2020. október 16., 09:19
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 4 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

Szentendre Város Önkormányzat pályázatot tesz közzé az önkormányzati tulajdonú V-8 Uszoda és Szabadidőközpontot üzemeltető AQUAPALACE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetői tisztségének betöltésére. A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 30.

 

Pályázati felhívás az AQUAPALACE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetői tisztségének betöltésére

Szentendre Város Önkormányzat (2000 Szentendre, Városház tér 3.; képviseli: Fülöp Zsolt polgármester) pályázatot hirdet a 100%-os önkormányzati tulajdonú AQUAPALACE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetői feladatainak ellátására.
Az ügyvezetői tisztség határozatlan időre szóló munkaszerződéssel, három hónap próbaidővel létesíthető.

A munkáltató adatai

Aquapalace Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
cégjegyzékszám: 13-09-108616
székhely: 2000 Szentendre, Kálvária út 16. C épület
adószám: 13753069-2-13;
tulajdonos: Szentendre Város Önkormányzat

A társaság feladata

A társaság tevékenysége az önkormányzati tulajdonú V-8 Uszoda és Szabadidőközpont üzemeltetése (az uszodaépület területén wellness, fitness, szauna, jakuzzi, szolárium, konditerem, masszázs szolgáltatás, konferenciaterem, parkolóház, valamint egyéb bérbe adható helyiségek és üzletek is vannak), valamint a Postás Strand üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátása.

Az ügyvezető feladata

Az Aquapalace Kft. ügyvezetői feladatainak ellátása különösen:
– a társaság innovatív, eredményes, hatékony és gazdaságos működtetése a hatályos jogszabályoknak, az alapító okiratnak, valamint a belső szabályzatoknak megfelelően, és az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása;
– a munkáltatói jogok gyakorlása a társaság munkavállalói tekintetében;
– a társaság képviselete hatóságok előtt, valamint harmadik személyekkel szemben;
– Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete felé üzleti terv készítése, és a testület által elfogadott éves üzleti tervben meghatározott célok megvalósítása;
– szakmai és pénzügyi beszámoló készítése Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete számára a célok megvalósításáról;
– a társaság vagyonának megőrzése, gyarapítása;
– teljes szellemi felkészültséggel, szakmai tapasztalattal a társaság célszerű és hatékony működésének elősegítése, továbbá elvárható intézkedés megtétele a társaság gazdasági érdekeinek megvalósulása, és az uszoda műszaki fejlesztése érdekében;
– fürdőturizmus fejlesztése, kapcsolódva Szentendre idegenforgalmának növeléséhez;
– a tulajdonossal való együttműködés és kapcsolattartás;
– saját vezetői és szakmai ismeretek fejlesztése;
– kapcsolattartás külső szervekkel, személyekkel, üzleti partnerekkel;
– ellátni mindazokat a feladatokat, melyekre Postás Strandra kötött üzemeltetési szerződésben foglaltak szerint köteles;
– mindazon kötelezettségek teljesítése, feladatok ellátása, amelyeket a Ptk, egyéb jogszabályok, a társaság alapító okirata, a munkáltató belső szabályzatai, valamint a munkaszerződés az ügyvezető feladati közé sorol.

A pályázat feltétele:
– felsőfokú (egyetemi vagy főiskolai) végzettség;
– a feladat ellátására vonatkozó koncepció benyújtása, mely nem több, mint 3 oldal (a koncepció térjen ki a kulcs elvárásban megfogalmazott célokra);
– szakmai önéletrajz;
– motivációs levél;
– fizetési igény megjelölése;
– magyar állampolgárság;
– büntetlen előélet;
– teljes cselekvőképesség.

Kulcs elvárás:
– A társaság ügyvezetőjétől kulcs elvárás, hogy a fenntartótól minél kevesebb önkormányzati forrást vegyen igénybe a létesítmény működtetéséhez, továbbá az uszoda optimális kihasználtságú üzemeltetése, különös tekintettel az egyesületekre és az iskolai úszásoktatásra.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– helyismeret,
– gazdasági felsőfokú végzettség;
– hasonló területen szerzett vezetői tapasztalat;
– egyéb üzleti/gazdasági területen szerzett vezetői tapasztalat;
– hasonló területen/feladatkörben szerzett szakmai tapasztalat;
– sportmenedzseri képesítés;
– munkakör ellátása során hasznosítható, legalább tárgyalóképes szintű angol vagy egyéb nyelvismeret.

A pályázathoz csatolni kell:
– végzettséget és nyelvismeret igazoló dokumentumok másolatát;
– szakmai önéletrajzot; – motivációs levelet;
– a pályázó szakmai elképzeléseit tartalmazó összefoglalót;
– hatósági erkölcsi bizonyítványt;
-hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázó az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács 2016/679. sz. Rendeletének 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján kifejezett és egyértelmű hozzájárulását adja ahhoz, hogy a benyújtott pályázati anyagban szereplő, az adatkezelő (Szentendre Város Önkormányzat, Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal) számára önkéntesen megadott személyes adatait a pályázati eljárásban résztvevő személyek a pályázat lefolytatásához szükséges mértékben és célból kezeljék és tárolják;
– nyilatkozatot, az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény szerint előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról;
– összeférhetetlenségi nyilatkozat arról, hogy az ügyvezetői igazgatói feladatok ellátásának nincsen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti akadálya.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 30.
A pályázat elbírálásának határideje: a Képviselő-testület 2020. novemberi ülése

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot postai úton, Szentendre Város Önkormányzat 2000 Szentendre, Városház tér 3. Központi Iktató címre kell eljuttatni. A borítékon kérjük feltüntetni a pályázat azonosítóját: „Aquapalace Kft. ügyvezető”.

Pályázattal kapcsolatosan további információ beszerezhető:
– formai, jogi kérdésekben dr. Mérész Katalin tel.: 26/785-073; dr.meresz.katalin@szentendre.hu

– egyéb kérdésekben titkarsag@szentendre.hu e-mail címen