2019. április 16., 22:41
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 5 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

Intézményvezetőt keres a  Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézmény. A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 16.

Pályázati kiírás intézményvezető munkakör betöltésére

 

Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás

pályázatot hirdet magasabb vezetői munkakör betöltésére.

Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézmény

intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A magasabb vezetői megbízás határozott időre, 5 évre 2019. július 01. – 2024. június 30-ig szól.

Betöltendő munkakör:

Esetmenedzser

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2000 Szentendre, Szentlászlói út 89.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás által fenntartott intézmény magasabb vezetői feladatainak ellátása. Az intézmény szakszerű, törvényes működtetése, ellenőrzése, irányítása és képviselete. Az intézmény Alapító Okiratában, SZMSZ-ben meghatározott egyéb feladatok ellátása, továbbá melyet az ágazati jogszabály az intézményvezető kizárólagos hatáskörébe utal. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • cselekvőképesség
 • büntetlen előélet
 • magyar állampolgársága vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett
 • Főiskola, 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. számú melléklet I. rész I.1. pontja szerinti intézményvezetői munkakörhöz kötött felsőfokú képesítés, valamint a 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletében előírt szakirányú végzettség,
 • legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat
 • a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.07.) SzCsM rendelet 6. § (6) bek. szerint a személyes gondoskodást végző, vezetői megbízással rendelkező személyek a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X.18.) EMMI rendelet szerinti vezetőképzés teljesítésére kötelesek.
 • kinevezés esetén vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, a Kjt. 20. §-a szerinti tartalommal

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • szociális munkás végzettség
 • családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás területén szerzett – legalább 5 éves vezetői tapasztalat,
 • dunakanyari kistérségi terület helyismerete

 

Előnyt jelentő kompetenciák:

Jó szintű jó szervező, kommunikációs és kapcsolatteremtő-képesség

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz
 • végzettséget, képzettséget, szakmai, vezetői gyakorlatot igazoló okiratok másolata
 • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai program
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó – a pályázati anyagában foglalt – személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
 • nyilatkozat arról, hogy sikeres pályázat esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz
 • szociális szakvizsga megléte
 • nyilatkozat arról, hogy zárt vagy nyilvános ülésen kéri a pályázat elbírálását
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

 

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. július 1. napjától tölthető be.

Próbaidő: új kinevezés esetén 3 hónap.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 16.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Mérész Katalin nyújt, a +26/785-073-as telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja: 

Postai úton vagy személyesen a pályázatnak a Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás címére történő megküldésével (2000 Szentendre, Városház tér 3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: Intézményvezető.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázókat erre a célra létrehozott szakértői bizottság meghallgatja. A bizottság előzetesen kikéri a pályázatokkal kapcsolatban a közalkalmazotti tanács írásos véleményét A vezetői kinevezésről a Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás dönt. A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A kinevezésről Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás dönt, figyelemmel a Kjt. szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtására kiadott 257/2000.(XII. 26. ) Korm. rendelet alapján.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 05.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az intézményről további információt a www.szentendre.hu honlapon szerezhet.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: A Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás tagjainak valamennyi honlapján – 2019. április 12.