Szentendre Városi Óvodák

Szentendre Városi Óvodák 1 székhellyel (Óvoda Központ) és 7 tagóvodával működik.

A Nyolcforrás Helyi Pedagógiai Programunk a nyolc óvoda sajátos egyéni arculatát jelképezi, melynek közös meghatározója a környezeti nevelés.

Hirdetjük a gyermekközpontú, szeretetteljes, családias óvodai légkört, amelyben a gyermekeket egyéni képességeik szerint fejlesztjük, neveljük. Hangsúlyozzuk a gyermekek testi-lelki gondozását, az érzelmi biztonság megteremtését és a szocializáció minél teljesebb kibontakoztatását a családi neveléssel együtt. Programunk a gyermekek alapvető tevékenységére: a játékra, mozgásra, a környezet tevékeny megismerésére, a kommunikációra, a mesére, a művészeti élmény-nyújtásra, a népi kultúra átadására, ápolására épül. Nyitottak vagyunk a partneri elvárások iránt, de szolgáltatásainkat a szakmaiság, és a gyermekek mindenekfelett álló érdekét szolgáló szempontok határozzák meg.

Az óvodában komplex nevelés folyik. A nevelési területek elméletileg differenciáltak, elkülönültek, a gyakorlatban azonban a tárgyi koncentráció elvének megfelelően egységet alkotnak. Nevelési cél a gyermeki aktivitás, motiváltság, kíváncsiság ébrentartása és kielégítése, a kreativitás előtérbe helyezése és a kompetenciaérzés kialakítása, fenntartása.

Céljaink; hogy az óvodáskorú gyermek, jellemző vonásai a holnap óvodájában jobban érvényre juthassanak. Kapjon új tartalmat és egységes értelmezést az óvoda funkciója. A módszerek, az eszközök, a szervezeti formák, az ellenőrzés, az értékelés, a mérés a gyermek személyiségének folyamatos fejlődését, fejlesztését segítse elő – ne váljon öncélúvá. Az óvodavezető, a gazdasági felelős, az óvodatitkárság, valamint az óvodai fejlesztőpedagógusok székhelye is itt található.

Beiratkozáshoz itt találja a Jelentkezési lapot:

Jelentkezési lap


Óvoda Központ

 2000 Szentendre, Pannónia utca 5.
Telefon: (26) 816-637 és (26) 785-149
Email: ovodakozpont.szentendre@gmail.com
Igazgató: Hajnal Szilvia

Az Óvoda Központban a nevelés epochákban történik. Az epochákhoz komplexen kapcsolódnak a nevelési területek. Két csoportos óvodaként családias, szeretetteljes környezetben fogadjuk a hozzánk érkező gyerekeket.


Bimbó úti Tagóvoda

2000 Szentendre, Bimbó u. 2-4.
Telefon: (26) 785-835
Email: szentendreibimbo@gmail.com
Vezető: Szigethy Miklósné

3 csoport, 72 férőhely. Az óvodáskor sajátosságaihoz igazodva, játékon keresztüli fejlesztést végeznek a néphagyomány ápolásával, mely magába foglalja az összes nevelési területet.


Hold utcai Tagóvoda

2000 Szentendre, Hold u. 10.
Telefon: (26) 785-145
Email: holdovoda@gmail.com
Vezető: Ferencz Annamária

6 csoport, 168 férőhely. Tevékenységközpontú óvodai nevelés célja a teljes gyermeki személyiség fejlesztése, az életre való felkészítése a tevékenységek által, a tevékenységeken keresztül.


Izbégi Tagóvoda

2000 Szentendre, Szentlászlói út 92.
Telefon: (26) 785-146
Email: alexa.izbegi.ovi@gmail.com
Vezető: Fekecs Alexandra

3 csoport, 77 férőhely. Fontos számukra a közvetlen és közvetett környezet megismertetése, megszerettetése és védelme, valamint olyan mozgásos programok szervezése, amelyek fejlesztik a gyermekek erejét, ügyességét, állóképességét.


Püspökmajor ltp. Tagóvoda

2000 Szentendre, Hamvas Béla u. 1.
Telefon: (26) 785-147
Email: puspokovi@gmail.com
Vezető: Dr. Csépányi Albert Péterné

5 csoport, 150 férőhely. Céljuk a népi kultúránk értékeinek folyamatos megélése a mindennapok tevékenységeiben és a jeles napok szokásrendszerén keresztül.


Szivárvány Tagóvoda

2000 Szentendre, Kálvária út 22
Telefon: (26) 785-148
Email: sziv.ovi.vezeto@gmail.com
Vezető: Németiné Ikvai Emőke

6 csoport, 178 férőhely. Kiemelt feladat a környezeti nevelés és a néphagyomány ápolása. A programunkban a népi kultúra azon elemeit építjük be, amelyek
igazodnak a gyermekek életkori sajátosságaihoz és mindennapi életüket
gazdagítják.


Vasvári Pál úti Tagóvoda

2000 Szentendre, Vasvári Pál út 39.
Telefon: (26) 785-152
Email: vasvariovi.szentendre@gmail.com
Vezető: Ferencsák Annamária

5 csoport, 150 férőhely. Nevelőmunkájukban az életkori sajátosságokhoz igazodva a mozgás, a környezet megismerésére nevelés és a differenciált személyiségfejlesztés gondozása, ápolása kap kiemelt szerepet.


Egres úti Tagóvoda

2000 Szentendre, Egres út 66.
Telefon: (26) 785-151
Email: egresiovi@gmail.com
Vezető: Nagyné Földi Anett

4 csoport, 100 férőhely. Óvodánk innovációjának meghatározója, hogy az óvodai
nevelés általános elveinek és nevelési feladatainak betartása mellett, nagyobb
hangsúlyt fektetünk gyermekeink esztétikai, érzelmi nevelésére, az ének, az énekes
játékok és gyermektánc megszerettetésére, óvodai hangszerek megismerésére,
használatára. A zene, a tánc és az éneklés a mindennapi tevékenységünk részévé
válik.