2015. május 8., 23:29
Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy ez a cikk több, mint 9 éve jelent meg, ezért elavult információkat tartalmazhat.

testületiElkészültek és a képviselőknek postázták is már a május 14-i képviselő-testületi előterjesztéseket.

Fontosabb témák a következőek:

2014. évi költségvetésének beszámolója

Szentendre Város Önkormányzat, valamint a fenntartásában álló költségvetési szervek konszolidált, valamint elemi beszámolói elkészültek, melyeket csütörtökön a képviselő-testület elé terjesztenek. A korábbi években az elemi beszámolókat a képviselő-testületnek a zárszámadással egyidejűleg kellett tárgyalnia. A 2014. évi államháztartási számvitel változása miatt a képviselő-testületnek külön határozattal kell elfogadnia az elemi beszámolókat, melyet a költségvetési évet követő év április 30-áig kell a képviselő-testület részére benyújtani.  A képviselő-testület Szentendre Város 2014. évi költségvetését 7 791 654 eFt bevételi és kiadási előirányzattal fogadta el. Az évközi változások eredményeként a módosított előirányzat 7 940 528 eFt. A pénzügyi teljesítés a bevételek vonatkozásában 7 254 521 eFt, amely 91,33 %-a, a kiadások esetében 6 602 774 eFt, amely 83,16 % a módosított előirányzatnak.

A Képviselő-testület 2015. májusi ülésére ezen az előző évi beszámolón kívül külön előterjesztéssel készül a zárszámadásra, mely az előterjesztésben bemutatott beszámolókon alapul.

0153/40 hrsz-ú ingatlan hasznosítása

Az önkormányzati ingatlan egy része az új (kőhegyi) köztemető építésére lett kijelölve. Ebben az évben biztosan nem kerül temetőként hasznosításra az ingatlan. A jelenleg elhanyagolt állapotban lévő földterület rendben tartása (kaszálása) indokolt. A kaszálás költsége 6 Ft/m2 áron számítható, melyet évente minimum kétszer javasolt elvégezni. Az ingatlan el nem kerített részére a tervek szerint pályázati úton haszonbérleti szerződést kötne az önkormányzat a testületi felhatalmazás után.

Magyar Telekom „Szentendre 1” nevű bázisállomásának áthelyezése

A Magyar Telekom „Szentendre 1” nevű bázisállomás áthelyezésével kapcsolatosan jelenleg folyamatban van Szentendre Város településrendezési eszközeinek módosítása, a Sztaravodai út és Dunakanyar körút csomópontja menti terület szabályozása. A tervmódosítás egyeztetési eljárása jelenleg véleményezési szakaszban van. A város közigazgatási honlapján partnerségi felhívást tettünk közzé, a tervezetet 2015. április 1. és 2015. április 20. közötti időszakban lehetett véleményezni.

A lakosság írásban elutasító véleményeket fogalmazott meg az adótorony létesítésével kapcsolatban.

Április 14-én a Gondozási Központban megtartott konzultáción komoly ellenállás volt a lakosság részéről az adótorony Sztaravodai út és Dunakanyar körút csomópontjában történő felépítésével kapcsolatban.

A lakossági vélemények figyelembevételével a Helyi Építési Szabályzat módosítását olyan módon javasolják elfogadásra, hogy önálló adótorony létesítésére nem lesz lehetőség a Sztaravodai út és Dunakanyar körút csomópontjában, azaz visszavonásra kerül a Sztaravoda út és a Dunakanyar krt. találkozásában a szabályozási terv módosítása, s ezzel összefüggésben a reá vonatkozó HÉSZ módosító rendelkezések.

A szabályozásmódosítás korrigált célja, hogy az igénybe vehető építmények, területek körét általánosabban megfogalmazva, több lehetséges helyszín válik alkalmassá az állomás(ok) fogadására, kiegészítve ezzel a korábban priorizálással maghatározott helyszínek körét.

Vállalkozói 1+1 program, avagy út- és járdaépítés ösztönzése

A város gazdasági fellendülésének kulcsszereplői és egyben nyertesei is lehetnek a mikro-, kis- és közepes vállalkozások. A vállalkozások működését számos kormányzati program is segíteni a jövőben, azonban úgy látta az önkormányzat, hogy szükség van ezeket kiegészítve helyi kezdeményezésekre is. Ezért vállalkozásfejlesztési program elindítását látják célszerűnek, melynek célja egyértelmű: a helyi vállalkozások segítése, hatékonyságuk növelése, ezáltal nagyobb érték előállítása, a foglalkoztatás növelése. Nem titkolt további cél, hogy a program hatására megsokszorozzák a városban újonnan indított, illetve áttelepülő vállalkozások számát, a kölcsönös előnyök mentén. Jelentős kedvezményeket biztosítva egy vonzó, kiemelkedő presztízst jelentő vállalkozói környezet kialakítása és fenntartása a célja az önkormányzatnak. Olyan együttműködést szeretnének, mellyel hosszú távon is prosperáló, a város és a vállalkozások számára egyaránt előnyös, „win-win” környezet alakulna ki.

Az előterjesztés a gazdaság élénkítésének első lépéseként két területet érintenw:

  • Helyi vállalkozások közreműködésével megvalósuló út- és járdaépítések, felújítások. Az 1+1 program kibővítésével a kommunális beruházások, felújítások ösztönzése.
  • Induló és betelepülő vállalkozások támogatása.

Az újonnan induló vagy át- illetve betelepülő vállalkozások számára a vállalkozás indítást/székhelyváltozást követő 2 adóévben a befizetett iparűzési adó 50%-ának megfelelő mértékű „de minimis” támogatást nyújtana az önkormányzat a pályázott vállalkozóknak.

Ferenczy Múzeum

Dr. habil. Kálnoki-Gyöngyössy Márton, a Ferenczy Múzeum igazgatója közalkalmazotti jogviszonyának és vezetői megbízásának közös megegyezéssel történő megszüntetésére került sor 2015. május 31. napjával. Ezért a Képviselő-testület múzeumigazgatói álláshely betöltésére pályázatot írt ki. A kiírt pozícióra két érvényes pályázat érkezett: Gulyás Gáboré és dr. Matits Ferencé. Az előzetesen felállított véleményező bizottság 2015. április 28-án tartotta az ülésén a bizottsági tagok egybehangzó véleménye alapján Gulyás Gábort javasolták a Ferenczy Múzeum múzeumigazgatói posztjára. A testület jóváhagyása után a megyei hatókörű városi múzeum vezetőjének a megbízásához még szükség lesz a miniszter egyetértésre is.

A Ferenczy Múzeum beadja a régészeti akkreditációs pályázatát a nagyberuházásokat megelőző régészeti feltárások végzésére jogosult intézmények és a feltárásban alvállalkozóként részt vevő szervezetek akkreditálásának szabályairól és eljárásrendjéről szóló 14/2015. (III.11.) MvM rendelet alapján. A pályázat beadásához szükség van a fenntartó, azaz Szentendre Város Önkormányzatának nyilatkozatára, mely szerint garantálja az akkreditáció elnyerésétől számított 3 évig a személyi és tárgyi feltételek biztosítását a Ferenczy Múzeumban.

Az összes testületi anyag elérhető a városi honlapon itt.