapján a magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető (150/1992.(XI.20.) Korm. rendelet szerint),
• a kultúráért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló rendelet szerint akkreditált, államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyamot kell elvégeznie a megbízást követő két éven belül,
• kinevezése esetén vagyonnyilatkozat-tétel.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• magas szintű nyelvismeret,
• nemzetközi vonatkozású muzeológiai projektben szerzett vezetői tapasztalat,
• jelentős kurátori tevékenység
• minimum 5 év vezetői gyakorlat múzeumi vagy művészeti intézmény élén
• a pályázó nemzetközi múzeumi szcénában való jártassága
• kulturális, művészeti stratégia kialakításában való, dokumentált jártasság
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• A pályázó részletes, fényképes szakmai önéletrajza,
• szakirányú egyetemi végzettség és szakképzettség, egyéb iskolai végzettségek másolata,
• az intézmény vezetésére, fejlesztésére, tevékenységének társadalmi elismertetésére vonatkozó program,
• 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy megkérésének igazolása,
• nyilatkozat, hogy nem áll a pályázó közügyektől eltiltás hatálya alatt, valamint a foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt (az erkölcsi bizonyítvány megérkezéséig az igénylést igazoló okirat másolata);
• vezetői gyakorlat igazolása,
• a végzettségnek és szakképzettségnek és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban szerzett legalább öt éves szakmai gyakorlat igazolása,
• kiemelkedő szakirányú tudományos tevékenység igazolása, tudományos- szakmai publikációs jegyzéke,
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
• pályázó nyilatkozata, melyben hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati anyagát a pályázati eljárásban résztvevők megismerhessék, és abba betekintsenek,
• a pályázó nyilatkozata az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény rendelkezéseinek megfelelően határidőben történő vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalására vonatkozóan
A beosztás betölthetőségének időpontja: 2020. június 01.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 02.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bánffy-Szegedi Tünde nyújt, a 06-26-785-066-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, vagy személyesen: Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Központi Iktató, 2000 Szentendre, Városház tér 3. címre történő megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:1/2020., valamint a munkakör megnevezését: múzeumigazgató.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázót a pályázati határidő lejártát követő 21 napon belül a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 7.§ (2) bekezdésében meghatározott összetételű bizottság hallgatja meg. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvény 45. § (4) bekezdésében foglaltak szerint a vezetői kinevezéshez a kultúráért felelős miniszter egyetértése szükséges.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. áprilisában tartandó Képviselő-testületi ülés időpontja

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.szentendre.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kinevezés és a felmentés jogát Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete, az egyéb munkáltatói jogokat Szentendre Város Polgármestere gyakorolja. A megbízási jogkör gyakorlója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívásban feltüntetett valamennyi formai és tartalmi feltételnek megfelel, határidőben benyújtják. A közalkalmazotti alapjogviszony határozatlan időre szól, újonnan létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 21/A. § (4) – (5) bekezdésében foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidő kikötésével.

Sikertelen pályázat esetén a pályázó részére a pályázati anyagot visszajuttatjuk. Amennyiben a pályázó az általa benyújtott, személyes adatokat tartalmazó adathordozót a pályázat elbírálási határidejétől számított kilencven napon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre, a személyes adatai pedig törlésre kerülnek.