2015. június 3., 11:47

Pályázati kiírás Szentendre Város Önkormányzat tulajdonban álló ingatlan (Mandula u. 7.) értékesítésére.

A Kiíró

Szentendre Város Önkormányzata (2000 Szentendre, Városház tér 3.)

(az “Önkormányzat“), mint Kiíró (a továbbiakban: “Kiíró“)

nyilvános, nyílt pályázatot hirdet az alábbiakban meghatározott ingatlanok értékesítésére:

 

 

Cím(Szentendre) Övezeti besorolás. Alapterület Bruttó Induló (licit) ár Pályázati biztosíték

Mandula u. 7.Hrsz: 3775

(Kivett lakóház és udvar)

Lke-04(Kertvárosias lakóterület) 377 m2 7.130.000 Ft 250.000 Ft

 

Ajánlattételre jogosult minden természetes vagy jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, azzal a feltétellel, hogy a pályázónak az Önkormányzattal szemben az ajánlat benyújtásának időpontjáig semmilyen lejárt esedékességű tartozása nem áll fenn.

Az ingatlan értékesítése a pályázat nyertese, azaz a nyilvános pályázat és licittárgyalás alapján a legmagasabb ajánlatot tevő pályázó részére történik, melyről a végső döntést a munkacsoport által készített összegzés alapján Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2003. (VI.18.) Önk. sz. rendelet 17. §. szerinti döntéshozó szerv hozza meg.

 

Pályázati ajánlat

A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:

 1. Pályázó nevét, címét, a megvásárolni kívánt ingatlan pontos meghatározását, a pályázó ajánlatát az ingatlan vételárára vonatkozóan, amely az induló licit árnál kevesebb nem lehet. (1. sz. melléklet)
 2. A pályázati biztosíték befizetésének banki igazolását.
 3. Nyilatkozatot a pályázati feltételek elfogadásáról és az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó kötelezettség vállalásáról. (2. sz. melléklet)
 4. Adóiroda nyilatkozata arról, hogy a pályázónak helyi adó tartozása nem áll fenn az Önkormányzattal szemben.
 5. Közgazdasági Iroda nyilatkozata arról, hogy a pályázónak semmilyen lejárt esedékességű tartozása nem áll fenn az Önkormányzattal szemben.

 

Pályázati biztosíték

A pályázat érvényességének feltétele pályázati biztosíték befizetése és a befizetés igazolásának becsatolása a pályázati ajánlat mellékleteként.

A pályázati biztosítékot Szentendre Város Önkormányzata OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11784009-15731292 számú bankszámlájára kell befizetni. A közlemény rovatba kérjük feltüntetni a „pályázati biztosíték” megnevezést ill. az ingatlan hrsz. számát. Az összeg eredményes pályázat esetén a vételárba is beszámításra kerülő foglalónak minősül. Nem nyertes pályázók részére az általuk befizetett pályázati biztosíték az eredményhirdetéstől számított 15 munkanapon belül, kamatmentesen visszajár. Szintén 15 munkanapon belül kamatmentesen visszafizeti a kiíró a pályázati biztosítékot a pályázóknak akkor, ha a pályázati felhívást visszavonja, vagy azt eredménytelennek nyilvánítja.

 

Pályázat beadásának határideje:                                   2015. június 16. 900

Helye:                                 Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Központi Iktató

2000 Szentendre, Városház tér 3.

Módja:  a pályázat benyújtható személyesen, vagy postai úton. Az ajánlatot zárt borítékban „Mandula u. 7. megjelöléssel” jeligével, 2 példányban kell benyújtani, minden oldalát aláírva, 1 példányt „eredeti” és 1 példányt „másolat” megjelöléssel kell ellátni. Ha az ajánlattevő ezt elmulasztja, a Kiíró választ egyet a beérkezett példányok közül, ami a továbbiakban az eredeti példány funkcióját tölti be. Ha példányok között eltérés adódik, az eredeti megjelölt, vagy a kiíró által eredetinek választott pályázati példányban foglaltak az irányadók.

 

A pályázat akkor minősül határidőre benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidő lejártáig a megadott címre beérkezik. A késve érkezett ajánlatokat a Kiíró érvénytelennek minősíti.

 

Pályázat bontásának időpontja:                                     2015. június 16. 900

Helye:                                 Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal I. em. tárgyaló

2000 Szentendre, Városház tér 3.

A pályázat bontása – külön meghívó nélkül – a megjelent pályázók jelenlétében történik.

 

 

Licittárgyalás időpontja:                                                 2015. június 16. 930

Helye:                                 Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal I. em. tárgyaló

2000 Szentendre, Városház tér 3.

 

Pályázatok elbírálása:      a benyújtott pályázatokat a Jogi, Vagyonnyilatkozat-tételi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, a Városfejlesztési Bizottság elnöke vagy az elnök által kijelölt bármely bizottsági tag; a Vagyongazdálkodási Iroda munkatársa (továbbiakban: munkacsoport) megvizsgálja. Amennyiben Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testülete 34/2003 (VI.18.) Önk. sz. rendeletében foglalt feltételek teljesültek, abban az esetben a 17. §. szerinti döntéshozó szerv a végső döntést meghozza és a Kiíró szerződést köt a nyertes pályázóval. A pályázat nyertese a licittárgyalás lezárását követően a legmagasabb vételárat ajánló, és érvényes ajánlatot tevő pályázó.

 

Eredményhirdetés:     a pályázat eredményét a Munkacsoport által készített összegzés alapján az arra felhatalmazott döntéshozó szerv állapítja meg, indokolt esetben a döntést hozó szerv további 60 nappal a döntés határidejét meghosszabbíthatja. A bírálat eredményéről az ajánlattevőket az elbírálást követő 15 napon belül írásban értesíti.

Regisztráció

A pályázati regisztráció a bontás meghirdetett időpontjában történik.

A pályázó köteles a bontáson és a licittárgyaláson személyesen megjelenni, olyan időpontban, hogy regisztrálása a fentiek szerint megtörténhessen.

Gazdasági társaságok képviselői egy hónapnál nem régebbi cégkivonattal és aláírási címpéldánnyal, természetes személyek érvényes személyi igazolvány bemutatásával kötelesek magukat igazolni.

A pályázó legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással is képviseltetheti magát a pályázat bontásánál és a licittárgyaláson.

A bontás alkalmával a Munkacsoport megállapítja, hogy mely ajánlatok érvényesek, illetve hogy mely ajánlatok esetében szükséges hiánypótlás. A pályázati tárgyaláson, csak az az ajánlattevő vehet részt, akinek ajánlatát a Munkacsoport nem minősítette érvénytelennek.

Érvénytelen az ajánlat, ha

 • az ajánlatot a benyújtásra meghatározott határidő eltelte után nyújtották be,
 • olyan ajánlattevő nyújtotta be, aki nem jogosult részt venni a pályázaton,
 • a pályázati felhívásban megadott induló árnál alacsonyabb összegű ajánlati árat tartalmaz,
 • a hiánypótlás felhívásban foglaltaknak a meghatározott határidőn belül nem tesz eleget.

Hiánypótlás esetén a Munkacsoport megfelelő határidő kitűzésével hiánypótlásra szólítja fel az ajánlattevőt, ha

 • a pályázati biztosítékot az ajánlattevő nem a kiírásban foglaltaknak megfelelően bocsátotta a Kiíró rendelkezésére, vagy annak befizetését nem igazolta,
 • az ajánlat nem felel meg a pályázati kiírás tartalmi feltételeinek (kivéve, ha az ajánlatot érvénytelennek minősítették),
 • a pályázati felhívásban meghatározott mellékletek valamelyikét nem tartalmazza.

 

Licittárgyalás

A Kiíró tájékoztatja a pályázókat, hogy a pályázatok bontása után az érvénytelenné nem nyilvánított (érvényes és hiánypótlás alatt lévő) ajánlatok között licittárgyalásra kerül sor, ahol a legkedvezőbb ajánlat, vagyis a legmagasabb megajánlott összeg az induló licit ár. Ha a beérkezett vagy a licittárgyalás során megtett ajánlatok összege megegyezik, és új ajánlatot egyik ajánlatevő sem tesz, a tárgyalást vezető személy a nyertes ajánlattevőt sorsolással állapítja meg, mely a jegyzőkönyvben rögzítésre kerül.

Licit tárgya: az ingatlan eladási ára.

Az induló licit ár a benyújtott pályázatokban megajánlott legmagasabb bruttó vételár. A licit lebonyolítása során az ajánlatokat legalább a licitet levezető személy által meghatározott összeggel lehet emelni, de minimum 50.000 Ft-tal. A licit nyertese a legmagasabb vételárat ajánló pályázó. A licitvezető személy a tárgyalást lezárja, ezt követően a pályázó újabb ajánlatot érvényesen nem tehet. A licittárgyalás teljes folyamata jegyzőkönyvben rögzítésre kerül, melyet a jelenlevők kötelesek aláírni.

Az ajánlat hatálya megszűnik, ha más ajánlattevő kedvezőbb árat ajánl, vagy ha a versenyeztetési eljárás nyertes kihirdetése nélkül fejeződik be.

A legmagasabb vételárat ajánló pályázó az ajánlatához a nyertes kihirdetéséig kötve marad.

A Ptk. 6:76.(1) bekezdése alapján a szerződés a nyertes kihirdetésével az elért áron létrejön.

Az ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre alkalmas okiratot (adásvételi előszerződést) az ajánlattevő köteles a nyertes kihirdetéséről történő értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül megkötni.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2003. (VI.18.) Önk. sz. rendelet 10.§ (3) pontja alapján „Önkormányzati vagyontárgy értékesítése esetén az adásvételi szerződést ellenjegyző ügyvéd, valamint az ingatlanforgalmi értékbecslő kiválasztása az önkormányzat joga.”A befizetett pályázati biztosíték a megkötött adásvételi szerződésben foglalónak minősül, és a vételárba beszámításra kerül. Amennyiben a pályázat nyertese valamely okból visszavonja vételi szándékát az ajánlati kötöttség ideje alatt, vagy nem köti meg az adásvételi szerződést a fenti határidőn belül, a pályázati biztosítékot elveszti.

Amennyiben a pályázat nyertese nem köti meg az adásvételi előszerződést a fenti határidőn belül, Szentendre Város Önkormányzata jogosult a pályázat nyerteséhez címzett egyoldalú írásbeli nyilatkozatával a szerződéstől elállni, és a kiíró döntése szerint az önkormányzat a második legmagasabb vételárat ajánló ajánlattevővel kísérli meg a szerződés megkötését az ajánlattevő által ajánlott vételáron.

 

Vételár megfizetése

 

A vevő a vételárat a szerződéskötéstől számított 30 napon belül köteles kifizetni.

 

Az önkormányzat a vételár teljes kiegyenlítéséig kiköti a tulajdonjog fenntartását és a teljes vételár meghatározott időre történő meg nem fizetése esetére a foglaló megtartása mellett az elállási jogot, melyet az önkormányzat, mint eladó a vevőhöz címzett egyoldalú írásbeli nyilatkozatával gyakorolhat.

A tulajdonjog változás ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetésének költségei a Vevőt terhelik. (Pl. ügyvédi díj, illeték)

 

Egyéb tájékoztatás:

Jelen pályázati kiírás elválaszthatatlan részét képezik a felhívás mellékleteit képező adatlapok.

A kiíró javasolja, hogy az ajánlattevő az ajánlattételi felhíváson felül saját felelősségére és költségére szerezzen be minden olyan kiegészítő információt az ingatlanról, amely megalapozott ajánlatához szükséges lehet.

 

A pályázattal kapcsolatosan érdeklődni, a részletes pályázati kiírást beszerezni Szentendrei Közös Önkormányzat Hivatal Ügyfélszolgálatán (2000 Szentendre Városház tér 3.) lehet. További információt előre egyeztetett időpontban a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Vagyongazdálkodási Irodájánál kaphat. Időpont-egyeztetés:

Telefonszám: 26/785057

E-mail: kovacsics.roberta@pmh.szentendre.hu

 

 

A pályázati ajánlatot benyújtani Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Iktatójába kell, vagy postai úton a 2000 Szentendre Pf. 54 címre.

 

A pályázati hirdetmény teljes szövege a www.pmh.szentendre.hu/ingatlanportal internetes oldalon, az önkormányzat hivatalos honlapján is megtekinthető.

 

Szentendre Város Önkormányzata fenntartja a jogot, hogy a pályázatot bármikor indoklás nélkül, valamint bármilyen költség, kiadás megtérítése nélkül visszavonhatja, illetve eredménytelennek nyilváníthatja.

« 2022. augusztus » loading...
h K s c p s v
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
ked 09

P’Art Mozi – filmszínházi programok

2022. 01. 01. - 2029. 12. 16.
ked 09

Kovács Margit, a Duna királynője

2022. 01. 03. - 2029. 12. 31.
ked 09

Kmetty kiállítás – újragondolva

január 3.. 17:00 - november 13.. 18:00
ked 09
ked 09

Vas István emlékkiállítás

június 24. - szeptember 25.
ked 09
ked 09
ked 09
ked 09

Dunavirágmentés Szentendrén

augusztus 9.. 19:00 - 22:00
sze 10
csü 11

Barokk fesztivál Szentendre belvárosában

augusztus 11.. 08:00 - augusztus 14.. 17:00
pén 12

Római kori dunai őrhajó Szentendrén

augusztus 12. - augusztus 13.
pén 12
szo 13

Galaxisok koncert a Barlangban

augusztus 13.. 20:00 - 22:00
sze 17

Teátrum 2022 / A feleség negyvennél kezdődik

augusztus 17. - augusztus 18.
sze 17
csü 25

Teátrum 2022 / Hárman a padon

augusztus 25. - augusztus 26.
pén 26