Püspökmajor lakótelepi Tagóvoda

Néphagyományőrző Mester Óvoda

Óvodánk nevelőtestülete már közel huszonöt éve ráébredt arra, hogy a magyar népszokások éltetésével és azok, az óvodás gyermek életkori sajátosságaihoz igazodó játékokba ágyazásával harmonikusan fejleszthetjük a gyermekek egész személyiségét. Folyamatosan bővítjük néprajzi ismereteinket, szakmai tudásunkat, melynek segítségével egyre több közös, óvoda és csoportszintű népi játékot álmodunk és valósítunk meg.

Népi játékainkban olyan, a jeles napokhoz, ünnepi szokásokhoz, a hétköznapok munkaalkalmaihoz kapcsolódó természetes helyzeteket teremtünk óvodásainknak, amelyekben fejlődnek értelmi képességeik, kapcsolatteremtő és beszédkészségük, szókincsük, értelmi és testi képességeik, erkölcsi érzékük, ügyességük. Gyermekeink elsajátítják az alapvető udvariassági és illemszabályokat, matematikai tapasztalatokhoz és egyéb olyan készségekhez jutnak, amelyek elengedhetetlenül fontosak testi, szellemi fejlődésükhöz.  A játékok, népmesék, népdalok, népi megfigyelések és kéz-műveskedések: szövés, fonás, agyagozás, népi játékok, hangszerek készítése, nemeze-lés, gyöngyfűzés stb. részei óvodásaink mindennapi életének, tevékenységének is.

  • Az udvarunkon és a csoportjainkban található játékok, berendezési tárgyak, eszközök kiválasztásában és a kézműves tevékenységekben a természetes anyagokat, (textil, fa, gyékény, vessző, gyapjú stb.) és színeket preferáljuk. Ezáltal is fejlesztjük az óvodásaink esztétikai érzékét és a természet szeretetére, értékeinek megbecsülésére neveljük őket.
  • Udvarunkon a korszerű, fából készült mozgásfejlesztő játékok mellett, még megtalálhatóak a kilencvenes években erdélyi fafaragó mesterek által készített szobrok, játékok egy része és a harangláb is. Ennek köszönhetően óvodánkban harangszó hívogatja ebédelni a gyerekeket, felnőtteket.
  • Óvodánkban a családi környezethez hasonlóan, vegyes életkorú csoportokban neveljük gyermekeinket. A vegyes életkorú csoportnak számos előnye van: a kicsik számára követendő mintát jelentenek az általuk szeretett, tisztelt személyek: a szüleik, nagyszüleik, testvéreik, nagyobb társaik, óvónénik.  A kicsiket motiválja az a vágy, hogy ők is olyan ügyesek legyenek, mint az idősebb társaik. A nagyok empátiával fordulnak a kicsik felé, szükség esetén szívesen segítik őket. A vegyes csoport számunkra azt is jelenti, hogy differenciáltan tervezzük a játékainkat a különböző foglalkozásokat a gyermekeink számára, hiszen fontosnak tartjuk, hogy minden területen a gyermek egyéni fejlettségéhez igazodjunk.
  • A mozgás nagyon fontos része a gyermekek harmonikus fejlődésének. Tornatermünkben változatos eszközök biztosításával fejlesztjük gyermekeink állóképességét, egyensúlyérzékét, ügyességét, mozgásuk összerendezettségét az egyéni fejlettségük üteméhez igazodva.
  • A néptánc nagyon fontos része óvodai programunknak. Gyermekeink megismerik az alapvető tánclépéseket, megtanulnak ritmusra mozogni, átélik a tánc örömét, fogékonnyá válnak a magyar népzene befogadására.
  • A természet szeretetére, tiszteletére nevelés fontos része a hagyományéltető nevelésünknek. A népszokásokat felelevenítő játékainkat is az évszakok változásihoz, az évkörhöz igazítjuk.

Óvodai életünknek több mint húsz éve része a „Madarász-ovi” program, melynek keretében ornitológus segítségével ismerkedünk a madarakkal, növényekkel és a környék természeti szépségeivel. Pályázati forrásból a 2011/2012-es tanévtől bevezettük a szelektív hulladékgyűjtést is az óvodánkban.


A programunk deklarálja: „a valódi tudás az, amit a gyermek cselekvésein, tapasztalatain keresztül sajátít el. Ennek érdekében fontos, hogy minél több tapasztalathoz jusson, élményeket élhessen át, és természetes kíváncsiságát kielégíthesse.”

Meggyőződésünk, hogy azok a néphagyomány éltető óvodák, amelyek valóban beépítik a gyermekek mindennapi életébe népi kultúránk értékeit, már hosszú évek óta így nevelik, fejlesztik gyermekeiket.

Óvodánk már 1999-ben, a programunk elkészítésekor az alábbi, számunkra ma is meghatározó Kodály Zoltán idézetet választotta mottójául:

„Amit csak hall a gyermek,
könnyen elfelejti. Amit lát is
már inkább megjegyzi. De amiben ő
maga is tevékenyen részt vesz ,
az bizonyosan bevésődik az emlékezetébe.”

További információ az óvodáról itt »