2020. május 14., 13:54

Új pályázat kiírására szólította fel Szentendre város polgármestere az Aquapalace Kft. ügyvezetőjét. A polgármesteri utasítás az alább következő pályázati felhívásra született.

A pályázati kiírásban kifogásolt pontok:

 1. A pályázat beadásának határideje túl rövid, minimum 4 hét álljon a pályázók rendelkezésére a pályázatuk benyújtására.
 2. Ne vendéglátóipari egységre legyen kiírva a pályázat (“a hagyományos termékeken felül a saját készítésű vagy helyben készített alternatív (gluténmentes, vegán, laktóz- és cukormentes stb.) termékek forgalmazását is végző vendéglátóipari helyiség (cukrászda, kávézó, reggelizőhely stb.)“), hanem általános tevékenységre.
 3. A pályázat bontása és elbírálása ne zártkörű legyen (“a benyújtott ajánlatok felbontására zártkörűen kerül sor, ahol a felhívást tevő fél képviselői lehetnek jelen.“).

A polgármesteri utasítás az alább következő pályázati felhívásra született:

 

FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE

versenyeztetési eljárásban
[Ptk. 6:74. §]

Az Aquapalace Kft. (székhelye: 2000 Szentendre, Kálvária  út 16/c.; cégjegyzékszáma: 13-09-108616; adószáma: 13753069-2-13; képviseli: Rozman Péter ügyvezető) mint felhívást tevő fél ajánlati felhívást tesz, és az alábbiak szerint kéri ajánlat (pályázat) benyújtását:

 Az ajánlati felhívás tárgya: az ingatlan-nyilvántartásban Szentendre, belterület, 1245/47 helyrajzi számmal nyilvántarott – természetben a 2000 Szentendre, Kálvária út 16/c. címen található – kivett uszoda és szabadidő központ megnevezésű ingatlan utcafronti részén található, 103,87+174,99 m2 alapterületű üzlethelyiség(csoport) bérbeadás útján történő hasznosítása a V8 Uszoda és Szabadidőközpont környezetébe és profiljába illő kereskedelmi és/vagy személyi, ill. egyéb szolgáltatási tevékenység végzése – így különösen a hagyományos termékeken felül a saját készítésű vagy helyben készített alternatív (gluténmentes, vegán, laktóz- és cukormentes stb.) termékek forgalmazását is végző vendéglátóipari helyiség (cukrászda, kávézó, reggelizőhely stb.)  üzemeltetése, mozgásterápia, sporttanácsadás – útján.

A helyiség megtekinthető a munkanapokon 9 és 17 óra között hívható, +36 70 6846334 telefonszámon előre egyeztetett időpontban.

Az ajánlattevők köre: nyílt (a felhívás megjelenik a felhívást tevő fél honlapján, Szentendre Város Önkormányzatának hivatali hirdetőtábláján és hivatalos honlapján).

Ajánlattevő lehet:

 • az Európai Gazdasági Térség bármelyik tagállamának állampolgára,
 • az Európai Gazdasági Térség bármelyik tagállamában székhellyel rendelkező jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság.

 Az ajánlat benyújtásának módja: írásban, postai úton a felhívást tevő nevére (Aquapalace Kft.) és címére (2000 Szentendre, Kálvária  út 16/c.), zárt borítékban, egyetlen példányban küldött levélben. A borítékra – a feladón és a címzésen kívül – rá kell írni, hogy „Üzlethelyiség pályázat” és „A boríték csak az ajánlat benyújtási határidejének lejártát követően bontható fel!

Az ajánlat minimális tartalma:

Az ajánlatnak legalább tartalmaznia kell

 • az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeinek elfogadásáról,
 • a bérleményben végezni kívánt tevékenység részletes leírását,
 • az ajánlattevő személyét igazoló és a bérleményben végezni kívánt tevékenység folytatására jogosító okiratok másolatát (igazolvány, cégkivonat, engedély stb.),
 • a szerződéskötéshez szükséges adatokat (teljes név, lakóhely vagy székhely, adóazonosító jel, adószám, elektronikus levélcím),
 • az ajánlott bérleti díj összegét, amely nem lehet kevesebb, mint 600.000 Ft/hó + ÁFA (havonta hatszázezer forint plusz általános forgalmi adó),
 • az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy vállalja a felhívásban meghatárohzott, a bérlő által vállalandó kötelezettségeket,
 • az eljárási költség befizetését igazoló befizetési pénztárbizonylatot.

Az ajánlat benyújtásának határideje: 2020. május 15-25. között azzal, hogy az ajánlatnak ebben az időszakban kell megérkeznie a felhívást tevő félhez.

 Az ajánlati kötöttség időtartama: az ajánlattevő az e felhívásban meghatározott eredményhirdetési időpontot követő harminc (30) napig marad kötve ajánlatához.

 

Az ajánlattevő mint bérlő által vállalandó főbb kötelezettségek:

 • a bérlő köteles a szerződéskötéstől számított harminc (30) napon belül a tevékenységet elkezdeni, amennyiben ez nem történik meg, az szerződésszegésnek minősül és a bérbeadó jogosult a bérleti szerződést azonnali hatállyal felmondani,
 • a bérlő köteles kötelezettséget vállalni a bérlemény üzemeltetésével kapcsolatos hatósági és üzemeltetési feltételek maradéktalan betartására,
 • a bérlő köteles a kereskedelmi és szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos törvényi előírások teljes körű betartására,
 • a bérlő tudomásul veszi, hogy a fennálló szerződéses jogviszony teljes időtartama alatt a bérleményt, valamint a bérleményben található berendezési és felszerelési tárgyakat harmadik személy részére albérletbe nem adhatja, annak használatát másnak nem engedheti át, valamint a létrejött szerződésből eredő jogait másra nem ruházhatja át,
 • a bérlő vállalja, hogy a bérleményt a saját költségére és kockázatára ő rendezi be,
 • a bérleményben bármilyen átalakítás a bérbeadó előzetes írásbeli engedélyével végezhető, és ennek költsége kizárólag a bérlőt terheli, annak megtérítésére a bérbeadó nem köteles,
 • a bérleményt a bérlő csak és kizárólag a bérleti szerződésben meghatározott, kereskedelmi és/vagy szolgáltatási célra használhatja, a bérleményben a bérlet céljától eltérő tevékenységet nem végezhet,
 • a bérlő a saját költségén és kockázatára köteles gondoskodni a bérlemény karbantartásáról és tisztán tartásáról,
 • a bérlő köteles biztosítani a bérbeadó és tulajdonos részére a szerződésszerű használat ellenőrzését,
 • a bérlő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a bérbeadó a bérleti jogviszony alatt a bérleti díjat jogosult évente egy alkalommal, egyoldalú nyilatkozattal emelni a Központi Statisztikai Hivatal által a tárgyévet megelőző naptári év vonatkozásában közzétett infláció (átlagos fogyasztói árindex) mértékének megfelelő mértékben azzal, hogy az első emelés 2021. január 1. napjával esedékes,
 • a bérleti díj mértékének alsó határa: 600.000,- Ft + ÁFA/hó (vagyis havonta hatszázezer forint plusz általános forgali adó), ami a közüzemi díjakat nem tartalmazza,
 • a bérlő vállalja, hogy a bérleményt legalább egy plusz négy (1+4) évig terjedő határozott időre bérli (vagyis ha a felek bármelyike az első év lejárata előtt nem nyilatkozik másképpen, akkor a bérlet további négy évre meghosszabbodik),
 • a bérlő a következő biztosítékok együttes nyújtására köteles: legalább kéthavi óvadék (kaució), szerződéssszegési kötbér, a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (Vht.) 23/C. §-ának megfelelő, közjegyzői okiratba foglalt kiürítési nyilatkozat.

Az ajánlatok felbontása: a benyújtott ajánlatok felbontása zártkörű (a bontáson csak a felhívást tevő fél van jelen), a bontási eljárásról jegyzőkönyv készül.

Az ajánlatok elbírálásának főbb szempontjai: az ajánlott bérleti díj, a V8 Uszoda és Szabadidőközpont Központ környezetébe és profiljába való illeszkedés (az ajánlott tevékenység), az ajánlattevő és/vagy vezető tisztségviselőjének szakmai múltja.

A versenyeztetési eljárás költsége: 20.000,- Ft + ÁFA (húszezer forint plusz általános forgalmi adó), amit készpénzben kell megfizetni az ajánlat benyújtási határidejének lejártáig a felhívást tevő házipénztárába.

A versenyeztetési eljárási költség semmilyen esetben nem kerül visszafizetésre.

 

Érvénytelen az ajánlat, ha

 • azt olyan ajánlattevő nyújtotta be, aki nem jogosult a pályázaton részt venni,
 • az ajánlat a kiírásban meghatározott benyújtási határidő lejárta után került benyújtásra,
 • az ajánlat nem felel meg a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek,
 • az ajánlati árat (bérleti díjat) a pályázó nem egyértelműen határozta meg.

Eredménytelen a versenyeztetési eljárás, ha

 • ajánlattételre nem került sor,
 • kizárólag érvénytelen ajánlatok tételére került sor,
 • a felhívást tevő fél az ajánlati felhívásban meghatározott szempontok alapján egyik ajánlatot sem tartja megfelelőnek,
 • valamely ajánlattevőnek a versenyeztetési eljárás tisztaságát vagy a többi ajánlattevő érdekeit súlyosan sértő cselekménye miatt a felhívást tevő fél az eljárás érvénytelenítéséről döntött.

Az ajánlatok elbírálásának határideje: 2020. június 5.

Az ajánlatok elbírálására jogosult szemény: a felhívást tevő fél.

Az ajánlatok elbírálásának módja: a benyújtott ajánlatok felbontására zártkörűen kerül sor, ahol a felhívást tevő fél képviselői lehetnek jelen.

Az eredményhirdetés időpontja és módja: az elbírálást követő öt (5) napon belül, elektronikus levélben.

Egyéb kikötések:

A felhívást tevő fél

 • kiköti magának azt a jogot, hogy a felhívásban foglaltaknak megfelelő, legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevővel szemben a szerződés megkötését megtagadhatja;
 • a felhívásban megjelölt határidő lejártáig felhívását visszavonhatja;
 • kiköti magának azt a jogot, hogy a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén a soron következő, legkedvezőbb ajánlattevővel köt szerződést, vagy újabb ajánlati felhívást tesz, vagy újabb ajánlati felhívás nélkül hasznosítja a bérleményt;
 • kiköti magának azt a jogot, hogy a versenyeztetési eljárást eredménytelennek nyilvánítja. A pályázat kiírója a pályázati felhívást az ajánlatok benyújtására megjelölt időpontig indokolás nélkül, egyoldalúan visszavonhatja. E döntését a pályázat kiírója a pályázati kiírás meghirdetésével azonos módon teszi közzé. A pályázat kiírója a pályázati kiírásban meghatározott pályázati feltételeket a pályázat során egyoldalúan megváltoztathatja. Amennyiben a pályázati feltételek módosításra kerülnek, a módosítást követően tíz (10) nappal meghosszabbításra kerül a pályázatok benyújtására rendelkezésre álló határidő. Indokolt esetben egy alkalommal a pályázatok benyújtási határideje legfeljebb tizenöt (15) nappal meghosszabbítható. A pályázat kiírója fenntartja azt a jogát, hogy az ajánlatok bontását követően a három legelőnyösebb ajánlattevővel a kiírásban meghatározott bírálati szempontok tekintetében tárgyalást folytasson, valamint az ajánlatok kiegészítését kérje.

Kelt Szentendrén, 2020. május 13 napján

 Aquapalace Kft.

felhívást tevő fél

 

« 2022. augusztus » loading...
h K s c p s v
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
pén 19

P’Art Mozi – filmszínházi programok

2022. 01. 01. - 2029. 12. 16.
pén 19

Kovács Margit, a Duna királynője

2022. 01. 03. - 2029. 12. 31.
pén 19

Kmetty kiállítás – újragondolva

január 3.. 17:00 - november 13.. 18:00
pén 19
pén 19

Vas István emlékkiállítás

június 24. - szeptember 25.
pén 19
pén 19
pén 19

Szerb búcsú

augusztus 19.. 10:00 - 22:00
pén 19

Pörkölt Projekt koncert

augusztus 19.. 20:00 - 21:00
csü 25

Teátrum 2022 / Hárman a padon

augusztus 25. - augusztus 26.
pén 26
pén 26
vas 28
vas 28