2020. február 25., 15:07
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 4 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

Szentendre Város Önkormányzat pályázatot hirdet a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár igazgatói posztjára. A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 31.

Szentendre Város Önkormányzat a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű                    

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás 5 éves határozott időre, 2020. augusztus 1-től 2025. július 31ig szól.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2000 Szentendre, Pátriárka utca 7.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Feladata a tagintézmény szakszerű és törvényes működtetése, a felelős gazdálkodás, az intézmény közép- és hosszú távú fejlesztési céljainak, stratégiájának kidolgozása, döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Felelős az intézmény jog- és szakszerű működtetéséért, a jogszabályokban meghatározottak szerinti pénzügyi, számviteli és gazdasági feladatok ellátásáért.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 3. számú mellékletének rendelkezései az irányadók.                 

Pályázati feltételek:

büntetlen előélet
magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, ill. bevándorolt vagy letelepedett személy,
rendelkezik szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, vagy

nem szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel és az Országos Képzési Jegyzék (a továbbiakban: OKJ) szerinti segédkönyvtáros szakképesítéssel, és

rendelkezik tárgyalásszintű idegennyelv-ismerettel, amelynek igazolása történhet különösen államilag elismert komplex típusú középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat, a szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás bemutatásával,
végzettségének, szakképzettségének és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett, és
végzettségének és szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenységet végez, amelynek igazolása történhet kutatási, publikációs vagy oktatási munkák bemutatásával, valamint projektben való részvétel igazolásával.
vezetői gyakorlat
A Kjt.20/B. § (2) bekezdés alapján a magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető (150/1992.(XI.20.) Korm. rendelet szerint),
a kultúráért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló rendelet szerint akkreditált, államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyamot kell elvégeznie a megbízást követő két éven belül,
kinevezése esetén vagyonnyilatkozat-tétel

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

A pályázó részletes, fényképes szakmai önéletrajza,
szakirányú egyetemi végzettség és szakképzettség, egyéb iskolai végzettségek másolata,
az intézmény vezetésére, fejlesztésére, tevékenységének társadalmi elismertetésére vonatkozó program,
90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy megkérésének igazolása,
nyilatkozat, hogy nem áll a pályázó közügyektől eltiltás hatálya alatt, valamint a foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt (az erkölcsi bizonyítvány megérkezéséig az igénylést igazoló okirat másolata);
vezetői gyakorlat igazolása,
a végzettségnek és szakképzettségnek és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban szerzett legalább öt éves szakmai gyakorlat igazolása,
kiemelkedő szakirányú tudományos tevékenység igazolása, tudományos- szakmai publikációs jegyzéke,
a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
pályázó nyilatkozata, melyben hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati anyagát a pályázati eljárásban résztvevők megismerhessék, és abba betekintsenek,
a pályázó nyilatkozata az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény rendelkezéseinek megfelelően határidőben történő vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalására vonatkozóan

A beosztás betölthetőségének időpontja: 2020. augusztus 01.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bánffy-Szegedi Tünde nyújt, a 06-26-785-066-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, vagy személyesen: Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Központi Iktató, 2000 Szentendre, Városház tér 3. címre történő megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: /2020., valamint a munkakör megnevezését: Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár igazgató.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázót a pályázati határidő lejártát követő 21 napon belül a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú, a betöltendő munkakör feladatait érintően szakértelemmel rendelkező a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdésében meghatározott összetételű bizottság hallgatja meg. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvény 68. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a vezetői kinevezéshez a kultúráért felelős miniszter előzetes egyetértése szükséges.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. júniusában tartandó Képviselő-testületi ülés

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.szentendre.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kinevezés és a felmentés jogát Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete, az egyéb munkáltatói jogokat Szentendre Város Polgármestere gyakorolja. A megbízási jogkör gyakorlója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívásban feltüntetett valamennyi formai és tartalmi feltételnek megfelel, határidőben benyújtják. A közalkalmazotti alapjogviszony határozatlan időre szól, újonnan létesített jogviszony esetén – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 21/A. § (4) – (5) bekezdésében foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidő kikötésével.

Sikertelen pályázat esetén a pályázó részére a pályázati anyagot visszajuttatjuk. Amennyiben a pályázó az általa benyújtott, személyes adatokat tartalmazó adathordozót a pályázat elbírálási határidejétől számított kilencven napon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre, a személyes adatai pedig törlésre kerülnek.