2020. december 18., 14:33
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 4 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.
Szentendre Város Önkormányzat pályázatot hirdet a Szentendrei Teátrum igazgatói teendőit is ellátó Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. előadó-művészeti ügyvezetői munkakörének betöltésére

Benyújtási határidő: a pályázati kiírás az Emberi Erőforrások Minisztériuma honlapján való megjelenését (2020 december 17.) követő 30. nap, ha ez nem munkanap, akkor az ezt követő első munkanap 12.00 óra.

A benyújtás helye, módja: Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal 2000 Szentendre, Városház tér 3. I. emelet Központi Iktató, munkanapokon 08.00-12.00 óra között írásban, zártan, egy eredeti és két másolati példányban A/4 méretű lapokon, másolópapíron. Az eredeti és az egyik másolati példányt kötve, vagy fűzve kell benyújtani, míg a második másolati példányt nem szabad kötni, vagy fűzni annak érdekében, hogy a pályázat lapbehúzós géppel másolható vagy scannelhető legyen kizárólag a bírálat érdekében, az ahhoz szükséges mértékben. A pályázatokat tartalmazó zárt borítékra kérjük ráírni: „Szentendrei Kulturális Központ előadó-művészeti ügyvezetői pályázat”.

 1. Az előadó-művészeti ügyvezető feladatai különösen:
 • közművelődési megállapodásban és az alapítói határozatokban rögzített, előadó-művészeti feladatok ellátásaa Szentendrei Teátrum, a Tavaszi Fesztivál, valamint esetleges későbbi egyéb előadó-művészeti programok megszervezése és lebonyolítása, ehhez kapcsolódóan külső források: pályázatok, szponzorok bevonása
 • gyakorolja a munkáltatói jogokat az előadó-művészeti tevékenységgel foglalkozó, azt segítő munkatársak felett
 • feladatköréhez kapcsolódóan az előadó-művészeti szervezetekkel, előadó-művészekkel kapcsolattartás, konzultáció
 • a feladatköréhez kapcsolódó részletes üzleti terv kidolgozása
 • a feladatkörébe tartozó ügyekben a társaság SZMSZ-ében foglaltak szerint önállóan gazdálkodik, vállal kötelezettséget
 • szoros együttműködés az ügyvezetővel, különösen az üzleti terv, az éves szakmai és számviteli beszámoló, közhasznúsági jelentés elkészítése során
 1. Az előadó-művészeti ügyvezetői munkakör betöltésének feltételei:
 • a felsőfokú oktatási intézményben szerzett, az intézmény alaptevékenységének megfelelő felsőfokú végzettség és szakképzettség vagy jogász vagy közgazdász oklevéllel tanúsított végzettség;
 • legalább öt éves, valamely előadó-művészeti szervezetnél, a szervezet alaptevékenységének megfelelő és ahhoz közvetlenül kapcsolódó munkakörben, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony esetében pedig az ilyen feladatkörben eltöltött szakmai gyakorlat. Szakmai gyakorlatnak minősül a valamely előadó-művészeti szervezetnél, a szervezet alaptevékenységének megfelelő és ahhoz közvetlenül kapcsolódó munkakörben, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony esetében pedig az ilyen feladatkörben eltöltött idő;
 • legalább hároméves előadó-művészeti szervezetben szerzett vezetői gyakorlat. Vezetői gyakorlatnak minősül a valamely előadó-művészeti szervezetnél vezetői vagy magasabb vezetői munkakörben vagy e feladatkörben munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban eltöltött idő;
 • az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségek teljesítéséről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonnyilatkozat tétel;
 • próbaidő 3 hónap.
 1. A pályázók rangsorolásánál előnyt jelent:
 • szentendrei helyismeret
 • művészeti menedzseri tapasztalat
 1. A pályázatnak tartalmaznia kell:
 • a pályázó személyes motivációját,
 • a pályázó által a Szentendrei Teátrumban megvalósítani kívánt hosszabb távú művészeti koncepciót, szakmai elképzeléseket, stratégiát, támaszkodva a színházművészeti hagyományokra,
 • a jelenlegi adottságok figyelembe vételével a műsor struktúrára vonatkozó konkrét elképzelését,
 • szervezeti felépítésre, és személyi feltételekre vonatkozó elképzeléseket,
 • a 4. pont szerinti feladatok ellátására, azok fejlesztésére vonatkozó elképzeléseket,
 • a források növelésének lehetőségét, az igényelt és várható pályázatokat, támogatásokat, a különböző együttműködésekben rejlő lehetőségeket,
 • a külső források: hazai és nemzetközi pályázatok, szponzorok bevonására vonatkozó elképzeléseket,
 • a Társaság művészeti tevékenységének működésére vonatkozó észrevételeit,
 • gazdasági stratégiát a pályázatban megjelölt szakmai koncepció megvalósításához,
 • belföldi és külföldi szakmai kapcsolatok, együttműködések tervezetét,
 • az előadó-művészeti szervezetekkel, előadó-művészekkel való együttműködésre vonatkozó elképzeléseket, stratégiát,
 • gyermek- és ifjúsági korosztályra vonatkozó előadó-művészeti elképzeléseket
 • a bérezésre vonatkozó elképzeléseket, figyelemmel a 2009. évi CXXII. törvény 6. §-ban és a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályokban foglaltakra.
 1. A pályázathoz csatolni kell:
 • szakmai önéletrajzot,
 • a végzettséget, szakmai gyakorlatot, nyelvismeretet igazoló okiratok másolatát (az eredetit a személyes meghallgatásra kell hozni bemutatás céljából),
 • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
 • nyilatkozatot, hogy a Munka Törvénykönyvében szereplő összeférhetetlenség fennáll-e, megjelölve az összeférhetetlenség jellegét, formáját (összeférhetetlenség fennállása esetén a mentesítésről és annak feltételeiről a Munkáltató dönt),
 • nyilatkozatot, a jogszabály által előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról,
 • hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázat teljes anyagát az elbírálásban részt vevők megismerhetik, illetőleg kizárólag a bírálat érdekében és az ahhoz szükséges mértékben többszörözhetik.
 1. A pályázati dokumentáció kizárólag írásban, az allas@ph.szentendre.hu e-mail címen kérhető, melyen kérjük megjelölni, hogy „Szentendrei Kulturális Központ előadó-művészeti ügyvezetői pályázat”, továbbá a pályázó nevét, postacímét, telefonszámát és e-mail címét. Az e-mailen történő kapcsolattartás a pályázat során hivatalosnak minősül. A pályázó köteles biztosítani a megadott elérhetőségein a hibamentes és folyamatos kapcsolattartást.

A pályázat teljes szövege az EMMI honlapján

A pályázat letölthető innen