2022. július 20., 11:10

A rendkívüli testületi ülésen a lakosságot szélesebb körben is érintő rendeletmódosításokra került sor. A parkolási rendszer átalakításában 2023 januárjától bevezetik a regisztrációhoz kötött kedvezmények rendszerét; a parkolási díjak emelkednek. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatásról szóló rendelet egyik paragrafusát a törvényességi felhívás miatt hatályon kívül helyezték, majd módosították a rendeletet, érdemi változás nem történt. A városi úthálózat védelmében szigorították a behajtási rendeletet, a „B” övezetben a jelenlegi 20 tonna helyett 12 tonna össztömegig kaphatnak automatikusan behajtási engedélyt a kérelmezők.

A KÖZUTAK ÉS AZ UTAK ALATTI KÖZMŰVEK VÉDELME ÉRDEKÉBEN SZIGORÍTOTTÁK A BEHAJTÁSI RENDELETET

Az augusztus végétől hatályba lépő rendeletmódosítás szerint az „A” övezetben változatlanul 7,5 tonna össztömegig az online felületen automatikusan kiállításra kerül a behajtási hozzájárulás, míg a „B” övezetben a jelenlegi 20 tonna össztömeg helyett 12 tonna össztömegig kaphatnak automatikusan behajtási engedélyt a hiánytalan kérelmet benyújtók. E tömeghatárok felett egyedi elbírálás alapján történik a behajtási engedély kiadása.
Mivel a Kúria Önkormányzati Tanácsának 2022. januárban megjelent határozata szerint a helyi közutak fenntartása önkormányzati feladat, ezért jogos, ha az úthasználatot engedélyhez kötik, de útfenntartási díjat nem állapíthatnak meg, mert az önkormányzatnak erre nincs törvényi felhatalmazása, ezért útfenntartási hozzájárulást az önkormányzat nem szedhet. Így a 2019 januárjában született önkormányzati rendeletben és annak módosításaiban szereplő díjtételek érvényüket vesztették.
A rendeletmódosítást a testület egyhangúlag elfogadta.

SZENTENDRÉN IS REGISZTRÁCIÓHOZ KÖTÖTT PARKOLÁSI RENDSZER LESZ 

Fülöp Zsolt a napirend felvezetése kapcsán elmondta, hogy a súlyadó elvonásával egyidejűleg a gépkocsik súlyadóra vonatkozó adatkezelése is a Nemzeti Adó- és Vámhivatal kezelésébe került. Így az önkormányzat nem rendelkezik olyan adatbázissal, amelynek alapján a kedvezményes parkolásra jogosultak köre meghatározható lenne. E mellett a parkolóórák és a kapcsolódó kezelői rendszer is teljesen elavult, és nem alkalmas a rendszámalapú, korszerű parkolási rendszer kezelésére.
A napirend előterjesztője, Jámbor Ferenc, a Szentendrei Rendészeti Igazgatóság igazgatója emlékeztetett: a város parkolási rendszerének korszerűsítése évek óta húzódó probléma, a rendeletmódosítás egy folyamat része, amelynek legfőbb célja a rendszer hatékonyabbá tétele. Az új rendszerrel az önkormányzat rendelkezni fog egy hiteles adatbázissal a szentendreiek gépkocsijairól, ami a kedvezményrendszer alapja. A nyilvántartás rendszámalapú lesz. A különböző kedvezményezetti kör és a kedvezmények mértéke is igazodik a hatékony gazdálkodási szempontokhoz.
2023. január 1-től csak a regisztrált gépkocsikkal vehető igénybe kedvezményesen I. és II. várakozási övezet. Regisztrálni szentendrei lakóingatlanonként maximum négy járművet lehet. Évente kell a regisztrációt elvégezni és megfizetni a parkolási megváltási díjat. A tárgyévre az adott évben, valamint a tárgyévet megelőző év szeptember 1-től lehet regisztrálni.
A regisztrációhoz természetes személy esetén be kell mutatni az érvényes személyazonosító igazolványt, vagy útlevelet, vagy fényképes gépjárművezetői engedélyt, továbbá a lakcímkártyát. Nem természetes személy esetén a cégkivonat vagy bírósági nyilvántartásba vételről szóló határozatra van szükség. Továbbá be kell mutatni a jármű forgalmi engedélyét, valamint a parkolási megváltási díj megfizetésének igazolását. A gépkocsit a tulajdonosa, vagy üzembentartója regisztrálhatja. (Online regisztráció >>>)

Parkolási megváltási díjak:
A tárgyévre az adott ingatlanra regisztrált gépjármű, illetve gépjárművek parkolási megváltási díja az I-es, II-es zónában 7 000 Ft/év. A védett övezetben lakó, érvényes behajtási engedéllyel rendelkezők parkolási megváltási díja 2400 Ft lesz évente, ha a II-es övezetben is igénybe akarják venni a kedvezményes parkolást, akkor plusz 4600 forintot kell fizetniük.
2022. december 31-ig az I-es és II-es övezetben kedvezményes várakozhatnak azok a szentendreiek, illetve szentendrei székhelyű, telephelyű cégek, akik, illetve amelyek a személygépkocsijuk után 2021. január 1. előtt a város önkormányzatának fizették a gépjárműadót, és ez alapján az I. és a II. zónában 2021. április 15-ig díjmentes várakozásra voltak jogosultak. Továbbá az a szentendrei lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy vagy jogi személyiség, aki, illetve amely 2021. január 1. és 2022. december 31. között járművét előzetesen regisztrálta a parkolási rendszerbe.
Szücs Katalin képviselő a regisztráció módjáról és a tájékoztatásról érdeklődött, Jámbor Ferenc elmondta, hogy erre online módon is van lehetőség, de személyesen a Rendészeti Igazgatóság ügyfélszolgálatán is. A lakosság tájékoztatására kampányt fog indítani az önkormányzat. Kiss Károlyné arról érdeklődött, ha a regisztrációs díjat kell fizetni, akkor „hol van az ingyenesség?”
Fülöp Zsolt  a kérdésre válaszolva kifejtette, hogy a szentendreiek ingyenes várakozása a gépjárműadóhoz volt kötve, mivel ezt a bevételt az önkormányzatoktól elvonták, ezért indokolt ennek a díjnak a megfizetése. Ha a kormány úgy dönt, hogy visszaadja a gépjárműadót, akkor visszaállítható a korábbi rendszer. Jámbor Ferenc elmondta, hogy azért is kell a parkolási rendszer átalakításáról a rendkívüli testületi ülésen dönteni, hogy a rendszer felkészíthető legyen a mintegy 14 ezer szentendrei gépjármű kezelésére, és időben tudják tájékoztatni a lakosságot.
A testület két tartózkodás mellett a rendeletet elfogadta.

MÓDOSÍTOTTÁK A NEM KÖZMŰVEL ÖSSZEGYŰJTÖTT HÁZTARTÁSI SZENNYVÍZZEL KAPCSOLATOS KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL SZÓLÓ RENDELETET

Fülöp Zsolt a bevezetőjében elmondta, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal (PMKH) megismételt törvényességi felhívásában július 22-i határidőt jelölt meg a háztartásiszennyvíz-közszolgáltatással kapcsolatos rendelet módosítására.
Mint ahogy azt már korábban megírtuk, a törvény szerint 2013. január 1-től önkormányzati közszolgáltatásként kellett volna a szennyvíz-begyűjtést működtetni, a jogalkotási kötelezettség elmulasztására 2018-ban a Pest Megyei Kormányhivatal fel is hívta az önkormányzat figyelmét. A korábbi képviselő-testületek törvénysértő, halogató álláspontjával szemben a jelenlegi képviselő-testület felvállalta a nem népszerű, de az egészség-, a környezetvédelem, a vízkészletek megóvása szempontjából nem halogatható döntést, és 2021-ben megalkotta a nem közművel gyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatásról szóló rendeletét.
A PMKH mindkét törvényességi felhívásában azt az álláspontját fogalmazta meg, hogy a veszélyhelyzet alatt egy kormányrendelet felülírhatja a törvényi szabályozást.
„Az elvi álláspont ma is az lenne, ha elutasítanánk a PMKH észrevételét – mondta dr. Schramm Gábor jegyző –, de egy bizonytalan jogi helyzet állna elő, ha a PMKH a Kúriához fordulna az elutasító álláspontunkkal szemben.” Ezért azt javasolta a testületnek, hogy fogadja el a törvényességi felhívásban foglaltakat és helyezze hatályon kívül a rendelet kifogásolt részeit (6. § és az 1-es melléklet), és egyben módosítsa is a rendeletet – visszaemelve a közszolgáltatási díj mértékére és számlázására vonatkozó szabályokkal, mert 2022. június 30-tól már van lehetőség díjjal együtt bevezetni ilyen közszolgáltatást. A díjak nem változtak, ahogy a 4/2021 (II.15) rendelet többi előírása sem. A rendelet a kihirdetést követő 31. naptól lép hatályba.
Laárné Szaniszló Éva képviselő kérdésére – hogy történt-e büntetés a rendelet be nem tartása miatt –, Fülöp Zsolt elmondta, hogy ilyen nem történt.
A testület egyhangúlag elfogadta a rendeletmódosítást.

KÉT INGATLAN ESETÉBEN FELOLDOTTÁK A VÁLTOZTATÁSI TILALMAT

A változtatási tilalomra vonatkozó rendelet lehetővé tette, hogy ha a jelenleg érvényben lévő SZÉSZ-ben a megengedettnél kevesebb számú rendeltetési egységet építenek, akkor az adott ingatlan esetében feloldható a változtatási tilalom. Mivel nem lehet építési tevékenységek között szelektáló változtatási tilalmat elrendelni, ezért a feloldásról esetenként kell a képviselő-testületnek döntenie.
Az építtetővel az önkormányzat szerződést köt és szerződésen alapuló rendelkezési jogot korlátozó tilalom kerül bejegyzésre az ingatlan tulajdonlapjára. A változtatási tilalom bevezetése óta a képviselő-testület már több esetben is feloldotta a tilalmat olyan ingatlanok esetében, amelyeken az építtetők megkötötték a szerződést. Most a Szentendre, Kun u. 1. alatti ingatlan esetében történt ilyen szerződéskötés, ezért erre az ingatlanra a testület feloldotta a változtatási tilalmat.
A Kaptató és a Borsika utcák sarkán található eladott önkormányzati ingatlan esetében is hasonló eljárást folytatnak le, de végleges szerződés megkötése előtt az utca szélesítése érdekében telekalakítás történik, amit a vevő folytat le és finanszíroz. Az építtetővel kötött előszerződést a testület jóváhagyta.

A képviselő-testület eredményt hirdetett a Fő tér 11. alatti ingatlan hasznosítására kiírt Koncepció-pályázaton.  A pályázat eredményes nyertese: a Kedves Kávézó Kft. Két tartózkodás mellett a határozatot elfogadták. A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. „Hulladékszállítás” tárgyú közbeszerzési eljárásának lezárására vonatkozó előterjesztést is egyhangúlag elfogadták.

A testületi ülés végén Fülöp Zsolt gratulált Szabados Andrásnak, a Fidesz-jelöltjének, akit a július 17-i időközi választáson a 10-es választókerület képviselőjének választottak meg. A polgármester reményét fejezte ki, hogy az új képviselővel jól együtt tudnak majd működni a város érdekében.