2022. június 20., 16:05

Szentendre Város Önkormányzata a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Püspökmajor Lakótelepi Bölcsőde intézményvezetői (magasabb vezető) munkakörének betöltésére. A pályázat benyújtásának határideje 2022. augusztus 9.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama határozott időre, 5 évre, 2022. november 1.-2027. október 31.-ig szól.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2000 Szentendre, Hamvas Béla utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az intézmény Alapító Okiratában, Szakmai Programjában, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatában (továbbiakban: SZMSZ) foglalt tevékenységi körbe tartozó feladatok vezetői ellátása, irányítása, ellenőrzése, az intézmény szakszerű, törvényes, költséghatékony működtetése, szolgáltatásainak jogszabály szerinti biztosítása. Feladata az intézmény zavartalan működésének, színvonalas szakmai munkájának szervezése, valamint munkáltatói jogkört gyakorol az intézmény foglalkoztatottjai felett.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a(z) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet, egyéb juttatások tekintetében a bölcsődei SZMSZ az irányadók.

Pályázati feltételek:
•         Főiskola, 1. csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA) vagy 2. a) bölcsődei szakgondozó (OKJ), b) csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ), c) csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ), d) csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó (OKJ), e) kisgyermekgondozó, -nevelői (OKJ), f) csecsemő- és kisgyermeknevelő asszisztens (FOKSZ), g) csecsemő- és gyermekgondozói (OKJ)végzettséggel rendelkező: intézetvezető, szakoktató, védőnő, felsőfokú szociális szakképzettség vagy pedagógus szakképzettség,
•         legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.
•         nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt, amelyről a megbízást megelőzően nyilatkozik.
•         vezetői megbízás esetén az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek teljesítéséről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalása.
•         a Kjt. 41-44. §-ai szerinti összeférhetetlenségi ok vele szemben nem áll fenn,
•         a Kjt. 20/B § (2) bekezdésében foglaltak értelmében a magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
•         büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•         intézményvezetői tapasztalat
•         szentendrei vagy kistérségi lakhely

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•         fényképpel ellátott szakmai önéletrajz,
•         közalkalmazotti jogviszony létesítéséhez 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
•         iskolai végzettségeket és egyéb szakképesítéseket igazoló okiratok másolata, a személyes meghallgatások során az eredeti okiratok bemutatása mellett,
•         az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó átfogó vezetési program,
•         nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázatot és személyes adatait a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik.
•         nyilatkozat arról, hogy vezetői megbízása esetén az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek teljesítéséről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítését vállalja.
•         nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt,
•         nyilatkozat arról, hogy a Kjt. 41-44. §-ai szerinti összeférhetetlenségi ok vele szemben nem áll fenn,
•         nyilatkozat arról, hogy a pályázat nyilvános vagy zárt bizottsági és képviselő-testületi ülésen történő tárgyalásához járul hozzá.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2022. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 9.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szili Mónika nyújt, a 06/26-785-066 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
•         Postai úton, a pályázatnak a Szentendre Város Önkormányzat címére történő megküldésével (2000 Szentendre, Városház tér 3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 6/2022., valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatnak a benyújtási határidőig be kell érkeznie. Hiánypótlás benyújtásának a benyújtási határidő leteltét követően helye nincs, kivéve a pályázati határidőn belül igazolt módon megigényelt erkölcsi bizonyítvány hivatalos iratként való csatolását. A pályázatokat a Kjt.-ben és a Korm. rendeletben foglaltak alapján összehívott bizottság véleményezi. A pályázatokról Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt a 2022. szeptemberi képviselő-testületi ülésen, de legkésőbb a benyújtási határidőt követő hatvan napon belül.
A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. szeptember 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•         kozigallas.hu, 2022. 06. 24-től

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Újonnan létesített jogviszony esetén – a Kjt. 21/A. § (4)-(5) bekezdéseiben foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidő megállapítása kötelező.

« 2023. december » loading...
h K s c p s v
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
hét 11

P’Art Mozi – filmszínházi programok

2022. 01. 01. - 2029. 12. 16.
hét 11

A GYŰJTEMÉNY (1900-2022)

2023. 03. 25. - 2028. 03. 26.