2022. január 28., 08:26
A tizennégy fős testületből csak kilencen tudtak részt venni a januári képviselő-testületi ülésen, öten betegség miatt távol maradtak. A határozatképességhez a képviselők több mint felének kell jelen lenni, így a sok hiányzó ellenére a testület döntésképes volt. Egyebek mellett a következő témák is napirendre kerültek: sportkoncepció – társadalmi vitára bocsátották, vagyonkoncepció – véglegesítették és döntöttek az idei feladatokról. Egyet nem értését fejezte ki a testület a kormányhivatal szennyvízrendelettel kapcsolatos törvényességi felhívásával, valamint elutasította a polgármesterek és alpolgármesterek kötelező illetményemelését.

A Fidesz-frakció egyetlen tagja sem tudott részt venni az ülésen, ezért Laárné Szaniszló Éva írásban foglalta össze a frakció kérdéseit, amelyekre a polgármester tizenöt napon belül válaszol. A Szervezeti és Működési Szabályzathoz írásban benyújtott módosító indítványát azonban a testület nem tárgyalhatta, mert a képviselői jogokat a képviselők csak személyesen gyakorolhatják, mint arra korábbi állásfoglalásában a Pest Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja is felhívta a figyelmet.

HÉV-VOLÁN VÉGÁLLOMÁS TERVEI ÉS AZ ÚJ VÁROSKÖZPONT
Megtárgyalták a HÉV-Volán végállomás szomszédságában kialakítandó kereskedelmi, szolgáltató és közfunkciót ellátó központ fejlesztéséről szóló tájékoztatót.  Leginkább arról esett a szó, hogy a BFK kész tények elé állította a várost és rövid határidőt szabott meg a véleményezésre.
Fülöp Zsolt elmondta: az első pillanattól kezdve szorgalmazta, hogy a tervezés folyamatába is vonják be a várost, de ez nem történt meg, a BFK már kész tervekkel állt elő, amelyek önkormányzati ingatlanokat is érintenek, amiről a tervezők nem is tudtak. Továbbá Szentendre Építési Szabályzatát is módosítani kellene, de ehhez sem kapott a város információt. Ennek ellenére az önkormányzat minden eszközzel segíti a beruházás megvalósulását, a megadott határidőn belül elkészül a véleményezés is, és reméli – mondta –, hogy sikerül a terveken javítani és a SPAR helyén építendő központ építészeti terveivel összehangolni.
Pilis Dániel arra emlékeztetett, hogy a 11-es főút felújításának tervezését egyéves előkészítő munka előzte meg, a HÉV-Volán végállomás tervezése is legalább ilyen mélységű, részletes egyeztetést kívánna meg. Az alpolgármester úgy vélte, hogy az önkormányzatot akadályozó tényezőként akarják feltüntetni.

HÁROM PÁLYÁZATOT NYÚJTOTT BE A VÁROS TOP PLUSZ PROGRAMRA
Az önkormányzat a Területi- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP Plusz) eddig kiírt mindhárom felhívására pályázatot nyújtott be.

  • Az Élhető települések nevű kiírás támogatandó célként jelölte meg a települések vízgazdálkodásának, zöld- és kékinfrastruktúrájának fejlesztését. Ezért e célnak megfelelően az önkormányzat a Petyina városrészben kialakítandó esőkerttel, valamint a Barackvirág utca és környékének csapadékvíz-elvezetésével pályázott 122.2 millió forint támogatást kérve.
  • Az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése felhívásra az Izbégi Tagóvoda épületének külső hőszigetelésére, a gépészet és nyílászárók cseréjére nyújtottak be pályázatot 66 millió forintos támogatást igényelve.
  • A Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése című felhívásra pedig a városi óvodák játékainak fejlesztésére kértek mintegy 33 millió forintos pályázati támogatást.

A POMÁZI ÚT BELTERÜLETI SZAKASZÁNAK FELÚJÍTÁSÁRA IS PÁLYÁZIK A VÁROS
A Belügyminisztérium „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című felhívására – amely a támogatandó célok között jelöli meg a belterületi utak, járdák, hidak felújítását – a Pomázi út belterületi szakaszának felújításával pályázik az önkormányzat. Az előzetes tervek szerint az 52,6 millió forint összértékű pályázathoz az önkormányzatnak mintegy 20 millió forintos önrészt kell biztosítania.
Szücs Katalin képviselő kérdésére, hogy miért pont ezzel az úttal pályázik az önkormányzat, válaszként az hangzott el, hogy a felújításnak már előkészített tervei vannak, továbbá az útnak nagy a forgalma és a 11-es felújításával ez növekedni fog, illetve az önkormányzat csak egy ilyen költségvetésű projekthez tud önrészt biztosítani.
A határozati javaslatot a testület egyhangúlag jóváhagyta.

ZÁRÓ SZAKMAI VÉLEMÉNYEZÉSRE ENGEDTÉK A KATOLIKUS ÓVODA ÉPÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ SZÉSZ-MÓDOSÍTÁST
A Csicserkó városrészen tervezett katolikus óvoda miatt szükségessé válik Szentendre településrendezési eszközeinek – így Szentendre Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének – módosítása, ezért partnerségi egyeztetésre került sor. Január 17-ig lehetett a módosítással kapcsolatos véleményeket benyújtani. A véleményekre adott szakértői válaszok elkészültek.
Az illetékes államigazgatási szervek álláspontja szerint környezeti vizsgálatot nem kell lefolytatni, mert a módosítás nem eredményez jelentős, kedvezőtlen környezeti hatást.
A partneri vélemények, az államigazgatási szervek nyilatkozatai alapján a tervező elkészítette a végleges véleményezési dokumentációt, amellyel el lehet indítani az állami főépítésznél a záró szakmai véleményezést.
A napirend tárgyalásánál lakossági hozzászólásra is sor került: Mészöly Ágnes azt az aggodalmát fogalmazta meg, hogy ha a jelenleg mezőgazdasági besorolású területet vegyes intézményi besorolásúvá módosítják, akkor rövid időn belül beépül az egész terület. Kiss Gabriella főépítész válaszában elmondta, hogy nem az egész terület besorolását módosítanák, hanem csak a két érintett ingatlan területét, vagyis az óvodán kívüli ingatlanok besorolása nem változik, itt nem épülhetnek lakások.
Fülöp Zsolt hozzáfűzte, hogy jelenleg a belvárosban az iskolával egy épületben lévő óvoda fog ideköltözni, így az iskolai férőhelyek száma növekszik, amire szükség van.
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatot, e szerint a partnerségi egyeztetés folyamatalezárult, és a SZÉSZ-módosítást az állami főépítész végső szakmai véleményezésére alkalmasnak találták.

ELFOGADTÁK A VAGYONGAZDÁLKODÁSI KONCEPCIÓ VÉGLEGES VÁLTOZATÁT
A képviselő-testület tavaly novemberi ülésén megtárgyalta a koncepciót, elfogadta és lakossági véleményezésre bocsátotta. Az online kérdőív érdektelenség miatt kiértékelhető eredményt nem hozott, így a novemberben beterjesztett koncepciót véglegesítette a testület.
A vagyongazdalkodási koncepció elsődleges célja, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő belvárosi épületek megújuljanak, akár funkcióváltás árán is. Ehhez külső forrás bevonására van szükség, mert saját erőből az önkormányzat az évtizedes felújítási-karbantartási elmaradásokat nem tudja pótolni.
A fejlesztő tőke bevonása jelentheti a bérlő általi felújítást, annak költségét beszámítva a bérleti díjba, jelentheti egy egész épület haszonbérletbe adását, vagy az önkormányzattal való szerződéses megállapodás alapján történő közös fejlesztést ingatlanbefektető bevonásával.
A vagyongazdálkodási koncepció végrehajtásának 2022-re tervezett feladatairól is döntöttek a képviselők. Az idén hét belvárosi ingatlant választottak ki hasznosításra, pályáztatásra.
Az előterjesztés kiemeli, hogy a sikeres pályáztatás érdekében a vagyongazdálkodási koncepció megismertetésére, a hasznosításra kiválasztott ingatlanokban rejlő lehetőségek széles körű bemutatására, az ingatlanok használatára, hasznosítására tőkeerős partnerek felkutatására van szükség.

ELUTASÍTOTTÁK A SZENNYVÍZ-RENDELETTEL KAPCSOLATOS TÖRVÉNYESSÉGI KIFOGÁST
A Pest Megyei Kormányhivatal (PMKH) törvényességi felhívása szerint az önkormányzat a nem közművel összegyűjtött szennyvízzel kapcsolatos rendeletének egyes rendelkezései nem felelnek meg a magasabb szintű jogszabályban előírtaknak. A PMKH úgy látja, hogy az önkormányzat 2021. december 31-ig új díjat nem állapíthatott volna meg, meglévő díjat új kötelezetti körre nem terjeszthetett volna ki a 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet értelmében
Az önkormányzat szennyvíz-begyűjtéssel kapcsolatos közszolgáltatását azonban a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény és ennek részletes szabályait tartalmazó 455/2013. (XI. 29.) Kormányrendelet határozza meg. A törvény szerint már 2013. január 1-én önkormányzati közszolgáltatásként kellett volna a szennyvíz-begyűjtésnek történnie. 2018-ban a Kormányhivatal fel is hívta az önkormányzat figyelmét a jogalkotási kötelezettségének elmulasztására.
A rendelet megalkotásával az önkormányzat a kormányrendelethez képest egy magasabb szintű jogszabály, egy törvény által előírt jogalkotási kötelezettségének tett eleget, és e törvény szerint a közszolgáltatás díjköteles.
Az önkormányzati törvény lehetővé teszi, hogy ilyen esetben a képviselő-testület „egyet nem értésének” adjon hangot és erről írásban tájékoztassa a kormányhivatalt. A képviselők egyhangúlag elfogadták a határozati javaslatot.

MEGSZŰNIK AZ ITS, DE MÉG MARAD A RÉGI
Kormányrendelet írja elő az önkormányzatoknak, hogy négyévente át kell tekinteniük az Integrált Településfejlesztési Stratégiát (ITS), és dönteni arról, hogy továbbra is változtatás nélkül alkalmazzák, vagy újat készítenek, vagy módosítják. A jelenlegi ITS-t 2015-ben fogadta el a Képviselő-testület. 2021 áprilisában a polgármester a veszélyhelyzet idejére biztosított jogkörében eljárva határozott arról, hogy aktualizálni kell az ITS-t. Tavaly április végén azonban az Országgyűlés elfogadta azt a jogszabály-módosítási csomagot, amely a teljes településrendezési rendszert átalakítja, az ITS és a településszerkezeti terv megszűnik, ezek tartalmát egyesítve településfejlesztési terv néven kell majd megalkotni. Ezért a testület a polgármesteri határozatot hatályon kívül helyezte, így a 2015-ben elfogadott ITS változatlan tartalommal alkalmazható. A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság az új településrendezési dokumentumokkal kapcsolatos jogi fejleményeket figyelemmel kíséri, előkészíti a lakossági egyeztetést.

ÉVENTE KÉTSZER LESZ KÖZMEGHALLGATÁS
Módosították az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2016. (XI.13.) önkormányzati rendeletet. E szerint

  • „A képviselő-testület évente legalább kétszer, május vagy június hónapban, valamint november vagy december hónapban előre meghirdetett közmeghallgatást tart, amelyen a helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői a helyi közügyeket érintő kérdéseket és javaslatot tehetnek.”
  • „A közmeghallgatásra írásban érkezett kérdésekre a válaszadás a közmeghallgatás napját követő 15 napon belül írásban történik.”

DÖNTÖTTEK A TESTVÉRVÁROSI IFJÚSÁGI SPORTFESZTIVÁL MEGRENDEZÉSÉRŐL
Az öt, szorosan együttműködő testvérváros (Wertheim, Gubbio, Salon de Provence, Huntingdon-Godmanchester és Szentendre) évente felváltva ifjúsági fesztivált szervez kulturális vagy sport jelleggel. Ebben az évben Szentendre a soros szervező város. Így az előzetes tervek szerint 2022. szeptember 22. és 25. között kerül majd sor a rendezvényre mintegy hetven ifjú sportoló és húsz felnőtt kísérő részvételével. A rendezvény tervezett költsége 5 millió forint. A járványhelyzet miatt júliusban lehet végleges döntést hozni a rendezvény megtartásáról.

ELKÉSZÜLT A VÁROS ÚJ SPORTKONCEPCIÓJA, ÁPRILIS 22-IG LEHET VÉLEMÉNYEZNI
Legutóbb 2007-ben készült sportkoncepció a városban. A most elkészült új sportkoncepcióban prioritást élvez a szabadidős sporttevékenység és a tömegsport, a célok között szerepel az iskolák közötti bajnokságok újraélesztése, az egyes városrészek sportéletbe való bekapcsolása, valamint a versenysportok támogatása is. A koncepciót Gergi Erna testnevelő és Vura Zsolt, a Szentendrei Kinizsi Honvéd Sportegyesület elnöke készítette.
Vura Zsolt a testületi ülésen egyebek mellett elmondta, hogy össze kell hívni a Városi Sportbizottságot és vállalásokat kell tenni, a városnak is és a civilszervezeteknek is. A sportélet finanszírozásának a város költségvetésében is szerepelnie kell, de  szponzorokat, külső forrásokat is be kell vonni. A városnak koordinálnia kell a sportéletet, hogy a koncepció meg is valósuljon. Elhangzott továbbá, hogy a megkeresés ellenére kevés civil szervezetet sikerült bevonni a koncepció elkészítésébe.
A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta, hogy társadalmi vitára bocsátja a koncepciót, április 22-ig várják a véleményeket a sportkoncepcio@szentendre.hu e-mail címre, majd az ezekkel kiegészített, módosított koncepciót a testület májusban újratárgyalja.

A SZENTENDREI VÁROSVEZETÉS IS LEMONDOTT A KORMÁNY ÁLTAL ELŐÍRT FIZETÉSEMELÉSRŐL
Tavaly decemberben a polgármesterek, alpolgármesterek fizetésének jelentős emeléséről döntött kormánypárti javaslatra a Parlament. A törvényben rögzített, a lakosságszámmal arányosan növekvő és kötelezően megemelendő illetményekhez azonban csak az ötezer fő alatti települések számára biztosított fedezetet a kormány. A többi településnek saját forrásból kellene kigazdálkodnia az illetményemelést, ez Szentendrén 12 millió forintos terhet jelentene. Cikkünkben bővebben >>>

KECSKÉSNÉ SIPOS ANDREA VEZETI TOVÁBB A GONDOZÁSI KÖZPONTOT
Egyebek napirend keretében zárt ülésen döntött a testület a Gondozási Központ intézményvezetői munkakörre kiírt pályázatról. A zárt ülés után Fülöp Zsolt bejelentette, hogy a képviselők egyhangú döntése alapján ismét Kecskésné Sipos Andrea az intézményvető.

***

Videónkban Fülöp Zsolt polgármester foglalja össze a 2022. január 26-i képviselő-testületi ülés legfontosabb pontjait: